Tham Khảo

Âm-phủ

Âm-phủ\ hoặc Địa ngục. Séjour des morts.

1. Địa ngục là nơi người chết ở. Nó được dịch ra từ tiếng Sheol của người Hê-bơ-rơ và tiếng Aides của người Hy-lạp, hai chữ đó đều có nghĩa là "mồ mả" (Thi 16:10; Công 2:27; Phục 32:22; Thi 55:15; 86:13; Sáng 37:35; Ês 38:10, 18; Ôs 13:14); "sự chết" (ICôr 15:55). Nguyên văn cả hai tiếng có nghĩa là "nơi người chết ở". Trong đời Cựu Ước, người Hê-bơ-rơ cho rằng Sheol là nơi ở dưới đất (Dân 16:30, 33; Êxê 31:17; Am 9:22). Họ tự nghĩ rằng để vào nơi đó phải qua một cái cổng lớn (Ês 38:10), đó là nơi tối tăm mờ mịt, dân ở đó tỉnh táo nhưng không hành động gì (IISa 22:6; Thi 6:5; Truyền Đạo 9:10). Họ còn cho rằng chỗ mọi linh hồn ở đó không biết tốt hay xấu (Sáng 37:35; Thi 31:17; Ês 38:10), vì nơi đó người ta có thể chịu hình phạt hoặc được phần thưởng, họ cũng có thể về đất (ISa 28:8-19; Hêb 11:19). Điều đáng chú ý là người Hê-bơ-rơ truyền dạy rằng Đức Chúa Trời thấy được mọi sự xảy ra trong Sheol (Gióp 26:6; Châm 15:11), và Chúa cũng có mặt để xem xét tình hình các linh hồn ở đó (Thi 139:8), . Họ dạy rằng: Đức Chúa Trời biết số phận con Ngài sau khi họ chết, Ngài hiện diện với họ, cứ yêu họ. Thuyết đó còn dạy rằng sau khi chết người công bình được phước và người gian ác chịu khổ, có hai chỗ ở: người công bình ở cùng Chúa và kẻ gian ác bị bỏ khỏi mặt Ngài. Thuyết đó cũng là căn nguyên sự dạy dỗ về sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Trong đời Cựu Ước họ quí trọng lẽ thật về sự vinh hiển trong đời sau, và sự sống lại của thân thể (Gióp 19:25-27; Thi 16:8-11; 17:15; 49:14, 15; 73:24).

Như vậy trong thời cổ đã le lói một chút ít ánh sáng, nhưng chỉ bởi sự dạy dỗ của Đấng Christ mà chúng ta nhận được sự sáng rực rỡ của Đạo Tin Lành. Trong Tân Ước chúng ta mới thấy rõ phước hạnh của linh hồn được cứu là thế nào, chẳng có sự tối tăm buồn rầu nữa vì biết linh hồn tín đồ khi "Lìa bỏ thân thể nầy... thì ở cùng Chúa ngay" (Lu 23:43; Giăng 14:1-3; IICôr 5:6-8; Phil 1:23).

2. Nơi khổ sở. Cùng nghĩa với "Địa ngục", "Géhenne" trong tiếng Hy-lạp được dịch là Nơi Khổ sở. Trong Mat 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Mác 9:47; Lu 12:5; Gia 3:6. "Géhenne" là cách người Hy-lạp viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ Gehinom (trũng của Hi-nôm), là nơi người ta đưa con cái mình qua lửa cho Mô-lóc (IICác 23:10). Vì tội lỗi ghê gớm mà họ phạm tại đó, và vì Giô-sia làm ô uế Tô-phết tại trũng con cái Hi-nôm (IICác 23:13, 14; IISử 34:4, 5), cũng vì họ đã đốt rác và xác súc vật ở đó, nên trũng Hi-nôm trở nên hình bóng về tội lỗi và khổ sở, đến nỗi lần lần họ dùng tên đó để chỉ về nơi hình phạt đời đời (Mat 18:8, 9; Mác 9:43). Họ mượn trũng đó làm hình bóng để mô tả Géhenne của các linh hồn hư mất (Mat 5:22; 13:42; Mác 9:48).