0209“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (Gia-cơ 1:5 BHĐ).

Không có gì sai với việc lập kế hoạch, ngay cả trong những ngày không định trước trong cơn đại dịch. Nhưng nếu bạn muốn Chúa chúc phước trên những chương trình dự định của bạn, thì điều quan trọng là bạn phải mời Chúa vào trong việc lập kế hoạch của mình.

Sách Gia-cơ cho chúng ta một lời hứa khi nói đến việc dự định kế hoạch. Gia-cơ nói rằng, ““Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (Gia-cơ 1:5 BHĐ). Chúa hứa sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan trong khi bạn hoạch định chương trình. Bạn chỉ cần hỏi xin Ngài.

Đây chính là một phần của việc hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải hỏi rằng Chúa muốn bạn làm gì với cuộc đời của mình. Bạn chỉ cần cầu nguyện về điều đó! Chúa luôn sẵn sàng ban cho bạn sự khôn ngoan cần thiết để hoạch định những chương trình tốt đẹp.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất đặc biệt khác thường, và bạn có thể cảm thấy dường như hầu hết mọi lãnh vực trong cuộc sống của mình đều không ổn định. Bạn có thể cảm thấy dường như bạn không thể dự tính được một điều gì cả hoặc bạn đang bị sa lầy, bế tắc mắc kẹt trong một tình thế hiện tại. Có thể bạn chưa hoạch định một chương trình nào bởi vì mục tiêu số một của bạn là chỉ là đợi cho cơn đại dịch này qua đi.

Tuy nhiên, khi cơn đại dịch cứ kéo dài mãi, bạn không muốn lãng phí những tuần này, những tháng này! Bạn có thể cảm thấy dường như thời gian đang dừng lại, nhưng những mục đích của Chúa luôn luôn tiến về phía trước. Tôi không muốn bạn không được dự phần trong những mục đích này.

Mặc dầu có nhiều điều bạn không thể kiểm soát được trong cơn đại dịch, nhưng cũng có nhiều thứ mà bạn thật sự có thể kiểm soát được. Tôi thách thức bạn dành ra một giờ đồng hồ trong tuần này để cầu nguyện, lập một chương trình cho những ngày còn lại trong năm nay. Đó có thể là một chương trình để cho bạn được tăng trưởng trong vấn đề thuộc linh, cho gia đình, cho mục vụ, cho vấn đề tài chánh hay nghề nghiệp của bạn. Bất cứ điều gì bạn muốn thưa chuyện với Chúa, hãy để thì giờ ra để tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa và đặt ra mục tiêu cho mình.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện, “Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì những ngày còn lại của năm nay? Chúa muốn con làm gì với cuộc sống của con? Ý muốn của Chúa là gì, Chúa ơi? Xin cho con sự khôn ngoan của Chúa để con có thể hầu việc Chúa cách tốt đẹp và hoàn thành mục đích của con trên đất.”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Nếu bạn biết chắc mình sẽ thành công, bạn sẽ cam kết làm điều gì bởi đức tin?

2.      Cơn đại dịch đã làm cho những chương trình dự định của bạn bị sai lạc đi như thế nào? Những bước nào bạn có thể làm ngày hôm nay để đem chương trình của bạn trở lại đúng hướng?

3.      Theo bạn Chúa muốn bạn hoàn thành điều gì ở giữa cơn đại dịch này?


 

 

 

You Can Still Make Plans In A Pandemic

By Rick Warren — 

“If you want to know what God wants you to do, ask him, and he will gladly tell you, for he is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask him” (James 1:5 TLB).

There’s nothing wrong with planning, even during the uncertain days of a pandemic. But if you want God’s blessing on your plans, it’s important to include him in your planning.

The book of James gives us a promise when it comes to planning. It says, “If you want to know what God wants you to do, ask him, and he will gladly tell you, for he is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask him” (James 1:5 TLB).

God promises he’ll give you wisdom as you plan. You just have to ask.

This is part of humbling yourself before God. You don’t have to wonder what he wants you to do with your life. You just have to pray about it! God is always ready to give you the wisdom you need to make good plans.

We’re living in a unique time, and you might feel like most areas of your life are in limbo. You may feel like you can’t make any plans or that you’re stuck in a temporary situation. Maybe you haven’t even made any plans because your one goal is just to get through this pandemic.

But, as the pandemic stretches on, you don’t want to waste these weeks and months! It may feel like time is standing still, but God’s purposes are always moving forward. I don’t want you to miss being part of them.

While there are many things during this pandemic that you can’t control, there many things that you do have control over. I challenge you to set aside an hour this week to prayerfully make a plan for the rest of this year. It can be a plan for your spiritual growth, family, ministry, finances, or career. Whatever you want to talk to God about, make it a time to seek God’s wisdom and set some goals.

You can start by praying, “Lord, what do you want me to do for the rest of this year? What do you want me to do with my life? What is your will, God? Please give me your wisdom so that I can serve you well and fulfill my purpose.”

Talk It Over

  • If you knew you would succeed, what would you commit to doing in faith?
  • How has the pandemic derailed your planning? What step can you take today to get your plans back on track?
  • What do you think God wants you to accomplish in the middle of this pandemic?