Tìm kiếm

LỜI TỰA

Thời đại chinh phục linh hồn người hư mất cho Chúa Cứu Thế chưa chấm dứt. Đức Chúa Trời vẫn hành động để dắt đưa người khác đến sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vấn đề quan trọng ngày nay là làm sao để đem Phúc Âm cho người hư mất? Làm cách nào để đưa dắt họ đến với Chúa Cứu Thế? Câu trả lời vẫn không thay đổi: Qua việc cá nhân chứng đạo.

Mục sư Billy Graham là người được Chúa dùng dắt đưa hàng vạn người về với Chúa Cứu Thế qua các chiến dịch truyền giảng khắp thế giới. Tuy nhiên, khi nhận định về việc cá nhân chứng đạo, Mục sư đã viết: “Dù đôi khi chính tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng Chúa đã ban cho tôi đặc ân trình bày về Chúa Cứu Thế trong Thánh Kinh cho số người đông đúc tại các vận động trường lớn nhất trong suốt hai mươi năm qua. Tuy nhiên, cá nhân chứng đạo là phương thức truyền bá Phúc Âm trong Tân Ước cũng quan trọng không kém”.

Nhiều Mục sư và tín hữu cũng đã nhận biết tầm quan trọng của việc cá nhân chứng đạo và muốn thực hiện công tác đó. Tuy nhiên có vấn đề khó khăn ở đây. Phần lớn các tín hữu trong Hội Thánh vẫn cho rằng công tác cá nhân chứng đạo là của Mục sư vì người được kêu gọi để làm công việc ấy; hoặc vì chúng tôi trả lương, để Mục sư làm công tác đó.

Thái độ trên chẳng những nhìn thấy giữa vòng tín hữu mà còn thấy nơi các vị Mục sư. Nhiều tôi tớ Chúa cảm thấy rằng các tín hữu không đủ khả năng để đi ra chinh phục tội nhân cho Chúa Cứu Thế. Những vị ấy sợ rằng thay vì các tín hữu đưa dắt người hư mất đến với Chúa, thì lại làm cho họ càng xa cách Chúa. Bởi thế nhiều Hội Thánh vẫn chưa thực hiện việc cá nhân chứng đạo; hoặc nếu có cũng chỉ là công tác rời rạc, lẻ loi, không tổ chức. Trong khi đó, hầu hết các đầy tớ Chúa và Hội Thánh nào tin nơi việc cá nhân chứng đạo và nghiêm chỉnh thực hành công tác đó, đều công nhận đã đạt được nhiều thành quả “quá sự cầu xin và suy tưởng”.

Cá nhân chứng đạo vẫn là phương pháp thích hợp cho mọi thời đại, xưa cũng như nay, để dắt người khác đến với Chúa Cứu Thế.Tuy nhiên câu hỏi đặt ra trước nhất cho người Cơ Đốc là: “Làm sao tôi biết được cách thức chinh phục tội nhân cho Chúa?”

Quyển sách này, về căn bản là một tài liệu giảng dạy cho môn học Chứng Đạo ở Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College), Garden Grove, California. Do lời yêu cầu của nhiều học viên và con cái Chúa, tôi đã lấy lại sửa chữa và bổ túc thêm để trình bày cho mọi tín hữu.Gửi nó tới các con cái Chúa tôi không coi nó như một khảo luận đầy đủ về cá nhân chứng đạo, nhưng để giới thiệu một phác họa về việc thực hành công tác chứng đạo. Trong đó tôi sẽ đề cập: (1) Thánh Kinh dạy về chứng đạo; (2) Thần học về chứng đạo; (3) Tín ngưỡng của dân Việt trong sử dụng chứng đạo; (4) Văn hóa của dân Việt trong sự chứng đạo; (5) Những nguyên tắc chứng đạo; (6) Phương cách thực hành việc chứng đạo; (7) Gương chứng đạo trong Thánh Kinh; (8) Phương pháp chăm sóc tân tín hữu; và (9) Trả lời cho những chống đối trong khi chứng đạo. Phần phụ lục gồm có: (1) Phương pháp phân phát truyền đạo đơn; và (2) Các câu Thánh Kinh cần ghi nhớ cho việc chứng đạo.

Hy vọng quyển sách nhỏ này khích lệ nhiều con cái Chúa quyết tâm thực hiện mạng lịnh trọng yếu của Chúa Cứu Thế: “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới”(Công vụ 1:8 BDY).

Mục sư Tô Văn Út"