0017Nếu muốn hầu việc Chúa lâu dài, bạn cần học cách giải quyết sự thất vọng.

Bản chất của chức vụ chính là điều khiến bạn rất dễ gặp thất vọng. Mỗi người lãnh đạo đều phải biết cách giải quyết sự căng thẳng giữa lý tưởng và thực tế. Dù hội thánh bạn có hiệu quả đến đâu cũng chưa đúng theo ý bạn. Bạn sẽ luôn muốn hội thánh mình tốt hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Môi-se biết rất rõ về sự thất vọng trong chức vụ. Chưa có ai từng bị phàn nàn hay thiếu công nhận như ông. Hết lần này đến lần khác dân Y-sơ-ra-ên nghi ngờ động cơ của ông, ngờ vực các quyết định của ông và thách thức quyền lãnh đạo của ông.

Ta thấy một ví dụ rất điển hình trong Xuất 15. Sau khi Môi-se dẫn dân sự vượt qua Biển Đỏ, họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm thấy nước uống. “Khi đến đất Ma-ra, vì nước ở Ma-ra đắng nên họ không thể uống được… Dân chúng phàn nàn với Môi-se rằng: “Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây?” (Xuất 15:23-24).

Câu chuyện của Môi-se cho ta một bài học quan trọng: Theo sau những sự thành công lớn trong chức vụ thường là sự thất bại. Phía sau một đỉnh núi cao luôn là một thung lũng sâu. Nếu bạn đang trải nghiệm một sự thành công lớn trong chức vụ, thường thì bạn sắp sửa gặp một Ma-ra.

Ma-ra trong chức vụ của bạn là gì? Là bất cứ điều gì khó chịu, không thoải mái, hay khiến bạn bực bội – và thường thì những điều đó xuất phát từ một trong ba nguyên nhân sau:

  • Thất vọng về sự việc
  • Thất vọng về hoàn cảnh
  • Thất vọng về con người

Vì sao Đức Chúa Trời dẫn bạn đến với những Ma-ra trong cuộc đời? Xuất 15:25 chép, “Tại đây Đức Giê-hô-va lập luật lệ và quy tắc cho dân chúng, và cũng tại đây Ngài thử lòng họ.” Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra trong đời bạn để thử nghiệm bạn. Ngài dùng những hoàn cảnh hay những con người gây thất vọng đến để thử xem bạn phản ứng thế nào. Ngài muốn biết: “Con có thực sự tin cậy Ta?”

Nhân cách của chúng ta được rèn thử không phải qua những sự thành công vang dội mà qua những việc nhỏ nhặt gây khó chịu hằng ngày. Sự khác biệt giữa Biển Đỏ và kinh nghiệm tại Ma-ra chính là: tại Biển Đỏ, đặc tánh của Đức Chúa Trời được biểu lộ còn tại Ma-ra, nhân cách của con người được thể hiện.

Sự thất vọng cho thấy nhiều điều về con người chúng ta. Nó cho thấy những gì chất chứa bên trong chúng ta và những động cơ sâu kín. Dân Y-sơ-ra-ên phản ứng bằng sự phàn nàn, càu nhàu và chỉ trích người lãnh đạo của họ. Sự thất vọng luôn cho thấy nhiều điều về chúng ta hơn là về hoàn cảnh chúng ta đang gặp phải.

Tin vui là: Đức Chúa Trời sẽ không bỏ bạn bơ vơ trong những sự thất bại và nản lòng trong chức vụ. Thi 34:18 chép, “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.” Đây là câu Kinh Thánh để bạn nắm lấy khi cảm thấy vụn vỡ sau khi kinh nghiệm một sự thành công lớn.

Vậy, thưa quý mục sư, bạn xử lý thế nào khi gặp thất vọng trong chức vụ? Bạn “chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Xuất 15:26) và dùng thời gian ấy để tin cậy Đức Chúa Trời như chưa từng làm trước nay.

 


WHY DOES GOD ALLOW DISAPPOINTMENTS IN MINISTRY?

By Rick Warren

If you want to last in ministry, you need to learn how to deal with disappointment.

The very nature of ministry makes you highly vulnerable to disappointment. Every leader must learn how to deal with the tension between the ideal and the real. No matter how effective your church is, it’s never quite where you want it to be. You will always want it to be better and stronger.

Moses knew all about disappointments in ministry. No man put up with more complaining or lack of appreciation. Over and over the Israelites questioned his motives, doubted his decisions, and challenged his leadership.

A good example of this is found in Exodus 15. After Moses led them through the Red Sea, the Israelites traveled three days through the desert without finding water. “When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. . . . So the people grumbled against Moses, saying, 'What are we to drink?’” (Exodus 15:23-24 NIV).

Moses’ story points to an important lesson: Great successes in ministry are often followed by failure. After every mountaintop comes a valley. If you’re experiencing a big success in your ministry, you’re often being set up for a Marah.

What’s the Marah in your ministry? It is anything distasteful, uncomfortable, or upsetting to you—and it typically comes from one of three sources:

  • Disappointment with things
  • Disappointment with circumstances
  • Disappointment with people

Why does God lead you to Marahs? Exodus 15:25 says, “There the Lord made a decree . . . and there he tested them” (NIV). God allows these moments in your life to test you. He uses disappointing circumstances and people to check your reaction. He wants to know: “Do you really trust me?”

Our character is not tested in the spectacular successes. Our character is tested in the daily irritations. The difference between the Red Sea and the experience at Marah is that God’s character was revealed at the Red Sea, but man’s character was revealed at Marah.

Disappointment says a lot about us. It tells us about what’s inside of us and what our motivations are. Israel responded by complaining, grumbling, and criticizing their leader. Disappointments always reveal more about us than they do about the circumstance. 

The good news is, God won’t leave you alone in your ministry failures and disappointments. Psalm 34:18 says, “The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit” (NIV). It’s a verse to hold on to when you feel broken and crushed after experiencing great success.

So, pastor, how do you deal with disappointment in ministry? You “listen carefully to the voice of the Lord” (Exodus 15:26 NIV) and use that time to trust in God like never before.