Tìm kiếm

B2.4 CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA CHỨC VỤ

Chương 4

CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA CHỨC VỤ

Dẫn Nhập

Chúng ta đã xem xét ba chìa khóa uy quyền quan trọng có tên là:

  • Uy quyền của Đấng Christ
  • Uy quyền của tín đồ và
  • Uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.

Những chìa khóa nầy đại diện cho uy quyền tiếp cận đến sự chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời cho tất cả những người tin và uy quyền của chúng ta trên Satan và những công việc đen tối của nó. Chúng ta có thể giải phóng những phu tù khỏi những công việc của ma quỷ.

Tất cả tín đồ trong Đấng Christ đều có đặc quyền để sử dụng ba chìa khóa uy quyền nầy. Tuy nhiên, có một số người được Chúa kêu gọi riêng biệt và được trang bị vì một chức vụ đặc biệt, cho cả Hội thánh và cho những người chưa được cứu.

Sự kêu gọi vào chức vụ ân tứ thì hơn là một lời chứng cá nhân. Đó là chức vụ của Đấng Christ qua các ống dẫn được lựa chọn. Qua những người nầy, Chúa Jesus tiếp tục xây dựng Hội thánh của Ngài và sửa soạn một dân trong ngày Chúa trở lại.

Mỗi người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ ân tứ sớm muộn gì cũng phải biết điều nầy: "Tôi cần được trang bị bằng quyền năng siêu nhiên từ trên trời để hoàn thành sứ mạng của tôi và mục đích của Đức Chúa Trời qua chức vụ của tôi".

Đối diện với những thách thức, những người lãnh đạo Hội thánh sẽ không cứng lòng hoặc bịt lỗ tai để khỏi nghe những tiếng kêu la của những người bị giam cầm hay tìm kiếm khả năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời mà người đó cần sản sinh lại chức vụ của Đấng Christ và để giải phóng những phu tù.

Vào năm 1955 sự thách thức như vậy đã xảy ra cho đời sống của chính tôi.

Tôi đã từng chứng kiến những kết quả đáng khích lệ trong chức vụ. Nhiều chứng cớ về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong hiện thực. Một số người được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ đã ảnh hưởng trên thể xác và chế ngự tâm trí họ.

Tuy nhiên dù có xoay xở cách nào chúng tôi đều phải đối diện với những con người mà những nan đề của họ dường như không có giải pháp. Vì muốn giải cứu họ, chúng tôi thấy mình thiếu đi quyền năng cần phải có.

Trong những ngày đó, chúng tôi ở chung với một vài người trong ngôi nhà thuê nhỏ để có thể giúp đỡ họ. Dần dần, tôi không thể nào trốn tránh sự thách thức. Tôi phải đối mặt với sự thách thức ngày này qua ngày khác. Tôi gặp nó trong bữa ăn, khi đời sống của những người đang ngồi chung bàn ăn với tôi đang bị trói buộc.

Đó là thời kỳ 1955, Đức Chúa Trời đã cung cấp cách kỳ diệu để chúng tôi mua một ngôi nhà to hơn, có đủ chỗ để điều hành công việc và nới rộng phạm vi của chức vụ.

Tuy nhiên, bất chấp những phước hạnh và sự chu cấp kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho công việc, tôi vẫn tiếp tục sống mỗi ngày dưới áp lực của nhu cầu con người. Dần dần tôi ý thức được sự thiếu thốn của chức vụ tôi.

Nhìn lại lúc bấy giờ, dường như hơn một năm tôi đã dành thì giờ của nhiều bữa ăn mà vào trong "phòng riêng" để tìm kiếm Chúa, tôi cũng đã dành nhiều đêm trong "phòng riêng" cũng như tại giường ngủ để tìm kiếm Chúa.

Vấn đề không phải là bỏ những bữa ăn, hay bỏ ra nhiều đêm trong sự cầu nguyện, nhưng vấn đề là làm thế nào để sống với gánh nặng. Đó là gánh nặng mà tôi không tìm kiếm hay ao ước, nhưng dường như nó cứ đè nặng lên tôi bởi Thánh Linh của Chúa.

Nói một cách rõ ràng là tôi không thể sống trong áp lực không rõ ràng như vậy. Công việc hết sức cần thiết phải hoàn tất bị bỏ quên. Các yêu cầu cứ đè trên tôi vì cớ công việc của nhà Chúa phát triển cách nhanh chóng mà tôi cứ phải phớt lờ đi một cách có cân nhắc.

Rõ ràng đây là một cơn khủng hoảng nữa trong chức vụ của tôi. Nhìn lại những năm qua, tôi thấy cách rõ ràng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị tôi như thế nào để nhận một chìa khóa uy quyền khác. Chìa khóa nầy không chỉ dành cho tôi mà thôi, song phải chia sẻ lại với anh em khác trong công việc của Đức Chúa Trời nữa.

Những lẽ thật đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho tôi và ghi khắc sâu đậm trong tâm linh tôi trong những ngày và giờ mà tôi ở một mình trong "phòng riêng", đã trở thành một phần trong chức vụ của tôi kể từ lúc đó.

Không có đủ chổ để nói cách chi tiết của tất cả những viên ngọc lẽ thật này. Dù không có thể nói những bài tập dò tìm và chính xác mà tôi được kêu gọi để ôm ấp lấy. Tôi không thể nói với bạn những lời hứa bừa mà tôi đã hứa với Chúa với hy vọng Ngài sẽ tôn trọng chức vụ mà Ngài đã ban cho tôi. Tôi nài xin Chúa khiến chức vụ đó trở nên hiệu quả cho sự vinh hiển của Ngài.

A. UY QUYỀN THIÊNG THUỢNG CỦA NHỮNG CHỨC VỤ ÂN TỨ

Rất tiếc là không đủ chỗ để tôi kể lại cuộc xung đột thực sự giữa các thế lực đen tối và các thế lực đắc thắng vinh hiển. Chúng ta thắng sự xung đột bởi đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Nhưng có một điều mà tôi muốn chia xẻ cho các bạn ở đây là: Uy quyền thiêng thượng của chức vụ.

Tôi không muốn ám chỉ đến một chức vụ chuyên nghiệp, hoặc một chức vụ tự phong, hoặc chỉ đơn thuần rao giảng khéo léo hoặc của những diễn giả lớn. Tôi đang nói về uy quyền của chức vụ, được Đấng Christ bổ nhiệm vào Hội Thánh của Ngài hôm nay.

Khái niệm về uy quyền thiên thượng của mỗi một chức vụ được Đức Chúa Trời kêu gọi đã gây ấn tượng sâu sắc trên tôi trong suốt những ngày giờ mà tôi ở riêng một mình với Chúa.

Sau đây là một phần trong sự mặc khải về uy quyền được Chúa giao phó qua các ân tứ chức vụ. Những điều này chỉ có thể bày tỏ cho những đầy tớ thật của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ.

Đây không phải là quyền hành trên đời sống của người khác, hoặc uy quyền của một chức viên trong một tổ chức, nhưng là uy quyền của Đấng Christ trên ma quỷ và trên mọi công việc của nó. Đây là uy quyền để làm việc của Đấng Christ, để xây dựng Hội thánh của Ngài, để kiện toàn các thánh đồ và chuẩn bị để họ trình diện Chúa trong ngày hầu đến.

Đây là uy quyền làm cho chức vụ có hiệu quả và phong phú. Đây là uy quyền làm cho mọi chức vụ khác nhau có bông trái trong lãnh vực của mình.

1. Các Ân Tứ Chức Vụ Được Đấng Christ Ban Cho

Những chức vụ được Đấng Christ ban cho được liệt kê trong Ê-phê-sô 4:11 "Và chính Ngài cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, những người khác làm mục sư và giáo sư, kẻ khác làm người giảng tin lành ". Chúng ta có toàn bộ bản liệt kê các ân tứ chức vụ mà Đấng Christ ban cho một số người trong Hội thánh. Còn có nhiều ân tứ khác được ban cho các lãnh đạo để trang bị thêm cho họ. Nhưng bản liệt kê này bao gồm những chức vụ chính xuất phát từ chính mình Chúa vì lợi ích của Hội Thánh Ngài. Chúng ta hãy xem xét từng chức vụ một cách chi tiết:

a. Sứ đồ.

Chữ nầy có nghĩa là "Sứ giả đặc biệt", là người tiên phong, được Đức Chúa Trời kêu gọi để phục hồi một vài khía cạnh của lẽ thật, để truyền đạt một khải tượng mới, để thiết lập và trông nom những Hội Thánh Cơ Đốc địa phương.

b. Tiên tri.

Chức vụ nầy truyền đạt tâm trí của Đức Chúa Trời cho Hội thánh để đáp ứng các nhu cầu trong những trường hợp đặc biệt, thực hành các ân tứ của Lời Khôn ngoan và Lời Tri thức và thúc đẩy Hội Thánh bằng lời nói được linh cảm.

c. Người truyền giảng Tin lành.

Những ai có ân tứ chức vụ nầy được gọi là những người giảng phúc âm của Đấng Christ, đem sự cứu rỗi của Đấng Christ đến cho mọi người, với những sứ điệp luôn luôn được kèm theo các dấu kỳ phép lạ siêu nhiên.

d. Mục sư và giáo sư.

Những ân tứ chức vụ nầy thường có liên quan mật thiết với nhau, đến nỗi người ta xem như là một. Những chức vụ nầy có hiệu quả trong công tác chăn bầy và dạy dỗ các hội thánh địa phương.

Những chức vụ nầy có thể trùng lắp lên nhau và ăn khớp với nhau, tuy vậy mỗi chức vụ vẫn có bản chất riêng biệt và truyền đạt khả năng thiêng liêng của Đấng Christ hằng sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Những ân tứ chức vụ tiêu biểu một quỹ đạo tròn khép kín của chức vụ Đấng Christ, để các công việc của Ngài có thể tiếp tục và sự đắc thắng mua bằng huyết của Ngài được tăng cường chống lại Satan và tất cả quyền lực quỉ sứ của nó.

2. Ân Tứ Chức Vụ Được Thắng Nhờ Đấng Christ

Đó là điều mà chúng ta đọc trong Ê-phê-sô 4:8-10 "Vậy nên chép rằng: Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người. "

"Và bây giờ Ngài đã lên, há chẳng phải là Ngài đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất. Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự ".

Vậy, bởi sự chết và sự chôn của Ngài, bởi sự đột nhập lãnh địa Satan của Ngài và bởi sự sống lại của Ngài với các chìa khóa của sự chết và Âm phủ, Đấng Christ đã giành được chiến thắng.

Bây giờ Ngài chia xẻ lại chiến thắng đó cho loài người bằng phương tiện ân tứ chức vụ. Ngài phân phát các ân tứ nầy cho những ai được Ngài chọn và kêu gọi vào chức vụ.

Câu 8 là sự trưng dẫn từ Thi Thiên 68:18, mổ xẻ câu nầy ra chúng ta sẽ hiểu hơn về lẽ thật trên.

Đây là một hình ảnh của một vị vua có tài thao lược, người đã đại thắng, trở về dự lễ khải hoàn tại núi Si-ôn.

Người đang kéo sau xe của mình nhiều tù binh, kẻ bị xiềng, kẻ bị cột vào chiến xa; tất cả những điều trông thấy là chứng cớ thê thảm và đầy sợ hãi của kẻ thất trận.

Bây giờ, ngồi trên ngôi chiến thắng, vị vua chinh chiến cho gọi tất cả những ai đã chia xẻ đau đớn trong chiến trận đẫm máu đến cùng người để ban phát chiến lợi phẩm.

Tất cả những điều này được áp dụng cho Vị vua chinh chiến của chúng ta, là Chúa Jesus Christ. Ngài đã phiêu lưu vào lãnh thổ tội lỗi, bệnh hoạn, rủa sả và chết chóc của kẻ thù. Ngài đổ huyết cho đến chết, nhưng rồi sống lại, phán rằng: "Ta là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ "(Khải Huyền 1:18).

Các thiên sứ trên trời tập trung lại hàng vạn để nghinh đón vị vua chiến trận trở lại Ngôi thiên đàng.

Satan và đồng bọn quỉ sứ của nó cùng tất cả những công việc hủy phá của chúng bị cột trói bằng các sợi dây uy quyền "mua bằng huyết" của Đấng Christ. Satan và đồng bọn quỷ sứ của nó bị thất trận bởi Đấng đã trả một giá rất lớn để giành chiến thắng.

Nhưng Ngài sẽ chia những thành quả chiến thắng cho ai? Không phải cho các thiên sứ vì họ không dự phần đánh trận. Chiến lợi phẩm không chia cho ai ngoài những người bởi đức tin mà công bố trước mọi người Jesus là Chúa của họ (Rô-ma 10:9,Rô-ma 10:10). Ngài chia chiến lợi phẩm cho những người tham gia đánh trận đức tin với Ngài.

Nhưng chúng ta không có mặt lúc đó! Chúng ta đã không dự phần chia xẻ sự đau đớn hoặc chiến thắng của Ngài. Chỉ bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta trong chỗ của Con Ngài. Đây là sự kỳ diệu của ân điển thiêng thượng!

Tất cả những gì đã xảy ra không phải Đấng Christ làm cho bản thân Ngài, nhưng cho chúng ta. Nhơn danh chúng ta mà Ngài đã chết. Nhơn danh chúng ta Ngài bị chôn và sống lại.

Vì danh chúng ta mà Ngài thắng trận. Ngài đã đại diện cho con người đi ra và thay chúng ta đánh bại kẻ thù của chúng ta.

Vì cớ đó, Ngài gọi chúng ta đến để chia xẻ chiến lợi phẩm, cùng ngồi với Ngài trên Ngôi chiến thắng và là người dự phần uy quyền của Ngài trên kẻ thù và các thế lực của nó.

3. Các Ân Tứ Chức Vụ Mang Uy Quyền Của Đấng Christ

Một số người cho rằng câu "Ngài dẫn tù nhân bị giam cầm" có nghĩa là Ngài đã dẫn những linh hồn tội nhân từ âm phủ lên thiên đàng khi Ngài sống lại.

Dầu sự thực có là như thế hay không thì đây là một câu Kinh Thánh khó hiểu. Bản Tân ước diễn ý nói như sau: "Như lời đã phán, khi Ngài lên trên nơi cao, Ngài dẫn tù nhân bị giam cầm - Ngài dẫn một đoàn kẻ tù chiến bại, và ban phát các ân tứ cho loài người".

Bản Tân ước diễn ý có trích dẫn lời ghi chú cuối trang nầy của Mathew Henry: "Ngài đã chiến thắng những kẻ thắng chúng ta, đó là tội lỗi, ma quỷ và sự chết".

Câu trích dẫn nầy cũng gồm lời nói bóng gió được trình bầy trong Thi Thiên 68:1-35. Như vậy những ai được ban cho ân tứ là được chia phần đắc thắng với Đấng Christ. Họ là những người sở hữu uy quyền được ban cho trên mọi kẻ thù của loài người, tức là ma quỷ, các tà ma, và tất cả các hành động gian ác của chúng.

Đó là uy quyền để phóng thích loài người ra khỏi tội lỗi và bệnh hoạn. Chúa Jesus ban cho những lãnh đạo của Hội thánh uy quyền nầy để phóng thích những ai ở trong cảnh phu tù hay nô lệ của các thế lực tà ma, chúng đã cầm giữ họ một cách bất hợp pháp.

Đó là chìa khóa để mở các cửa ngục, và tuyên bố tự do cho những người đã làm nô lệ cho kẻ thù.

Đó là đặc ân của sự báo trước về tin lành giải cứu trên khắp đất.

Ma quỷ ghen ghét và sợ hãi uy quyền của chức vụ.

Đây là lúc để mọi kẻ mang ân tứ chức vụ của Đấng Christ, mọi sứ đồ, tiên tri, mục sư và giáo sư, người truyền giảng Tin lành phải nhận biết uy quyền của chức vụ mình và đi ra như là một đại sứ của Vua đắc thắng.

B.MỤC ĐÍCH CỦA ÂN TỨ CHỨC VỤ

Không những người sở hữu ân tứ chức vụ được vui mừng trong uy quyền. Nhưng đây còn là một thước đo, được chia sẻ bởi tất cả các thánh đồ của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 4:12 cho chúng ta biết các ân tứ chức vụ của Đấng Christ là:"để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ ".

Các bản dịch mới trình bày rõ ràng hơn để hiểu câu nầy: "vì sự kiện toàn của các thánh đồ, vì công việc của chức dịch... "

1. Sự Sinh Sôi Chức Vụ

Nói một cách rõ ràng là các ân tứ chức vụ không phải được ban cho với mục đích độc quyền, mà có lẽ là để cho chức vụ được sanh sôi nẩy nở ra nhiều.

Họ phải huấn luyện và trang bị các thành viên hầu việc Đức Chúa Trời.

Các sĩ quan quân đội được lựa chọn và huấn luyện để sau nầy họ huấn luyện lại binh sĩ của họ. Cũng một phương cách ấy Đức Chúa Trời đã lựa chọn nhân sự và truyền đạt mọi mặt của chức vụ siêu nhiên của Đấng Christ, để những người nầy đến phiên họ có thể chuẩn bị và trang bị cho các thánh đồ của Đức Chúa Trời để làm công việc của chức vụ.

Vậy uy quyền của Đấng Christ được chuyển qua các ân tứ chức vụ đến toàn Hội thánh của Đấng Christ.

Hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy đứng dậy bằng đức tin. Chúng ta hãy nắm bắt lấy quan niệm về uy quyền của chức vụ. Chúng ta hãy giữ trong tay chìa khóa đã được ban cho từ tay Đấng Christ. Chúng ta hãy đi ra để tăng cường chiến thắng "mua bằng huyết" và mang sự giải cứu đến cho mọi người đang bị Satan cầm giữ.

Thật là một chìa khóa uy quyền tuyệt vời! Qua các ân tứ chức vụ mà Hội thánh được ban cho. Nguyện Đức Chúa Trời làm trỗi dậy một chức vụ đầy quyền năng và uy quyền để đến lượt nó sẽ sinh sản ra một Hội thánh đắc thắng.