Tìm kiếm

CHĂM SÓC TÂN TÍN HỮU

TRONG NGÀY QUYẾT ĐỊNH TIN CHÚA

1.—Sau khi thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

2.—Điều chứng đạo viên cần thực hiện sau khi cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa.

Đức Chúa Trời đã nhậm lời bạn cầu nguyện. Vị thân hữu mà bạn làm chứng đã bằng lòng tin Chúa. Bạn vui mừng, vị thân hữu vui mừng, các thiên sứ vui mừng. Đó là một đặc ân và vui mừng lớn nhất mà bạn có được. Tuy nhiên, cùng với đặc ân ấy có trách nhiệm kèm theo: trách nhiệm chăm sóc tân tín hữu. Mục đích của việc chăm sóc là để tân tín hữu “đạt đến mức toàn hảo trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Cô-lô-se 1:28 NDY). “Ngài phân phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau xây dựng Hội Thánh,là Thân thể Ngài. nhờ đó, chúng ta được hợp nhất, cùng chung một niềm tin về sự cứu rỗi và về Con Thượng Đế - Cứu Chúa chúng ta - và mỗi người đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, có Chúa Cứu Thế đầy dẫy trong tâm hồn” (Ê-phê-sô 4:12,Ê-phê-sô 4:13 BDY).

Phao-lô và Banaba sau khi giảng Phúc Âm và giúp nhiều người tin Chúa, hai ông đã họach định chương trình chăm sóc bằng cách “trở lại Lý-trà, Y-cô-ni và An-ti-ốt, cũng cố tinh thần các tín hữu,khuyên họ cứ giữ vững đức tin” (Công vụ 14:21 BDY). Dưới đây là chương trình chăm sóc cho tân tín hữu.

SAU KHI THÂN HỮU CẦU NGUYỆN TIẾP NHẬN CHÚA

Sau khi thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa,chứng đạo viên chia sẻ niềm vui về đời sống mới trong Chúa Cứu Thế của họ. Tiếp theo chứng đạo viên đọc cho tân tín hữu nghe các câu Thánh Kinh bảo đảm sự cứu rỗi:

“Tôi quả quyết với anh em: Ai tin tôi sẽ được sự sống vĩnh viễn” (Giăng 6:47 BDY).

“Thượng Đế đã tuyên bố Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn và Chúa Cứu Thế là Nguồn sống. Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế làm sao có sự sống được? Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Thượng Đế mà anh em được sống vĩnh viễn”(1Giăng 5:11-13 BDY).

Lúc đọc xong chứng đạo viên hỏi: “Chúa Cứu Thế qủa quyết ai tin Ngài sẽ được gì?” Tân tín hữu sẽ đáp: “Được sự sống vĩnh viễn.” Kế đó chứng đạo viên nói: Hoan nghênh bạn vào gia đình của Đức Chúa Trời và chúng ta là anh chị em trong Chúa Cứu Thế. Đây là giờ phút quan trọng nhất trong đời sống bạn. Hãy ghi nhớ hôm nay (ngày/tháng/năm) là sinh nhật thuộc linh của bạn. Mời bạn ký tên vào hai phiếu quyết định tin Chúa. Bạn sẽ giữ một phiếu để ghi nhớ và Hội Thánh sẽ giữ một phiếu để lưu trong sổ sách. Đồng thời tôi muốn chia sẻ cho bạn vài điều quan trọng để giúp bạn bắt đầu đời sống mới trong Chúa Cứu Thế. Đó là cầu nguyện hằng ngày, đọc Kinh Thánh, tham dự các buổi lễ thờ phượng, và áp dụng các điều bạn học được trong lời Chúa.

ĐIỀU CHỨNG ĐẠO VIÊN CẦN THỰC HIỆN SAU KHI CẦU NGUYỆN CHO THÂN HỮU TIN CHÚA

 1. Biếu cho thân hữu quyển Phúc Âm Giăng hoặc quyển Tân Ước với lời giải thích vắn tắt để bắt đầu đọc nó mỗi ngày, khởi sự với ba chương đầu của sách Phúc Âm Giăng.
 2. Giải thích cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời, và khuyến khích tân tín hữu cầu nguyện mỗi ngày với lời cầu nguyện Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 6:9-13.
 3. Xếp đặt cho tân tín hữu đi lễ thờ phượng và chuẩn bị tiếp đón họ tại nhà thờ.
 4. Định thì giờ và địa điểm cho lần thăm viếng chăm sóc thứ nhất.
 5. Trao đổi tên, địa chỉ và số điện thoại với tân tín hữu.
 6. Biếu cho tân tín hữu quyển sách nhỏ nhan đề Tín Hữu Hành Đạo và đề nghị người đọc trước chương một.
 7. Kết thúc với lời cầu nguyện và thân thiện từ giả.

Sau đó chứng đạo viên hoàn lại phiếu quyết định cho văn phòng Hội Thánh và điền vào phần đầu của tờ tường trình thăm viếng chăm sóc. Dưới đây là các mẫu Phiếu Quyết Định và Tờ Tường Trình Thăm Viếng Chăm Sóc.

PHIẾU QUYẾT ĐỊNH VÀ

TỜ TƯỜNG TRÌNH THĂM VIẾNG CHĂM SÓC

PHIẾU QUYẾT ĐỊNH

Họ và tên ..................................................sinh năm:...............

Địa chỉ: ....................................................................................

..................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................

Hôm nay tôi quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Thế của tôi.

.............................. ngày ........... tháng ............ năm ............

  Hướng dẫn viên

 

TỜ TƯỜNG TRÌNH THĂM VIẾNG CHĂM SÓC

Họ và tên:_________________________________________________________

Địa chỉ: _________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________

Ngày quyết định tin Chúa: _________________________________________________________

Tên hướng dẫn viên:_________________________________________________________

Ghi chú:_________________________________________________________

Ngày chăm sóc:_________________________________________________________

Tài liệu chăm sóc:_________________________________________________________

Chăm sóc bởi:_________________________________________________________

Lần nhất:_________________________________________________________

Lần nhì:_________________________________________________________

Lần ba:_________________________________________________________

Lần tư:_________________________________________________________

Ngày ghi danh lớp Niềm tin căn bản:_________________________________________________________

Ngày ghi danh lớp Trường Chúa Nhật:_________________________________________________________

Tham gia các sinh họat Hội Thánh:_________________________________________________________

Ngày chịu báp têm và trở nên Hội viên:_________________________________________________________

Trước khi tiếp tục việc thăm viếng chăm sóc,chứng đạo viên nên nhớ và thực hành những điều sau:

 1. Đến thăm tân tín hữu với tình thương và cầu nguyện xin Thánh Linh hướng dẫn mọi sự.
 2. Luôn bắt đầu và kết thúc việc thăm viếng chăm sóc bằng sự cầu nguyện.
 3. Cố gắng đáp ứng nhu cầu của tân tín hữu.
 4. Đừng thăm viếng lâu hơn một giờ.

 

CÁC LẦN THĂM VIẾNG CHĂM SÓC

1.—Lần thăm viếng thứ nhất

2.—Lần thăm viếng thứ hai

3.—Lần thăm viếng thứ ba

4.—Lần thăm viếng thứ tư

 

LẦN THĂM VIẾNG THỨ NHẤT

 1. Giúp tân tín hữu biết chắc họ đã được cứu rỗi.
 2. Ôn lại các câu Thánh Kinh bảo đảm về sự cứu rỗi: Giăng 6:47 1Giăng 5:11-13 và xin họ học tiếp  Giăng 3:16.
 3. Giảng giải tài liệu “Tín hữu Hành Đạo”chương 1, và xin họ đọc tiếp chương 2.
 4. Giải thích tại sao và cách nào Cơ Đốc nhân cầu nguyện (a) với Đức Chúa Cha (b) bởi Đức Thánh Linh và (c) trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.
 5. Nhắc tân tín hữu đọc Phúc Âm Giăng chương 4 -6.
 6. Khuyến khích tân tín hữu tham dự lễ thờ phượng và chuẩn bị tiếp đón họ tại nhà thờ.
 7. Định ngày, giờ cho lần thăm viếng tới.

LẦN THĂM VIẾNG THỨ HAI

 1. Giảng giải tài liệu “Tín Hữu Hành đạo”chương 2, và nhắc tân tín hữu đọc tiếp chương 3.
 2. Ôn lại câu Thánh Kinh ghi nhớ lần trước trong Giăng 3:16 và xin họ học Rô-ma 3:23 và  6:23.
 3. Nhắc tân tín hữu đọc Phúc Âm giăng chương Giăng 7:15.
 4. Giải thích các tiết mục trong tờ chương trình lễ thờ phượng.
 5. Định ngày, giờ cho lần thăm viếng tới.

LẦN THĂM VIẾNG THỨ BA

 1. Giảng giải tài liệu “Tín hữu Hành đạo”chương 3, và nhắc tân tín hữu đọc tiếp chương 4.
 2. Ôn lại các câu Thánh Kinh ghi nhớ và khuyến khích tân tín hữu học Ê-phê-sô 2:8,Ê-phê-sô 2:9
 3. Xin họ đọc trước Phúc Âm Giăng chương 16-21.
 4. Giúp tân tín hữu thảo những nét chính cho bài làm chứng cá nhân:
 • - Cuộc sống trước lúc biết Chúa
 • - Thế nào tôi biết Chúa
 • - Đời sống sau khi biết Chúa
 1. Định ngày, giờ cho lần làm viếng tới

LẦN THĂM VIẾNG THỨ TƯ

 1. Giảng giải tài liệu “Tín Hữu hành đạo”chương 4.
 2. Ôn lại các câu Thánh Kinh ghi nhớ, và khuyến khích tân tín hữu học Giăng 14:6.
 3. Nhắc lại việc học Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày, tham dự lễ thờ phượng và làm chứng.
 4. Trong giai đoạn này Mục sư Quản nhiệm sẽ tiếp tục liên lạc với tân tín hữu, khuyến khích và trả lời những thắc mắc. Đồng thời Mục sư Quản nhiệm sẽ hướng dẫn tân tín hữu học lớp Niềm tin căn bản để chuẩn bị nhận lễ báp têm và trở thành tín đồ chính thức.
 5. Sau đó ghi danh cho họ vào lớp Trường Chúa Nhật.

Gary W. Kuhne đề ra năm bước căn bản của một chương trình chăm sóc hiệu quả (1) Giúp tân tín hữu biết chắc đã được cứu rỗi (2) Giúp tân tín hữu phát triển đời sống dưỡng linh liên tục (3) Giúp tân tín hữu hiểu những cơ bản của nếp sống Cơ Đốc sung mãn. (4) Giúp tân tín hữu gia nhập và sinh họat với một Hội Thánh địa phương (5) Giúp tân tín hữu chia sẻ niềm tin cho người khác."