than hoc van dap

59. Có những ngoại chứng nào để xác quyết Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời?

Một người chưa tin Chúa, nếu cứ khách quan tìm hiểu, cũng đều phải nhận rằng Kinh Thánh thật là một quyển sách siêu nhiên, được Đức Thánh Linh soi dẫn hay hà hơi vào, vì những sự kiện lạ lùng như sau:

(1) Kinh Thánh được hình thành, bảo tồn, và truyền bá một cách siêu nhiên, lạ lùng.

(2) Tri thức của Kinh Thánh là tri thức siêu vượt, lạ lùng.

(3) Lời tiên tri của Kinh Thánh ứng nghiệm một cách siêu nhiên, lạ lùng.

(4) Kinh Thánh thay đổi đời sống và xã hội các dân tộc một cách siêu nhiên, lạ lùng.

(5) Kinh Thánh thay đổi tâm tánh và số phận của kẻ tin một cách siêu nhiên, lạ lùng.

60. Kinh Thánh được hình thành, bảo tồn, và truyền bá một cách lạ lùng, siêu nhiên như thế nào?

Sách đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, được viết khoảng 1400 năm trước, còn sách Khải Huyền được viết 100 năm sau Thiên Chúa giáng sinh. Tính chung, Kinh Thánh đã được hình thành trong thời gian 1500 năm, tức 15 thế kỷ.

Trong suốt chiều dài lịch sử 1500 năm đó, Đức Chúa Trời đã sử dụng đến 40 người để viết ra ý chỉ và chương trình của Ngài. Những người nầy, từ vua chúa cho đến tù nhân; từ tiên tri cho đến ngư phủ; từ học giả cho đến người chăn chiên…, sống trong những hoàn cảnh xã hội và bối cảnh chính trị hoàn toàn khác nhau. Nhưng bất cứ ai nghiên-cứu toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối, đều cảm nhận rất rõ rằng quyển sách nầy chỉ có một tác giả duy nhất, một tư tưởng duy nhất. Tác giả đó chính là Đức Chúa Trời, và tư tưởng đó là tư tưởng của Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Trong hơn 3500 năm qua, Kinh Thánh từng bị rất nhiều thế lực hùng mạnh tấn công để hủy phá. Nhưng Kinh Thánh không hề bị hủy diệt. Trái lại, ngày nay Kinh Thánh là quyển sách được phổ biến rộng rãi gấp trăm, gấp ngàn lần những tác phẩm nổi tiếng khác, qua hơn 2800 ngôn ngữ và thổ ngữ, với hàng trăm triệu ấn bản được phát hành hằng năm.

61. Tri thức của Kinh Thánh siêu vượt, lạ lùng như thế nào?

Mặc dầu Kinh Thánh được ban để khải thị về Kế Hoạch Cứu rỗi và Chương trình của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại, chớ không nhằm mục đích khoa học; nhưng những gì Kinh Thánh dạy dỗ đều đến từ một sự khôn ngoan siêu việt.

Chẳng hạn như trong câu chuyện sáng tạo. Thứ tự và phương cách Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới, là câu chuyện Môi-se hoàn toàn nhờ sự khải thị của Đức Chúa Trời mới biết được, vì bấy giờ chưa có loài người. Ngày nay các nhà khoa học phải hết sức kinh ngạc về sự khôn ngoan, đúng đắn, và mức độ chân xác của nó.

Một dẫn chứng khác: Cách đây chưa đầy một ngàn năm, người Trung hoa vẫn cho rằng “Trời tròn, Đất vuông”.  Còn Âu châu tin rằng trái đất là một mặt phẳng. Nhưng 3500 năm trước, Kinh Thánh đã mô tả trái đất là một khối cầu tròn, treo lơ lửng trong không gian vũ trụ:

“Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống,

Treo trái đất trong khoảng không không.

Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước,

Cho đến nơi giới cực của ánh sáng,

Và tối tăm giáp nhau”.  [Gióp 26:7,10]

Khám phá lòng trái đất là một điều rất khó. Khó hơn là khám phá không gian. Ngày nay nhờ những tiến bộ khoa học, loài người có thể bay vào vũ trụ xa hàng triệu cây số. Tuy nhiên, họ chỉ có thể đào sâu vào lòng đất không hơn 13 km.

Mãi đến 1970, một năm sau khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đáp xuống mặt trăng, khoa học nhờ sử dụng một loại sóng âm ba đặc biệt (sóng P), mà xác định được lòng trái đất là một khối lửa nóng đến hơn 6000 độ C, giữa rắn, ngoài lỏng. Trong khi đó từ 3,500 năm trước, Kinh Thánh đã dạy cho loài người những điều rất hay về trái đất:

“Đất sanh ra lương thực”,

“Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn”. Gióp 28:5

Thậm chí khi tiên tri về trận đại chiến sẽ xảy ra tại Giê-ru-sa-lem trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh dường như đã hé lộ về những thứ vũ khí mà mãi cho đến gần đây khoa học mới đề cập đến:

“Vả, nầy sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem: Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chơn đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó”.[Xa-cha-ri 14:12],

Lưu ý, những lời trên đây đã được phán ra từ hơn hai ngàn năm trước, là lúc loài người chỉ mới biết đến gươm, dao, giáo mác, cung, tên,… Điều nầy chứng tỏ những ý tưởng và hiểu biết của Kinh Thánh siêu vượt đến chừng nào!!!

62. Các lời tiên tri của Kinh Thánh đã ứng nghiệm cách siêu nhiên, lạ lùng như thế nào?

Trong Kinh Thánh có vô số  lời tiên tri, trong đó có thể chia làm bốn nhóm chính:

(1) Lời tiên tri về lịch sử loài người, về các dân tộc, và về những cá nhân được nói đến trong Kinh Thánh.

(2) Lời tiên tri về Cứu Chúa Jêsus.

(3) Lời tiên tri về dân tộc được Thiên Chúa lựa chọn, gọi là dân Y-sơ-ra-ên.

(4) Lời tiên tri về thế giới tương lai sau khi Đức Chúa Jêsus tái lâm.

Trừ những lời tiên tri về thế giới tương lai sau khi Chúa tái lâm, tất cả các lời tiên tri khác của Kinh Thánh đều đã được ứng nghiệm, chính xác trong từng chi tiết, một cách lạ lùng, và hoàn toàn có thể kiểm chứng được.

Đặc biệt, sự ứng nghiệm những lời tiên tri về Quốc gia Y-sơ-ra-ên, ngay cả những người không tin Chúa cũng có thể thấy cách dễ dàng, vì nó quá hiển nhiên. Chẳng hạn như:

“Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều”. [Sáng 15:13-14] 

Lời tiên tri nầy đã phán cho Áp-ra-ham, lúc đó còn là Áp-ram, một cụ già 85 tuổi không con, về sau đã hoàn toàn ứng nghiệm. Dân Y-sơ-ra-ên, cháu chắt của Áp-ra-ham, vì đói kém phải di cư vào xứ Ai-cập, làm nô lệ 400 năm, rồi mới được giải phóng ra khỏi xứ.  Từ nhóm dân nô-lệ, họ thành lập quốc gia Y-sơ-ra-ên, chiếm hữu xứ Ca-na-an, xây dựng thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Sa-lô-môn nổi tiếng.

Sau khi định cư trong xứ Ca-na-an gần 500 năm, lại có những lời tiên tri khác ký thuật trong Giê-rê-mi 25:8-11;29:10, cho biết vì cớ lối sống gian ác, họ sẽ bị đày qua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm. Sau đó, họ sẽ được Chúa tha thứ và được phép hồi hương….

Những lời nầy đã lần lượt ứng nghiệm.  Năm 587 BC, Vua Nê-bu-cát-nết-sa thuộc Đế quốc Ba-by-lôn, tấn công phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ, lưu đày dân Y-sơ-ra-ên sang Ba-by-lôn. Khi 70 năm đã mãn, Ngài dấy Cyrus (Si-ru), vua Mê-đô Ba-tư lên, ban sắc lệnh cho họ trở về lại quê hương, xây lại thành và đền thờ, gọi là đền thờ thứ hai. Đền thờ nầy tồn tại khoảng hơn 500 năm cho đến khi bị người La-mã san bằng. Một lần nữa, dân Y-sơ-ra-ên lại bị tan lạc, rải ra trên khắp thế giới gần hai ngàn năm. Trong gần hai ngàn năm đó, Y-sơ-ra-ên là một dân không nước, còn đất Y-sơ-ra-ên là một nước không dân…

Cho đến năm 1948, như một phép lạ thiên niên kỷ, dân Y-sơ-ra-ên lại được trở về, Quốc gia Y-sơ-ra-ên được hồi sinh, thành Giê-ru-sa-lem lại được kiến tạo, và trở thành một điểm nóng của nền chính trị quốc tế như hiện nay, y như các lời tiên tri Chúa đã dùng Ê-xê-chiên công bố trong các chương Êxê 36 và Êxê 37.

Ai không tin có Đức Chúa Trời, xin hãy đọc Kinh Thánh. Ai không tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, xin hãy đọc lịch sử lạ lùng của Dân Y-sơ-ra-ên, để thấy bàn tay tể trị quyền năng của Đức Chúa Trời, khi Ngài làm cho các lời tiên tri được ứng nghiệm!!!

63. Kinh Thánh thay đổi đời sống và xã hội các dân tộc một cách siêu nhiên, lạ lùng như thế nào?

Trong 300 năm đầu tiên của Cơ-đốc giáo, Hội thánh bị bách hại tàn khốc bởi La-mã Đế quốc. Để đáp lại sự bắt bớ giết chóc nầy, các tín đồ cứ can đảm và yêu thương rao truyền Phúc-Âm cho những người bách hại mình. Cuối cùng, La-mã Đế quốc được biến đổi và trở nên một đế quốc Cơ-đốc giáo hiền hòa nhân đạo kể từ thế kỷ thứ tư.

Bắt đầu thế kỷ thứ năm, Kinh Thánh lại tiếp tục biến cải một cách thần kỳ các dân tộc gọi được là “Barbarians” (Dân man rợ), khi các dân nầy xâm lăng như vũ bão vào các quốc gia Cơ đốc giáo. Sự tiếp cận với quyền năng Phúc Âm đã khiến các “Dân man rợ” nầy lại trở nên những dân tộc hiền hòa nhân đạo. Họ là tổ tiên của các dân tộc Trung Âu như Đức, Áo, Hung… theo Cơ-đốc giáo cho đến ngày nay.

Từ thế kỷ thứ 8, thứ 9, Tây Âu bị người Vikings thiện chiến, từ Bắc Âu dong thuyền đến đánh phá, cướp bóc và chinh phục. Nhưng một lần nữa, những kẻ chinh phục hung dữ khét tiếng nầy cũng được biến đổi. Họ theo Cơ-đốc giáo, hòa trộn với các bản địa, trở thành các dân tộc Tây Âu ngày nay như Anh, Ái nhĩ lan, Tô-cách lan, Normandie, Bỉ, Thụy sĩ. Cho đến khi có phong trào Cải Chánh Giáo Hội của Martin Luther, họ chính là những dân tiên phong trong việc thực hành Lời Kinh Thánh và trở nên những dân tộc rất văn minh nhân đạo cho đến tận bây giờ.

Phong trào Cải Chánh mau chóng lan rộng đến tận quê hương ngày xưa của họ, tức là những nơi đã sản sinh ra người Viking. Câu chuyện biến đổi thần kỳ nầy lại được tiếp tục, và lại một lần nữa, Lời Chúa đã bày tỏ quyền năng. Toàn bộ xứ sở của người Viking đã trở nên những quốc gia Na-uy, Thụy- điển, Đan-mạch, Phần-lan, văn minh nhân đạo nổi tiếng…

Cho đến thời Cận đại, khi các nhóm dân Tin lành di cư sang Bắc Mỹ, họ đã ra đi cùng với quyển Kinh Thánh. Chính Kinh Thánh đã xây dựng nên hai quốc gia Hoa kỳ và Canada, là hai cường quốc đã cùng những quốc gia Tin Lành khác, tin và thực hành Kinh Thánh như Úc, Tân tây lan, Anh, Đức, Hòa lan, Thụy điển, Na-uy, Đan mạch… đầy yêu thương và hào phóng, đã dang tay ra tiếp đãi các đoàn dân tỵ nạn như đang có hôm nay.

Gần đây nhất, người ta cũng có thể nói đến “Phép lạ bên bờ Sông Hàn”. “Phép lạ bên bờ Sông Hàn” thực chất của nó là gì? Đó là sự kiện trong vòng 50 năm qua, gần một nữa dân tộc Đại hàn đã tiếp nhận Tin Lành. Sau khi trở thành con dân Chúa, họ hớn hở, chân thành đọc, tin, và thực hành Kinh Thánh. Kết quả là người Hàn quốc, cũng như các dân tộc sống theo lời Kinh Thánh, đã mau chóng trở nên văn minh, phú cường, và hạnh phước.

64. Kinh Thánh thay đổi tâm tánh và số phận của từng con người một cách siêu nhiên, lạ lùng như thế nào?

Có đến hàng tỷ con người đã được biến đổi nhờ đọc, tin, và thực hành Kinh Thánh. Có thể nói không sợ cường điệu rằng, dưới gầm trời nầy chưa hề có một người nào thành tâm tin nhận Đức Chúa Jêsus, thành tâm đọc và thực hành lời Kinh Thánh, mà không nhận được một sự thay đổi ngoạn mục về cả tâm tánh lẫn số phận. Trải nghiệm thay đổi sâu xa nầy Kinh Thánh gọi là “Sự Tái Sanh”, tức sanh lại một lần nữa, để trở nên một một người mới. Người được tái sanh là “người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” [2Côr 5:17].

Nhưng điều gì làm cho một người được tái sanh? Kinh Thánh chép: “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” [1Phi 1:23]. “Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” đây chính là Kinh Thánh. Vậy, câu hỏi được đặt ngược lại: “Vì đâu mà Kinh Thánh lại có quyền năng lớn lao để có thể thay đổi hàng tỷ cá nhân con người, và rất nhiều dân tộc một cách hiển nhiên thể ấy?” Xin trả lời: “Vì Kinh Thánh là Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời”, hay nói cách khác, Kinh Thánh là quyển sách được Đức Chúa Trời soi dẫn, được Đức Chúa Trời hà hơi vào.