0099“Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (IGiăng 5:11-12 BHĐ)

Nếu bạn hỏi mọi người rằng họ sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhiều người trong số họ rất có thể sẽ nói: "Tôi hy vọng tôi sẽ lên thiên đàng."  Nhưng hy vọng thôi thì không đủ.  Nguyện Chúa giúp để đây không phải là câu trả lời của bạn.  

Vận mệnh đời đời của bạn quan trọng đến nỗi bạn không thể mơ hồ về nó.  Thật ngu dại khi không chuẩn bị gì cho điều chúng ta biết là không thể tránh khỏi, tức là sự chết.  Thống kê gần đây nhất cho thấy tỷ lệ tử vong trên thế giới vẫn là 100%!

Cuộc đời bạn trên hành tinh này không thể kéo dài thêm một phút nói gì đến một giờ.  Xin đừng trì hoãn việc đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong đời mình. Kinh Thánh chép trong IGiăng 5:11-12: “Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” (BHĐ)

Đây là điều rõ ràng nhất bạn có thể thấy được.  Nếu có Chúa Giê-xu, bạn có sự sống.  Nếu không có Chúa Giê-xu, bạn không có sự sống.  Bạn có một sự lựa chọn.  Bạn sẽ không được lên thiên đàng nhờ đức tin của người khác.  

Đồng thời, bạn cũng sẽ không bao giờ xuống địa ngục vì sự lựa chọn của người khác.  Đó là sự lựa chọn của bạn!  Bạn quyết định nơi bạn sẽ ở đời đời.

Đây là lý do Giáng sinh và Phục sinh lại quan trọng đến như vậy.  Nếu Chúa Giê-xu không đến vào ngày Giáng sinh, và nếu Ngài không chết và sống lại vào ngày Phục sinh, chúng ta sẽ hoàn toàn vô vọng.  Mọi việc chúng ta làm đều không có ý nghĩa gì.  Bạn sẽ không có lựa chọn.  Thập tự giá là câu trả lời cho vấn đề sâu thẳm nhất của chúng ta: sự ngăn cách của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh chép: Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.” (Cô-lô-se 2:13-14 BHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  • Không ai trong chúng ta có thể kéo dài cuộc đời trên Đất của mình thêm một phút.  Điều đó làm cho quyết định theo Chúa Giê-xu của bạn trở nên cấp bách như thế nào?  Còn đối với gia đình và bạn bè của bạn thì sao?
  • Khi bạn cầu nguyện cho sự cứu rỗi của một người chưa được cứu, điều đó làm đẹp lòng Chúa.  Những lời cầu nguyện ấy sẽ không trở về vô ích.  Hãy tiếp tục cầu nguyện, và đừng nản lòng.  Quyền năng của Chúa là vô hạn, và sự tha thứ của Ngài là vô tận.
  • Lời mời của Chúa vẫn đang rộng mở.  Chúng ta đang sống trong giai đoạn bất ổn, nhưng bạn có thể biết chắc mình sẽ lên thiên đàng.  Bất kể bạn đã làm gì hay đang ở đâu, lời mời của Chúa vẫn rộng mở.

Bạn đã sẵn sàng chưa?  Bạn có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, con biết rằng khi con qua đời con sẽ phải trực tiếp khai trình với Ngài về cuộc đời mình. Con biết con đã khước từ Chúa. Con thừa nhận rằng con đã phạm tội với Chúa, con sống theo kế hoạch của mình mà không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng lại với tội lỗi của mình và đến với Chúa.

"Cảm tạ Chúa vì đã ban Chúa Giê-xu đến để chịu chết vì tất cả những sai trật mà con đã làm để con không phải trả án phạt. Con biết rằng con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu con, Chúa ơi. Con chẳng bao giờ có thể đủ tốt để được đến nơi hoàn hảo.

"Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài đã yêu con nhiều đến nỗi mang lấy tất cả tội lỗi của con trên chính thân Ngài. Ngài đã khiến con được chấp nhận trên thiên đàng, và con hạ mình xuống cầu xin Ngài cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi những tội lỗi và những thói quen đang quấy phá đời sống con ngay lúc này. Con tin nơi Ngài, Chúa Giê-xu ơi. Và con tin rằng Ngài sẽ giữ lời hứa cứu con ngay lập tức một cách chắc chắn, hoàn toàn và đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. "

 


Don’t Just Hope You’ll Go to Heaven

BY RICK WARREN —

“And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.”1 John 5:11-12 (NIV)

If you asked people if they are going to heaven or hell, many of them will likely say, “I hope I’ll go to heaven.” But hope just isn’t good enough. I pray that’s not your answer. Your eternal destiny is too important not to know for sure. It’s foolish to be unprepared for what we all know is inevitable: death. The most recent statistics show that mortality rates in the world remain 100 percent!

You’re not guaranteed another minute on this planet, much less another hour. Don’t put off the most important choice you’ll ever make. The Bible says in 1 John 5:11-12, “And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son.Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life” (NIV).

That’s about as clear as you can get. If you have Jesus, you have life. If you don’t have Jesus, you do not have life. You have a choice. You won’t go to heaven because of someone else’s faith. And, at the same time, you’ll never go to hell because of someone else’s choice. It’s your choice! You decide where you’ll spend eternity.

This’s why Christmas and Easter are so important. If Jesus hadn’t come at Christmas, and then if he hadn’t died and come back to life on Easter, we’d be in a hopeless situation. Nothing we do would matter. You wouldn’t have this choice. The cross is the answer to our deepest problem: our separation from God.

The Bible says, “You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross” (Colossians 2:13-14 NLT).

Talk It Over

None of us are guaranteed another minute on Earth. How does that give urgency to your decision to follow Jesus? How about for your family and friends?

When you pray for the salvation of an unsaved person, you are doing what pleases God. Your prayers will not go unheard. Keep on praying, and don’t lose heart. God’s power is limitless, and his forgiveness is endless.

God’s invitation is wide-open. We live in uncertain times, but you can be certain that you will go to heaven. No matter what you’ve done or where you’ve been, God’s invitation is wide-open.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I know I have ignored you. I confessed I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know that I don’t deserve your forgiveness. I know that only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”