Tổ phụ của dân A-ma-léc Sáng 36:12, 16

Tánh hạnh của dân A-ma-léc:

Hay phạm tội ác ISa 15:18

Hay hà hiếp người ta Quan 10:12

Hiếu chiến và hung bạo ISa 15:33

Dân A-ma-léc có vua chúa cai trị ISa 15:20,32

Dân A-ma-léc có thành thị ISa 15:5

Xứ của dân A-ma-léc:

Ở về nam bộ xứ Ca-na-an Dân 13:29; ISa 27:8

Chạy từ Ha-vi-la đến Su-rơ ISa 15:7

Xưa từng bị hoạ chiến tranh Sáng 14:7

Dân Kê-nít ở lẫn lộn với dân A-ma-léc ISa 15:6

Dân A-ma-léc là dân đầu tiên chống cự dân Y-sơ-ra-ên Xuất 17:8

Bởi sự cầu nguyện của Môi-se, dân A-ma-léc bị thất bại tại Rê-phi-đim Xuất 17:9-13

Dân A-ma-léc bị án huỷ diệt vì chống cự dân Y-sơ-ra-ên Xuất 17:14,16; Phục 25:19

Ba-la-am dự ngôn về sự diệt vong dân A-ma-léc Dân 24:20

Đức Chúa Trời dùng dân A-ma-léc phạt dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-đe-Ba-nê-a Dân 14:45

Dân A-ma-léc hiệp cùng Éc-lôn nghịch với dân Y-sơ-ra-ên Quan 3:13

Chi phái Ép-ra-im chiếm một phần cơ nghiệp của dân A-ma-léc Quan 5:14;12:15

Dân A-ma-léc và dân Ma-đi-an hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên Quan 6:3-5

Ghê-đê-ôn thắng hơn dân A-ma-léc Quan 6:33-34;7:21-22

Vua Sau-lơ:

Thắng hơn dân A-ma-léc và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ISa 14:48

Chịu trách nhiệm tuyệt diệt dân A-ma-léc ISa 15:1-3

Chém giết dân A-ma-léc ISa 15:4-8

Bị đoán phạt vì không tuyệt diệt dân A-ma-léc ISa 15:9-26;28:18

A-ga, vua dân A-ma-léc, bị Sa-mu-ên giết chết ISa 15:32-33

Đa-vít xâm phạm xứ A-ma-léc ISa 27:8-9

Dân A-ma-léc xông vào Xiếc-lác và phóng hoả nó ISa 30:1-2

Đa-vít đuổi theo và chém giết dân A-ma-léc ISa 30:10-20

Của giặc cướp ở nơi dân A-ma-léc được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời IISa 8:11-12

Dân A-ma-léc kết đồng minh với dân Am-môn, dân Phi-li-tin, v.v... nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên Thi 83:5-7

Dân A-ma-léc còn sót lại bị tuyệt diệt trong đời Ê-xê-chia ISử 4:41-43