Tìm kiếm

An ủi

An ủi\ Comfort.

Cựu Ước chép tuyển dân của Chúa được Ngài an ủi khi trong nước có hoạn nạn. Tân Ước chép các môn đồ bị bắt bớ cũng được Chúa an ủi. Xét ra có bốn lý do được an ủi: (1) Luật pháp của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:50). (2) Sự nhơn từ của Chúa (Thi thiên 119:76). (3) Đức Thánh Linh (Công vụ 9:31). (4) Lòng thương xót của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 1:3, 5). Kinh Thánh chép chỉ có Chúa là Đấng an ủi (Ê-sai 51:12). Chúa có quyền phép đủ để an ủi con người (Thi thiên 23:4). Chúa cũng an ủi dân Ngài (Ê-sai 49:13). Kẻ nào lo buồn, ăn năn, hối lỗi, chắc chắn được an ủi (Ê-sai 57:18; 2 Cô-rinh-tô 7:10; Ma-thi-ơ 5:4). Kẻ nào nhịn nhục, chịu đau khổ, cũng được an ủi (2 Cô-rinh-tô 1:4-7). Sự an ủi của Chúa rất lớn lao (Hê-bơ-rơ 6:18), rất lâu dài (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16). Đấng Christ đến để làm Người an ủi (Lu-ca 4:16-27). Coi thêm Ê-sai 61:1, 2, 3. Ngài đã bị thử thách, chịu hoạn nạn, nên có thể cứu giúp những kẻ bị thử thách (Hê-bơ-rơ 2:18).