Tìm kiếm

C10.1 GIỚI THIỆU CÁC KỲ LỄ BẢY KỲ CỦA CHÚA

Chương 1- GIỚI THIỆU CÁC KỲ LỄ

"Này những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp Thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhứt định "(Lê-vi Ký 23:4).

A. BA KỲ LỄ.

Chúa đã ban hành ba kỳ lễ để con dân Ysơraên giữ hàng năm.

"Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính Ta ".

Ngươi hãy giữ lễ bánh không men (Lễ Vượt Qua),phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trễ, như lời ta đã phán dặn; vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Êdíptô lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta.

"Ngươi hãy giữ lễ mùa màng (Lễ Ngũ Tuần),tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng...

Và giữ lễ mùa gặt (Lễ Lều Tạm) về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi "(Xuất Ê-díp-tô 23:14-16).

Có Ba Lễ Chính được giữ hằng năm. Lễ Vượt Qua và Lễ Lều Tạm (còn gọi là lễ Quán hoặc lễ Trú Ngụ Tạm). Mỗi lễ có Ba Lễ Phụ phải giữ cùng lúc - lần lượt nhau. Lễ Ngũ Tuần đến sau Lễ Vượt Qua năm mươi ngày và không có lễ phụ nào với lễ đó.

Dàn ý sau đây tóm tắt các kỳ lễ, tên lễ và các phần của lễ.

1. Tháng Tư (Abib) - Lễ Vượt Qua (có lễ bánh không men và lễ dâng bó lúa đầu mùa theo sau).

2. Tháng Sáu (siva) - Lễ Ngũ Tuần

3. Tháng Chín / Mười (Ethanim) Lễ Lều Tạm (kèn và ngày lễ chuộc tội đi trước)

B. BA KHÍA CẠNH CỦA CÁC LỄ.

Bảy kỳ lễ Cựu Ước giống như một cuốn lịch bao phủ 3500 năm lịch sử Thuộc Linh - Từ thời Môise đến thời kỳ tái lâm của Đấng Christ. Chúng cho chúng ta biết về:

  • Trong quá khứ Đức Chúa Trời xử lý dân sự Ngài ra sao.
  • Ngài muốn họ làm gì trong hiện tại; và
  • Ngài sẽ đối xử với họ thế nào trong tương lai.

Chúng là một thời gian biểu do Thiên Thượng soạn sẵn về sự đối xử của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài và đối với cả nhân loại.

Trong bài học này chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tầm quan trọng của những kỳ lễ này như thế nào. Và tiếp đến chúng ta sẽ bày tỏ một cái gì đó để thấy cách Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các buổi lễ này như là một thời gian biểu trong tương lai.

Như đã nói, những buổi lễ này có ba khía cạnh chính:

1. Khía Cạnh Quá Khứ (lịch sử).

Các buổi lễ được giữ để ghi nhớ điều Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã để lại những kỷ niệm về những việc lạ lùng của Ngài. Những điều ấy rất quan trọng đáng được tôn kính và không tàn phai.

a.Lễ Vượt Qua

chỉ về đằng sau và nhắc chúng ta nhớ về những sự kiện liên hệ đến sự giải cứu dân Ysơraên ra khỏi Ai Cập.

b.Lễ Ngũ Tuần

kỷ niệm các sự kiện tại núi Sinai - lúc Đức Chúa Trời hiện ra ban cho Môise mười điều răn. "...có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi" (Xuất Ê-díp-tô 19:16).

c.Lễ Lều Tạm

để nhắc nhở dân Ysơraên về những năm họ cư ngụ trong những chỗ tạm thời nơi đồng vắng - với một ý nghĩa thuộc linh"...họ xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất " (Hê-bơ-rơ 11:13).

2. Khía Cạnh Tiên Tri (Tương Lai).

Những lễ này chỉ đến một điều gì đó sẽ được Đức Chúa Trời làm. Ví dụ Chúa Giêxu bị đóng đinh vào ngày Lễ Vượt Qua, sống lại từ trong kẻ chết vào lễ dâng BÓ LÚA ĐẦU MÙA, và đổ Thánh Linh của Ngài trên các môn đồ đang trông chờ năm mươi ngày sau đó, tại Lễ Ngũ Tuần.

Những điều này không phải tình cờ, chúng đã được định trước vào thời và kỳ, làm trọn về mặt tiên tri của các kỳ lễ. Khía cạnh tiên tri của Lễ Lều Tạm sẽ đến trong tương lai gần và hoàn tất thời kỳ của Hội Thánh.

3. Khía Cạnh Cá Nhân.

Ý nghĩa của những buổi lễ này là tìm ra sự ứng nghiệm trong đời sống chúng ta. Ví dụ, Đấng Christ phải được tiếp nhận như Chiên Con của ngày Lễ Vượt Qua của chúng ta - sự giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và địa ngục.

"...Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi "(1Cô-rinh-tô 5:7).

Tất cả chúng ta đều cần được báp têm trong Thánh Linh và kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần cách cá nhân mình. Chúa Giêxu chưa bao giờ sai ai đi giảng đạo hay hầu việc mà không trước hết ra lệnh cho họ phải được đầy năng quyền nhờ Thánh Linh.

"Lúc ở với sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi thành Giêrusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa... "(Công vụ 1:4).

Chúng ta sẽ học về ý nghĩa của ngày Lễ Lều Tạm sau, trong phần này.

C. Tại Sao Lại Giữ Các Buổi Lễ.

Trong tiếng Anh, người ta dùng từ "feasts" để mô tả một bữa tiệc ăn mừng lớn, giống như tiệc cưới. Nhưng nghĩa này không phải là nghĩa độc nhất dùng cho từ ngữ trong cảnh các lễ hội của Chúa.

Các lễ hội trong Cựu Ước cũng là những lễ thánh, đôi lúc là những buổi qui tụ long trọng tất cả những người nam trong Ysơraên. "Tất cả các người nam phải đến trước mặt Chúa " (Xuất Ê-díp-tô 23:17).

Mỗi buổi lễ hội đều mang lại sự hiểu biết về các hiện thực thuộc linh được ứng nghiệm trong Tân Ước và trong thời kỳ Hội thánh.

Trong Cựu Ước những hiện thực này được mô tả cách tượng trưng, theo những hành vi và nghi thức có tính cách tôn giáo. Các nghi lễ chỉ là "hình bóng", "đại diện", hoặc "minh họa", nhằm nói lên, những điều Đức Chúa Trời sẽ làm trong tương lai theo một cách thức tiên tri.

1. Mối Quan Hệ Được Tôn Trọng

Các buổi lễ không phải chỉ là những buổi tiệc vui vẻ mà còn những dịp long trọng để dân Ysơraên tôn vinh Chúa vì cớ mối quan hệ giữa Ngài với họ.

Dân Ysơraên đã hình thành nên một quốc gia độc đáo cùng với một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Các lễ hội là cách để nhắc nhở họ về điều này.

Như đã nói ở trên, Lễ Vượt Qua là một sự nhắc nhở vĩnh viễn về cách thức Đức Chúa Trời bảo vệ và giải phóng họ khỏi Ai Cập. Lễ Ngũ Tuần là sự nhắc nhở về sự ban cho luật pháp và các sự kiện tại núi Sinai. Lễ Lều Tạm nhắc lại những năm tháng mà họ sống trong những chốn tạm bợ (lều trại, chỗ ở bằng cây, những nơi cư trú tạm thời - như người Gypsies ngày nay), nơi sa mạc.

2. Một Nhu Cầu Được Dâng Lên

Cũng vậy, các lễ hội có liên quan đến mùa trong nông nghiệp - các vụ mùa và mùa mưa. Vào thời gian có lễ hội, dân Ysơraên dâng lên Đức Chúa Trời nhu cầu của họ để được Ngài chúc phước cho mùa màng và các bầy, đàn gia súc.

(Các quốc gia ngoại giáo cũng có tục dâng của lễ của con người, đã "nhảy múa cầu mưa" (rain-dances) và thực hiện các nghi lễ khác với những mục đích tương tự).

Dân Ysơraên được dạy dỗ là phải dâng những của lễ nào đó về mùa gặt như một sự bày tỏ về đức tin (hoặc là sự tuyên xưng đức tin) rằng Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi nhu cầu của họ.

D. CÁC LỄ HỘI TRONG THỜI TÂN ƯỚC.

Từ buổi lễ Vượt Qua đầu tiên ở Ai Cập vào thời Môise cho đến khi Chúa Giêxu đến là khoảng 14 thế kỷ (1400 năm).

1. Những Kẻ Mộ Đạo Giữ Kỳ Lễ Này

Vào thời Tân Ước, người Giuđa bị phân tán khắp thế giới. Vào ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa Giêxu phục sinh, Kinh thánh xác nhận rằng có "những kẻ MỘ ĐẠO từ các dân thiên hạ đến " (Công vụ 2:5) thành Giêrusalem để giữ Lễ Ngũ Tuần này.

Điều này chứng tỏ rằng hầu hết những người Giuđa lúc ấy không còn giữ mạng lệnh đi lên thành Giêrusalem nữa, chỉ có những người MỘ ĐẠO mới thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm và tốn kém từ vùng đất xa xôi để thực hiện đúng mạng lệnh của Đức Chúa Trời về các dịp lễ (lễ hội).

Bất cứ khi nào người ta giữ các lễ hội này thì họ đều trở thành một nước huy hoàng có tính tiên tri, bày tỏ Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì đó.

Trong nhiều thế kỷ qua trước và đang khi dân Ysơraên bị làm phu tù ở Syri và Babylôn, các lễ hội này không còn được thường xuyên tuân thủ tại Giêrusalem nữa. Dưới thời của Êxơra và Nêhêmi thì sự giữ lễ được phục hồi nhưng được ghi lại cách buồn bã rằng "Từ đời Giô- suê... chẳng có làm... "(Nê-hê-mi 8:17). Thế đã hơn năm trăm năm không giữ lễ rồi.

Việc giữ lễ là sự bày tỏ về đức tin - đức tin bằng hành động. Đó là lời xưng nhận rằng Đức Chúa Trời tối cao có một kế hoạch cho dân Ysơraên, và cho các quốc gia ngoại bang. Vào đúng thời điểm của Ngài (vào kỳ đã định) thì Đức Chúa Trời sẽ hành động và"...ai dám ngăn cản Ngài? " (Gióp 11:10).

Đa số dân Ysơraên đã không hiểu được ý nghĩa có tầm ảnh hưởng rộng rãi của những lễ hội mà họ tổ chức.

Tuy nhiên, những người MỘ ĐẠO vẫn tiếp tục vâng lời và tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự giữ lễ của họ.

2. Ý Nghĩa Tiên Tri Được Bày Tỏ.

Nhiều người tìm cách hiểu cho được những câu sau đây có ý nghĩa gì:"...Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ cách nào, mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau " (1Phi-e-rơ 1:10-11).

Hãy tưởng tượng xem ý nghĩa của sự vui mừng và phấn khởi khi Phierơ đứng lên vào ngày Lễ Ngũ Tuần Cơ Đốc đầu tiên đó, và nói, "nhưng ấy là điều Đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri rằng... "(Công vụ 2:16).

Dưới sự hướng dẫn Thiên Thượng, Môise đã lập ra Lễ Ngũ Tuần (lễ mùa gặt) Giôên đã nói về ý nghĩa tiên tri của lễ này. Còn Phierơ thì công bố sự ứng nghiệm của lễ huy hoàng này lần đầu tiên tại Lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giêxu phục sinh.

Một cái màn lớn được cất đi, và ý nghĩa tiên tri của Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần thình lình được bày tỏ cho đám đông những người Do Thái mộ đạo đang nghe Phierơ nói, kết quả là đưa đến sự ăn năn còn hơn cả sự đau buồn về tội lỗi nữa. Những người Do Thái có lòng tin bắt đầu thấy toàn bộ sự thừa kế của họ trong một ánh sáng mới. Họ thấy rằng Chúa Giêxu là Nhân vật trung tâm mà các Đấng tiên tri đã nói. "Há các Đấng tiên tri đã không tiên đoán trước rõ ràng rằng Đấng Mêsia phải chịu đau đớn dường ấy trước khi bước vào thời kỳ vinh hiển của Ngài ư?" (Lu-ca 24:46).

Hội thánh được sinh ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần ấy. Vào giây phút, con người thấy, với "ánh mặt của sự hiểu biết Thuộc Linh", rằng Chúa Giêxu là Chiên Con của Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29; 1Cô-rinh-tô 5:7)."Vậy những kẻ nhận lời đó (của Phierơ) đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh " (Công vụ 2:41).

E. CÁC KỲ PHỤC HƯNG VỀ MẶT THUỘC LINH.

"Này những lễ của Đức Giê-hô-va... các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định "(Lê-vi Ký 23:4).

Cũng chính Thánh Linh của sự khải thị ấy đã đưa chúng ta đến chỗ nhìn xem các buổi lễ của Chúa một lần nữa.

Có lẽ đã đến lúc có một Phierơ của thời kỳ hiện đại trổi dậy và nói, "Ấy là điều các Đấng tiên tri đã nói tiên tri rằng... " để làm nóng cháy tấm lòng của chúng với sự nhận biết rằng chúng ta sẽ lại kỷ niệm KHÍA CẠNH TIÊN TRI của các kỳ lễ trong mùa thuộc linh

Có ba kỳ mà các lễ hội được tuân giữ:

1. Kỳ Lễ Vượt Qua.

2. Kỳ Lễ Ngũ Tuần.

3. Kỳ Lễ Lều Tạm.

Đây chính là ý nghĩa của việc lễ hội được giữ "theo kỳ nhất định".

"Cho nên hãy ăn năn... hầu cho kỳ thơ thái đến từ sự hiện diện của Chúa "(Công vụ 3:19).

Theo ý nghĩa thuộc linh, có những mùa gặt hoặc những thời kỳ mà những bày tỏ thuộc linh (như sự phục hưng hay các kỳ làm tươi mới) được đề cập đến, nhờ kinh nghiệm của các lễ hội.

Điều này đã xảy ra trong lịch sử Hội thánh, khi có một sự nhấn mạnh đặc biệt, hoặc một kinh nghiệm phục hưng đến cho toàn thể Hội thánh. Những ví dụ sẽ được cho sau bài học này.

(CHÚ Ý: phần Chương 6 có phần bình luận mở rộng về điều này. Các lễ hội phác họa sự tiến triển về mặt lịch sử của việc phục hồi nhiều lẽ thật giáo lý đã mất đi suốt thời kỳ đen tối (Dark Ages).

Còn bây giờ, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về từng lễ hội trong bảy lễ hội của Chúa. Chúng ta hãy khám phá ra từng lẽ thật phong phú của Chúa trên QUÁ KHỨ, TRÊN KHÍA CẠNH TIÊN TRI và HIỆN TẠI.