0107“Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:12-13 BHĐ)

Mỗi ngày bạn bị điều khiển bởi một điều gì đó. Bạn có thể bị điều khiển bởi cái tôi của chính bạn hoặc bởi sự mong đợi của người khác. Bạn có thể bị điều khiển bởi sự sợ hãi hoặc tội lỗi hoặc oán giận hoặc cay đắng. Bạn có thể bị điều khiển bởi một chất ghiền hay một thói quen. Nhưng bạn đang bị điều khiển bởi một cái gì đó mỗi ngày.

Tự do đến khi bạn chọn những gì sẽ điều khiển bạn. Khi bạn chọn Chúa Jesus Christ để Ngài điều khiển đời sống mình, khi bạn tôn Ngài làm Chủ, thì bạn có thể làm chủ mọi thứ khác. Nếu bạn không đặt Chúa ở vị trí số một trong cuộc đời của bạn, mà bạn đặt vào một điều nào khác, thì nó sẽ điều khiển bạn đến một mức độ tiêu cực. 

Khi Chúa Jêsus Christ điều khiển đời sống bạn, Ngài luôn dẫn bạn đi đúng hướng.

“Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:12-13 BHĐ)

 Những bước nào trong sự chọn lựa này để cho Đấng Christ có quyền điều khiển?

  • Hãy thừa nhận rằng bạn đã cố gắng “đóng vai Chúa”.
  • Hãy thừa nhận rằng bạn không thể nào tự mình thay đổi được.
  • Hãy khiêm nhường xin Chúa giúp bạn thay đổi.
  • Hãy thành thật với người khác về những điều cần thay đổi trong cuộc sống của bạn.
  • Hãy dâng Chúa Jêsus Christ quyền hoàn toàn làm chủ cuộc đời bạn.

Bạn có thật sự muốn thay đổi không? Bạn có sẵn sàng làm những điều này không? Bạn nói, “Tôi rất mệt mỏi vì cố gắng và thất bại.” Đừng cố gắng nữa. Thay vào đó, hãy bắt đầu tin tưởng. Chúa cho bạn quyền lựa chọn, hoặc nương cậy vào Ngài, hoặc trông cậy vào chính mình. Kết quả là hoặc tự do hoặc thất vọng.

Tại sao bạn không trao tất cả cho Đấng Christ? Bạn có mất mát gì đâu?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Đặc tính nào hoặc hoàn cảnh nào ngăn trở bạn dâng quyền làm chủ đời mình cho Chúa?

2. Bạn đã cố gắng “đóng vai Chúa” theo những cách nào?

3. Dâng chính mình hoàn toàn cho Chúa có nghĩa gì?

 

 


Why Won’t I Let God Take Control?

By Rick Warren —

 “Do not let sin control the way you live; do not give in to sinful desires …. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God” (Romans 6:12-13 NLT, second edition).

Every day you are controlled by something. You may be controlled by your own ego or by the expectations of other people. You may be controlled by fear or guilt or resentment or bitterness. You may be controlled by a substance or a habit. But you are controlled by something every day.

Freedom comes when you choose what’s going to control you. When you choose Jesus Christ to be in control of your life, when you are mastered by the Master, you can master everything else. If God is not number one in your life, something else is, and it will control you to a negative degree. When Christ is in control of your life, he always moves you in the right direction.

Romans 6:12-13 says, “Do not let sin control the way you live; do not give in to sinful desires …. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God” (NLT, second edition).

What are the steps in this choice to let Christ have control?

  • Admit that you’ve been trying to play God.
  • Admit that you can’t change on your own.
  • Humbly ask God to help you change.
  • Be honest with someone else about the things that need to change in your life.
  • Give Jesus Christ total ownership of your life.

Do you really want to change? Are you willing to do these things? You say, “I’m so tired of trying and failing.” Stop trying. Instead, start trusting. God gives you the option to either depend on him or depend on yourself. The result is either freedom or frustration.

Why not give it all to Christ? What have you got to lose?

Talk It Over

1. What character traits or circumstances keep you from giving control of your life to God?

2. In what ways have you been trying to play God?

3. What do you think it means to give yourself completely to God?