Tìm kiếm

Cách Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Cho Bạn Trong Chức Vụ

0021Đôi khi trong chức vụ, bạn không có đủ mọi sự cần dùng. Có thể bạn cần nhiều tình nguyện viên hơn, nhiều nguồn lực hơn, nhiều tiền hơn hay cần thêm thời gian để làm việc Chúa kêu gọi bạn làm. Khi bạn hiểu được Quy Luật của Mùa Gặt, bạn sẽ hiểu được điều bí ẩn trong cách Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu cho bạn trong chức vụ.

Quy Luật Mùa Gặt là gì? Gieo gì thì gặt nấy. Kinh Thánh cho biết càng cho đi chúng ta càng nhận lại nhiều. Nhiều câu Kinh Thánh nói lên nguyên tắc này. Tôi đã thực hành nguyên tắc này nhiều lần mỗi khi có một nhu cầu tại Hội Thánh Saddleback.

Bạn đã nghe Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:20 nhiều lần. Thậm chí rất có thể bạn đã nương trên câu Kinh Thánh ấy để giảng luận – dù tôi nghĩ hầu hết mọi người đã hiểu sai ý của nó. “Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!”(Ma-thi-ơ 17:20). Tôi tin rằng Chúa Jêsus muốn nói điều quan trọng không phải là kích cỡ của đức tin chúng ta mà là kích cỡ của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang đặt lòng tin. Một đức tin nhỏ nơi một Đức Chúa Trời vĩ đại sẽ đem lại những kết quả lớn lao.

Nhưng tôi tin rằng Ngài còn muốn nói một điều khác quan trọng hơn. Chúa Jêsus không chỉ so sánh đức tin với kích cỡ của một hạt giống mà Ngài còn so sánh nó với bản chất của hạt giống ấy. Khi bạn hiểu được cách hoạt động của một hạt giống, bạn sẽ hiểu được cách đức tin hoạt động trong chức vụ của bạn.

Một hạt giống hoạt động ra sao? Bạn phải gieo nó thì nó mới ra trái. Một hạt giống sẽ chẳng đem lại ích lợi gì nếu không được đem gieo. Đức tin cũng vậy. Chân lý này bày tỏ ba bước áp dụng nguyên tắc mùa gặt trong chức vụ của bạn.

Chúng ta phải trông đợi Chúa, là nguồn chu cấp duy nhất. Phao-lô dạy chúng ta điều này trong thư Phi-líp 4:19“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.” Khi Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, Ngài không giữ lại gì. Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu cho bạn, về nguồn lực, tiền bạc, người tình nguyện, v.v. Nơi nào Chúa dẫn dắt thì Ngài sẽ chu cấp.

Một lý do chúng ta tranh chiến trong việc này là vì chúng ta nhầm lẫn giữa kênh dẫn với nguồn lực. Ngay cả các mục sư đôi khi cũng tranh chiến với điều này. Chúng ta dễ dàng nghĩ rằng sự chăm chỉ, tài năng và các nguồn lực của mình là nguồn chu cấp – nhưng tất cả những điều đó chỉ là kênh dẫn. Mọi công trạng đều thuộc về Chúa.

Gia-cơ 1:16-17 nhắc nhở chúng ta: “Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.”

Mỗi khi có một nhu cầu, chúng ta phải gieo một hạt giống. Mỗi khi có một nhu cầu, hãy tìm một điều gì đó để cho đi. Đức Chúa Trời phán rằng việc này thể hiện đức tin. Một số người kiên trì cầu nguyện và chờ đợi Chúa đáp lời nhưng Chúa phán rằng: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của con từ lâu rồi nhưng con chưa gieo hạt giống nào. Ta không chỉ muốn nghe lời cầu nguyện, Ta muốn thấy hành động.”

2Cô-rinh-tô 9:6 chép: “Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” Nếu bạn gieo ít thì bạn sẽ gặt ít. Nếu bạn gieo nhiều thì gặt nhiều. Khi bạn cho đi một điều gì đó, Đức Chúa Trời ban nó lại cho bạn – và còn ban cho bạn vượt quá nhu cầu để bạn có thể chia sẻ cho những người khác.

Chúng ta phải trông đợi một mùa gặt. Mùa gặt chắc chắn sẽ đến, bất kể bạn cảm thấy thế nào. Nếu bạn tin cậy Đức Chúa Trời là nguồn chu cấp của bạn và gieo hạt giống, bạn có thể trông đợi một mùa gặt. Chúa Jêsus dạy chúng ta trong Lu-ca 6:38“Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống và chức vụ của bạn theo sự trông đợi của bạn. Khi Ngài khiến một chức vụ bùng nổ, ấy là vì bạn trông đợi Ngài làm như vậy. Chẳng phải vì bạn xứng đáng mà vì bạn đã gieo một hạt giống. Tôi đã thấy vòng tròn này trong chức vụ của chính mình và những người khác. Càng gieo nhiều, bạn càng nhìn thấy nhiều kết quả.

Tuy nhiên, tôi xin khuyến cáo bạn một điều. Đức Chúa Trời không phải là máy bán hàng tự động. Một chiếc máy bán hàng tự động sẽ cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn, kể cả những thứ có thể gây hại cho bạn. Còn Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của mọi người tin Ngài.

Hết lần này đến lần khác trong Lời Ngài, Đức Chúa Trời đã chứng minh tình yêu Ngài dành cho chúng ta bằng cách ban cho chúng ta những nguyên tắc để sống theo – hầu cho khi chúng ta thực hành những nguyên tắc ấy, chúng ta sẽ ngày càng hiệu quả hơn trong chức vụ.


 

 

 

 

HOW GOD MEETS YOUR MINISTRY NEEDS

By Rick Warren

Sometimes your ministry doesn’t have everything you think it needs. Maybe you need more volunteers, more resources, more money, or more time to do what God is calling you to do. When you understand the Law of the Harvest, you’ll understand the secret of how God meets your ministry needs.

What is the Law of the Harvest? What you reap, you will sow. The Bible says the more we give away, the more we’ll get back. Many verses in Scripture deal with this principle. I’ve put it into practice multiple times when we’ve had a need at Saddleback Church.

You’ve heard Matthew 17:20 many times. You’ve likely even preached from it—although I think most people misinterpret it. “‘You don’t have enough faith,’ Jesus told them. ‘I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, “Move from here to there,” and it would move. Nothing would be impossible’” (Matthew 17:20 NLT). I believe Jesus is telling us it’s not the size of our faith that matters. It’s the size of our God who we put our faith in. A little faith in a big God gets big results.

But I believe he is saying something else that’s even more important. Jesus isn’t just comparing faith to the size of a seed; he’s also comparing it to the nature of the seed. When you understand how a seed operates, you’re going to understand how faith operates in your ministry. 

How does a seed operate? You must plant it to bear fruit. A seed is useless unless it’s planted. Faith is like that. This truth reveals three steps to using the harvest principle in your ministry.

We must look to God as our only source of supply. Paul teaches us this in Philippians 4:19: “This same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus” (NLT). When Paul says God will meet all your needs, he holds nothing back. God will meet your need for resources, money, volunteers, and so on. Where God guides, he provides.

One reason we struggle with this is because we tend to confuse the channel with the source. Even pastors struggle with this sometimes. We easily think our hard work, our talents, and our resources are our supply—but those are simply channels. God should get all the credit.

James 1:16-17 reminds us: “My dear brothers and sisters, do not be fooled about this. Every good action and every perfect gift is from God. These good gifts come down from the Creator of the sun, moon, and stars, who does not change like their shifting shadows” (NCV).

Whenever we have a need, we must plant a seed. Whenever you have a need, look for something to give away. God says doing this demonstrates faith. Some people have been praying and praying for God to answer, and he is saying, “I heard your prayer a long time ago. You’ve never planted a seed. I don’t want just prayer. I want action.”

Second Corinthians 9:6 says, “Remember this—a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop” (NLT). If you plant a little, you get a little. If you plant a lot, you get a lot. When you give something away, God gives it back to you—and he gives you more than you need so that you can share with others.

We must expect a harvest. The harvest is inevitable, regardless of how you feel about it. If you’re trusting God as the source of your supply and planting seeds, you can expect a harvest.  Jesus tells us in Luke 6:38, “Give, and you will receive. Your gift will return to you in full—pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back” (NLT). God is doing in your life and ministry what you expect him to do. When God explodes a ministry, he does it because you expected him to do it. It’s not because you deserve it. It’s because you planted a seed.   I’ve seen this ring true in my ministry and in the ministries of others. The more you plant, the more results you’ll see.

I want to give a word of caution, though. God is not a vending machine. A vending machine will give you whatever you want, even things that can hurt you. Instead, he is a loving Father to everyone who believes in him.

Over and over in God’s Word, he has proven his love for us by giving us principles to live by—principles that, when we put into practice, will help us become more effective in ministry.