Tìm kiếm

C9.2 VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CỰU ƯỚC

Chương II: VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CỰU ƯỚC

Vào thời Do Thái cổ xưa, phụ nữ được xem là những thành viên của "gia đình đức tin". Vì vậy họ tham dự mọi lãnh vực của sự thờ phượng.

Luật pháp truyền tất cả mọi người nam phải xuất hiện trước Đức Chúa Trời, một năm ba lần. Những phụ nữ đi theo chồng trong nhiều dịp (Dân Số Ký 29:10; Nê-hê-mi 8:2; Giô-ên 2:16) nhưng họ không bị buộc phải đi vì những bổn phận quan trọng với tư cách làm vợ và làm mẹ.

Ví dụ, Anne đi đến Shiloh với chồng và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một con trai (1Sa-mu-ên 1:13-18). Sau đó, khi đứa trẻ được sinh ra, bà nói với chồng: "khi đứa trẻ dứt sữa và tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn " (câu 22).

Với tư cách chủ gia đình, người chồng hay người cha dâng của lễ thay cho toàn thể gia đình (Lê-vi Ký 1:2) nhưng người vợ cũng phải có mặt ở đó.

Phụ nữ tham dự lễ Lều Tạm (Phục truyền 16:14), lễ hằng năm dành cho Đức Giê-hô-va (Các Quan Xét 21:19-21) và lễ tuần trăng mới (2Các vua 5:25).

Phụ nữ chỉ dâng một của lễ duy nhất cho Đức Chúa Trời là sau khi sanh con.

"Khi kỳ làm mình cho thanh sạch vì đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con một tuổi đặng làm của lễ thiêu, và một bồ câu con hoặc một của lễ chuộc tội "(Lê-vi Ký 12:6).

Nhiều phụ nữ trong Cựu Ước rất nổi tiếng về đức tin của họ. Trong danh sách tại Hê-bơ-rơ 11:1-40 có tên hai phụ nữ, Sara và Raháp (Sáng Thế Ký 21:1-34; Giô-suê 2:1-24; 6:22-25).

Anne là một tấm gương tin kính của người mẹ xứ Ysơraên. Bà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bà tin rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của bà và bà giữ đúng lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Câu chuyện của bà được chép trong 1Sa-mu-ên 1.

A. MIRIAM.

Miriam là chị của Môise, một phụ nữ rất phi thường.

1. Cứu Mạng Sống Của Môise

Vua Pharaôn ra lệnh giết tất cả những bé trai Ysơraên. Tính mạng em bé Môise bị đe dọa, vì vậy mẹ của em "lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông " (Xuất Ê-díp-tô 2:3).

Đây là khoảng thời gian đầy nguy hiểm đối với Môise. Nhưng người chị can đảm của Môise, MIRIAM mặc dù lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ đã "đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao " (2:7).

Khi Miriam thấy con gái vua Pharaôn cứu Môise thì đã đưa ngay ra một kế hoạch hành động "Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hêbơrơ đặng cho đứa trẻ bú chớ "(2:7).

Miriam sắp đặt để mẹ của Môise nuôi dưỡng Môise. Với hành động can đảm, lanh lợi của Miriam mà Môise được cứu. Thế giới ngày nay sẽ ra sao nếu như chúng ta không có chức vụ của Môise ?

2. Lãnh Đạo Trong Sự Thờ Phượng Và Là Nhà Tiên Tri.

Sau khi quân đội của Pharaôn bị dìm dưới biển Đỏ và dân Ysơraên được an toàn trên sa mạc, một buổi lễ thờ phượng lớn đã diễn ra.

"Nữ tiên tri Miriam, là em gái Arôn, tay cầm trống cơm, các đờn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa "

"Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài là rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa "(15:20-21).

Chức vụ ngợi khen bằng âm nhạc được những người có đời sống được xức dầu tiên tri dẫn dắt tốt nhất. Điều đó đúng với Miriam. Bà có ân tứ tiên tri và âm nhạc tuyệt vời đã khiến bà trở thành người hướng dẫn ngợi khen và nữ tiên tri lý tưởng.

Giống như Đavit 500 năm sau đó, bà hát những bài hát của Thánh Linh. Bài hát của bà là bài hát tiên tri. Chức vụ thờ phượng của bà là kết quả của sự xức dầu tiên tri trên bà.

Những phụ nữ trong thời Cựu Ước khác cũng được dùng trong chức vụ âm nhạc và thờ phượng. Trong thời Vua Đavit...."Đức Chúa Trời ban cho Hêman... ...ba con gái, các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asáp, Giêđuthun, và Hêman để ca xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đờn sắt, đờn cầm, và phục sự tại đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đờn sắt, đờn cầm, và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời, theo mạng lịnh của Vua. (1Sử Ký 25:5, 6).

Đavít đã thành lập một ban ngợi khen và thờ phượng thánh cho dân sự của Đức Chúa Trời và tinh thần ấy đã truyền xuống tận Hội thánh thời Tân Ước. Do đó, việc phụ nữ phải tham dự vào sự ngợi khen, thờ phượng và âm nhạc rất đúng đắn như Miriam và các con gái của Hêman đã làm.

3. Lãnh Đạo Cùng Với Môise Và Arôn.

"Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Êdíptô, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môise, Arôn và Miriam đến trước mặt ngươi "(Mi-chê 6:4).

Miriam được nhắc đến cùng với Môi-se và Arôn như một trong bộ ba đã giải thoát và dẫn dân Ysơraên ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Điều này minh họa vai trò lãnh đạo quyền uy và có ảnh hưởng lớn của Miriam.

Ngày nay, chúng ta có dám chối bỏ một vai trò tương tự cho những phụ nữ mà Đức Thánh Linh xức dầu cách tương tư trong thời đại của chúng ta không?

4. Hành Động Cách Tự Phụ.

"Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường. Khi các ngươi ra khỏi xứ Êdíptô ".

Miriam, Arôn và vua Saulơ minh họa một cái bẫy nguy hiểm mà những nhà lãnh đạo thường rơi vào. Những nhà lãnh đạo thường hay sử dụng quyền hạn quá đáng trên chức vụ và sự xức dầu của mình, những người nam và những người nữ phải nhận biết rằng sử dụng quyền lãnh đạo có thể dẫn chúng ta đến sự tự phụ, kiêu ngạo mà đem đến hủy diệt.

Với những gì dường như là về chủng tộc, Miriam đã thách thức uy quyền của Môise một cách sai lầm. "Miriam và Arôn nói hành Môise về việc người nữ Êthiôbi mà Môise đã lấy " (Dân Số Ký 12:1).

Đức Chúa Trời đã lập tức đòi Miriam trả giá."Và khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kia, Miriam đã bị phung trắng như tuyết "(12:10).

"Môise kêu van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môise rằng: Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, ấy vậy Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày và dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại "(12:13-15).

Mỗi người lãnh đạo, nam cũng như nữ cần tôn trọng những giới hạn trong chức vụ của mình. Không được xen vào những lãnh vực mà mình không có trách nhiệm một cách đầy kiêu ngạo. Miriam đã phạm lỗi y như các nhà lãnh đạo lớn khác. Giống như Môise và Đavít, bà đã bị sửa trị cách nghiêm khắc và rồi đã được tha thứ và được phục hồi mối tương giao với dân sự của Đức Chúa Trời.

B. ĐÊBÔRA

"Trong lúc đó, Đêbôra, là nữ tiên tri, vợ của Lắpbiđốt, quan xét của dân Ysơraên. Bà ở trên núi Épraim, giữa khoảng Rama và Bêtên, dưới cây chà là Đêbôra và dân Ysơraên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán "(Các Quan Xét 4:4, 5).

1. Nữ Tiên Tri Và Quan Xét.

Đêbôra là phụ nữ đã có gia đình, giữ hai chức vụ: một là nữ tiên tri, hai là người cai trị hay quan xét. Vai trò sau phù hợp với Giăng 5:22 đã thảo luận trước đó.

Dưới sự lãnh đạo của Đêbôra, người dân Ysơraên được giải thoát khỏi sự chiếm đóng kéo dài 20 năm bởi một dân ngoại.

Qua sự hiểu biết tiên tri, nữ tiên tri Đêbôra đã sai gọi Barác, một tướng Ysơraên, ra trận với 10.000 người để chống lại một lực lượng mạnh hơn của dân Canaan có đến 900 xe bọc sắt. Barác dẫn đạo quân đi đánh quân đội Canaan do Sisêra lãnh đạo và đã đánh bại quân Canaan.

Khi tướng Sisêra chạy trốn, ông đã vào ẩn trong lều của một gia đình du mục mà chủ nhân là Giaên. Sisêra không biết họ là người Ysơraên. Giaên mời ông vào và rồi khi Sisêra đã ngủ say, bà lấy một cây nọc trại và một cái búa đục thủng màng tang người. Sisêra chết ngay tức thì.

Vậy là, hai người phụ nữ đã là những thành phần chủ yếu trong việc giải phóng dân Ysơraên khỏi những kẻ áp bức họ.

2. Làm Trọn Mục Đích Cổ Xưa.

Sau đó, Đêbôra hát bài ca tiên tri này: "Rồi... Đức Chúa Trời cho tôi quản trị những kẻ mạnh mẽ " (Các Quan Xét 5:13).

Bà đã làm trọn mục đích cổ xưa của Đức Chúa Trời dành cho người nam và người nữ đó là quản trị (Sáng Thế Ký 1:26). Có người đã nói: "Khi Đức Chúa Trời có những công việc dành cho người nam thì Ngài luôn luôn có những người nữ cũng có thể làm được những công việc đó ".

Theo như tiền lệ trong Kinh thánh đã có những phụ nữ làm trọn những vai trò quan trọng trong mục đích của Đức Chúa Trời, thì tại sao những nhà lãnh đạo nam giới của Hội thánh lại đòi hỏi những luật lệ chống lại việc phụ nữ thi hành chức vụ?

C. HUNĐA.

Vậy thầy tế lễ Hinhkia,... đi tìm nữ tiên tri Hunđa, vợ của Salum người giữ áo lễ. Chúng nói chuyện với nàng. (2Các vua 22:14)

1. Nữ Tiên Tri Của Sự Cải Chánh.

Trong thời vua Giôsia, sách luật pháp được tìm thấy trong đền thờ. Khi những thầy tế lễ đọc sách thì họ thấy rằng quốc gia họ đã xa rời đường lối của Đức Chúa Trời. Họ biết quốc gia họ có nguy cơ bị xét đoán.

Để biết phải làm gì, họ đến gặp nữ tiên tri nổi tiếng đã nói rất rõ về sự xét đoán hầu đến đã được định trước trên thiên đàng.

Vì Giôsia ăn năn, Hunđa nói rằng sự xét đoán được định trước sẽ không xảy ra trong thời của ông mà sẽ xảy đến sau đó.

Huda thúc giục vua Giôsia, thầy tế lễ thượng phẩm và những nhà lãnh đạo khác của Ysơraên thực hiện những cải cách về đạo đức và thuộc linh sâu rộng nhất từ trước đến nay. Kết quả là một làn sóng phục hưng và ăn năn thật sự.

Hãy đọc IICác vua và 2Sử Ký 34:1-33 để biết thêm chi tiết về những kết quả kỳ lạ của chức vụ tiên tri của Huda. Chưa từng có một chức vụ tiên tri nào mà đã đưa đến một thay đổi sâu rộng như vậy tại Ysơraên chỉ trong một thời gian rất ngắn.

D. VỢ CỦA ÊSAI

Một nữ tiên tri khác được nhắc đến trong Cựu Ước."Đoạn tôi đến nhà nữ tiên tri; người chịu thai và sanh một con trai " (Ê-sai 8:3). Đây chính là vợ của Êsai.

Chúng ta không có sự bình phẩm nào trong Kinh thánh về chức vụ của bà nhưng người ta tự hỏi không biết bà có đóng góp những sự hiểu biết tiên tri có ý nghĩa trong tác phẩm bao quát của Êsai không.

Không có một nhà tiên tri nào trong Cựu Ước được phán là hãy cưới một nữ tiên tri. Điều này có thể giải thích tại sao Êsai có thể tiên đoán cách chính xác những sự chịu khổ của Đấng Christ?. Kinh thánh có phán "Hai người sẽ hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình "(Truyền Đạo 4:9).

Thật không khó tin rằng hôn nhân của Êsai với một nữ tiên tri đã cho ông một lợi điểm khác biệt hơn những tiên tri khác không được chúc phước như vậy. Tác phẩm Êsai được gọi là sách Phúc Âm Thứ Năm cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

E. NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỨC HẠNH CỦA CHÂM NGÔN 31.

Châm ngôn 31 mô tả nàng là người:

1. Siêng Năng Và Khéo Tay,

Câu 13,19,22-nàng là người siêng năng, khéo tay (được huyấn luyện và có giáo dục)

2. Chủ Đất Và Nữ Doanh Nhân

Câu 16,23- Nàng là chủ đất và là một nữ doanh nhân thành công.

3. Người Làm Ơn Cho Kẻ Nghèo Thiếu

Câu 20- Người rộng lòng ban cho và là người ơn của người nghèo thiếu. Do đó, nàng kiểm soát những món tiền lớn cần thiết cho các việc này.

4. Khôn Ngoan Và Được Kính Nể

Câu 26- Sự khôn ngoan và những ý kiến của nàng được cầu hỏi và tôn trọng.

F. KẾT LUẬN

Mẫu mực của Kinh thánh về người phụ nữ thì tương phản với vai trò dành cho nàng trong hầu hết mọi nơi trên thế giới. Kinh thánh dạy chúng ta cần phải nâng cao vai trò của người phụ nữ.

Một câu chuyện xưa của Do Thái đã minh họa vai trò của phụ nữ quan trọng như thế nào tại Ysơraên. Câu chuyện kể rằng có một người đàn ông tin kính lập gia đình với một phụ nữ tin kính nhưng vì không có con với nhau nên cuối cùng đồng ý ly dị.

Sau đó, người chồng lấy một người vợ xấu xa và bà ta đã khiến chồng trở nên xấu xa.

Người phụ nữ tin kính lấy một người chồng xấu xa và đã khiến ông trở thành một người công bình.

Bài học rút ra từ câu chuyện là ảnh hưởng của người phụ nữ quyết định đời sống tâm linh của gia đình và của quốc gia. Ở mức độ lớn hơn, người phụ nữ là chìa khóa của gia đình thành công hay là nguyên nhân của sự thất bại. Bà có thể có một ảnh hưởng hết sức to lớn trên con cái, chồng và quốc gia của mình.

Vì vậy, phụ nữ cần có tự do, sự tôn trọng, sự nhận biết để những talâng được ban cho, những ân tứ, sự xức dầu có thể bày tỏ ra được.