Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Nhưng khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài đầy mưu lược và hiểu biết” (Gióp 12:13)

Thánh Kinh kể câu chuyện về Gióp, một người luôn yêu mến và hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ trong một ngày, ông mất hết tất cả - tài sản, sức khỏe và con cái.

Câu chuyện của Gióp dạy chúng ta thờ phượng ngay cả trong lúc đau thương. Ngay trong những thời điểm tồi tệ nhất chúng ta vẫn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách cầu xin sự khôn ngoan và sức lực từ nơi Ngài.

Ngay sau khi Gióp mất hết mọi thứ, ông đau đớn nằm trên đất, than khóc vì sự mất mát và vì chứng bệnh quái ác đang hành hại thân thể ông.

Ba người bạn của Gióp đến thăm ông và cuối cùng cũng mở lời khuyên nhủ. Phần lớn những lời khuyên ấy chẳng giúp ích được gì, nhưng một trong ba người bạn đó là Ê-li-pha đã nói với Gióp, “Nhưng tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, trình lên Ngài trường hợp của tôi” (Gióp 5:8).

Ê-li-pha đang khuyên Gióp tìm cầu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chữ “tìm cầu” có nghĩa là gì? Nghĩa là nhờ cậy một người nào đó vĩ đại hơn bạn làm giúp bạn một việc đặc biệt, ban cho bạn sức mạnh hay đặc ân nào đó.

Đó là một lời khuyên rất hay. Khi bạn hoang mang, giận dữ, nghi ngờ và bị tổn thương, xin đừng tránh mặt Chúa mà hãy tìm đến Ngài vì Ngài là Đấng duy nhất thực sự có quyền năng để xoa dịu bạn.

Có một lần, khi Chúa Giê-xu đang phán dạy đoàn dân đông, Ngài cho họ biết những điều họ cần thay đổi trong đời sống để có thể theo Ngài. Nhưng họ không thích bị đòi hỏi nên họ bỏ đi.

Giăng 6:67-68 cho biết Chúa Giê-xu xoay về phía các môn đồ và hỏi, “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời.” Nếu khi gặp đau khổ, bạn tránh mặt Chúa thì bạn sẽ đi đâu? Không ai có thể giúp bạn như Ngài. Vì thế, thay vì tránh mặt Ngài, hãy tìm cầu sức lực và sự khôn ngoan từ Ngài.

Kinh Thánh cho biết, “Nhưng khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài đầy mưu lược và hiểu biết” (Gióp 12:13).

Theo Chúa Giê-xu không có nghĩa là bạn được miễn trừ khỏi những nan đề trong đời sống. Nhưng theo Ngài bạn sẽ có được sự khôn ngoan và sức lực từ Đức Chúa Trời. Hãy tìm đến Ngài, và Ngài sẽ chỉ cho bạn việc cần làm đồng thời ban cho bạn sức mạnh để làm việc đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Có người nào đã từng chứng tỏ họ là bạn tốt khi ở bên cạnh bạn trong lúc khó khăn không? Hôm nay, ai là người bạn cần ở bên để bầu bạn?
  • Phản ứng đầu tiên của bạn khi gặp khủng hoảng là gì? Bạn tìm đến Chúa hay tránh mặt Ngài?
  • Vì sao Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin cậy nhất để bạn tìm đến khi cần được yên ủi?

 


When You Need Wisdom and Power, Turn to God

BY RICK WARREN

“True wisdom and real power belong to God; from him we learn how to live, and also what to live for.”

Job 12:13 (The Message)

The Bible tells the story of Job, a man who loved and served God. But he lost almost everything—his wealth, health, and children—in the span of one day.

Job’s story shows us how to worship even when we’re wounded. Even in the worst times, we can worship God by invoking his wisdom and strength.

Soon after Job had lost it all, he was on the ground in agony, grieving his losses and suffering physically from illness.

Three of Job’s friends showed up and eventually started giving advice. A lot of it wasn’t very helpful, but one friend, Eliphaz, told him, “If I were you, I would call on God and bring my problem before him” (Job 5:8 NCV).

Eliphaz is telling Job to invoke God’s help. What does it mean to “invoke”? It means to appeal to someone greater than yourself for a special act, power, or privilege.

That was good advice. When you’re confused, angry, doubting, and wounded, don’t turn away from God. Instead, turn toward him because he’s the only one who has the power to really comfort you.

Once when Jesus was talking to a crowd, he was telling the people what changes they would have to make in their lives in order to follow him. But they didn’t want any demands on their lives, so they started walking away.

John 6:67-68 says Jesus turned to his disciples and asked, “Do you also want to leave?” One of the men, Peter, said, “Lord, where would we go? You have the words of eternal life” (CEB).

If you turn away from God in pain, where will you go? No one else can help you like he can. So instead of turning away from him, invoke his strength and wisdom.

The Bible says, “True wisdom and real power belong to God; from him we learn how to live, and also what to live for” (Job 12:13 The Message).

Following Jesus doesn’t exempt you from life’s problems. But it does mean God’s wisdom and strength are available to you. Turn to him, and he’ll show you what to do and give you the power to do it.

 

Talk It Over

  • When was a time that someone showed you true friendship during a hard time? Who do you need to be a friend to today?
  • What is your first response in a crisis? Do you turn toward God or away from him?
  • Why is God the best person to turn to for comfort?