“Tôi muốn chúng ta cùng được khích lệ, người này được khích lệ bởi đức tin của người kia: đức tin của anh em và của tôi.” Rô-ma 1:12

Chúa đã tạo dựng nên bạn theo cách để khi bạn giúp người khác tăng trưởng, Chúa sẽ giúp bạn tăng trưởng. Bạn không bao giờ lớn lên nhanh hơn là khi bạn thông công với những người theo Chúa khác và khích lệ lẫn nhau về sự cam kết để theo Chúa Jêsus Christ.

Kinh Thánh chép trong 1Ti-mô-thê 4:7 rằng, “Hãy rèn luyện sự tin kính.” Làm thế nào để bạn cứ tiếp tục rèn luyện một đời sống tin kính? Bạn cần ở trong một nhóm nhỏ, và bạn cần có một người bạn đồng hành thuộc linh. Bạn có nhận thấy rằng việc tập thể dục luôn dễ dàng hơn khi tập cùng người khác không? Tương tự như vậy, bạn cần có một người nào đó đồng hành với bạn trong suốt cuộc hành trình đức tin của mình, và bạn cũng cần phải có một cam kết như vậy với những người khác.

Thế giới ngày nay không thúc đẩy bạn cam kết với bất cứ điều nào cả. Thế giới ngày nay chỉ là về việc có được những gì bạn muốn ngay lúc này. Điều bạn muốn có thể thay đổi mỗi ngày, vì vậy thế gian nói rằng cứ bắt đầu theo đuổi những điều mới của mỗi ngày, cho dù đó là sở thích, công việc, mục vụ hay thậm chí là một người nào đó.

Không gì ảnh hưởng đến đời sống của bạn nhiều hơn là những điều bạn đã cam kết. Hãy cho tôi biết bạn cam kết làm những gì, và tôi sẽ cho bạn biết sau 20 năm nữa bạn sẽ trở thành người như thế nào, vì bạn đang trở thành bất cứ những gì bạn cam kết. Cam kết của bạn định dạng đời sống bạn! Và nếu bạn không cam kết với bất cứ điều nào cả, thì bạn đang để cho người khác định dạng đời sống mình.

Cam kết của bạn không chỉ ảnh hưởng trên đất này và bây giờ; chúng cũng ảnh hưởng đến cõi đời đời vì mỗi điều bạn chọn đều có những hậu quả đời đời. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói trong Rô-ma 1:12 rằng, “Tôi muốn chúng ta cùng được khích lệ, người này được khích lệ bởi đức tin của người kia: đức tin của anh em và của tôi.”

Đó là lý do tại sao bạn cần phải có một gia đình hội thánh, và đó là lý do tại sao bạn cần có một nhóm nhỏ. Khi những người tin Chúa cam kết cùng nhau, chúng ta khuyến khích nhau đi đúng hướng và giữ vững các cam kết khác của mình. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có một người bạn đồng hành về mặt thuộc linh sẽ như thế nào? Nó đòi hỏi phải có những cam kết như thế nào?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại dựng chúng ta nên theo cách chúng ta phải cần đến nhau?

3.    Bạn muốn thành người như thế nào trong vòng năm năm tới? Những cam kết nào bạn có thể thực hiện hôm nay sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn về thuộc linh, về các mối quan hệ, về thể chất và về cảm xúc?

 


WHEN YOU HELP OTHERS GROW, YOU GROW TOO

BY RICK WARREN —  

“I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you.”  Romans 1:12 (NCV)

God wired you so that when you help other people grow, God helps you grow. You never grow faster than when you’re in fellowship with other believers and encouraging each other’s commitment to following Jesus Christ.

The Bible says in 1 Timothy 4:7, “Keep yourself in training for a godly life” (GNT). How do you keep training for a godly life? You stay in a small group, and you get a spiritual partner. Have you noticed that it’s always easier to exercise when you’re doing it with somebody else? In the same way, you need someone to walk alongside you through your journey of faith, and you need to make the same commitment to other people.

The world today doesn’t push you to commit to much of anything. It’s all about getting what you want right now. What you want can change from day to day, so the world says to just start going after something new each day, whether that’s a hobby, a job, a ministry, or even a person.

Nothing affects your life more than your commitments. Tell me what you’re committed to, and I’ll tell you what you’re going to be in 20 years, because you are becoming whatever you are committed to. Your commitments shape your life! And if you’re not committed to anything, other people are shaping your life.

Your commitments not only affect here and now; they also affect eternity, because every choice you make has eternal consequences. That’s why the Bible says in Romans 1:12, “I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you” (NCV).

That’s why you need a church family, and that’s why you need a small group. When Christians commit to each other, we encourage each other to stay on track and keep our other commitments. We help each other out!

 

 

Talk It Over

  • What does it look like to have a spiritual partner? What kind of commitment does it require?
  • Why do you think God wired us to need each other?
  • What do you want to be in five years? What commitments can you make today that will help you get where you want to be spiritually, relationally, physically, and emotionally?