Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

 

Toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, do Giô-sa-phát dẫn đầu, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại.” (2 Sử ký 20:27 BHĐ)

Phần cuối 2 sử ký 20, ghi lại cảnh chiến trường đầy kịch tính. Đức Chúa Trời khiến cho kẻ thù dân Y-sơ-ra-ên quay lại chém giết lẫn nhau. Và quân đội Y-sơ-ra-ên chỉ đứng từ xa nhìn kẻ thù tiêu diệt lẫn nhau. Quang cảnh sau trận chiến thật là tàn khốc. “Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi hoang mạc, nhìn đám quân đông đảo thì thấy xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót.” (2 Sử ký 20:24 BHĐ)

Đôi khi chúng ta phải đối đầu với những khó khăn, nan giải tưởng chừng như không vượt qua nổi. Nhưng chúng ta cứ vững lòng đối mặt với kẻ thù và tin chắc rằng Chúa sẽ đánh trận thay chúng ta và chúng ta không cần đem vũ khí, chỉ cần đứng và quan sát Chúa chúng ta đạt được chiến thắng. Sau chiến trận chúng ta có thể thấy những xác chết ngổn ngang, đẫm máu, những tàn phá, hoang tàn, đổ nát.

Nhưng Chúa muốn chúng ta nhìn được ơn phước trong những quang cảnh tồi tệ xấu xa đó. Có những điều còn lại sau trận chiến Chúa muốn ban cho bạn. Và điều đó cũng đã xảy đến cho quân đội Y-sơ-ra-ên. “Giô-sa-phát và quân của vua đến thu chiến lợi phẩm gồm rất nhiều của cải và đồ trang sức quý giá trên xác quân địch. Họ cướp lấy cho mình đến khi không còn mang nổi nữa. Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong ba ngày, vì rất nhiều.” (2 Sử ký 20:25 BHĐ)

Trong suốt câu chuyện này, con dân Chúa chọn việc thờ phượng Chúa thay vì lo lắng. Họ để cho Chúa giải quyết vấn đề cho mình chứ không tự tranh chiến với quân thù. Và kết quả cuối cùng là họ nhận được rất nhiều phước hạnh đến nỗi không thâu chứa hết được. “Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Bê-ra-ca, và ca ngợi Đức Giê-hô-va tại đó; vì vậy, người ta đặt tên chỗ nầy là thung lũng Bê-ra-ca cho đến ngày nay. 27 Toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, do Giô-sa-phát dẫn đầu, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại.” (2 Sử ký 20:26-27 BHĐ) con dân Chúa đã đặt niềm tin vào Chúa, Ngài chiến trận cho họ. Và Ngài ban cho họ nhiều hơn điều họ mong ước. Sau khi chiến thắng, họ trở về nhà giàu có hơn. Chúa ban phước cho họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

Bạn đang ở giữa trận chiến nào hôm nay? Bạn phải đơn thân một mình nuôi con sống túng thiếu không? Có phải bạn đang gặp phải vấn đề khó khăn trong gia đình hoặc tại sở làm? Có phải bạn cảm thấy cuộc sống mình quá năng nề, mệt mỏi không?

Nếu hôm nay bạn đang đối đầu với một trận chiến quá sức mình, Chúa muốn dẫn bạn đến thung lũng của sự phước hạnh. Và điều đó sẽ xảy đến khi bạn lựa chọn thờ phượng Chúa thay vì lo lắng.

 

Suy gẫm và Thảo Luận

1.Bạn đã nhận được những phước hạnh nào sau khi Chúa cất khỏi những khó khăn của bạn trước đây?

2.Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn khi biết rằng không những Chúa giúp chúng ta chiến thắng mà còn ban thêm cho chúng ta nhiều phước hạnh khác nữa?

3.Ngày hôm nay Chúa đang đánh trận chiến nào cho bạn? Xin Chúa giúp bạn thấy được những ơn phước Ngài bạn ngay cả trong thời điểm tồi tệ, đen tối nhất.


After the Victory Comes the Blessing

BY RICK WARREN —

“Then all the men returned to Jerusalem, with Jehoshaphat leading them, overjoyed that the LORD had given them victory.”

2 Chronicles 20:27 (NLT)

At the end of 2 Chronicles 20, there’s a dramatic scene: God has just caused Israel’s enemies to turn against each other. While Israel’s army just stood back and watched, their enemies destroyed each other. The aftermath was devastating.

 “So when the army of Judah arrived at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see. Not a single one of the enemy had escaped” (2 Chronicles 20:24 NLT).

Sometimes life is like this, isn’t it? You have a seemingly insurmountable problem. You face your enemy and trust God to fight for you. Then you stand unarmed and watch as he wins the victory. But the cost of battle is evident. There are casualties, and things look pretty messy.

But God wants to help you find blessing in the bad. There are things left on the battlefield that God wants to give you. That’s what happened for Israel’s army.

“King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables—more than they could carry. There was so much plunder that it took them three days just to collect it all!” (2 Chronicles 20:25 NLT)

Throughout this story, God’s people chose to worship him rather than worry. They allowed God to solve their problems rather than fighting the battle themselves. The ultimate result was more blessing than they could handle.

 

“On the fourth day they gathered in the Valley of Blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the LORD there. It is still called the Valley of Blessing today. Then all the men returned to Jerusalem, with Jehoshaphat leading them, overjoyed that the Lord had given them victory” (2 Chronicles 20:26-27 NLT).

Israel had trusted God to win the battle for them. And he did, but he also exceeded their expectations. The battle was won, and they went home richer. God blessed them physically and spiritually.

What battle are you in the middle of today? Are you a single parent wondering how to make ends meet? Are you facing a problem at work or school? Does it feel like everything in your life is just too much?

If you’re fighting an overwhelming battle today, God wants to move you to the valley of blessing. That happens when you choose to worship instead of worry.

Talk It Over

  • What blessings have you seen God bring out of a hard time in your life in the past?
  • What difference does it make when you face a battle with the expectation that God will not just win it for you but also bless you?
  •  What battle is God fighting for you today? Ask him to help you find the blessings, even in times that look ugly and hard.