Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội;

Còn ai ăn ở cách khôn ngoan theo ý Chúa sẽ được cứu rỗi.”

(Châm Ngôn 28:26 TLB).

Đức Chúa Trời ban cho Môi-se giấc mơ lãnh đạo con dân I-sơ-ra-en ra khỏi 400 năm nô lệ, nhưng Mô-se phải quyết định đương đầu với Pha-ra-ôn. Chúa cho Nô-ê giấc mơ cứu loài người khỏi cơn đại hồng thuỷ, nhưng Nô-ê phải quyết định đóng con tàu. Chúa ban cho Áp-ra-ham giấc mơ thành lập một quốc gia mới, nhưng Áp-ra-ham phải quyết định lìa bỏ mọi sự mình có để đi đến một nơi mà mình không biết mình đi đâu.

Cũng giống như những người này, bạn sẽ không bao giờ đạt được giấc mơ của mình cho đến khi bạn đến bước phải quyết định và bước đi trong đức tin. Dầu cho đó là về nghề nghiệp, hôn nhân, tài chánh, sức khoẻ, hay là con cái của bạn, đều có một kế hoạch đơn giản khả thi để làm những quyết định theo Kinh Thánh và để cho bạn giữ được đúng hướng đi tiến về giấc mơ mà Chúa dành cho bạn.

1. Cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn:

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, hãy có được cách nhìn của Chúa về điều đó. “Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội; Còn ai ăn ở cách khôn ngoan theo ý Chúa sẽ được cứu rỗi.” (Châm Ngôn 28:26 TLB).

2. Thu thập hết mọi dữ kiện:

Không có sự mâu thuẩn giữa đức tin (faith) và dữ kiện (facts). Hãy tìm ra tất cả mọi điều bạn có thể tìm được trước khi bạn quyết định. Châm Ngôn 13:16a chép, “Người khôn ngoan làm theo mọi sự hiểu biết.” (NVB).

3. Xin ý kiến của người khác:

Nói chuyện với những người đã từng làm một quyết định tương tự và những người bạn là những người biết rõ những điểm yếu của bạn. “Đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng.” (Châm Ngôn 24:6b)

4. Tính trước cái giá phải trả:

Mỗi một quyết định đều có một cái giá phải trả; điều đó sẽ làm cho bạn tốn thời gian, tiền bạc, sức lực, danh tiếng, những năng khiếu, và các tài nguyên khác. Châm Ngôn 20:25b chép, “Sau khi hứa rồi mới thấy là tự gài bẫy để bắt mình.” (BD2011). Khi người khác áp lực bạn để làm một quyết định nào đó, bạn có thể nói, “Tôi sẽ trả lời cho bạn sau.” Làm một quyết định sáng suốt quan trọng hơn là làm một quyết định nhanh chóng.

5. Chuẩn bị cho những khó khăn:

Trong đức tin, trông đợi điều tốt nhất. Trông đợi Chúa làm việc trong đời sống của bạn. Nhưng cũng phải chuẩn bị cho những khó khăn là một phần trong mọi quyết định. Sô-lô-môn nói trong Châm Ngôn 22:3, “Người khôn thấy trước nguy hiểm và tránh né, kẻ khờ dại cứ đâm đầu vào rồi gặp rắc rối.” (BPT).

6. Đối diện với sự sợ hãi của bạn:

Cầu toàn làm tê liệt khả năng. Chúa luôn luôn dùng những người bất toàn trong những hoàn cảnh bất toàn để ý muốn của Ngài được thực hiện. Truyền Đạo 11:4 chép, “Kẻ cứ lo đoán gió sẽ khó đem giống ra gieo; Kẻ cứ trông chừng mây sẽ chẳng mấy khi đi gặt.” (BD2011). Hãy tin cậy vào Chúa và cứ bắt đầu hành động mặc kệ những khó khăn, sợ hãi, và nghi ngờ của bạn.

 

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1. Bạn nghĩ tại sao chúng ta thường ngần ngại cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn trong những quyết định quan trọng?

2. Sự khác nhau giữa bước nhảy vọt trong đức tin và bước từng bước theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh để làm những quyết định khôn ngoan là gì?

3. Bước nào trong sáu bước trong bài tĩnh nguyện hôm nay là khó khăn nhất đối với bạn? Hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ bạn tin cậy Ngài trong từng bước hành trình đức tin của bạn.

 


Six Steps for Biblical Decision-Making

BY RICK WARREN —

 

He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe.” Pr 28:26

God gave Moses the dream of leading the children of Israel out of 400 years of slavery, but Moses had to make the decision to confront Pharaoh. God gave Noah the dream of saving the world from the flood, but Noah had to make the decision to build the ark. God gave Abraham the dream of building a new nation, but Abraham had to make the decision to leave everything he had and go out into the unknown.

Just like these men, you will never realize God’s dream for your life until you come to the stage of decision-making and step out in faith.

Whether it’s about your career, marriage, finances, health, or children, there is a simple, workable plan for making biblical decisions that will keep you on track toward pursuing God’s dream for your life.

1. Pray for guidance.

Before you do anything else, get God’s perspective on the issue. “A man is a fool to trust himself! But those who use God’s wisdom are safe” (Proverbs 28:26 TLB).

2. Get the facts.

There is no contradiction between faith and fact. Find out everything you can before you make a decision. Proverbs 13:16a says, “All who are prudent act with knowledge” (NIV).

3. Ask for advice.

Talk to somebody who’s made a similar decision and to friends who know your weaknesses. “The more good advice you get, the more likely you are to win” (Proverbs 24:6b GNT).

4. Calculate the cost.

Every decision has a price tag; it will cost you time, money, energy, reputation, talents, and resources. Proverbs 20:25 says, “It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows” (NIV). When people pressure you to make a decision, it’s okay to say, “I’ll get back to you.” It’s more important to make a wise decision than a quick decision.

5. Prepare for problems.

In faith, expect the best. Expect God to work in your life. But also prepare for the problems that are part of every decision. Solomon said in Proverbs 22:3, “A prudent man foresees the difficulties ahead and prepares for them; the simpleton goes blindly on and suffers the consequences” (TLB).

6. Face your fears.

Perfectionism paralyzes potential. God has always used imperfect people in imperfect situations to get his will done. Ecclesiastes 11:4 says, “If you wait for perfect conditions, you will never get anything done” (TLB). Trust God and start moving in spite of your problems, fears, and doubts.

 

Talk It Over

 Why do you think we are so often hesitant to pray and ask God for direction about big decisions?

 What is the difference between taking a leap of faith and taking biblical steps to make wise decisions?

 Which one of the six steps from today’s devotional is the most difficult for you? Pray, and ask God to help you trust him for every step of your journey of faith.