Tìm kiếm

Chương 18 SỰ CẦU NGUYỆN

"Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người... Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta " (Thi Thiên 91:15, 16).

Thời gian chúng ta trải qua với Chúa trong sự cầu nguyện có thể giải phóng ra năng lực mạnh mẽ nhất, đó là quyền năng thay đổi dòng lịch sử mà thế giới chưa từng biết.

Kinh Thánh mô tả nhiều sự vận hành khác nhau của sự cầu nguyện, nhưng trong bài này, chúng ta sẽ nhìn vào sự cầu nguyện trước hết với tư cách cá nhân. Sự cầu nguyện với tính cách một THÂN THỂ có thể mạnh mẽ y như thì giờ riêng tư của chúng ta với Chúa.

A. MỘT NƠI KÍN NHIỆM

"Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi "(Ma-thi-ơ 6:6).

Chúng ta được chính Chúa mời đến trong sự cầu nguyện thân thiết. Loại cầu nguyện nơi kín nhiệm này hàm ý và bảo đảm:

1. Những Động Cơ Đúng đắn (6:5)

2. Mối Quan Hệ Đúng Đắn Với Đức Chúa Trời Là Cha (Lu-ca 11:11-13)

3. Một Sự Tin Cậy Thật Vào Chúa (Thi Thiên 55:16,17)

4. Loại Bỏ Bề Ngoài Giả Tạo (Mác 7:6, 7)

Khi chúng ta bày tỏ những cảm xúc và gánh nặng của mình trong sự đối thoại với Đức Chúa Trời, điều ấy có thể ở trong hình thức tôn kính (Thi Thiên 34:1-4), xưng tội (1Giăng 1:9), thỉnh cầu (Ma-thi-ơ 7:7) hay là tạ ơn (Ê-phê-sô 5:4-20).

B. NĂM MẠNG LỊNH LIÊN HỆ TỚI CẦU NGUYỆN

1. Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn Luôn

"Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn đã xảy ra, và đứng trước mặt Con người "(Lu-ca 21:36)Cũng xem Mác 13:35-37.

2. Cầu Nguyện Kẻo Sa Vào Chước Cám Dỗ

"Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm song xác thịt thì yếu đuối "(Ma-thi-ơ 26:41).

3. Cầu Nguyện Cho Các Người Làm Công

"Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình "(Lu-ca 10:2).

4. Cầu Nguyện Cho Những Nhà Cầm Quyền

"Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều thành thật, nhơn đức mà ở đời cho bình tịnh yên ổn "(1Ti-mô-thê 2:1, 2).

5. Cầu nguyện cho kẻ thù

"Hãy chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình "(Lu-ca 6:28).

C. CẦU NGUYỆN KHI NÀO

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều gương mẫu của người cầu nguyện (1Sử Ký 4:10). Nhiều anh hùng đức tin đã có những thời gian trong ngày được biệt riêng ra đặc biệt cho sự cầu nguyện, thường là ba lần mỗi ngày, vào buổi sáng, trưa và chiều tối.

"Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ắt sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng, ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi " (Thi Thiên 55:16, 17).Cũng xem Đa-ni-ên 6:10.Gương mẫu tốt nhất về đời sống cầu nguyện đều đặn hàng ngày, hết lòng, tức là sự cầu nguyện tránh nghi thức tôn giáo vô nghĩa có thể tìm thấy trong chính Chúa Giêxu:

1. Lúc sáng sớm (Mác 1:35)

2. Thâu đêm (Lu-ca 6:12)

3. Trước mỗi bữa ăn (Mác 6:41)

D. CẦU NGUYỆN ĐIỀU GÌ

1. Cho Chính Mình

"Giabê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Ysơraên rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ cho tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện "(1Sử Ký 4:10).

2. Cho Nhau

"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau "(Gia-cơ 5:16).

3. Cho Các Chức Vụ Trong Thân Thể Đấng Christ

"Vả lại hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em "(2Tê-sa-lô-ni-ca 3:1).

4. Cho Người Đau Ốm Và Khó Khăn

"Trong anh em có ai bị khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện... có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha "(Gia-cơ 5:13-16)

5. Cho Những Người Bị Rơi Vào Bẫy Của Tội Lỗi

"Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho... ."(1Giăng 5:16).

E. GIÚP ĐỠ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

"Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta "(Rô-ma 8:26).

Một phần của mục tiêu của Đức Thánh Linh là dạy dỗ chúng ta (Lu-ca 12:12), hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện (Rô-ma 8:27), và để giúp đỡ chúng ta trong đức tin (Ê-phê-sô 3:16, 17).

Đôi khi Đức Thánh Linh xức dầu trên sự cầu nguyện của người tín đồ theo cách rất đặc biệt, và điều này được gọi là "cầu nguyện trong Thánh Linh (Giu-đe 1:20; Ê-phê-sô 6:18)

Để giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh cũng ban một ân tứ đặc biệt cho tín đồ:

Ân tứ tiếng mới, tức là nói bằng một thứ ngôn ngữ khác với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Xem 1Cô-rinh-tô 12:4-11.

"...Lời cầu nguyện của kẻ ngay thẳng được đẹp lòng Ngài... Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình "(Châm Ngôn 15:8, 29).

F. BẠN CÙNG CHUNG ÁCH (YOKE FELLOW)

Hai người hiệp với nhau trong sự cầu nguyện đem lại nhiều lợi ích rất thiết thực:

"Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ "(Ma-thi-ơ 18:19).

G. HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN

Nếu khi hai người cầu nguyện mà có được một quyền năng phi thường, thì cả hội chúng của dân sự Đức Chúa Trời cầu nguyện sẽ ra sao? Xem Công vụ 4:24.

Ngày nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi dân sự Ngài cầu nguyện! Sứ mạng của Hội Thánh là thay đổi đời sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, các đô thị và quốc gia qua sự cầu nguyện!

TÔI HỨA NGUYỆN

Qua bài học này con nhận biết những cơ hội diệu kỳ của sự cầu nguyện không những chỉ ở trong mối tương quan của con với Chúa, nhưng cũng trong những kết quả siêu nhiên. Con xin dâng chính mình để cầu nguyện luôn luôn là ưu tiên trong đời sống con.