Tìm kiếm

GIẢI ĐÁP CHO NHỮNG LỜI CHỐNG ĐỐI

VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

1.—Tôi không tin Thượng Đế thực hữu

2.—Thượng Đế không công bình

3.—Nếu Thượng Đế thật lòng yêu thương tôi,thì tôi không cần phải lo gì cả

4.—Nếu Thượng Đế muốn cứu tôi thì cần gì đến huyết Chúa Cứu Thế

Lời bào chữa đã bắt đầu từ trong vườn Ê-đen và vẫn tiếp tục đến ngày nay. Chúa Cứu Thế Giê-xu và Phao-lô cũng gặp phải điều này, và vì vậy ta không nên ngạc nhiên khi đối diện với chúng. Tuy nhiên, biết được rằng sẽ có những lời bào chữa và chống đối, giúp ta chuẩn bị sẵn sàng để trả lời trong lúc làm chứng về Chúa.

Điều ta cần nhớ là tránh tranh luận trước những lời bào chữa và chống đối. Thay vào đó, ta sẽ dùng lời Thánh Kinh để giải đáp. Vì “lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được dấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:12-13).

Dưới đây là các lời bào chữa và chống đối về Đức Chúa Trời ta thường gặp, và theo sau là các câu Thánh Kinh để giải đáp.

Tôi không tin Thượng Đế thực hữu

Thi Thiên 19:1—“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm”.

-  8:1,3 “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời. Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt.”

-  33:6 “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có”.

Rô-ma 1:19,Rô-ma 1:22 “Vì sự thật về Thượng Đế đã được giải bày cho họ, chính Thượng Đế đã tỏ cho họ biết. Dù biết Thượng Đế nhưng họ chẳng tôn vinh hay tri ân Ngài. Họ suy tư trong vòng luẩn quẩn, tâm hồn bị sa lầy trong bóng tối”.

“Thượng Đế không công bình”

Thi Thiên 9:4 “Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.”

-  11:7 “Vì Đức Giê-hô-va là công bình;Ngài yêu sự công bình”.

-  119:137 “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng”.

-  15:17 “Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài”.

Giê-rê-mi 11:20 “Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân,Ngài đoán xét cách công bình”.

“Nếu Thượng Đế thật lòng yêu thương tôi, thì tôi không cần phải lo gì cả”

Ma-thi-ơ 22:11-13 “Vua vào phòng tiệc, gặp một tân khách không mặc áo lễ (vua may sẵn cho mỗi người). Vua hỏi: Này bạn,sao đã vào đây mà không mặc áo lễ? Người ấy cứng miệng không đáp, Vua truyền tả hữu trói người ấy, ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm đầy tiếng khóc lóc và nghiến răng”.

2Phi-e-rơ 2:4,2Phi-e-rơ 2:5 “Thượng Đế không dung thứ các thiên sứ phạm tội, nhưng quăng họ vào hỏa ngục, giam học trong chốn tối tăm để đợi ngày phán xét. Ngài cũng chẳng chừa một ai lúc Ngài dùng trận Hồng thủy tiêu diệt thế giới vô đạo, ngoại trừ Nô-ê, người truyền giảng đạo công chính,với bảy mươi người trong gia đình”.

“Nếu Thượng Đế muốn cứu tôi thì cần gì đến huyết Chúa Cứu Thế”

Hê-bơ-rơ 9:22 “Vậy, theo luật pháp, huyết tẩy sạch hầu hết mọi vật: nếu không đổ huyết, tội lỗi chẳng bao giờ được tha thứ”.

Rô-ma 5:9,Rô-ma 5:10 “Trước là người tội lỗi, ta còn nhờ huyết Chúa được tha thứ, nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi hình phạt khủng khiếp Thượng Đế dành cho thế gian. Trước là kẻ thù Thượng Đế, ta còn được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của con Ngài, nay đã hòa thuận rồi, hẳn Ngài sẽ giải cứu ta do sức sống bất diệt của Ngài.”

1Phi-e-rơ 1:18,1Phi-e-rơ 1:19 “Anh em đã biết rõ,Thượng Đế đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên. Không phải trả giá bằng bạc vàng dễ mất, mau hư, những bằng huyết quý báu của Chúa Cứu Thế Chiên con vô tội không tỳ vết của Thượng Đế”.

 

VỀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

1.—Tôi không cần một Cứu Chúa

2.—Tôi không tin Chúa Giê-xu là con Thượng Đế

“Tôi không cần một Cứu Chúa”

Giăng 3:18 “Ai tin con Thượng Đế sẽ không bị kết tội, ai không tin đã kết tội rồi, vì không tin nhận Con một của Thượng Đế”.

-  3:36 “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế”.

Rô-ma 3:23 “Vì mọi người đều phạm tội,không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế.”

“Tôi không tin Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế”

* Chúa Giê-xu đã hiện hữu từ nguyên thủy

Giăng 1:1,Giăng 1:2 “Ban đầu có Chúa Cứu Thế,Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai”.

-  1:3 “Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật;mọi vật trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên”.

Cô-lô-se 1:17 “Chúa Cứu Thế có trước vạn vật, Ngài an bài và chi phối vạn vật”

* Chính Chúa Giê-xu đã xưng nhận thần tính của Ngài

Giăng 14:9 “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha”.

-  10:30 “Ta với cha là một”.

* Tiên tri Ê-sai đã dự ngôn 800 năm trước khi sanh ra Chúa Giê-xu rằng Ngài phải ra đời do một trinh nữ.

Ê-sai 7:14 –“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trình sẽ chịu thai, sanh một con trai,và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”

* Chúa Giê-xu là nhân vật duy nhất vô tội

Hê-bơ-rơ 4:15 “Có một thầy tế lễ bị thử thách mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội”.

Lu-ca 23:4 “Ta không thấy người này có tội gì”.

* Chúa Giê-xu biết những tư tưởng sâu kín nhất của tội nhân nhưng Ngài ban cho sự tha thứ

Giăng 2:24-25 “Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta”.

-  4:29 “Đồng bào mau ra xem, ngoài kia,có một người nói đúng tất cả những việc tôi đã làm. Đó là không phải là Chúa Cứu Thế sao?”

* Sự chết của Chúa Giê-xu đã được dự ngôn 900 trước khi Ngài giáng sanh

Đa-ni-ên 9:26 “Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và không có chi hết.”

Thi Thiên 22:16 “Một lũ hung ác vây phủ tôi;chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi”.

* Chúa Giê-xu tình nguyện chịu chết thay thế cho tội nhân

Ê-sai 53:5,Ê-sai 53:6 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Giăng 10:18 “Không ai có quyền giết ta,nhưng ta tình nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh tính mạng và có quyền lấy lại. Chúa Cha dã bảo ta thi hành việc ấy.”

Ma-thi-ơ 20:28 “...Vì ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người”.

* Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại

Giăng 20:26-27 “Cách tám ngày, các môn đệ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đệ mà phán rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta, chớ cứng lòng, song hãy tin.”

Rô-ma 6:9 “Chúng ta biết Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết, Ngài không bao giờ chết nữa, vì sự chết chẳng còn quyền lực gì trên Ngài”.

-  4:25 “Ngài đã bị nạp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta”.

1Cô-rinh-tô 15:17 “Nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, đức tin anh em hóa ra vô ích, anh em vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi.”

 

VỀ THÁNH KINH

1.—Tôi không tin Thánh Kinh được Thượng Đế cảm ứng

2.—Có nhiều điều trong Thánh Kinh tôi không hiểu

3.—Thánh Kinh đầy mâu thuẫn

4.—Thánh Kinh là lời của con người.

“Tôi không tin Thánh Kinh được Thượng Đế cảm ứng”.

2Sa-mu-ên 23:2 “Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta”.

Thi Thiên 138:2 “Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền Thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa; vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa”.

2Ti-mô-thê 3:16 “Cả Thánh Kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công bình”.

2Phi-e-rơ 1:19-21 “Những điều chúng tôi thấy càng chứng tỏ lời tiên tri trong Thánh Kinh là xác thực. Vì thế, anh em phải lưu ý những lời tiên tri ấy, xem như ngọn hải đăng giữa biển đời mù mịt,giúp chúng ta hiểu được nhiều huyền nhiệm, khúc mắc của Thánh Kinh. Khi anh em suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, ngôi sao mai, sẽ soi sáng tâm hồn anh em. Vì không có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Chúa Thánh Linh đã cảm ứng họ nói ra lời của Thượng Đế”.

“Có nhiều điều trong Thánh Kinh tôi không hiểu”

Giăng 7:17 “Người nào sẵn lòng làm theo ý muốn Thượng Đế hẳn biết lời tôi dạy là của Thượng Đế hay của tôi”.

1Cô-rinh-tô 2:14,1Cô-rinh-tô 2:15 “Người không có Thánh Linh không nhận lãnh những ân tứ của Thượng Đế, chỉ coi như chuyện khờ dại, vì phải nhờ Thánh Linh mới hiểu giá trị những ân tứ đó. Người có Thánh Linh hiểu giá trị mọi điều, nhưng người khác không hiểu họ”.

“Thánh Kinh đầy mâu thuẫn”

Thi Thiên 119:140 “Lời Chúa rất là tinh sạch nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy”.

Châm Ngôn 30:5 “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.”

“Thánh Kinh là lời của con người”

1Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 “Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin”.

2Phi-e-rơ 2:20,2Phi-e-rơ 2:21 “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là lời bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.

Giăng 7:17 “Người nào sẵn sàng lòng làm theo ý muốn Thượng Đế hẳn biết lời tôi dạy là của Thượng Đế hay của tôi”.

 

VỀ HỘI THÁNH

1.—Tôi thấy có quá nhiều giáo phái

2.—Tôi thấy có nhiều người giả hình trong Hội Thánh

3.—Hội Thánh quyên tiền nhiều quá

4.—Tôi có thể là một người Cơ Đốc mà không cần đi lễ ở nhà thờ

“Tôi thấy có nhiều giáo phái”

Giăng 17:20,Giăng 17:21 “Không những Con cầu xin cho họ, Con còn cầu xin cho những người sẽ tin Con nhờ lời chứng của họ. Xin Cha cho các môn đệ mới cũ đều hợp nhất, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, và họ ở trong chúng ta”.

1Cô-rinh-tô 2:2 “Vì tôi đã quyết định không nói gì với anh em ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự.”

“Tôi thấy có nhiều người giả hình trong Hội Thánh”

Ma-thi-ơ 7:1 “Đừng lên án ai, các con sẽ khỏi bị lên án.”

Rô-ma 2:1 “Thưa anh em, khi lên án người khác điều gì, anh em cũng tự lên án, vì đã lên án họ mà cũng hành động như họ.”

Cô-lô-se 3:25 “Nếu anh em không bận tâm,Chúa sẽ báo trả, Ngài không hề thiên vị.”

Gióp 13:16 “Chánh điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta; vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa”.

Ma-thi-ơ 7:21-23 “Không phải người nào gọi ta là Chúa cũng được vào Nước Trời, chỉ những người vâng theo ý Cha ta trên trời mới được vào đó. Trong ngày Phán xét sẽ có nhiều người, đã dùng Danh Chúa để đuổi quỉ, làm nhiều phép lạ. Nhưng ta sẽ đáp: Ta không hề biết các ngươi!Lui ra cho khuất mắt ta, vì các người chỉ làm việc gian ác”.

“Hội Thánh quyên tiền nhiều quá”

Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài ngự trị trong lòng. Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con”.

Lu-ca 12:15 “Phải đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu”.

“Tôi có thể là một người Cơ Đốc mà không cần đi lễ ở nhà thờ”

Giăng 15:5 “Ta là cây nho, các con là cành. Người nào sống trong ta và ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được”.

1Cô-rinh-tô 12:27 “Anh em là thân thể của Chúa Cứu Thế, mỗi người là một bộ phận.”

 

VỀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1.—Tôi quá bận rộn

2.—Tôi muốn dành thì giờ cho công việc làm ăn trước, sau đó tôi sẽ tin Chúa

3.—Tin Chúa tôi sẽ bị bắt bớ

4.—Tin Chúa bạn hữu sẽ chê cười tôi

5.—Tôi không từ bỏ được những thú vui trần gian

6.—Tin Chúa phải từ bỏ nhiều điều quá

7.—Tôi không thích thú về những việc thuộc linh

8.—Tôi không tin có đời sau

9.—Tôi có tin có sự đoán phạt ngày sau

10.—Tôi không thắng được tội lỗi

11.—Tôi phải trở thành người tốt hơn trước khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế

12.—Tôi sẽ tin Chúa nhưng không phải bây giờ vì còn nhiều thì giờ

13.—Quá trễ cho tôi tin Chúa

14.—Không còn có hy vọng cho tôi

“Tôi quá bận rộn”

Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài ngự trị trong lòng”.

1Ti-mô-thê 4:7,1Ti-mô-thê 4:8 “... phải luyện tập lòng tin kính”.

“Tôi muốn dành thì giờ cho công việc làm ăn trước, sau đó tôi sẽ tin Chúa”.

Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài ngự trị trong lòng”.

Gia-cơ 4:13-17 “Nếu có người nói: ngày mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia ở đó một năm, buôn bán và phát tài: anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình họach định: tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa”.

“Tin Chúa tôi sẽ bị bắt bớ”

Châm Ngôn 29:25 “Sự sợ loài người gài bẩy;nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự”.

Ma-thi-ơ 5:11-12 “Phúc cho các con khi bị người ta nhục mạ, khủng bố và vu cáo đủ điều, chỉ vì các con theo ta. Các con nên hân hoan mừng rỡ vì sẽ được giải thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa,các nhà tiên tri cũng từng bị khủng bố, hãm hại như thế”.

Lu-ca 12:4,Lu-ca 12:5 “Đừng sợ những người muốn giết các con; họ chỉ có thể giết thể xác, mà không giết được linh hồn. Vậy các con phải sợ ai? Phải sợ Thượng Đế, vì Ngài có quyền sinh sát và ném vào hỏa ngục”.

2Ti-mô-thê 2:12 “Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách, sẽ được cai trị với Chúa. Nếu chúng ta chối Chúa, Ngài cũng sẽ chối chúng ta”.

“Tin Chúa bạn hữu sẽ chê cười tôi”

Thi Thiên 1:1,Thi Thiên 1:2 “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”

Châm Ngôn 13:20 “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bạn điên dại sẽ bị tàn hại.”

1Phi-e-rơ 2:20,1Phi-e-rơ 2:21 “Nếu anh em làm quấy, rồi chịu đựng hành hạ đánh đập thì chẳng có gì đáng khen, nhưng nếu anh em chịu khổ vì làm lành và kiên nhẫn chịu đựng, Thượng Đế rất hài lòng. Chịu đau khổ cũng là việc Thượng Đế giao cho anh em. Chúa Cứu Thế đã chịu khổ vì anh em và làm gương sáng cho anh em”.

“Tôi không từ bỏ được những thú vui trần gian”

Rô-ma 12:1,Rô-ma 12:2 “Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi nài khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và Thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình...”

1Giăng 2:15 -17 “Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, anh em chứng tỏ mình không thật lòng yêu Thượng Đế. Tất cả những thứ trần tục, những tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời, đều không do Thượng Đế, nhưng ra từ thế gian. Thế gian đang suy vong và tham dục nó cũng bị tiêu diệt, nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế sẽ còn lại đời đời.”

“Tin Chúa phải từ bỏ nhiều điều quá”

Thi Thiên 26:11 “Còn tôi, tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm, xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi”.

Mác 8:36,Mác 8:37 “Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có chi đánh đuổi được linh hồn”.

Rô-ma 8:32 “Thượng Đế đã không tiếc chính Con Ngài, nhưn hy sinh Con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài” .

Phi-líp 3:7,Phi-líp 3:8 “Những ưu điểm ấy nay tôi coi là điều thất bại, vì tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế. Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này: biết Chúa G iê xu là Cứu Chúa tôi. Tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa Cứu Thế.”

“Tôi không thích thú về những việc thuộc linh”

Giăng 3:36 “Ai tin Con Thượng Đế đều được sống vĩnh viễn. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế”.

Hê-bơ-rơ 2:3 “Ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ân cứu rỗi lớn lao này”.

“Tôi không tin có đời sau”

Đa-ni-ên 12:2 “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời”.

Giăng 5:28,Giăng 5:29 “Các ông đừng ngạc nhiên.Sẽ đến giờ mọi người chết nằm dưới mộ sẽ nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế, và bước ra khỏi mộ. Người làm điều thiện sống lại để sống mãi còn người làm ác sống lại để chịu hình phạt”.

1Cô-rinh-tô 15:35,1Cô-rinh-tô 15:36 “Nhưng có người hỏi:người chết sống lại cách nào? Lấy thể xác đâu mà sống lại? Câu hỏi thật ngây ngô! Khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi sẽ không bao giờ nẩy mầm sống lại.”

“Tôi không tin có sự đoán phạt ngày sau”

Lu-ca 16:23-26 “Chịu khổ hình dưới hỏa ngục, người giàu nhìn lên, thấy Lã-xa ở nơi xa với Áp-ra-ham. Liền kêu xin: Lạy tổ Áp-ra-ham, xin thương xót con, sai Lã-xa nhúng đầu ngón tay vào nước, đến đây nhỏ vào lưỡi con cho mát, vì con bị đốt trong lò lửa này, đau đớn quá.Nhưng Áp-ra-ham đáp: Con không nhớ con đã ích kỷ hưởng thụ suốt đời sao? Còn Lã-xa phải khổ sở. Bây giờ Lã-xa được an ủi tại đây, còn con phải chịu đau khổ.Hơn nữa, chúng ta có một vực thẳm ngăn cách. Ai muốn từ đây qua đó, hay từ đó qua đây đều không được”.

Lu-ca 12:5 “Vậy các con phải sợ ai? Phải sợ Thượng Đế, vì Ngài có quyền sinh sát và ném vào hỏa ngục”.

Ma-thi-ơ 25:41,Ma-thi-ơ 25:46 “Ta cũng sẽ bảo nhóm người bên trái: những người gian ác đáng nguyền rủa kia. Đi ngay vào lò lửa không hề tắt dành cho Sa-tan và các quỉ sứ. Rồi người ác bị đưa vào nơi hình phạt đời đời, còn người công chính được hưởng sự sống vĩnh viễn”.

“Tôi không thắng được tội lỗi”

Rô-ma 6:14 “Tội lỗi không thống trị anh em nữa, vì anh em không còn bị luật pháp trói buộc, nhưng được hưởng ân phúc của Thượng Đế.”

1Cô-rinh-tô 10:13 “Anh em không phải đương đầu với một cám dỗ nào quá sức chịu đựng của con người. Thượng Đế luôn luôn thành tín, Ngài không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ Ngài cũng mở lối thoát để anh em đủ sức chịu đựng”.

Phi-líp 4:13 “Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho.”

“Tôi phải trở thành người tốt hơn trước khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế”

Ma-thi-ơ 9:13 “Tôi đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người Thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội quay về Thượng Đế.”

Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài ngự trị vào lòng”.

“Tôi sẽ tin Chúa nhưng không phải bây giờ vì còn nhiều thì giờ”

Lu-ca 12:19,Lu-ca 12:20 “Xong xuôi, ta sẽ tự nhủ:của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi. Nhưng Thượng Đế bảo: ngươi thật dại dột, tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai?”

2Cô-rinh-tô 6:2b “Giờ đây là kỳ thuận tiện,hiện nay là ngày cứu rỗi”.

“Qúa trễ cho tôi tin Chúa”

Phục truyền 4:30,Phục truyền 4:31 “Khi ngươi bị gian nan, và các việc này xảy đến cho ngươi, bấy giờ trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vâng theo lệnh Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu”.

Giăng 6:37b “Người đến với tôi chẳng bao giờ bị tôi xua đuổi.”

- Rô-ma 10:13; “Vì tất cả những người yêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi”.

“Không còn có hy vọng cho tôi”

Ma-thi-ơ 11:28 “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi”.

Công vụ 2:21 “Khi ấy, ai cầu khẩn danh Chúa đều được cứu”.

2Phi-e-rơ 3:9b “Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn”."