Tìm kiếm

A-léc-xan-đơ

A-léc-xan-đơ\ Alexander. Alexandre (Bênh vực loài người).

I. Con của Si-môn, người vác cây thập tự của Chúa Jêsus (Mác 15:21).

II. Thuộc về họ thầy cả thượng phẩm An-ne; người làm nghị viên, giữ việc xét hỏi Phi-e-rơ và Giăng (Công vụ 4:6).

III. Kẻ mà người Do-thái ở Ê-phê-sô muốn tố cáo nhưng không xong (Công vụ 19:33).

IV. Một tín đồ bội đạo (1 Ti-mô-thê 1:20). -- Người thợ đồng định hại Phao-lô (1 Ti-mô-thê 4:14): có lẽ ông là kẻ đã bội đạo.

V. Vua nước Macédoine, tiếng Pháp kêu là Alexandre le Grand, Tiếng Hán dịch là A-lịch-sơn đại đế. Ông là con Philippe và bà Olympias, sanh năm 356 TC. và lên trị vì năm 336 TC. Dầu không có tên trong Kinh Thánh, song có nhiều lời tiên tri làm hình bóng như con dê đực (Đa-ni-ên 8:8), con beo (Đa-ni-ên 7:4-6), ngực và cánh tay bằng bạc của pho tượng Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 2:32), v.v...

Vua A-léc-xan-đơ thật như một con beo vì lập đế quốc mau chóng, chỉ 12 năm mà thôi (Ha 1:8), rình mồi (Ô-sê 13:7) và có tánh hung dữ (Ê-sai 11:6). Ông bắt phục nước Hy-lạp, chiến thắng quân vua Darius Codomanus ở sông Granique (333) và ở Issus (332), ông chiếm được Ty-rơ, Đa-mách, Si-đôn, v.v... Lại chinh phục được Ai-cập, dựng thành A-léc-xan-tri, rồi vượt qua hai sông Ơ-phơ-rát và Ty-rơ, ông đánh thắng người Ba-tư (Perse) ở Arbelles (331), chiếm lấy Ba-by-lôn, Suse, đốt thành Persepolis, tiến thẳng đến sông Indus, chiến thắng ông Porus. Khi trở về đến Ba-by-lôn thì chết vì bệnh ghiền rượu, thọ được 33 tuổi (356-323 TC.) (Đa-ni-ên 8:8). Tương truyền ông là một người anh hùng vào thời đó. Khi thấy các nước xung quanh không còn nước nào để mình thắng nữa thì ông khóc lóc, vì buồn rằng thiên hạ đã hết đối thủ.