0001

Nếu muốn Hội Thánh của mình tăng trưởng, bạn phải biết cách động viên các tín hữu đầu tư những nguồn lực của họ vào Vương Quốc, cho mục vụ và các thiết bị chức năng. Đó là trách nhiệm chủ chốt của vị trí lãnh đạo. Người viết chương trình phải có thể bao tiêu chương trình. Nếu bạn định thực hiện một khải tượng, bạn phải cấp được vốn cho khải tượng đó.

Nhiều mục sư, trưởng lão, nhiều người lãnh đạo Hội Thánh thực sự bị cản trở trong vấn đề kêu gọi mọi người dâng hiến. Họ để cho những sự bất an và sợ hãi cá nhân ngăn trở chức vụ của mình. Bạn không cần phải ngượng khi kêu gọi mọi người dâng hiến. Chẳng có gì quan trọng hơn Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Không có sự nghiệp nào ý nghĩa hơn Hội Thánh.

 

Tôi kịch liệt phản đối việc gây quỹ nhưng rất thích dạy mọi người dâng hiến. Gây quỹ, theo tôi, là thu tiền từ những người khác cho một sản phẩm, một dịch vụ, phần thưởng hay sự công nhận. Còn dâng hiến, chúng ta đơn giản tự thách thức chính mình trích ra từ những nguồn lực riêng vì những lý do thuộc linh. Kết quả của việc gây quỹ là có quỹ. Kết quả của việc dạy dỗ mọi người trở thành những người dâng hiến là vừa có quỹ vừa có thêm các môn đồ.

Và để được thêm các môn đồ có lòng rộng rãi, bạn cần hiểu lý do người ta dâng hiến.

1. Người ta dâng hiến khi họ tin cậy sự lãnh đạo.