0012Chức vụ của bạn sẽ được định hình hoặc là bởi những ưu tiên hoặc là bởi những áp lực của bạn. Nếu không quyết định được điều gì thực sự quan trọng trong chức vụ của mình, những người khác sẽ quyết định điều đó thay cho bạn. Bạn cũng như tôi đều biết rõ rằng nhiều người trong hội thánh chúng ta có rất nhiều ý kiến về chức vụ của chúng ta. Nếu không có ý thức tập trung, bạn sẽ bị áp lực phải làm hết mọi việc trong chức vụ của mình, bất kể đó có phải là việc Chúa muốn bạn làm hay không.

Bạn phải sắp đặt thứ tự ưu tiên theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Giống như ánh sáng. Khi bạn tập trung ánh sáng, nó sẽ có sức mạnh đốt cháy. Ánh sáng phân tán không có chút năng lượng nào, nhưng nếu bạn tập trung nó bằng một chiếc kính lúp, bạn có thể đốt cháy cỏ. Nếu tập trung nhiều ánh sáng hơn, nó sẽ trở thành tia la-ze có thể cắt cả thép. Khi bạn biết cách tập trung chức vụ của mình, bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhưng bạn không chỉ cần một danh sách những việc cần làm. Bạn còn phải có một danh sách những việc không cần làm. Vì sao? Vì chức vụ hiệu quả có nghĩa là nhận biết cá nhân bạn được kêu gọi và không được kêu gọi để làm gì. Càng tập trung cuộc đời mình, đời sống bạn càng đem lại nhiều ảnh hưởng.

Cách Chúa Giê-xu Giữ Tập Trung

Chúa Giê-xu là tấm gương tuyệt vời về sự tập trung trong chức vụ. Khi mới 12 tuổi, Ngài đã phán, “tôi phải lo việc Cha tôi” (Lu-ca 2:49). Chúa Giê-xu biết rõ mục đích của Ngài từ rất sớm, từ trước khi bước vào tuổi thiếu niên. Rồi, một trong những lời cuối cùng Ngài phán được ghi lại trong các sách phúc âm là, “Con đã…làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4). Đó là câu cuối cùng của một cuộc đời thành công. Vào năm 12 tuổi, Chúa Giê-xu đã biết mục đích cuộc đời Ngài, và gần cuối chức vụ trên đất của Ngài, Ngài phán rằng mục đích ấy đã được làm trọn.

Khi Chúa Giê-xu phán rằng Ngài đã làm trọn mọi việc Cha giao cho Ngài, có phải Ngài đã chữa lành tất cả mọi người không? Dĩ nhiên là không. Có phải mọi người đều tin Chúa không? Không. Có phải mọi người đều được nghe Tin Lành rồi không? Không hề.

Có rất, rất nhiều điều tốt bạn có thể làm. Nhưng bạn không thể làm mọi việc. Một số ưu tiên dường như rất tốt, nhưng năm năm sau, chúng chẳng còn là những mục tiêu đáng theo đuổi nữa. Điều quan trọng là thực hiện và hoàn thành những việc Chúa truyền dặn.

Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời không mong muốn bạn làm hết mọi việc. Chúng ta chỉ có đủ thời gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi – 24 tiếng chỉ đủ để làm những gì Chúa kêu gọi bạn làm trong ngày. Ngài chỉ giao cho bạn số việc tương ứng với khoảng thời gian Ngài ban cho bạn trên đời này mà thôi. Học biết thi hành chức vụ như Chúa Giê-xu nghĩa là tập trung vào điều quan trọng nhất: thay đổi đời sống.

Những người đem lại sự khác biệt cho thế giới là những người biết cách tập trung nhất. Họ tập trung cuộc đời mình chỉ để thực hiện một vài mục tiêu – không phải 20 mục tiêu. Nếu không sống theo thứ tự ưu tiên, bạn sẽ bị chi phối bởi áp lực. Nếu bạn không tự quyết định điều gì là quan trọng trong đời sống mình, những người khác sẽ quyết định thay bạn.

Học Cách Giao Việc

Khi đọc câu này có thể bạn sẽ thắc mắc, “Nếu tôi không làm tất cả những việc này thì ai làm?”  Một câu hỏi rất hay. Đó là lý do bạn cần giao việc, trao quyền cho những người khác để họ phục vụ và đem lại ảnh hưởng cho nước Trời.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn trong chức vụ, nhưng Ngài không kêu gọi bạn làm điều đó một mình. Trên thực tế, những mục sư hành động một mình luôn kiệt sức và không trụ được lâu. Mác 3:14 chép, “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo.”

Một trong những lý do người ta kiệt sức trong chức vụ là vì họ tin rằng mọi việc Đức Chúa Trời đang làm đều phụ thuộc vào họ. Chính Chúa Giê-xu, là con người hoàn hảo, còn lên danh sách và huấn luyện 12 người. Nội chuyện đó thôi đã cho thấy bạn cần có cộng sự để thi hành chức vụ. Chúa Giê-xu cần người hỗ trợ. Ngài cần cộng đồng. Quý vị cũng vậy, nếu không quý vị không thể thành công trong chức vụ.

Saddleback nhiều năm trước đã phát triển ngoài sức quản lý của tôi. Nếu tôi cứ cố kiểm soát mọi việc, hội thánh đã dừng lại ở con số 300 tín hữu. Chức vụ của bạn cần phát triển ngoài sức bạn. Bạn phải sẵn sàng chia sẻ và ủy thác chức vụ của mình. D.L.Moody, một trong những mục sư kiêm giáo sĩ vĩ đại của thế kỷ 19, đã nói, “Tôi thà để 10 người làm việc hơn là làm việc của 10 người.” Thật khôn ngoan!

Có thể công tác quan trọng nhất bạn cần làm trong tuần này là xác định xem Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn làm gì – và không kêu gọi bạn làm gì. Sau đó, tìm một vài người đến giúp bạn làm những việc bạn không được kêu gọi để làm.

 


How to Focus Your Ministry Like Jesus Did

By Pastor Rick Warren

Your ministry will be shaped by either your priorities or your pressures.

If you don’t decide what’s really important in your ministry, you’ll have people lining up to do it for you. You know as well as I do that many people in our churches have lots of ideas for our ministries. Without a sense of focus, you’ll be pressured to do all kinds of things in your ministry, regardless of whether it’s what God wants you to do.

You must line up your priorities by God’s standards.

It’s like light. When you concentrate light, it has the power to burn. Light defused has no power at all, but if you focus it under a magnifying glass you can burn grass. If you concentrate it even more, it becomes a laser that cuts steel.

When you learn to concentrate your ministry, you’ll be more effective.

But you don’t just need a to-do list. You also need a not-to-do list. Why? Because effective ministry means knowing what you personally are and are not called to do. The more you concentrate your life, the more your life will have impact.

How Jesus stayed focused

Jesus is a great example of this kind of focus in ministry. When he was only 12 years old, Jesus said, “I must be about My Father’s business” (Luke 2:49 NKJV). Jesus had his purpose clarified early, before he was even a teenager. Then, some of his last words recorded in the Gospels were, “I have finished the work you gave me to do” (John 17:4 GNT). Those are bookends on a successful life. At 12, Jesus knew his purpose in life, and near the end of his earthly ministry, he said that purpose had been completed.

When Jesus said he had completed all the work God had given him, had he healed everyone? Of course not. Had everyone become a Christian? No. Had everyone even heard the Good News? Nope.

There are many, many good things you can do. But you can’t do everything. Some priorities look good, but they aren’t going to be worth it five years from now. What counts is doing and completing the things God tells you to do.

What does that mean? It means that God doesn’t expect you to do everything. We have just enough time to do the will of God—24 hours is enough time to do what God has called you to do for that day. He does not have more things for you to do in life than the time he gives you to do it. Learning to minister like Jesus means focusing on what’s most important: life change.

The people who make a difference in the world are the people who are the most focused. They focus their lives around a few goals—not 20. If you don’t live by priorities, you’ll be managed by your pressures. Either you determine what’s important in life or other people will determine it for you.

Learning to delegate

You may read this and wonder, “If I don’t do all these ministry activities I’ve been doing, who will?”

Great question. That’s why you need to delegate, empowering others to serve and make Kingdom impact.

God has called you into ministry, but he has not called you to do it alone. In fact, lone ranger ministers burn out and don’t last. Mark 3:14 says, “[Jesus] appointed twelve that they might be with him and that he might send them out to preach” (NIV).

One of the reasons people burn out in ministry is that they believe everything God is doing depends on them. Jesus himself, who was perfect, enlisted and trained 12 people. That in itself shows the need for partnering together to do ministry. Jesus needed association. He needed community. So do you, or you won’t make it in ministry.

Saddleback outgrew me a long time ago. If I tried to control everything, the church would have stopped growing at about 300. Your ministry needs to outgrow you. You must be willing to share and delegate your ministry. D. L. Moody, one of the great pastors and evangelists of the 19th century, said, “I’d rather put 10 people to work than do the work of 10 people.” There’s wisdom in that.

It may be that the most important work you do this week is determining what God has called you to do—and what he has called you not to do. Then find some people to come alongside you to help with the things you’re not called to do.