Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 BTT).

Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn, bạn cần phải nhìn vào những biệt tài của bạn. Tại sao Chúa ban cho bạn những ân tứ, khả năng, và tài năng nào đó mà Ngài lại không trông mong bạn sử dụng chúng? Nếu vậy thì thật là lãng phí.

Đức Chúa Trời ban cho bạn những ân tứ (Spiritual gifts), nhiệt huyết/đam mê (Heart/passions), các khả năng (Abilities), một cá tính (Personality), và những kinh nghiệm (Experiences) để khiến bạn trở nên duy nhất, và khi bạn dành thời gian để tìm hiểu Đức Chúa Trời tạo nên bạn như thế nào, bạn sẽ định hướng được cuộc đời của mình. Hãy tự hỏi: “Tôi giỏi về việc gì? Tôi yêu thích làm gì? Niềm đam mê của tôi là gì? Điều gì khiến tôi thấy thú vị, và điều gì làm tôi thấy nhàm chán? Điều gì nơi tôi được mọi người xác nhận? Đức Chúa Trời có thể sử dụng những khả năng đó cho Vương quốc của Ngài như thế nào?”

Ê-phê-sô 2:10 ghi rằng, “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (BTT). Chữ “công trình của Đức Chúa Trời” trong tiếng Hy lạp là từ “thơ”, từ đó chúng ta có được chữ “bài thơ.” Bạn là bài thơ của Đức Chúa Trời. Bạn là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn là duy nhất. Không có ai giống bạn!

Nhưng đối với cuộc sống thì có nhiều việc hơn là trở thành duy nhất. Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên duy nhất và hiệu quả. Ngài đã thiết kế ra bạn theo cách Ngài đã làm để bạn có thể làm được nhiều việc tốt. Ngay cả trước khi bạn ra đời, Đức Chúa Trời đã thiết kế trước một vai trò cho bạn trong cuộc sống. Ngài đã nói, “Ta sẽ tạo dựng người này với những ân tứ, khả năng, và tài năng nhất định, và ta sẽ cho phép người này trải qua những kinh nghiệm nhất định - một chút tốt, một chút đau đớn và một chút học vấn. Ta sẽ tổng hợp những điều này, bởi vì đó là mẫu người sẽ hoàn thành được công việc mà Ta cần làm cho thế giới.”

Chúng ta được cứu rỗi để phục vụ. Đó là ý nghĩa của mục vụ - bạn sử dụng tài năng và ân tứ của mình để giúp đỡ người khác. Làm trọn vẹn bổn phận có nghĩa là hãy trở thành người như Chúa muốn và hoàn thành những gì mà Đức Chúa Trời đã định cho bạn.

Kinh thánh ghi,“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10a BTT).

Suy gẫm & Thảo Luận

1.Đức Chúa Trời đã ban những ân tứ, nhiệt huyết, tài năng, cá tính, và những kinh nghiệm gì để khiến cho bạn trở thành độc nhất vô nhị?
2.Làm thế nào để sử dụng những điều Chúa ban đó trong mục vụ hiện tại của bạn?
3.Bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã ban mong ước nào cho bạn?  Bạn nghĩ Đức Chúa Trời có thể sử dụng khả năng và kinh nghiệm của bạn để giúp bạn thực hiện mong ước đó như thế nào?

 

 


How to Be Unique and Effective

By Rick Warren — 

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do” (Ephesians 2:10 NIV).

If you want to know God’s will for your life, you’ve got to look at what you’re good at. Why would God give you certain gifts, abilities, and talents and not expect you to use them? That would be a waste.

God gives you Spiritual gifts, Heart/passions, Abilities, a Personality, and Experiences (SHAPE) that make you unique, and when you take time to figure out how God has shaped you, it gives you direction for where you should go with your life. Ask yourself, “What am I good at? What do I love to do? What is my passion? What do I find exciting, and what do I find boring? What do people affirm in me? How can God use those abilities for his Kingdom?”

Ephesians 2:10 says, “For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do” (NIV). The word for “God’s handiwork” in Greek is the word “poema,” from which we get the word “poem.” You are God’s poem. You are a work of art. You are unique. There is nobody like you!

But there’s more to life than being unique. God wants you to be unique and effective. He designed you the way he did so you could do good works. Even before you were born, God predesigned a role for you in life. He said, “I’m going to make this person with certain gifts, abilities, and talents, and I’m going to allow this person to go through certain experiences — some good, some painful, and some educational. I’m going to bring all of these things together because I want something done in the world that will take that kind of person to do it.”

We are saved to serve. That’s what it means to have a ministry — you use your talents and gifts to help other people. Fulfillment means being who and what God meant you to be.

The Bible says, “God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other” (1 Peter 4:10a TLB).

Talk It Over

  • If you’ve never done so, take some time today to think about your SHAPE. What are the Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences God has given you that make you uniquely you?
  • How are you using your SHAPE in your current ministry?
  • What dream do you believe God has given you? How do you think God can use your abilities and experiences to help you accomplish that dream?