Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định” (Gia-cơ 1:7-8 BTT)

Trong bài thơ của Dr. Seuss "Zode trên Con Đường", một nhân vật trẻ tên Zode khi đi đến ngã ba đường và anh ta dành khá nhiều thời gian để quyết định nên hướng đi nào. Anh ta nghĩ đến tất cả những khả năng: nơi này có thể quá nóng và nơi kia quá mát mẻ hoặc nơi nọ quá cao và nơi khác thì quá thấp. Sau khi gãi đầu do dự, Zode cuối cùng quyết định cho an toàn và “bắt đầu cho cả hai nơi cùng một lúc!”

Và điều đó có nghĩa là Zode không có đến được nơi nào cả.

Bạn cần phải quyết định việc gì? Tôi thúc giục bạn hãy dùng đời sống bạn làm điều gì đó tuyệt vời cho Chúa Jesus. Đừng như nhân vật Zode. Đừng lãng phí cuộc sống của bạn. Đừng sống một cách tầm thường. Đừng chỉ hiện hữu! Hãy đưa ra những quyết định sẽ định đoạt số phận của bạn.

Có bốn quyết định thay-đổi-cuộc-sống mà mọi người phải thực hiện:

1. Trao phó cuộc đời bạn cho Chúa Jesus và trở thành một phần của gia đình Ngài. Nếu bạn chưa làm vậy, bạn còn chờ gì nữa? Không quyết định tức là quyết định.

2. Cam kết giữ những thói quen sẽ giúp bạn tăng trưởng thuộc linh. Đừng là một người tín đồ Cơ-đốc hâm hẩm, nông cạn. Hãy đi đầu. Hãy trở nên người mà Đức Chúa Trời muốn.

3. Sử dụng tài năng, ân tứ, những khả năng, và những kinh nghiệm của bạn để phục vụ Đức Chúa Trời và những người khác. Nếu bạn đang ngồi trên băng ghế dự bị, đã đến lúc vào cuộc.

4. Hãy chia sẻ tin mừng của Chúa Jesus với những người khác. Một khi bạn biết Tin Mừng, bạn phải trở thành sứ giả để những người khác cũng được nghe tin ấy.

“Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định” (Gia-cơ 1:7-8 BTT).

Quyết định là của bạn!

Thảo Luận

1.Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đưa ra quyết định về số phận của chúng ta?
2.Sự do dự hoặc sự trì hoãn đã ngăn trở bạn không thể làm việc tốt cho Đức Chúa Trời như thế nào?
3.Hôm nay Đức Chúa Trời đang đòi hỏi bạn quyết định việc gì? Bạn đáp ứng như thế nào?

Nếu bạn chưa có mối quan hệ đó với Đấng Christ, bạn có thể cầu nguyện như sau:
“Thưa Chúa Jesus Christ, con không hiểu hết, nhưng có một sự hụt hẫng trong lòng con mà con nhận ra rằng chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy. Con nhận ra rằng con đã được tạo dựng để được Cha yêu thương và có một mối quan hệ với Cha. Con cầu xin Cha tha thứ cho mọi tội lỗi của con. Hôm nay con muốn bỏ lối sống cũ và xưng nhận Cha là Chúa và Cứu Chúa Thế của con. Con xin Cha hãy bước vào cuộc sống của con và trái tim của con và thay thế sự cô đơn của con và tổn thương của con với tình yêu của Cha. Con muốn trở thành một phần gia đình của Cha, và Hội Thánh.”

Nếu bạn đã dâng lời cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời đã nghe được bạn, và bạn đã bước đầu tiên để hòa vào cuộc sống Cơ-đốc. Xin hãy viết thơ và kể cho tôi nghe về quyết định của bạn. Bạn có thể viết cho tôi tại địa chỉ thư tín Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Four Decisions That Determine Your Destiny

by Rick Warren —

“If you are . . . unable to make up your mind and undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord” (James 1:7-8 GNT).

In Dr. Seuss’ poem “The Zode in the Road,” a young Zode comes to a fork in the road and spends quite some time trying to decide which direction to go. He thinks about the possibility that one place may be too hot and the other too cool or one too high and the other too low. After scratching his head in indecision, the Zode finally decides to play it safe and “start out for both places at once!”

And that meant the Zode got nowhere.

What decision do you need to make? I urge you to do something great with your life for Jesus’ sake. Don’t be a Zode. Don’t waste your life. Don’t live in mediocrity. Don’t just exist! Make the decisions that will determine your destiny.

There are four life-changing decisions that every person has to make:

1. To commit your life to Christ and become a part of his family. If you haven’t done that, what are you waiting on? Not to decide is to decide.

2. To commit to the habits that will help you grow spiritually. Don’t be a wishy-washy, lukewarm, shallow Christian. Go head-on. Be all that God wants you to be.

3. To use your talents, gifts, abilities, and experiences to serve God and others. If you’ve been sitting on the bench, it’s time to get in the game.

4. To share Jesus Christ with others. Once you know the Good News, you’re to become a messenger so that others may hear it, too.

“If you are . . . unable to make up your mind and undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord” (James 1:7-8 GNT).

The decision is yours!

Talk It Over

  • Why do you think God lets us make decisions about our destiny?
  • How has indecision or procrastination kept you from doing something great for God?
  • What decision is God asking you to make today? How will you respond?
  • If you don’t have that relationship with Christ, would you pray this prayer?

Say, “Dear Jesus Christ, I don’t understand it all, but there’s a hole in my heart that I realize only you can fill. I realize that I was made to be loved by you and to have a relationship with you. I ask that you forgive me of my sins. Today I want to step across the line and accept you as my Lord and Savior. I ask you to come into my life and my heart and replace my loneliness and my hurt with your love. I want to become a part of your family, the Church.”

If you prayed that prayer, God heard you, and you’ve taken the first step in the Christian life. Please write and tell me about your decision. You can reach me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.