“Chính Ngài đã giải cứu tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi” (1Cô-rinh-tô 1:10 BHĐ)

Đôi khi những nỗi sợ hãi trong bạn rất lớn tiếng, đòi hỏi sự chú ý của bạn. Nhưng bạn có thể tin cậy rằng Chúa đang ở cùng bạn và vì bạn và Chúa quyền năng hơn những gì bạn đang sợ hãi.

Khi sứ đồ Phao lô ở trong hoàn cảnh sợ hãi, ông chọn tin cậy vào Chúa thay vì đầu hàng sự sợ hãi. Khi làm như vậy, đây là những gì ông đã thấy đúng về Chúa: “Chính Ngài đã giải cứu tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi” (1Cô-rinh-tô 1:10 BHĐ)

Bạn có quyền lựa chọn giống như sứ đồ Phao-lô đã làm. Hãy chọn tin rằng Chúa đang chăm chú, quan phòng bạn. Hãy chọn tin cậy vào Ngài và chọn không nhượng bộ với nỗi sợ hãi.

Chúa hứa với những người tin Ngài rằng, bất kể điều gì xãy ra cho chúng ta, Ngài vẫn hành động cho ích lợi của chúng ta – nếu chúng ta yêu mến Ngài và bước theo Ngài: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28 BHĐ). Nếu bạn là người tin Chúa, Chúa hứa rằng tất cả mọi sự hiệp lại làm ích – không phải tất cả mọi việc đều tốt nhưng chúng hiệp lại làm ích.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể ngừng lắng nghe nỗi sợ hãi của mình vì không có khó khăn, hoang mang, thất bại hay hiểm họa nào trong đời sống của người tin Chúa mà Chúa không thể biến chúng thành lợi ích. Cho nên không cần phải sợ về tương lai.

Sợ hãi cho thấy những lãnh vực bạn không tin cậy Chúa. Vì vậy, hôm nay hãy viết xuống giấy những nỗi sợ hãi của bạn và cầu xin Chúa giúp bạn nhận ra được nguyên nhân của chúng. Sau đó hãy nhờ Chúa giúp thay thế nỗi sợ hãi bằng sự tin cậy.

Bây giờ, đây là điều quan trọng: Hãy mong đợi Chúa bắt đầu giúp bạn học cách tin cậy Ngài trước mỗi nỗi sợ hãi. Sau đó, hãy xem Chúa giúp bạn như thế nào.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Bạn đang sợ những việc gì?

2.    Tại sao bạn nghĩ mình tin cậy Chúa trong một số lĩnh vực mà không tin cậy trong những lĩnh vực khác?

3.    Bạn đã bao giờ chứng kiến Chúa đến giúp trong khi nỗi sợ hãi nói với bạn rằng Ngài sẽ không làm như vậy chưa?

 


HOW TO REPLACE YOUR FEAR WITH TRUST

By Rick Warren — 

“He did rescue us from mortal danger, and he will rescue us again. We have placed our confidence in him, and he will continue to rescue us.” 2 Corinthians 1:10 (NLT)

Sometimes the fears in your life can be loud, demanding your attention. But you can trust that God is with you and for you and is more powerful than whatever you’re afraid of.

When the apostle Paul was in a frightening situation, he chose to trust God instead of giving in to his fear. When he did, here’s what he found to be true about God: “He did rescue us from mortal danger, and he will rescue us again. We have placed our confidence in him, and he will continue to rescue us” (2 Corinthians 1:10 NLT).

You have a choice just like Paul did. Choose to believe God is watching over you. Choose to trust him. And choose not to give in to your fears.

God promises believers that, no matter what happens to us, he is working for our good—if we love him and follow him: “Now we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose” (Romans 8:28 TLV). If you’re a believer, God promises all things are working together for good—not that all things are good but that they are working together for good.

That means you can stop listening to your fears because there is no difficulty, dilemma, defeat, or disaster in the life of a believer that God can’t ultimately get some good out of. There is no need to fear the future.

Your fears reveal where you do not trust God. So, today, make a list of your fears and ask God to help you identify the reason you have them. Then ask him to help you replace your fears with trust.

Now, this is important: Expect God to start helping you learn to trust him with each fear. Then, watch to see how he does help you.

Talk It Over

  • What fears have you identified in your life?
  • Why do you think you trust God in some areas and not in others?
  • When have you seen God come through when your fear told you he wouldn’t?