Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Eusebius (380 SC)

EUSEBIUS

(380)

Ông này làm Giám mục ở Samosata, là một nhà Thần học chân tín, bênh vực cho lẽ Đạo Thuần chánh, chuyên tâm giảng dạy các giáo lý cứu rỗi đi sát với Thánh Kinh. Ông đã mạnh mẽ kích bác sự lầm lạc của nhóm Arius.