Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Nếu bạn muốn biết Chúa muốn bạn làm gì, hãy cầu hỏi Ngài. Ngài sẽ phán với bạn. Vì Chúa sẵn sàng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai.” (Gia-cơ 1:5a)
 
Nếu bạn muốn biết ý Chúa, bạn cần phải làm một vài điều:

  • Thừa nhận rằng bạn cần sự hướng dẫn.

Chúng ta thật ra không muốn thừa nhận rằng mình đang bối rối.  Nhất là các ông không thích như vậy!  Nó không phải là bản chất của tôi để nói, “Ồ, tôi bị lạc rồi!” và dừng lạì để hỏi đường.  Đó là lý do tại sao, khi muốn biết được ý muốn của Chúa, phải thật sự can đảm thừa nhận rằng chúng ta đang bối rối và cần sự hướng dẫn.