Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

Vì Đức Chúa Trời phán một, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.” (Gióp 33:14)

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá bận rộn, không nghe được lời đáp của Chúa.  Nhưng chúng ta phải thong thả bắt đúng tần số và lắng nghe, bởi vì Chúa đang phán.  Gióp33:14 nói: “Đức Chúa Trời có phán, một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến.”

Câu hỏi là, “Làm sao tôi hiểu được?  Làm cách nào để tôi bắt đúng tần số và có thể nghe được tiếng Chúa?

Đây là bốn tần số mà Chúa sử dụng:

1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh.

Kinh Thánh là sách hướng dẫn cho đời bạn.  Nó chỉ cho bạn bước đúng phải đi.  Đó là tại sao bạn cần phải đọc Lời Chúa mỗi ngày.  Nếu bạn không có thì giờ yên tĩnh hàng ngày để đọc Kinh Thánh, thì cũng giống như lúc Chúa muốn nói chuyện với bạn mà đường dây cứ bận hoài.  Bạn cần phải giữ liên lạc liên tục với Chúa, bởi vì ý muốn của Chúa được tìm thấy trong Lời của Ngài.