0207“Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình?” (Ma-thi-ơ 7:3 BHĐ)

Trước khi bạn đoán xét một người nào khác, hãy nhớ rằng bạn cũng có những nhược điểm trong cuộc sống của chính mình. Điểm hay chỗ khuất kín là những thái độ hay khuyết điểm trong cuộc sống của bạn mà bạn không thể thấy được hay không muốn thấy, mặc dầu những điểm đó gây nên xung đột với người khác.

Ví dụ, bạn có thể thích tranh cãi không thôi mà không hề nhận biết được rằng bạn thường biến những cuộc trò chuyện đơn giản thành những cuộc tranh cãi. Chúa Jêsus nói rằng khi bạn cảm thấy mình bị thôi thúc để đoán xét một người nào đó về những yếu điểm mà họ không nhận biết, hãy dùng đó như là một cơ hội để khám phá ra những điểm yếu của chính mình và giải quyết chúng.

Chúa đã nói về điều này trong Bài Giảng Trên Núi: “Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình?  Sao con có thể bảo anh em: 'Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình?  Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được” (Ma-thi-ơ 7:3-5 BHĐ).

Chúa đang nói, “Sao các con lại dám làm như thế? Tại sao con quá quan tâm đến tội lỗi trong đời sống của người khác trong khi con chưa giải quyết những tội lỗi lớn hơn trong cuộc sống của chính mình? Hãy giải quyết những khuyết điểm của mình để con thấy được rõ ràng để có thể giúp đỡ người khác.”

Bạn có nhận thấy rằng mình thường có khuynh hướng xét đoán người khác về chính những khuyết điểm mình đang có và biết rằng đó là điều sai lầm không? Chẳng hạn như bạn đang lười biếng và bạn không thích sự thật là bản thân mình là một người biếng nhác—thì bạn có xu hướng nhìn thấy điều đó ở những người khác và đoán xét họ. Nếu bạn kiêu ngạo hay tham lam, bạn thường dễ dàng nhận thấy điều đó ở những người khác. Điều xấu gì mà bạn phải vất vả vật lộn với nó thì bạn dễ dàng nhận ra nó ở nơi những người khác.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 11:31 rằng, “Nếu biết tự xét, chúng ta khỏi bị Chúa xét xử” (KTHĐ). Hãy suy nghĩ đến điều câu Kinh Thánh này đang nói: Nếu chúng ta thật sự xem xét cách kỹ lưỡng cuộc sống của mình và tự đánh giá những khuyết điểm, lỗi lầm, và thất bại của chính mình, thì Chúa không cần phải phán xét chúng ta.

Chúa đứng về phía bạn chứ không đối nghịch lại cùng bạn. Chúa đã biết những điểm yếu của bạn, và Ngài muốn giúp bạn giải quyết những điều này để bạn có thể trưởng thành lên trong đức tin của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tội lỗi nào bạn dễ thấy rõ ràng nhất nơi người khác? Điều đó cho bạn biết gì về tội lỗi có thể có trong chính đời sống của bạn?

2.      Tự đánh giá nghĩa là gì?

3.      Khi bạn cảm thấy bị thôi thúc để đoán xét một người nào đó, bạn nên tự nhắc nhở mình cần làm gì thay vì đoán xét người khác?


 

 

How To Spot Your Blind Spots

By Rick Warren — 

Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye?” (Matthew 7:3 NIV).

Before you judge someone else, remember that you have blind spots in your own life. Blind spots are attitudes or weaknesses in your life that you cannot see or refuse to see, even though they cause conflict with others.

For instance, you may be constantly argumentative and not realize you keep turning simple conversations into debates. Jesus says that when you feel the urge to judge someone because of their blind spots, think of it as an opportunity to uncover your own and to address them.

He talked about this in the Sermon on the Mount: “Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye” (Matthew 7:3-5 NIV).

He’s saying, “How dare you? Why are you so concerned about the sin in someone’s else’s life when you haven’t dealt with the even greater sin in your own life? Take care of your blind spots so that you will be able to see clearly to help others.”

Have you noticed that you tend to judge in others what you dislike in yourself? If you’re lazy and you know it—and you don’t like that about yourself—then you tend to see it more in others and judge them. If you’re prideful or greedy, you tend to spot that quickly in other people. Whatever you tend to struggle with, you’ll notice in others more easily.

The Bible says in 1 Corinthians 11:31, “If we judged ourselves in the right way, God would not judge us” (NCV).

Think about what that verse is saying: If we would seriously examine our lives and self-evaluate our own weaknesses, faults, and failures, then God wouldn’t have to judge us.

God is for you, not against you. He already knows your blind spots, and he wants to help you address them so that you can mature in your faith.

Talk It Over

  • What sin do you tend to see most clearly and readily in others? What does that tell you about the sin that might be in your own life?
  • What does it mean to self-evaluate?
  • When you feel the urge to judge someone, what should that remind you to do instead?