Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

Đức Chúa Trời…đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 1:9

Đức Chúa Trời không đang chơi trò chơi với bạn, Ngài thật muốn dạy bạn hiểu được ý muốn, mục đích, và chương trình của Ngài cho đời sống bạn.

Có thể bạn đang nói rằng, “Tôi muốn để Chúa hướng dẫn tôi, nhưng tôi vẫn thấy bối rối, tôi không biết phải làm gì.”  Vấn đề ở đây là mình thường tìm kiếm điều sai.  Vì thế, bạn cần phải nhận định bạn đang kiếm điều gì trước khi bạn có thể tìm thấy nó.
Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?

1. Ý muốn của Chúa không phải là một cảm xúc.
Một số người trong các bạn đi tìm cảm giác hay một dấu lạ siêu nhiên.  Bạn muốn Chúa đụng vào tình cảm của bạn một cách nào đó để bạn có thể biết chính xác phải làm gì.

Vấn đề là những cảm xúc không đáng tin cậy đuợc; cảm xúc thường dẫn bạn đi sai đường.  Cảm xúc có thể đến từ mệt mỏi, kích thích tố, hay một kinh nghiệm nào vừa xảy ra.  Giê-rê-mi 17:9 chép, “Lòng người ta là dối trá.”  Ngay cả lòng bạn phỉnh gạt bạn.  Thậm chí cả ma quỷ có thể tạo ra một cảm xúc.  Nếu ngày xưa tôi nghe theo cảm xúc của lòng mình, tôi đã không bao giờ kết hôn với vợ tôi, Kay.  Một ngày trước ngày cưới, cảm xúc trong tôi đã nói, “Chạy đi!” Nhưng tiếng đó không phải ý muốn của Chúa.  Đó là nỗi sợ hãi!

Đừng chờ đợi một cảm xúc khi bạn đang cố gắng để tìm ra chương trình của Chúa cho đời bạn.

2. Ý muốn của Chúa không phải là một công thức.
Trong văn hóa của chúng ta, chúng ta muốn tất cả mọi thứ được dễ dàng.  Chúng ta muốn mọi điều tuân theo một công thức đơn giản, do đó nó sẽ ngay lập tức thay đổi cuộc sống của chúng ta.  Chúng ta muốn có một hướng dẫn từng bước.

Nhưng có một vấn đề với cách này:  Nếu làm một bước sai, thì hỏng hết.  Nếu ý muốn của Chúa là một công thức nấu ăn, điều gì xảy ra nếu bạn thiếu một nguyên liệu.  Nếu bạn quên dùng bột nổi trong một công thức nấu ăn, bạn đã có sự khác biệt giữa một cái bánh sinh nhật và một cái bánh bột chiên.  Nếu bạn có “52 Bước Để Biết Ý Muốn Của Chúa,” và bạn bỏ bước thứ 37 thì sao?

Ý muốn của Chúa không phải là một hệ thống khép kín.  Nó rất năng động!  Nó không luôn luôn là vấn đề của việc chọn A hoặc B.  Thật ra, nhiều lần bạn có thể chọn từ A đến Z, và bất cứ sự lựa chọn nào của bạn cũng được.  Đó là sự chọn lựa của bạn.  Tại sao Chúa ban cho bạn một bộ óc và không mong đợi bạn sử dụng nó?  Ngài cho phép bạn lựa chọn, và Ngài cũng ban cho bạn cơ hội thứ hai.

Vậy nếu ý muốn Chúa không phải là một cảm xúc hay công thức, thì ý muốn Chúa là gì?

3. Ý muốn của Chúa là một mối tương giao.
Kinh Thánh chép trong 1 Cô-rinh-tô 1:9, “Đức Chúa Trời đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.”

Trong Kinh Thánh có rất ít chỗ chép về kỹ thuật tìm biết ý muốn của Chúa.  Thế nhưng có hàng ngàn câu nói về việc phát triển mối quan hệ yêu thương với Chúa Jêsus Christ. Tại sao?   Tại vì ý muốn của Chúa là một mối tương giao.

Càng biết Chúa nhiều hơn, bạn sẽ càng ít bối rối để tìm xem ý Chúa là thế nào.  Nhận biết Chúa, tất cả mọi thứ khác sẽ trở thành thứ yếu.

Thảo luận

1.Chúa muốn bạn làm gì nếu bạn có một cảm giác khiến bạn tin rằng cảm giác đó là ý muốn của Chúa?
2.Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa cho phép bạn có quyền chọn lựa và thậm chí có sai lầm khi bạn đang tìm kiếm ý muốn của Ngài?
3.Làm thế nào để biết Chúa rõ hơn?

 


How Do You Find God’s Will?

By Rick Warren   

“God . . . invited you into this wonderful friendship with his Son, even Christ our Lord”(1 Corinthians 1:9 TLB).

God isn’t playing games with you. He wants you to understand his will, his purpose, and his plan for your life. 

You may say, “I want God to guide me, but I still get confused. I don’t know what to do.” Often the problem is we’re looking for the wrong thing. You need to know what you’re looking for before you can find it. 

So, what is God’s will?

God’s will is not a feeling.

Maybe you are looking for a feeling or a supernatural sign. You want God to pull your heartstrings so you’ll know exactly what to do. 

The problem is that feelings are unreliable; they will often guide you the wrong way. Feelings can come from fatigue, hormones, or an event you’ve just experienced. Jeremiah 17:9 says, “The heart is deceitful” (NIV). Even your heart plays tricks on you. Even the Devil can create a feeling. If I had listened to my feelings, I never would have married my wife, Kay. The day before the wedding, my feelings said, “Run!” But that wasn’t God’s will. That was fear! 

Don’t wait for a feeling when you’re trying to figure out God’s plan for your life.

God’s will is not a formula.

In our culture, we want everything to be easy. We want things to follow a simple formula that will instantly change our lives. We want a step-by-step guide. 

But there’s a problem with this approach: There’s no room for mistakes. If God’s will is a recipe, what happens if you leave out one ingredient? Leaving baking soda out of a recipe is the difference between a birthday cake and a pancake. What if you have “52 Steps to Knowing God’s Will,” and you skip step 37? 

God’s will is not a closed system. It is dynamic! It is not always an issue of choosing A or B. In fact, many times you can choose from A to Z, and any of them will be okay. It’s your choice. Why would God give you a brain and not expect you to use it? He lets you make choices, and he gives you second chances.

If God’s will is not a feeling or a formula, what is it? 

God’s will is a relationship.

The Bible says in 1 Corinthians 1:9, “God . . . invited you into this wonderful friendship with his Son, even Christ our Lord” (TLB).

We find very little in the Bible about the technique of knowing God’s will. But we see thousands of verses that talk about developing a loving relationship with Jesus Christ. Why? Because God’s will is a relationship. 

The better you get to know God, the less confusion you’ll have about what his will is. Get to know God, and everything else becomes secondary. 

Talk It Over

  • If you experience a feeling that you believe is telling you something about God’s will, what is a right, appropriate response? 
  • Why do you think God allows us to make choices and even mistakes when we are searching for his will?
  • How well do you know God — and how can you get to know God better?