Tìm kiếm

E4.5 NHỮNG LỜI KHUYÊN THỰC TẾ VỀ VIỆC CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN

Chương 5: NHỮNG LỜI KHUYÊN THỰC TẾ VỀ VIỆC CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN

A. CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BẠN MUỐN CHINH PHỤC

Cầu thay là con đường dẫn đến sự chinh phục linh hồn tội nhân. Không Hội Thánh nào có thể thành công mà không có sự cầu thay. Không có Cơ đốc nhân nào có thể tăng trưởng mà không có sự cầu thay. Luật sự sống đòi hỏi sự tái sản sinh "Mà Siôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái " (Ê-sai 66:8).

Đức Chúa Jesus đã cầu thay và đã thai nghén tôi. "Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, cầu thay cho những kẻ phạm tội " (53:12).

Khi bạn bắt đầu cầu nguyện cho một người, là bạn đã bắt đầu chăm sóc thuộc linh cho người đó. "Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở " (Phi-líp 1:4). "Cầu nguyện cho anh em không thôi " (Cô-lô-se 1:3).

B. TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI BẠN MUỐN CHINH PHỤC

"Trước hết người gặp anh mình là Simôn, thì nói rằng chúng ta đã gặp Đấng Mêsia (nghĩa là Đấng Christ)" (Giăng 1:41).

Đấng Christ đến, Ngài nhấn mạnh đến việc tìm kiếm người bị hư mất. "Bởi Con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất " (Lu-ca 19:10).

Phong trào Cơ đốc giáo trên cả thế giới này dựa trên sự tiếp xúc cá nhân về thuộc linh. Hễ ai thật sự biết Chúa Jesus thì cũng muốn người khác biết Ngài.

Bí quyết nằm trong những lời nói của Anhrê "... chúng ta đã thấy ". Việc tìm kiếm sự thỏa mãn trong tâm hồn của con người chỉ được đáp ứng trọn vẹn trong sự hiểu biết về Chúa Jesus Christ. Sự truyền giáo cá nhân đang nói lên khám phá này. "Người bèn dẫn Simôn đến cùng Đức Chúa Jesus " (Giăng 1:42).

Điều này được hoàn thành như thế nào? Đấng Christ cho chúng ta câu trả lời: "Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người " (Ma-thi-ơ 4:19). Có tình yêu đối với Chúa sẽ tạo nên tình yêu đối với nhân loại.

C. LOẠI BỎ NHỮNG PHẢN ĐỐI, TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Một Số Câu Hỏi, Lời Bào Chữa Và Câu Trả Lời

a. Câu Hỏi: Tội Lỗi Là Gì?

Trả Lời: Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (1Giăng 3:10).

Mọi sự không đúng với đạo đức là tội lỗi (5:17).

Vô tín là tội lỗi (Giăng 16:8,9)

Những đam mê đáng ngờ là tội lỗi (Rô-ma 14:23).

Không đạt được mục tiêu là tội lỗi. Đây là ý nghĩa của từ tội lỗi trong tiếng HyLạp. (3:23).

Không thực hiện bổn phận là tội lỗi (Gia-cơ 4:17).

b. Câu Hỏi: Tại Sao Đức Chúa Trời Cho Phép Có Điều Ác Trong Thế Gian?

Trả Lời: Sự tự do lựa chọn là món quà vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người. "Ngày nay ta bắt trời đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống " (Phục truyền 30:19). Câu Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời ban cho con người quyền lựa chọn, sự sống và sự chết, phước hạnh và rủa sả, và Kinh Thánh cũng thúc giục con người chọn sự sống.

Tội lỗi bắt nguồn trong con người chứ không phải trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngăn cản sự cai trị của tội lỗi (Rô-ma 6:14).

Bằng bất cứ giá nào, Đức Chúa Trời cũng phải đưa ra một giải pháp cho vấn đề tội lỗi. "Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết " (5:8). "Ngài đã không tiếc chính Con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? " (8:32).

c. Lời Bào Chữa: Tội Lỗi Của Tôi Nhỏ Lắm, Vậy Sao Phải Lo Lắng?

Trả Lời: Vì bất kỳ tội lỗi nào cũng gây nên đau khổ "Đức Giêhôva phán rằng những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ " (Ê-sai 48:22).

Vì bất kỳ tội lỗi nào cũng làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời (59:2).

Vì bất kỳ tội lỗi nào cũng làm cho bạn bị nô lệ (Giăng 8:34).

Vì bất kỳ tội lỗi nào cũng kết thúc bằng sự chết (Rô-ma 6:23).

Vì bất kỳ tội lỗi nào cũng bị loại bỏ khỏi thiên đàng (1Cô-rinh-tô 6:9).

d. Lời Bào Chữa: Tôi Không Phải Là Tội Nhân, Tôi Cũng Tốt Như Bạn.

Trả Lời: Bạn nói đúng. Bạn cũng tốt như tôi và có thể còn tốt hơn tôi nữa. Nhưng hãy suy nghĩ điều này. Chỉ cần nói dối một lần cũng là kẻ nói dối. Chỉ cần giết người một lần cũng bị xem là kẻ giết người. Cũng vậy chỉ cần phạm một tội thôi thì cũng là tội nhân rồi. "Vì người nào giữ trọn luật pháp mà chỉ phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy " (Gia-cơ 2:10).

"Không có một người công bình dẫu một người cũng không. .. Hết thảy mọi người đều đã phạm tội. .." (Rô-ma 3:10, 23). Và Đức Chúa Trời phán "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta " (6:23).

Không phải vì tôi tốt hơn bạn mà tôi được cứu. Tôi được cứu vì tôi đã cầu xin và nhận được sự tha thứ cho tội lỗi và sự gian ác của tôi. Tại sao bạn không làm như vậy?

e. Lời Bào Chữa: Tôi Không Thể Chấm Dứt Tội Lỗi Của Tôi.

Trả Lời: Sự cứu rỗi là sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết. "Nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy " (Lu-ca 13:3).

Bạn không thể sống một đằng và lại chết một đằng khác. "Vì kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời " (Ga-la-ti 6:8; Khải Huyền 21:8).

Bạn không thể chấm dứt tội lỗi bằng sức riêng của bạn. "Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do " (Giăng 8:36). "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi " (Phi-líp 4:13).

Đấng Christ có thể đến với bạn tại nơi của bạn (Hê-bơ-rơ 7:25).

f. Lời Bào Chữa: Tôi Là Người Phạm Tội Quá Nhiều.

Trả Lời: Chúa Jesus đến để cứu tất cả mọi tội nhân. Sứ đồ Phaolô đã giết những Cơ đốc nhân vô tội, nhưng ông đã viết "Đức Chúa Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là điều chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu " (1Ti-mô-thê 1:15).

Tội lỗi của bạn có đỏ như hồng điều chăng? "Bây giờ hãy đến, chúng ta hãy biện luận cùng nhau. Dù tội của các ngươi đỏ như hồng điều cũng nên trắng như tuyết, dù đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên " (Ê-sai 1:18).

Bạn có hư mất phải không? "Vì Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất " (Lu-ca 19:10).

Bạn có yếu đuối không? "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết " (Rô-ma 5:6-8).

Chúa Jesus sẽ không đuổi bất cứ ai đến với Ngài (Giăng 6:37).

Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người không có trường hợp ngoại lệ. "Nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp của Môise chẳng có thể được xưng công bình " (Công vụ 13:39).

Kẻ giết người cũng được tha thứ. Đavít đã xưng tội của ông và được tha thứ (Thi Thiên 32:5).

Kẻ trộm cũng được tha thứ. Tên trộm biết ăn năn trên thập tự giá đã được tha thứ (Lu-ca 23:43).

Lộng ngôn cũng được tha thứ. Phaolô là một người lộng ngôn và ông đã được tha thứ (1Ti-mô-thê 1:13).

Tội gian dâm cũng được tha thứ. Người đàn bà Samari đã được tha thứ (Giăng 4:18).

Một trong những đoạn Kinh Thánh đáng ngạc nhiên về sự tha thứ được chép trong 1Cô-rinh-tô 6:9-11 Phaolô đã liệt kê tất cả những tội mà người Côrinhtô đã được tha thứ.

"Anh em chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi ".

Những người thành thật cầu xin sự tha thứ thì sẽ chẳng bị từ chối. "Kẻ gian ác hãy làm sạch đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy đến cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào " (Ê-sai 55:7).

"Bây giờ, hãy đến. Chúng ta hãy biện luận cùng nhau. Dù tội các ngươi đỏ như hồng điều cũng trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên " (1:18). Cũng xem Công vụ 10:48.

Phaolô là một tội nhân, nhưng ông đã nhận được sự cứu rỗi (1Ti-mô-thê 1:12-16). Bạn có thể dùng thêm những câu Kinh Thánh này: Ma-thi-ơ 9:13; Hê-bơ-rơ 7:25; Lu-ca 23:34-43.

g. Lời Bào Chữa: Đức Chúa Jesus Chỉ Là Một Người Vĩ Đại Của Lịch Sử Mà Thôi.

Trả Lời: Ngài tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. "Ngài vốn có hình thể Đức Chúa Trời nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ " (Phi-líp 2:6). Ngài bị xử tử vì lời tuyên bố đó (Ma-thi-ơ 26:63-65). Sự phục sinh của Ngài đã chứng minh cho lời tuyên bố này "Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó " (Công vụ 2:24).

Đời sống đạo đức của Ngài vượt trội hơn bất kỳ sự buộc tội nào "Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? ... Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? " (Giăng 8:46).

Không có ai đã gây ảnh hưởng trên lịch sử nhiều bằng Đấng Christ (Lu-ca 2:34). Có một lời làm chứng về kinh nghiệm cá nhân được lặp đi lặp lại "Họ nói với người đờn bà rằng: Ấy không còn phải là điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian " (Giăng 4:42).

Có một thách thức công khai để chứng minh thần tánh của Ngài cho chính bạn: "Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là nói theo ý ta " (Giăng 7:17).

h. Lời Bào Chữa: Có quá Nhiều Kẻ Đạo Đức Giả.

Trả Lời: Những kẻ đạo đức giả đều bị hư mất. Nếu bạn để cho những kẻ đạo đức giả làm cho bạn không được cứu thì bạn sẽ ở trong hỏa ngục với họ đời đời.

Mặt khác bạn phải nấp sau một vật gì đó hoặc một người nào đó mà to lớn hơn bạn, mạnh mẽ hơn bạn để có thể che phủ bạn. Nếu bạn giấu mình sau một kẻ đạo đức giả thì bạn phải là người còn tệ hại hơn kẻ đạo đức giả ấy.

Bạn có thể dùng thêm những câu Kinh Thánh sau: Xa-cha-ri 13:6; Công vụ 1:16; Hê-bơ-rơ 12:2; Công vụ 17:30, 31; Rô-ma 14:12; Ma-thi-ơ 7:1-5; Rô-ma 2:16; 1Sa-mu-ên 16:7.

i. Lời Bào Chữa: Đức Chúa Trời Không Công Bình.

Trả Lời: Đức Chúa Trời là ai? Bạn là ai? Sự bất công là tội lỗi. Có phải bạn muốn buộc tội Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời công bình đến nỗi Ngài chẳng cần đòi trả nợ gấp đôi. Chúa Jesus đã trả món nợ tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi, trả tất cả. Do đó khi bạn tiếp nhận Đấng Christ, bạn không cần phải trả món nợ tội lỗi của bạn nữa.

j. Lời Bào Chữa: Người Ta Sẽ Cười Chê.

Trả Lời: Thà để người ta cười còn hơn để Đức Chúa Trời cười. "Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng " (Châm Ngôn 1:26).

Hãy tránh những người xấu. "Chớ vào trong lối kẻ hung dữ. Và đừng đi đường kẻ gian ác. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối. Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu " (4:14, 19).

Đừng hổ thẹn về Đấng Christ. "Bởi đó ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời " (Ma-thi-ơ 10:32, 33).

k. Lời Bào Chữa: Tôi Sợ Bị Bắt Bớ.

Trả Lời: Đó là điều hèn nhát để từ chối Chúa Jesus Christ. "Còn những kẻ hèn nhát. .. phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai " (Khải Huyền 21:8).

"Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hỗ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh " (Mác 8:38).

Vì vậy Đức Chúa Trời đòi hỏi điều nhỏ để đền bù lại nhiều hơn. "Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta " (Rô-ma 8:18).

Đó là được cả hoặc không có gì cả. "Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta " (2Ti-mô-thê 2:12).

Bạn đang gia nhập đoàn thể được lựa chọn. Đó là cơ hội trong đời sống để làm một điều gì đó đáng giá.

"Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó, hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy " (Lu-ca 6:22, 23).

Ngài không đòi hỏi bạn làm bất cứ điều gì cho Ngài mà Ngài không làm điều đó cho bạn (Hê-bơ-rơ 12:2).

l. Lời Bào Chữa: Nhưng Không Phải Bây Giờ.

Trả Lời: Lúc nào bạn cũng nói không, thật khó để nói vâng. Thời điểm là bây giờ. "Này, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi " (2Cô-rinh-tô 6:2).

Hãy tìm kiếm Chúa đang khi có thể tìm được. Sự trì hoãn là một quyết định sai. "Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì đừng cứng lòng " (Hê-bơ-rơ 4:7). Ngày mai là ngày mà kẻ lười biếng sẽ làm việc, kẻ trộm cắp sẽ trở nên lương thiện, kẻ say sưa trở nên tỉnh táo. Ngày mai là thời gian không hy vọng tìm thấy được, và có lẽ, chỉ có trong lịch của những kẻ dại dột. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không dành cho ngày mai nhưng cho hôm nay.

m. Lời Bào Chữa: Tôi Tin Đức Chúa Trời Là Đấng Rất Tốt Đến Nỗi Ngài Không Đoán Phạt Ai Cả.

Trả Lời: Đó không phải là điều Kinh Thánh chép. "Kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không vào được hội của người công bình. Vì Đức Chúa Trời biết đường lối của người công bình, song đường kẻ ác sẽ bị diệt vong " (Thi Thiên 1:5, 6).

Sự cứu rỗi hay đoán phạt của Đức Chúa Trời tùy thuộc vào sự tiếp nhận hoặc từ chối Đấng Christ của bạn (Giăng 12:48).

Không phải Đức Chúa Trời cứng rắn nhưng chính con người đã cứng lòng: "Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời " (Rô-ma 2:5).

Mọi nỗ lực của Đức Chúa Trời đều tìm cách dẫn bạn đến sự ăn năn (2Phi-e-rơ 3:9).

n. Lời Bào Chữa: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Dung Hòa Giáo Lý Của Địa Ngục Với Đức Chúa Trời Cứu Rỗi Của Cơ Đốc Nhân?

Trả lời: "Kế đó Ngài sẽ phán cùng những kẻ bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó " (Ma-thi-ơ 25:41). Đức Chúa Trời đã dành sẵn địa ngục cho ma quỉ và những kẻ theo nó. Nếu bạn theo ma quỉ, bạn sẽ sống với nó đời đời ở đó.

"Vì Giuđa đã bỏ đặng đi nơi của nó " (Công vụ 1:25). Nơi của tội lỗi là địa ngục.

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn " (2Phi-e-rơ 3:9). Đức Chúa Trời không muốn ai phải xuống địa ngục. Ngài muốn họ ăn năn và được cứu.

"Chúa Giêhôva phán rằng: Ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? " (Ê-xê-chiên 18:23). Những ai xây bỏ tội lỗi và quay về cùng Đấng Christ thì sẽ hưởng được sự sống bây giờ và sự sống đời đời.

"Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời " (Ma-thi-ơ 25:46).

"Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống, đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Laxarơ phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn người phải bị khổ hình " (Lu-ca 16:25).

"Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được " (Ma-thi-ơ 23:33).

"...Nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục " (10:28).

o. Câu Hỏi: Có Phải Kinh Thánh Có Sự Không Nhất Quán Và Mâu Thuẫn Không?

Trả Lời: Những điều đó có ở đâu trong Kinh Thánh? Kinh Thánh là sự mặc khải. "Đức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu " (Ê-sai 55:8, 9).

Kinh Thánh là cuốn sách khóa kín đối với một tấm lòng khóa kín. "Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu " (Đa-ni-ên 12:10). "Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng " (1Cô-rinh-tô 2:14).

Chắc chắn có nhiều điều mầu nhiệm trong Lời của Đức Chúa Trời. Phaolô nói trong các thư tín của ông rằng: "Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những điều đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu. .." (2Phi-e-rơ 3:16-18).

Hãy biết Ngài thì bạn sẽ biết sách của Ngài.

p. Câu Hỏi: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Được Biết Về Một Đức Chúa Trời?

Trả Lời: Có ba nguồn mà chúng ta có thể rút ra để trả lời câu hỏi này.

Trước hết, là Kinh Thánh. "Dò xem Kinh Thánh. .. ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy " (Giăng 5:39).

Thứ hai, sự sáng tạo. Không thể có sự sáng tạo nếu không có Đấng Tạo Hóa.

Phaolô nói rằng ai chưa từng có Kinh Thánh cũng vẫn biết được Đức Chúa Trời từ sự sáng tạo "Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. .. tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài. .. từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. .." (Rô-ma 1:19, 20).

Thứ ba, con người. "Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là chi mà Chúa nhớ đến. Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? " (Thi Thiên 8:3, 4). Chỉ có Đức Chúa Trời mới nghĩ tới con người, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp khoảng trống trong con người.

Có một số dân tộc hoang sơ đã làm cho các nhà nhân loại học phải lúng túng là không biết có nên xếp loại họ là loài người không. Các nhà nhân loại học bèn dùng một phương pháp trắc nghiệm là xét xem những dân tộc này có những đối tượng để thờ phượng không? Nếu có, họ là con người. Nếu không thì đó là động vật. Chỉ có con người mới được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chỉ có con người mới có "sự nhận thức về Đức Chúa Trời".

Ba điều này là những chứng cớ hiển nhiên chứng tỏ có một Đấng Tạo Hóa. Không có gì tự nhiên mà có cả. Không có gì được tạo nên bằng sự ngẫu nhiên cả.

q. Câu Hỏi: Tại Sao Tôi Lại Cần Đến Huyết?

Trả Lời: Đây là luật đời đời về sự cứu chuộc mà tất cả các nền văn minh và tất cả các dân tộc đều tin đến. "Vì sanh mạng (sự sống) của xác thịt ở trong huyết; Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình, vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được " (Lê-vi Ký 17:11).

Chúa Jesus đã chết vì bạn và tôi (Ma-thi-ơ 26:28).

Đã có một người thế chỗ cho tôi và mang lấy tội lỗi tôi bởi vì "... không đổ huyết thì không có sự tha thứ " (Hê-bơ-rơ 9:22).

Ngài đã chịu sự chết thế cho tôi. Do đó Ngài đã mang sự đoán phạt cao nhất về tội lỗi của tôi (Rô-ma 5:9, 10).

Cần phải có một giá cao nhất trong vũ trụ này "vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít" (1Phi-e-rơ 1:18, 19).

r. Lời Bào Chữa: Tôi Không Thấy Có Hại Gì Trong Những Cuộc Vui Của Thế Gian.

Trả Lời: Cách giải quyết vấn đề này của tín đồ luôn là cách tích cực chứ không phải tiêu cực. Thay vì hỏi "có gì hại trong điều đó?" thì tôi lại hỏi "có gì tốt trong điều đó không?".

"Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha " (Cô-lô-se 3:17).

"Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm " (1Cô-rinh-tô 10:31).

"Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi " (6:12).

Là một Cơ đốc nhân, tôi có trách nhiệm dùng thân thể và ý tưởng của tôi để làm vinh hiển Đức Chúa Trời (6:19, 20).

Trong Tân ước có nhiều lời cảnh báo mạnh mẽ "Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ " (3:17).

"Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi " (2Cô-rinh-tô 6:17).

"Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết " (Tít 1:16).

Mục đích của tôi luôn luôn là dâng mọi sự của mình cho Ngài hoàn toàn (2Ti-mô-thê 2:4).

D. SỐNG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Sau khi đã thực hiện tất cả các bước đã nói trong chương 4 "Cơ đốc nhân thật - Làm thế nào để được cứu ", bạn cần phải dạy cho người mới tin Chúa làm theo những điều sau để tiếp tục đời sống mới là môn đồ của Chúa Jesus.

1. Vui Mừng Cách Công Khai

Hãy làm chứng về Chúa. Hãy nói với người khác những gì mà Ngài đã làm cho bạn. "Vậy nếu miệng người xưng Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi " (Rô-ma 10:9, 10), cũng xem Ma-thi-ơ 10:32, 33.

2. Được Báptêm Bằng Nước

Đây là lời chứng bên ngoài về sự biến đổi bên trong. "Hễ ai tin và chịu báptêm thì sẽ được cứu và hễ ai không tin thì sẽ bị đoán phạt " (Mác 16:16). Báptêm mà không tin thì chẳng ích chi.

"Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báptêm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống như vậy " (Rô-ma 6:4, 5). Trong phép báptêm bằng nước, chúng ta đã "chôn" đời sống tội lỗi cũ của chúng ta, và đứng dậy ra khỏi "chỗ chôn" đó để bước đi một đời sống mới với Đấng Christ.

3. Đọc Kinh Thánh

Kinh Thánh, lời thành văn của Đức Chúa Trời là nguồn của đức tin bạn. "Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời " (1Giăng 5:13). Cũng xem Rô-ma 10:17; Thi Thiên 119:105.

4. Nói Chuyện Với Đức Chúa Trời

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Sự sống được duy trì bởi sự hiệp một và thông công (Ê-phê-sô 6:18; Gia-cơ 4:2).

"Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài " (1Giăng 5:14, 15).

5. Chống Lại Sự Cám Dỗ

Sự cám dỗ không phải là tội. Làm theo sự cám dỗ mới là tội. "Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.

Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.

Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác, tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu chớ tự dối mình " (Gia-cơ 1:12-16).

"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng (bị cám dỗ)" (Hê-bơ-rơ 4:15, 16).

6. Bồi Thường

Tội lỗi của bạn đã xóa rồi, bạn đã được tha thứ. Bây giờ bạn có thể chứng minh đức tin mới được hình thành của bạn cho người khác bằng cách bồi thường cho những ai mà bạn đã làm tổn hại khi bạn chưa tin Chúa. "...nếu có làm thiệt hại ai (lầm lỗi)... tôi sẽ đền gấp tư " (Lu-ca 19:8). "Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người " (Công vụ 24:16).

7. Trả Lại Cho Đức Chúa Trời Những Gì Thuộc Về Đức Chúa Trời

Hãy bắt đầu dâng 1/10 thu nhập của bạn cho Hội Thánh. "Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao?... Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giêhôva vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, mà đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng " (Ma-la-chi 3:8,10). Cũng xem 1Cô-rinh-tô 16:2.

8. Thường Xuyên Nhóm Lại Với Hội Thánh

Hãy lập tức tự hòa nhập mình với dân sự Chúa (Hê-bơ-rơ 10:25). "Đức Chúa Jesus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen, nhằm ngày Sa bát, Ngài vào nhà hội ..." (Lu-ca 4:16). "Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh, Phaolô... giảng cho họ " (Công vụ 20:7).

9. Hãy Nghiên Cứu Tài Liệu Huấn Luyện Dành Cho Tân Tín Hữu Ở Những Nơi Khác Trong Cuốn Sách Này.

"Hãy dò xem Kinh Thánh vì... cả Kinh Thánh làm chứng về ta " (Giăng 5:39).