Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

 

“Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)

Ở Mỹ, thất bại là tội lỗi hầu như không thể tha thứ.  Chúng ta thần tượng hóa sự thành công.  Nhưng thứ áp lực như vậy tạo ra căng thẳng cao độ trên người ta.  Sự sợ thất bại có nhiều mặt.   Nó có thể khiến bạn do dự, làm việc quá độ, cầu toàn và bám chặt vào sự an toàn.  Vì chúng ta sợ thất bại, chúng ta tránh né tất cả các loại rủi ro.

Đối với nhiều người trong chúng ta, sự sợ thất bại đó có gọng kìm bằng sắt kẹp cứng tấm lòng chúng ta.  Ngay cả một số người thông minh tài giỏi nhất trên thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi sự sợ thất bại.

Đó là lý do mà tôi thúc giục các bạn nên ghi sâu sứ điệp đơn giản này vào lòng mình: Chúng ta tất cả đều lầm lỗi.  Không phải chỉ là “vấn đề của bạn; đó là “vấn đề của con người.  Kinh Thánh nói rằng: “Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)

Không chỉ bạn đã phạm lỗi trong quá khứ, bạn cũng sẽ phạm nhiều hơn trong tương lai.  Tôi bảo đảm điều đó.  Ngay cả việc “xin cho hai chữ bình an” và từ chối chấp nhận rủi ro là một sai lầm.

Với tư cách một mục sư, tôi nghe người ta luôn luôn hỏi: “Nếu tôi thất bại thì sao?”  Tôi muốn hỏi họ: “Bạn nói “nếu” là có ý gì?”

Bạn đã thất bại rất nhiều lần trong cuộc đời.  Tôi cũng vậy.  Bạn đang thất bại trong một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời bạn ngay lúc này.  Và bạn sẽ còn thất bại nhiều hơn trong tương lai.

Ngay cả siêu sao cũng vấp ngã.  Những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp giỏi nhất cũng chỉ ném bóng trúng đích một phân nửa thôi. 

Bạn sẽ không bao giờ khắc phục được nỗi lo sợ thất bại của mình chi đến khi bạn hoàn toàn chấp nhận thực tế là bạn không hoàn hảo. 

Kinh Thánh cho biết chỉ có một sự thất bại mà bạn cần sợ: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:15a BTT)

Bạn cần ân điển.  Tất cả chúng đều cần!

Chỉ khi nào chúng ta bỏ đi sự sợ hãi về thất bại thì nó mới thôi kẹp chặt đời sống chúng ta. 


Thảo luận

1.Bạn sợ thất bại về lĩnh vực nào nhiều nhất trong đời sống mình?
2.Sự sợ thất bại ngăn trở bạn dấn thân vào những sự mạo hiểm quan trọng trong đời sống mình như thế nào?
3.Làm thế nào để bạn và một người bạn khích lệ lẫn nhau hầu theo đuổi chương trình của Chúa cho bạn mà không sợ thất bại?

 


You Need to Accept the Reality of Failure

By Rick Warren —

”There is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake” (Ecclesiastes 7:20 GNT).

In America, failure is almost an unpardonable sin. We idolize success. But that kind of pressure creates major stress on people. The fear of failure has many different faces. It can cause you to be indecisive, a workaholic, and a perfectionist who clings to safety. Because we’re afraid to fail, we shun all kinds of risks.

For many of us, that fear of failure has an iron grip on our hearts. Even some of the best and the brightest people in the world are the most impacted by a fear of failure.

That’s why I urge you to internalize this one simple message: We’ve all made mistakes. It’s not just a “you problem”; it’s a human problem. The Bible says, “There is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake” (Ecclesiastes 7:20 GNT).

Not only have you made mistakes in the past, but you’ll also make more in the future. I guarantee it. Even playing it safe and refusing to take risks is a mistake.As a pastor, I hear people ask all the time, “What if I fail?” I want to ask them, “What do you mean if?”

You’ve already failed many, many times in life. So have I. You’re a failure in some area of your life right now. And you’ll fail a lot more in the future.

Even superstars stumble. The greatest professional basketball players only sink half their shots. The best professional baseball players will get out two out of every three at bats. Failure is normal.

You’ll never overcome your fear of failure until you fully accept the reality that you’re not perfect.

The Bible says there is only one failure you need to fear: “Be careful that no one fails to receive God’s grace” (Hebrews 12:15 NCV).

You need grace. We all do!

Only when we let go of the fear of failure will it let go of its maddening grip on our lives. Once that happens, we can fully accept the grace of God.

Talk About It

  • Where in your life do you most fear failure, and why?
  • How does your fear of failure prevent you from taking important risks in your life?
  • How can you and a friend encourage each other to pursue God’s plan for your lives without fear of failure?