Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

 

“…thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu” (Công-vụ 27:31 BTT).

Cuộc sống không công bằng. Bạn sẽ có nan đề, khốn khó, và đau đớn vốn sẽ làm cho bạn tốt hơn hay cay đắng hơn. Bạn sẽ hoặc là trưởng thành hoặc là buông thả. Khi đó bạn sẽ hoặc trở nên như con người mà Đức Chúa Trời mong muốn, hoặc là bạn sẽ trở nên cứng lòng. Bạn phải quyết định cách bạn sẽ đối phó với những thời gian khốn khó trong cuộc đời. Bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Khi bạn trải qua những thời gian khốn khó, những gì xảy đến cho bạn gần như không quan trọng bằng những gì xảy ra trong bạn. Đó là những gì bạn sẽ mang đến với cõi vĩnh hằng – không phải hoàn cảnh mà là nhân cách của bạn.