Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô 4:32