HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Phần A
SÁCH HUẤN LUYỆN CĂN BẢN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

A1: LÀM THẾ NÀO HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

A1.1 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo

A2: HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM CHÍN ĐIỀU

Lời nói đầu
A2.1 Trông Đợi Đức Giê-hô-va
A2.2 Nghe Tiếng Chúa
A2.3 Vâng Theo Tiếng Chúa
A2.4 Kiên Nhẫn Chịu Đựng
A2.5 Bài Học Từ Cuộc Đời Giô Sép
A2.6 Tránh Trở Thành Một Người Bị Loại Bỏ
A2.7 Lánh Xa Sự Gian Dâm
A2.8 Từ Bỏ Sự Tham Lam/ Sự Thờ Hình Tượng
A2.9 Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

A3: SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG UY QUYỀN

A3.1 Lạm Dụng Uy Quyền
A3.2 Giới Hạn Của Uy Quyền
A3.3 Những Người Lãnh Đạo Đáng Noi Theo

A4: THIẾT LẬP MỘT THÓI QUEN TĨNH NGUYỆN

A4.1 Phục Hồi Thói Quen Tĩnh Nguyện
A4.2 Cảm Tạ Và Ca Ngợi (Dâng Hiến Chính Mình
A4.3 Xưng Tội Và Tẩy Sạch (Dâng Hiến Lòng Mình)
A4.4 Mệnh Lệnh Và Sự Vâng Lời (Dâng Hiến Ngày Của Bạn
A4.5 Gia đình và Hội thánh (Dâng Hiến Những Người Thân)
A4.6 Cầu Thay Để Chinh Phục Thế Giới Cho Chúa Jêsus
A4.7 Đất Nước và Những Dân Tộc (Dâng Trình Cả Thế Giới)

A5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN

A5.1 Tại Sao Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Với Ngài?
A5.2 Áo Giáp Và Cây Trượng Của Sự Công Bình
A5.3 Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện Trong Thánh Linh
A5.4 Sử Dụng Tiếng Mới Và Sự Thông Giải Trong Sự Cầu nguyện
A5.5 Cầu Nguyện Qua Lời Tiên Tri
A5.6 Thành Lập Một Đội Cầu Nguyện Tiên Tri

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 A1. Làm Thế Nào Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh
2 A2. Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều - Phần Mở Đầu
3 A2.1 TRÔNG ĐỢI ĐỨC GIÊHÔVA
4 A2.2 NGHE TIẾNG CHÚA
5 A2.3 VÂNG THEO TIẾNG CHÚA
6 A2.4 KIÊN NHẪN CHỊU ĐỰNG
7 A2.5 BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI GIÔSÉP
8 A2.6 TRÁNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BỊ LOẠI BỎ
9 A2.7 LÁNH XA TỘI GIAN DÂM
10 A2.8 TỪ BỎ SỰ THAM LAM SỰ THỜ HÌNH TƯỢNG
11 A2.9 NHẬN LÃNH BA SỰ XỨC DẦU
12 A3.1 SỰ LẠM DỤNG UY QUYỀN
13 A3.2 GIỚI HẠN CỦA UY QUYỀN
14 A3.3 NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO XỨNG ĐÁNG NOI THEO
15 A4.1 THIẾT LẬP THÓI QUEN TĨNH NGUYỆN
16 A4.2 CẢM TẠ VÀ CA NGỢI
17 A4.3 XƯNG TỘI VÀ TẨY SẠCH
18 A4.4 MỆNH LỆNH VÀ SỰ VÂNG LỜI
19 A4.5 GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH
20 A4.6 CẦU THAY ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI CHO CHÚA JÊSUS
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2