Tìm kiếm

BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH CỦA BILL BRIGHT

1.—Định luật một

2.—Định luật hai

3.—Định luật ba

4.—Định luật buốn

5.—Phương pháp sử dụng tài liệu “Bốn định Luật Thuộc Linh”

6.—Nhận định về phương pháp “Bốn Định Luật Thuộc Linh”

Một trong những người góp phần quan trọng cho việc truyền bá Phúc Âm và huấn luyện cá nhân chứng đạo trong nhiều năm qua là Tiến sĩ Bill Bright và chiến dịch Campus Crusade for Christ của ông. Chiến dịch này đã họat động rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ và khắp thế giới. Mục tiêu của Bright là giúp thế hệ này thực thi mạng lịnh trọng yếu của Chúa Cứu Thế.

Bill Bright tu học tại các Chủng viện Thần học Princeton và Fuller để trang bị cho chức vụ hầu việc Chúa. Trong năm cuối ở Chủng viện Fuller. Thánh Linh đặt gánh nặng về những linh hồn hư mất trong các đại học trên vai ông. Bright vâng lời Chúa đi ra truyền bá Phúc Âm. Hiện nay ông có hàng ngàn nhân viên cộng tác để thi hành chức cụ cao quý này. Bright tin tưởng vào việc cá nhân chứng đạo ngay từ lúc mới tiếp nhận Chúa. Quyển sách nhỏ “Bốn Định Luật Thuộc Linh” là phương pháp chứng đạo ông dùng trong nhiều năm,và tính đến nay nó đã được ấn hành trên 100 triệu quyển. Sau đây là những lẽ thật Thánh Kinh giải dị được trình bày dưới hình thức Bốn Định Luật Thuộc Linh.

Vũ trụ hữu hình bị chi phối bởi những định luật vật lý; cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối sự tương quan giữa bạn và Thượng Đế.

ĐỊNH LUẬT MỘT

THƯỢNG ĐẾ THƯƠNG YÊU BẠN VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

Tình Thương Yêu Của Thượng Đế

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn” (Giăng 3:16 BDY).

Chương Trình Của Thượng Đế

“Ta đến để đem lại sự sống sung mãn” (Giăng 10:10 BDY).

ĐỊNH LUẬT HAI

CON NGƯỜI PHẠM TỘI VÀ BỊ PHÂN CÁCH VỚI THƯỢNG ĐẾ NÊN KHÔNG THỂ HIỂU BIẾT CÙNG KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG MÌNH.

Con Người Là Tội Lỗi

“Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế” (Rô-ma 3:23 BDY).

Con người được dựng nên để tương giao với Thượng Đế, nhưng vì lòng cứng cỏi ngoan cố, con người đã chọn lấy ý riêng của mình, do đó sự tương giao với Thượng Đế bị gián đoạn. Ý riêng ấy, thể hiện qua sự phản loạn tích cực hoặc qua thái độ hững hờ tiêu cực là bằng chứng của điều mà Thánh Kinh gọi là tội lỗi.

Con Người Bị Phân Cách

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết,nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh viễn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu,Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 BDY).

Thượng Đế Thánh khiết còn loài người tội lỗi. Một vực sâu phân cách hai bên. Con người cố gắng liên tục vươn lên Thượng Đế, mong được đời sống phong phú do các nổ lực của mình, như nếp sống Thánh thiện, đạo đức, triết học, v.v....

ĐỊNH LUẬT BA

CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐỐI VỚI TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI. NHỜ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU BẠN CÓ THỂ NHẬN BIẾT CÙNG KINH NGHIỆM TÌNH YÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG BẠN.

Chúa Cứu Thế Giê-xu Đã Chết Thay Cho Chúng Ta

“Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi” (Rô-ma 5:8 BDY).

Chúa Cứu Thế Giê-xu Là Con Đường Duy Nhất

“Ta là Con đường, Chân lý và Nguồn sống.Nếu không nhờ ta, không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6 BDY).

Thượng Đế nối liền vực sâu ngăn cách chúng ta với Ngài bằng cách sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập giá để thay thế cho chúng ta.

ĐỊNH LUẬT BỐN

MÕI NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI ĐÍCH THÂN TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU LÀM CỨU CHÚA CỦA RIÊNG MÌNH, NHIÊN HẬU CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ HIỂU BIẾT CÙNG KINH NGHIỆM TÌNH YÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐỐI VỚI CUỘC ĐỜI CHÚNG TA.

Chúng Ta Phải Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu

“Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế—tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa” (Giăng 1:12 BDY).

Chúng Ta Phải Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Qua Đức Tin

“Vậy anh em được cứu rỗi nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 BDY).

Chúng Ta Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Bằng Cách Đích Thân Mời Ngài

“Này, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra. Ta sẽ vào...” (Khải Huyền 3:20 BDY).

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bao hàm việc từ bỏ bản ngã để quay về cùng Thượng Đế, tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài ngự vào đời sống chúng ta, xin Ngài tha thứ tội lỗi và biến cải chúng ta theo ý muốn Ngài. Nếu chỉ lấy lý trí tán đồng những điều Ngài phán, hoặc chỉ kinh nghiệm bằng tình cảm thì chưa đủ.

Hai vòng tròn dưới đây tiêu biểu cho hai hạng đời sống:

ĐỜI SỐNG DO BẢN NGÃ LÀM CHỦ

+ Bản ngã hay cái tôi ngồi trên ngai

+ Chúa Cứu Thế Ở bên ngoài đời sống

+ Những sở thích dưới quyền điều khiển của cái tôi, kết quả thường là hỗn loạn và thất vọng

ĐỜI SỐNG DO CHÚA CỨU THẾ LÀM CHỦ

+ Chúa Cứu Thế ngồi trên ngai của đời sống

+ Bản ngã (cái tôi) bị hạ bệ

+ Những sở thích đặt dưới quyền điều khiển của Thượng Đế vô hạn, kết quả là sự hoà hợp chương trình của Thượng Đế

Vòng tròn nào tượng trưng cho đời sống bạn đúng nhất?

Bạn muốn vòng tròn nào tượng trưng cho đời sống mình?

Phần dưới đây giải thích cho bạn biết cách tiếp nhận Chúa Cứu Thế:

Bạn Có Thể Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Ngay Bây Giờ Bằng Sự Cầu Nguyện

Thượng Đế biết rõ tấm lòng bạn. Ngài quan tâm đến thái độ bên trong của bạn hơn là lời nói bên ngoài. Vậy bạn cứ dạn dĩ cầu nguyện đại để như vầy:

“Lạy Chúa Giê-xu, con cần đến Ngài. Con xin mở cửa cuộc đời con để tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của con. Con cám ơn Ngài đã tha tội cho con. Xin Chúa ngự trị trên ngai của đời sống con. Xin Ngài biến cải con trở thành con người Chúa muốn”.

Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ được nguyện vọng của lòng bạn chăng? Nếu có, xin bạn hãy cầu nguyện những lời ấy ngay giờ này, và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ ngự vào đời sống bạn, như lời Ngài đã hứa.

Làm Thế Nào Để Biết Chúa Cứu Thế Giê-xu Có Ngự Trong Đời Sống Bạn?

Bạn đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời sống của bạn chưa? Theo lời Chúa hứa trong  Khải Huyền 3:20, bây giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở đâu đối với bạn? Ngài đã hứa rằng sẽ ngự vào đời sống bạn. Chúa có nói sai với bạn không? Bạn căn cứ trên quyền nào để biết rằng Thượng Đế đã nhậm lời cầu nguyện của bạn? (Nhờ sự thành tín và Lời phán của Ngài).

Thánh Kinh Hứa Ban Sự Sống Đời Đời Cho Mọi Người Tiếp Nhận Chúa Giê-xu

“Thượng Đế tuyên bố Ngài và Chúa Cứu Thế là Nguồn sống. Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế làm sao có sự sống được? Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Thượng Đế mà anh em được sống vĩnh viễn” (1Giăng 5:11-13 BDY).

Hãy thường thường tạ ơn Chúa, vì Ngài ngự trong đời sống bạn và sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ bạn (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngay chính giờ phút bạn căn cứ trên lời Chúa hứa để mời Ngài ngự vào lòng bạn, bạn có thể biết chắc Chúa đã làm điều đó và bạn có sự sống vĩnh cửu. Chúa không lừa dối bạn đâu.

Đừng Tin Cậy Nơi Cảm Giác

Thẩm quyền của chúng ta là lời hứa của Thánh Kinh, chớ không phải là những cảm giác. Cơ Đốc nhân sống bởi đức tin nơi Thượng Đế và lời phán của Ngài.

Giờ Đây Bạn Đã Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu

Ngay lúc bạn bởi đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nhiều việc xảy ra:

- Chúa Cứu Thế ngự vào đời sống bạn (Khải Huyền 3:20  Cô-lô-se 1:27).

- Mọi tội lỗi của bạn được tha thứ (1:14).

- Bạn trở nên con cái của Thượng Đế (Giăng 1:12).

- Bạn bắt đầu một cuộc phiêu lưu quan trọng mà chính vì mục đích nầy Thượng Đế tạo dựng nên bạn (10:10  2Cô-rinh-tô 5:17  1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Những Đề Nghị Giúp Cho Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

Sự tăng trưởng thuộc linh là kết quả của lòng tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”(Ga-la-ti 3:11). Một đời sống đầy đức tin sẽ giúp bạn mỗi lúc càng thêm tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi chi tiết nhỏ nhặt của đời sống mình và giúp bạn thực hành những điều sau đây:

- Đến với Thượng Đế qua sự cầu nguyện hằng ngày (Giăng 15:7).

- Đọc Lời Thượng Đế mỗi ngày, bắt đầu với Phúc Âm Giăng (Công vụ 7:11).

- Vâng phục Thượng Đế từng giây phút (Giăng 14:21).

- Làm chứng về Chúa Cứu Thế bằng chính nếp sống và lời nói của bạn (Ma-thi-ơ 4:19).

- Tin cậy Thượng Đế trong từng chi tiết của cuộc sống bạn (2Phi-e-rơ 5:7).

- Để cho Đức Thánh Linh điều khiển cuộc đời và ban quyền năng cho đời sống cùng sự làm chứng hằng ngày của bạn (Ga-la-ti 5:16,Ga-la-ti 5:17 Công vụ 1:8).

Tầm Quan Trọng Của Một Giáo Hội Đầy Ơn

 Hê-bơ-rơ 10:25 khuyến cáo chúng ta “chớ bỏ sự nhóm lại...” Nhiều thanh củi nhúm lại sẽ cháy sáng, nếu gác một thanh lên lò sưởi lạnh, lửa sẽ tắt ngay. Mối tương quan giữa bạn và các tín hữu khác cũng như thế. Nếu bạn chưa gia nhập một Hội Thánh, xin đừng đợi người ta đến mời bạn. Hãy giành phần chủ động; hãy đến thăm vị mục sư của Hội thánh gần nhà bạn,nếu Hội thánh đó tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu và giảng dạy Lời Thánh Kinh. Hãy bắt đầu từ tuần nầy và đặt chương trình đi nhóm đều đặn.

NHẬN ĐỊNH VỀ “BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH”

Phương pháp chứng đạo “Bốn định luật thuộc linh” có nhiều lợi điểm. Trước hết là nó dễ thực hành. Chỉ cần biết đọc chữ thì có thể thực hành phương pháp nầy. Trong lúc trình bày Phúc Âm chứng đạo viên sẽ cầm sách đọc và giải thích cho thân hữu.

Tiến sĩ Bright là người chủ trương huấn luyện tín hữu biết sống đời sống Cơ Đốc và truyền bá Phúc Âm. Quyển sách huấn luyện nhan đề “Chia Sẻ Sự Sống Dư Dật” (“Sharing the Abundant life”) là cẩm nang hướng dẫn từ từ từng bước về phương pháp chứng đạo Bốn Định Luật Thuộc Linh.Sách huấn luyện đó chứa đựng nhiều tài liệu hữu ích như: động cơ thúc đẩy truyền bá Phúc Âm, trả lời câu hỏi, khai triển lời chứng, hướng dẫn việc chăm sóc, và thế nào để đưa tân tín hữu vào nếp sống Cơ Đốc. Sách huấn luyện trên có thể đặt mua tại Campus Crusade for Christ International Arrowhead Springs San Bernardino, Ca Thương 92414. Sách này có thể dùng để dạy tại Hội Thánh địa phương trong bốn hoặc năm buổi tối. Nếu huấn luyện tại gia thì có thể kéo dài lâu hơn.

“Để đạt được hiệu quả trong chức vụ cho Chúa Cứu Thế ta phải có trình độ thuộc linh cao”. Người Cơ Đốc phải liên tục học hỏi về phương pháp chia sẻ Phúc Âm. Không có đường tắt cho chứng đạo viên, tuy nhiên quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp cho Cơ Đốc nhân mau chóng biết cách làm chứng về Chúa.

Lợi điểm kế tiếp là sự kết quả đầy khích lệ của phương pháp nầy. Hàng chục ngàn người đã được hóan cải khi Thánh Linh ứng dụng Bốn Định Luật Thuộc Linh vào nhu cầu tâm linh của họ. Các lẽ đạo Thánh Kinh và Thần học trong sách nhỏ nầy rất vững chải đặt nền tảng trên các câu Thánh Kinh quen thuộc. Khi sử dụng sách nhỏ Bốn Định Luật Thuộc Linh sẽ tạo nên thân thiện giữa vòng chứng đạo viên và thân hữu mà không cần phải ép buộc hoặc thúc bách. Phương pháp này có thể dùng để chứng đạo tư gia, tại tiệm ăn, tại các cuộc gặp gỡ công cộng hoặc riêng tư. Nhiều tín hữu đã làm chứng nhân lúc người ta dừng đổ xăng.

Phương pháp Bốn Định Luật Thuộc Linh mở đầu với lời khẳng định tích cực “Đức Chúa Trời thương yêu bạn” theo các câu Thánh Kinh và ví dụ minh họa giúp cho chứng đạo viên làm chứng cách tự tin vì biết sẽ nói gì. Phần trình bày cứ tiếp tục theo sát chủ đề và dẫn đến dịp tiện cho sự quyết định. Ngoài ra, tài liệu nầy cũng cung cấp sự nuôi dưỡng tân tín hữu qua các đề nghị về sự tăng trưởng thuộc linh như cầu nguyện hằng ngày, đọc Thánh Kinh, làm chứng, sự hướng dẫn của Thánh Linh, đi lễ thờ phượng và phục vụ Chúa.

Lợi điểm sau cùng của phương pháp nầy, là chú trọng đến công tác của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban phước cho phương pháp nầy vì nó chứa đựng Phúc Âm cứu rỗi và quyền năng của Thánh Linh. “Chúng tôi nhắc nhở họ (các học viên) rằng sự thành công trong việc chứng đạo là chia sẻ về Chúa Giê-xu trong quyền năng Thánh Linh.

Căn bản tất cả sự huấn luyện của chúng tôi là nhấn mạnh về chức vụ của Thánh Linh. Bạn còn nhớ Chúa Giê-xu bảo các môn đệ hãy đi khắp thế gian công bố Phúc Âm. Nhưng đồng thời Ngài căn dặn họ chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi mặc lấy quyền năng từ trên cao. Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Ê-phê-sô và tấy cả các tín hữu trải qua mọi thời đại bao gồm thế hệ chúng ta, là hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh.85

Tiến sĩ Bill Bright đã đóng góp một công tác lớn lao cho các Cơ Đốc nhân toàn thế giới do việc khai triễn một phương pháp chứng đạo hiệu quả và huấn luyện con dân Chúa cách thực hành phương pháp ấy.

Tuy nhiên, phương pháp trên cũng có vài điểm yếu. Trước hết là việc trình bày Phúc Âm bằng cách cầm sách Bốn Định Luật Thuộc Linh đọc cho thân hữu nghe, giống như đọc những công thức. Các công thức hoặc định luật in sẵn nầy nói lên tính cách máy móc của phương pháp và có thể đánh mất sự hướng dẫn của Thánh Linh. Phương pháp trên cũng không nhấn mạnh về sự ăn năn. Cách trình bày Phúc Âm đó quá đơn giản, và những câu hỏi về lai thế không được giải đáp."