Tìm kiếm

VAI TRÒ CỦA THÁNH LINH TRONG VIỆC CHỨNG ĐẠO

1.—Lời hứa ban Thánh Linh

2.—Sự đầy dẫy Thánh Linh

3.—Sự hướng dẫn của Thánh Linh

4.—Bí quyết đầy dẫy Thánh Linh

Không có Thánh Linh và quyền năng Ngài thì không thể thực hiện công tác truyền bá Phúc Âm. Thánh Linh chẳng những được gọi là Đấng An ủi của Cơ Đốc nhân, mà còn là Đấng cáo trách tội lỗi để dắt đưa tội nhân đến với Chúa Cứu Thế.

LỜI HỨA BAN THÁNH KINH

Thánh Kinh Cựu Ước đã nhiều lần dự ngôn về lời hứa ban Thánh Linh:

“Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi người, và phước lành ta trên những kẻ ra từ người” (Ê-sai 44:3).

“Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa,vì ta sẽ đổ Thần ta trên nhà Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-hô-va phán vậy” (Ê-xê-chiên 39:29).

“Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên”(Giô-suê 2:28-29).

“Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít” (Xa-cha-ri 12:10).

SỰ ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu “được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ” (Lu-ca 1:15)nên chức vụ người rất được kết quả.

Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng nhờ được đầy dẫy Thánh Linh, đã hoàn tất công trình cứu chuộc cho nhân loại. Trước khi xuống thế làm người. Thánh Kinh đã viết rằng:

“Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài,tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thàn mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:2)

“Ta sẽ đặt Thần ta trên ngươi, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại” (42:1)

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường”(61:1)

Khi đúng kỳ hạn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống thế gian, do một người nữ sinh ra, nhưng không sinh ra theo huyết thống hay tình ý, bèn là do Thánh Linh.

“Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn tiến như sau: cô Ma-ri đã đính hôn với Giô-sép, nhưng khi còn là trinh nữ,nàng chịu thai do Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 1:18 BDY)

“Thiên sứ đáp: Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế” (Lu-ca 1:35 BDY)

Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu báp têm, Thánh Linh giáng xuống đậu trên vai Ngài như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16). Sau đó Thánh Linh đưa Chúa vào sa mạc xứ Giu-đêâ cho quỉ Sa-tan cám dỗ (4:1). Chúa về xứ Ga-li-lê, đầy quyền năng Thánh Linh (Lu-ca 4:14), Ngài nhờ Thánh Linh để đuổi quỉ (Ma-thi-ơ 12:28). Chúa Cứu Thế đã nhờ Thánh Linh hiến dâng thân Ngài làm Sinh tế hoàn toàn cho Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:14), và Ngài đã sống lại do quyền năng Thánh Linh (Rô-ma 8:11).

Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn thành sự cứu rỗi cho nhân loại do quyền năng Thánh Linh, ta cũng phải nhờ quyền năng Thánh Linh để công bố Phúc Âm cứu rỗi. Trước khi về trời, Chúa Cứu Thế đã cho các môn đệ biết:

“... Ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Khi ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ chứng tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong tội lỗi, dìu dắt họ trở về đường công chính và giúp họ hiểu công lý của Thượng Đế.Họ lầm lạc trong tội lỗi vì không chịu tin ta. Họ trở về đường công chính vì ta dành sự công chính của ta cho họ khi ta về cùng Cha, dù lúc ấy họ không thấy mặt ta nữa. Họ hiểu được công lý của Thượng Đế khi Quỉ Vương bị hình phạt, còn họ được thoát khỏi” (Giăng 16:7-11 BDY).

Do việc Chúa Cứu Thế Giê-xu trở về cùng Đức Chúa Cha mà Thánh Linh được ban xuống, chẳng những để làm Đấng An ủi của Cơ Đốc nhân, mà còn để cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét.

Trong ngày Chúa Cứu Thế thăng thiên, Ngài dạy các môn đệ đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Cha đã hứa, để được mặc lấy quyền năng Thánh Linh.

“Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con,các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đêâ, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới” (Công vụ 1:8 BDY).

Công tác truyền bá Phúc Âm được thực thi theo thứ tự này: Giê-ru-sa-lem và Giu-đêâ được nghe Phúc Âm trước nhất. Kế đến Thánh Linh cho phép cơn bắt bớ xảy ra và các tín hữu di tản khắp nơi. Phi-lip mang Phúc Âm đến cho người Sa-ma-ri, Phao-lô đem Phúc Âm khắp thế giới.

Các môn đệ vâng lời Chúa họp mặt đông đủ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Linh được ban xuống và tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói những ngoại ngữ tùy theo ân tứ Thánn Linh.

Do quyền năng Thánh Linh có nhiều việc lạ lùng xảy ra. Phi-e-rơ, người đã từ chối Chúa ngày trước, bây giờ đứng lên công bố Phúc Âm. Qua quyền năng Thánh Linh, Phi-e-rơ giảng giải về sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế. Người nghe cảm động sâu xa, lòng họ bị cáo trách về tội lỗi mình, liền hỏi: “Chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ đáp: “Anh em phải hối cải, mỗi người phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu báp têm để được tha tội.” Kết quả trong ngày đó “có độ ba ngàn người tin Chúa.”

Lần khác, Hội Thánh họp lại đồng lòng cầu nguyện. Khi đã cầu nguyện, Thánh Linh lần nữa thăm viếng họ, “nơi nhóm rúng động”—lễ Ngũ tuần thứ hai, và họ đi ra công bố Phúc Âm cách dạn dĩ (4:31). Nỗi lo sợ trước đây của các môn đệ đã tan biến, họ bỏ ngoài tai lời đe doạ của kẻ thù. Quyền năng nào đem lại sự thay đổi đó? Quyền năng Thánh Linh.

Khi lựa chọn các ủy viên cứu tế, Hội Thánh đầu tiên đã chọn những người được đầy dẫy Thánh Linh để ủy thác việc bàn tiệc cho họ. Nhờ vậy “Đạo Chúa phát triển mạnh. Số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem càng ngày càng gia tăng đông đảo. Cũng có nhiều thầy tế lễ theo Đạo nữa” (6:7 BDY).

Ê-tiên—một trong bảy người được chọn—đầy dẫy Thánh Linh, làm nhiều việc kỳ diệu và phép lạ vĩ đại giữa nhân dân. Ông can đảm giảng một bài khiến cho các cấp lãnh đạo Do Thái vô cùng giận dữ. Họ nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên đầy dẫy Thánh Linh ngước mặt nhìn lên trời, rồi tiếp tục giảng giải Phúc Âm. Họ gào thét, bịt tai cùng xông vào bắt Ê-tiên.

Phi-líp—một người khác trong bảy người được chọn—đầy dẫy Thánh Linh truyền giảng về Chúa Cứu Thế. Dân chúng đồng lòng lắng tai nghe ông giảng dạy, vì thấy các phép lạ ông thực hiện. Nhiều ác quỉ kêu la khi bị trục xuất. Nhiều người tê liệt, què quặt đều được chữa lành. Phi-líp cũng vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh đi vào sa mạc làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi.

Sau khi gặp Chúa Cứu Thế trên đường Đa-mách,Phao-lô được đầy dẫy Thánh Linh. Đời sống người thay đổi và đến các hội trường làm chứng “Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế!” (9:20 BDY).

Ba-na-ba là người đạo đức, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. “Ông dìu dắt nhiều người đến với Chúa” (11:24).

SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THÁNH LINH

David Watson, trong quyển Tôi Tin Nơi Việc Chứng Đạo, đã nói về sự hướng dẫn của Thánh Linh cho việc truyền bá Phúc Âm.Theo Watson, Thánh Linh thường hướng dẫn con cái Ngài qua ba cách.

Sự Hướng Dẫn Tự Nhiên

Khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca, “người vào nhà hội theo thói quen mình” (17:2). Liên tiếp trong ba tuần lễ,Phao-lô giảng luận Thánh Kinh, giải thích và minh chứng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ, chịu chết và sống lại (17:2-3 BDY). Do việc lên đền thờ cầu nguyện hằng ngày, Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què tại cửa Đẹp, kết quả có thêm 2.000 người tin Chúa. Số tín hữu tăng lên đến 5.000 (3:1-4:4). Các ví dụ trên bày tỏ sự hướng dẫn tự nhiên của Thánh Linh qua các công tác phục vụ Chúa thường ngày của chúng ta.

Sự Hướng Dẫn Qua Các Biểu Quyết Chung

Mặc dù Phao-lô và Phi-e-rơ đã thấy các khải tượng: Phúc Âm cũng được công bố cho người Do Thái lẫn ngoại bang, song hai ông vẫn tường trình lên các nhà lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem. Các sứ-đồ và trưởng lão họp hội nghị để cứu xét việc ấy. Họ lắng nghe Phi-e-rơ, Phao-lô và Ba-na-ba báo cáo những phép lạ và việc diệu kỳ Chúa đã dùng họ thực hiện giữa các dân tộc nước ngoài. Nghe tường trình xong, họ thảo luận, cầu nguyện rồi quyết định. Sau hội nghị đó, ai nấy tin chắc những gì đã biểu quyết đều là do Thánh Linh hướng dẫn.

Sự Hướng Dẫn Đặc Biệt

Như trường hợp Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp vào sa-mạc để làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi. Như việc Chúa gọi A-na-nia qua một khải tượng, ban cho ông sự hiểu biết, khôn ngoan, đức tin và quyền năng để đặt tay trên mình Sau-lơ cho sáng mắt lại (9:10-19). Như việc Thánh Linh hướng dẫn Phi-e-rơ đến làm chứng cho cả nhà Cọt-nây. Công-vụ các sứ-đồ chương 13 cho thấy Hội Thánh đang thờ phượng Chúa và nhịn ăn, Thánh Linh bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta. để làm công việc ta ấn định. Sau khi nhịn ăn cầu nguyện, Hội Thánh đặt tay và tiễn hai ông lên đường” (13:2,3 BDY).Chương 16 bày tỏ. “Thánh Linh không cho (đoàn truyền giáo của Phao-lô) giảng đạo ở Tiểu Á trong thời gian ấy” (16:6). Khi đến My-si, họ định vào xứ Bi-thi-ni “nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu không cho phép” (16:7). Đêm ấy Phao-lô thầy khải tượng: “Một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt ông van nài: xin đến xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” Bác sĩ Lu-ca viết: “Được khải tượng ấy, chúng tôi cách đi Ma-xê-đoan ngay, vì tin chắc Thượng Đế bảo chúng tôi truyền giảng Phúc Âm tại đó” (16:10DBY).

BÍ QUYẾT ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Trước hết ta phải ăn năn mọi tội lỗi, vì được đầy dẫy Thánh Linh nghĩa là được Thánh Linh hướng dẫn mọi khía cạnh của đời sống. Ta không thể được Thánh Linh đầy dẫy nếu không để Ngài điều khiển mọi sự.

Thứ hai, ta phải vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Phao-lô viết trong  2Cô-rinh-tô 5:7-9, người đầy dẫy Thánh Linh dầu gặp khó khăn, vẫn muốn vâng lời Đức Chúa Trời.

Chúng ta sống nhờ đức tin chớ không nhờ mắt thấy. Chúng ta đầy tin tưởng, muốn rời bỏ thân xác này, để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn. Dù còn trong thân thể hay ra khỏi, chúng ta vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa.

Bất cứ khi nào họ trả giá cho đức tin mình,thì quyền năng Thánh Linh hành động giữa họ.

Thứ ba, ta phải khao khát được đầy dẫy Thánh Linh. Giăng 7:37-39 ghi chép lời kêu gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu:

“Ngày chót trong kỳ lễ là ngày long trọng nhất. Chúa Giê-xu đứng lên, lớn tiếng kêu gọi: Người nào khát hãy đến với tôi mà uống. Người nào tin tôi, các mạch nước hằng sống sẽ tuôn trào không dứt trong lòng, đúng như Thánh Kinh đã chép. (Chúa ngụ ý nói về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ tiếp nhận vào lòng. Lúc ấy Thánh Linh chưa giáng xuống vì Chúa Giê-xu chưa được quang vinh)”.

Tóm lại, ta biết một người được đầy dẫy Thánh Linh, đời sống sẽ được mặc lấy quyền năng và được Ngài hướng dẫn để làm nhiều việc kỳ diệu cho Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, chứng đạo viên ngày nay trước tiên cần được Thánh Linh đầy dẫy, nhiên hậu mới có thể “đi khắp thế gian, công bố Phúc Âm cho cả nhân loại” (Mác 16:15 BDY)."