Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Những mong ước không bao giờ được hoàn thành ngay lập tức. Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi. Người Do Thái đã được đưa ra khỏi Ai Cập và sau đó đã lang thang trong 40 năm trước khi họ đến được vùng Đất Hứa, mặc dù chuyến đi lý ra ít hơn một vài tuần.

Cũng giống như người Do Thái, đôi khi chúng ta bị trì hoãn với một mục đích. Mỗi mong ước đều gặp những khó khăn. Đức Chúa Trời sử dụng sự trì hoãn để giúp chúng ta sẵn sàng cho những khó khăn đó.

Đức Chúa Trời sử dụng những sự trì hoãn để thử chúng ta. “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Vậy khi mong ước của bạn bị trì hoãn, bạn nên phản ứng như thế nào?