Tìm kiếm

E4.4 CƠ ĐỐC NHÂN THẬT - LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Chương 4: CƠ ĐỐC NHÂN THẬT - LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Phần Dẫn Nhập

Bạn thấy không, chỉ có hai loại thầy giảng đạo hoặc hai loại nhân sự Cơ đốc đó là: tiêu cực và tích cực, nghi ngờ và tin cậy.

Một số người nghĩ rằng nếu họ rao giảng trên đường phố thì sẽ không có ai lắng nghe họ và những người qua đường sẽ nhạo cười họ, những tài liệu họ phát sẽ bị người ta ném xuống và giày đạp, những cánh cửa sẽ đóng sầm trước mặt họ. Đó là một thái độ tiêu cực về một cơ hội rất tích cực.

Chúng tôi tin rằng khi chúng tôi rao giảng trên đường phố thì đám đông sẽ vây quanh chúng tôi, chú ý nghe sứ điệp của chúng tôi, những người qua đường sẽ vui mừng nhìn xem một Cơ đốc nhân đang làm chứng.

Chúng tôi tin rằng khi chúng tôi phân phát các tài liệu về phúc âm, họ sẽ vui mừng nhận lấy, quý trọng và đọc.

Chúng tôi tin rằng khi chúng tôi gõ cửa, chúng tôi sẽ thấy các gia đình chào đón sự giúp đỡ của chúng tôi, những người đau cần được chữa lành, những nan đề cần được giải quyết, những tấm lòng và lỗ tai mở ra để nghe lời khải đạo và cầu nguyện của một Cơ đốc nhân thật, có đức tin sống động. Đây là thái độ tích cực và có hiệu quả.

Chúng ta là những người chinh phục linh hồn tội nhân và chúng ta đã làm chứng khắp thế giới, trong mọi hoàn cảnh thích hợp để người ta cần đến Đấng Christ và ít quan tâm đến tôn giáo khác. Họ khao khát Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc và sự sống đời đời của Ngài, và coi thường những nguyên tắc tôn giáo không có sự sống.

Họ được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, giống như Ngài, để đồng đi và nói chuyện với Ngài. Họ sẽ chẳng bao giờ toại nguyện cho đến khi tìm thấy Đức Chúa Jesus Christ là đường đi, chân lý và sự sống (xem Giăng 14:6).

Với sáu mươi triệu người chưa được cứu thêm vào trong thế hệ của chúng ta hằng năm, là những người đang tìm kiếm ánh sáng và sự sống, thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta là làm chứng, rao giảng phúc âm, tạo ra những phương tiện cứu người cho các Cơ đốc nhân. Đây là điều ưu tiên của chúng ta cho đến khi Đấng Christ trở lại. Đây là lý do thứ bảy vì sao chúng ta phải là những người chinh phục linh hồn tội nhân.

Bạn được tự do in lại những điều sau đây và sử dụng trong khi đi cứu người. Đặc biệt phần này dành cho những nhóm người như sau:

• Nếu bạn không biết chắc về sự cứu rỗi của bạn, hoặc không biết chắc là bạn đã thật sự tái sanh, hoặc

• Nếu bạn không biết bạn có phải là Cơ đốc nhân thật hay không, hoặc

• Nếu bạn chỉ đơn thuần chấp nhận một tôn giáo, gia nhập một hội thánh và chỉ bằng lòng với Kinh Thánh về mặt lý trí mà không có một kinh nghiệm nếp sống mới nào.

• Trước hết, tôi tặng chương này cho bạn là người chưa được cứu hoặc đã tin Chúa và biết điều đó.

Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể "... biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống " (1Giăng 3:14).

Những điều sau sẽ cho bạn biết, vượt qua sự nghi ngờ, để bạn kinh nghiệm được một phép lạ bên trong về một đời sống mới trong Đấng Christ. Điều đó sẽ xảy ra trong bạn khi bạn đọc điều này với lòng tôn trọng và đức tin đơn sơ.

Nếu bạn đã là một Cơ đốc nhân rồi, hãy kết ước đi chinh phục tội nhân, phần này có thể là phần hướng dẫn để giúp bạn bày tỏ cho người khác làm thế nào để kinh nghiệm phép lạ của đời sống mới.

A. ĐƯỢC CỨU NGHĨA LÀ GÌ?

Tôi muốn nói với bạn làm thế nào để được cứu khỏi địa ngục, khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, khỏi bịnh tật và khỏi điều ác. Kinh Thánh chép "Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là điều chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy " (1Ti-mô-thê 1:15).

Kinh Thánh chép "Và Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu " (Giăng 3:17).

Phierơ nói "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu " (Công vụ 2:21).

Bạn có thể được cứu ngay hôm nay. Đây là những gì bạn cần: được cứu và biết Chúa Jesus là Cứu Chúa của chính bạn.

Nhưng được cứu nghĩa là gì?

1. Được Sinh Ra Từ Trên

Được cứu nghĩa là được sinh ra từ trên (tái sinh) để trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus phán "Các ngươi phải sanh lại (sinh ra từ trên)" (Giăng 3:7). Điều này nghĩa là bạn phải kinh nghiệm sự sinh ra từ trời hay sự sinh ra thuộc linh, giống như sự sinh ra theo tự nhiên, thuộc về đất của bạn vậy. Đây là sự sinh ra lạ lùng.

Khi bạn mời Đấng Christ vào lòng, Ngài sẽ thật sự đến và sống trong bạn và bạn được dựng nên mới vì Ngài bắt đầu sống trong bạn. Đây không phải là tiếp nhận một tôn giáo. Đây là tiếp nhận Đấng Christ. Ngài là một con người chứ không phải một triết lý. Ngài là thực tế chứ không phải lý thuyết.

Khi bạn lập gia đình, bạn sẽ tiếp nhận một người vợ hoặc người chồng vào đời sống bạn. Bạn không nhận lấy "tôn giáo hôn nhân". Bạn tiếp nhận một con người khác. Đó là người bạn đời của bạn.

Khi bạn được cứu bằng cách tiếp nhận Đấng Christ, bạn không phải tiếp nhận tôn giáo Cơ đốc mà bạn đang tiếp nhận một Con Người là Chúa Jesus. Sự tin Chúa của tôi cũng rõ ràng như việc tôi cưới vợ vậy. Trong cả hai trường hợp, có một người khác đã bước vào cuộc đời tôi.

Kinh Thánh nói về Chúa Jesus rằng "... hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời " (Giăng 1:12).

Thật là kỳ diệu khi người ta có thể tiếp nhận một sự tái sinh và được sanh vào trong gia đình hoàng tộc của Đức Chúa Trời. Bạn đã được sinh ra một lần rồi, sinh trong tội lỗi, là con cái của tội lỗi, là tôi tớ của ma quỉ. Bây giờ Đấng Christ phán "các ngươi phải sanh lại " (3:7). Bạn phải được thay đổi, được cứu, được biến đổi, được làm nên mới.

2. Tội Lỗi Được Tha Thứ

Được cứu nghĩa là tội lỗi đã được tha.

Kinh Thánh chép "Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi " (Thi Thiên 103:3).

Thiên sứ phán "Ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội " (Ma-thi-ơ 1:21).

Đức Chúa Trời phán: "Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi " (Ê-sai 43:25). "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa " (Hê-bơ-rơ 10:17).

"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu " (Thi Thiên 103:12).

3. Nhận Sự Sống Mới

Được cứu nghĩa là nhận một gia đình và dòng dõi thuộc linh mới.

Phaolô nói "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới " (2Cô-rinh-tô 5:17).

Đó chính là những gì sẽ xảy ra khi Đấng Christ cứu bạn. Sự biến đổi sẽ xảy ra. Những ước muốn, thói quen và bệnh tật cũ đã qua rồi. Tất cả mọi sự đều trở nên mới. Bạn đã nhận được sự sống mới, bản chất mới, sức khỏe mới, những ước muốn và hoài bão mới. Bạn đã nhận được sự sống của Đấng Christ.

Ngài phán: "Ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật " (Giăng 10:10).

4. Nhận Sự Bình An

Được cứu nghĩa là tiếp nhận sự bình an.

Chúa Jesus phán: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an " (Giăng 14:27). Ngài phán: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta " (16:33).

Sự bình an thật chỉ đến với sự tha thứ và sự cứu chuộc của Đấng Christ mà thôi. Bạn chẳng bao giờ có sự bình an của tâm hồn trong tội lỗi. Kinh Thánh chép: "Đức Chúa Trời đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an " (Ê-sai 57:21).

a. Hai Loại Bình An.

1) Sự Bình An Của Đức Chúa Trời. Sự bình an CỦA Đức Chúa Trời là cảm nhận sự yên tĩnh, an toàn rằng mọi sự đều ổn cả. Bạn biết Đức Chúa Trời đang tể trị và bạn không sợ hãi gì cả. Đó là sự bình an tuyệt vời.

"Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ " (Phi-líp 4:7). "Vì nước Đức Chúa Trời. .. tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Thánh Linh vậy " (Rô-ma 14:17).

2) Sự Bình An Với Đức Chúa Trời. Bình an VỚI Đức Chúa Trời là một điều hoàn toàn khác. "Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận (bình an) với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta " (5:1).

Là những tội nhân, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, sống trong sự phản loạn chống lại ý chỉ và mục đích của Ngài. Chúng ta đang đánh trận với Ngài.

"... Khi chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời, đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài. .." (5:10). "Còn anh em ngày trước là ... thù nghịch với Đức Chúa Trời. .. bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời. .. khiến anh em hòa thuận. .." (Cô-lô-se 1:21, 22).

Đấng Christ đã làm cho chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài đã làm những gì cần thiết để làm chúng ta hòa lại với Đức Chúa Trời và trở nên bạn hữu của Ngài. Khi chúng ta được cứu, chúng ta tiếp nhận sự bình an CỦA Đức Chúa Trời như là kết quả có được sự bình an VỚI Đức Chúa Trời. "Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp (bình an) của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai thành một..." (Ê-phê-sô 2:14).

5. Tương Giao Với Đức Chúa Trời

Được cứu nghĩa là tương giao với Đức Chúa Trời.

Bạn được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời vì vậy bạn có thể bước đi và nói chuyện với Ngài. Nhưng tội lỗi của bạn đã làm cho bạn xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ thay vì tương giao với Cha, bạn lại sợ Cha. Ý nghĩ phải đối diện với Đức Chúa Trời làm cho bạn sợ hãi. Tội lỗi của bạn đã cáo trách bạn và tạo nên trong bạn một cảm giác tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.

Chỉ có Đấng Christ mới có thể cứu bạn khỏi tội lỗi của bạn. Ngài sẽ bôi xóa hết mọi vết nhơ và đem bạn trở lại với Đức Chúa Trời y như thể bạn chưa hề phạm tội vậy.

Sau đó bạn có thể nói như sứ đồ Giăng rằng "Chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ " (1Giăng 1:3).

Ngài sẽ là "... một người bạn trìu mến hơn anh em ruột " (Châm Ngôn 18:24).

Không có người nào được dựng nên để sống một cuộc đời tội lỗi và bịnh tật. Bạn được dựng nên để bước đi với Đức Chúa Trời. Nhưng tội lỗi đã phân cách bạn với Đức Chúa Trời.

"Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa " (Ê-sai 59:2).

Nhưng "này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội " (Ma-thi-ơ 26:28).

"Còn nếu chúng ta xưng tội mình (với Ngài) thì Ngài là thành tín, công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác " (1Giăng 1:9).

B. BẠN CÓ THỂ BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC CỨU

Giăng nói "Chúng ta biết rằng mình đã vượt qua sự chết mà đến sự sống " (3:14). Có nhiều điều trong thế giới này mà bạn chưa hề biết nhưng bạn có thể biết rằng bạn có sự sống của Đấng Christ trong bạn. Bạn có thể biết rằng bạn đã được cứu, rằng bạn đã được tái sinh.

Nói rằng "Tôi không biết chắc là tôi có được cứu hay không" thì cũng giống như người chồng hay người vợ nói rằng "Tôi không biết chắc là tôi đã lập gia đình chưa".

Nói rằng "Tôi nghĩ là tôi được cứu. Tôi cố gắng để được cứu nhưng tôi không dám chắc về điều đó" thì cũng giống như nói rằng "Tôi nghĩ là tôi đã lập gia đình. Tôi cố lập gia đình nhưng tôi không biết chắc điều đó".

Chúa Jesus phán "Ai tin (phúc âm) và chịu báptêm thì sẽ được cứu " (Mác 16:16).

Phaolô nói "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu " (Rô-ma 10:9).

Những lời Kinh Thánh này hứa rằng: Bạn "sẽ được cứu ".

Hãy làm theo những câu Kinh Thánh đó, làm những gì Kinh Thánh nói và bạn có thể biết rằng bạn đã tiếp nhận Đấng Christ, đã vượt qua sự chết mà đến sự sống và đã được cứu. Điều này không phải là tiếp nhận một tôn giáo. Đây chính là sự sống của Đấng Christ.

1. Một Cơ Đốc Nhân Thật Là Gì?

Theo Kinh Thánh, một Cơ đốc nhân thật là người:

a. Nhìn Nhận Tội Lỗi.

Đến với Đức Chúa Trời như một tội nhân hư mất.

b. Tiếp Nhận Chúa Jesus.

Bởi đức tin, tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của cá nhân mình.

c. Xưng Nhận Chúa Jesus.

Xưng nhận với mọi người rằng Đấng Christ là Chúa.

d. Muốn Làm Đẹp Lòng Chúa Jesus.

Mỗi ngày cố gắng làm Ngài đẹp lòng trong mọi sự.

C. BẢY BƯỚC ĐỂ NHẬN SỰ CỨU RỖI

Nếu bạn không biết chắc là bạn đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ vào lòng để làm Chúa và Chủ hay chưa thì hãy làm theo bảy bước sau:

1. Hãy Nhìn Nhận Bạn Là Một Tội Nhân

"Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời " (Rô-ma 3:23).

"Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự dối mình " (1Giăng 1:8).

2. Thật Sự Hối Tiếc Và Ăn Năn Về Tội Lỗi Của Bạn

"Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội " (Lu-ca 18:13). "Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn " (2Cô-rinh-tô 7:10).

3. Xưng Tội Ra Với Đức Chúa Trời

"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót " (Châm Ngôn 28:13).

"Còn nếu chúng ta xưng tội mình (với Ngài) thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác " (1Giăng 1:9).

4. Từ Bỏ Tội Lỗi Của Bạn

"Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào " (Ê-sai 55:7).

"Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót " (Châm Ngôn 28:13).

5. Cầu Xin Chúa Tha Thứ Những Tội Lỗi Của Bạn

"Đấng tha thứ các tội ác ngươi " (Thi Thiên 103:3).

"Bây giờ hãy đến chúng ta sẽ biện luận cùng nhau: Dù tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ nên trắng như tuyết, dù đỏ như son cũng được trắng như lông chiên " (Ê-sai 1:18).

6. Tin Rằng Đức Chúa Trời Đã Cứu Bạn Bởi Ân Điển Của Ngài

Ân điển có nghĩa là một ân huệ mà không chúng ta không xứng đáng được nhận lãnh, mà lẽ ra chúng ta phải tiếp nhận điều ngược lại mới là xứng đáng.

"Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình " (Ê-phê-sô 2:8, 9).

7. Hiến Dâng Cả Cuộc Đời Bạn Cho Đấng Christ

"Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em " Rô-ma 12:1).

Sau đó hãy nói với những người khác về Đấng Christ. "Hễ ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời " (Ma-thi-ơ 10:32).

"Nhưng anh em là dòng dõi được chọn. .. để anh em nói với người khác về Ngài, Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm mà vào nơi sáng láng kỳ diệu của Ngài " 1Phi-e-rơ 2:9 smf).

D. HÃY TIẾP NHẬN ĐẤNG CHRIST NGAY BÂY GIỜ

"Bây giờ là kỳ cứu rỗi " 2Cô-rinh-tô 6:2). Không phải là một ngày nào đó, nhưng bây giờ, ngay chính hôm nay. "Bây giờ là thì thuận tiện " (6:2). Không phải là thời kỳ khác nhưng ngay bây giờ.

"Hãy tìm kiếm Đức Giêhôva đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào " (Ê-sai 55:6, 7).

Nếu bạn chưa tiếp nhận Jesus Christ làm Cứu Chúa của bạn thì Chúa đang lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Vì vậy trước khi làm điều gì khác, bạn hãy kiếm một chỗ để ở riêng với Đức Chúa Trời, nơi bạn không bị quấy rầy. Hãy quì gối xuống và cầu nguyện lớn với Chúa như thế này:

1. Cầu Nguyện Để Được Cứu

Lạy Cha yêu dấu ở trên trời, con đến trước mặt Ngài để tiếp nhận sự ban cho mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh, đó là sự sống đời đời. Con xin nhìn nhận rằng con đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Con đáng chết vì tội lỗi mình vì Ngài phán rằng "sự trừng phạt cho tội lỗi là sự chết ".

Con tin rằng trong sự thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho con, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá để chết thay tội lỗi của con.

Lẽ ra con là kẻ phải trả giá cho tội lỗi của mình nhưng Chúa Jesus đã yêu con và trả giá cho con, chịu chết thay cho con.

Sau khi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi, con tin rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại mãi mãi để làm Cứu Chúa của con.

Con ăn năn về những tội lỗi đã làm con xa cách ơn phước Ngài. Con thật sự xây bỏ đời sống tội lỗi và quay về với Ngài, cầu xin sự tha thứ của Ngài cho mọi tội của con.

Tại đây và ngay bây giờ con xin mời Chúa Jesus vào lòng con làm Cứu Chúa để cứu con khỏi tội lỗi, địa ngục và khỏi mọi quyền lực của ma quỉ. Con tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của cuộc đời con. Giờ đây và ngay bây giờ con hiến dâng cuộc đời con để làm đẹp lòng Ngài. Con tiếp nhận giao ước (lời hứa) mà Con Ngài là Chúa Jesus đã ban cho.

Bây giờ lạy Chúa Jesus, con muốn nói chuyện với Ngài. Ngài đã phán rằng:

"... nếu con đến với Ngài, Ngài sẽ tiếp nhận con và không đuổi con ra ngoài ". Bây giờ con đến với Ngài, yêu mến Ngài với cả tấm lòng, tìm kiếm sự cứu rỗi và chỉ tin nơi huyết của Ngài đã đổ ra vì tội của con. Con biết chắc rằng Ngài không từ bỏ con, Ngài tiếp nhận con ngay bây giờ.

Ngài đã phán "Nếu miệng con xưng Ngài là Chúa và lòng con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì con sẽ được cứu " (Rô-ma 10:9).

Với cả tấm lòng, con tin rằng Ngài là Chúa của con, và Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Bây giờ tại đây, con xưng nhận Ngài là Chủ của con, Cứu Chúa của con, là Chúa của con. Bởi đức tin, bây giờ con tiếp nhận Ngài vào lòng con.

Vì Ngài đã chết cho con, chịu hình phạt mà lẽ ra con phải chịu, con biết rằng tội lỗi của con không còn cáo trách con nữa. Ngài đã trả đủ để con được cứu chuộc.

Vì Kinh Thánh chép "Hễ ai đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thì Đức Chúa Trời ban cho họ quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời " (Giăng 1:12) - Ngay chính bây giờ con tin rằng Ngài đã ban cho con quyền phép để trở thành con cái của Ngài.

Con tin rằng bây giờ Ngài đã tha thứ cho con. Huyết quý báu của Ngài đã rửa sạch mọi tội của con. Ngài đã bị thương vì sự phạm tội của con. Ngài đã bị đánh đập vì sự gian ác của con. Sự trừng phạt mà lẽ ra con phải chịu đã được chất trên Ngài.

Con biết là con đã được tha thứ. Cảm ơn Chúa.

Từ giờ phút này, con sẽ đọc lời Ngài và cố gắng bước theo Ngài, cố gắng làm đẹp lòng Ngài trong suy nghĩ, việc làm và lời nói của con. Bây giờ con là một Cơ đốc nhân thật, một người đại diện của Chúa Jesus Christ trên đất này. Bây giờ con biết con đã được cứu!"

Để bày tỏ một hành động của đức tin, bạn hãy kết ước với Chúa Jesus bằng cách ký tên vào cuối tờ giao ước sau đây.

2. Quyết Định Và Giao Ước

Hôm nay, tôi đã đọc về một Cơ đốc nhân thật. Tôi đã học biết được cứu có nghĩa là gì. Tôi chân thành chấp nhận bảy bước đã được nói ở trên và kính cẩn cầu nguyện.

Tôi đã tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống tôi. Bây giờ tôi là một tạo vật mới. Tôi hiến dâng cuộc đời tôi để gắng sức làm Đức Chúa Trời đẹp lòng trong mọi điều tôi nghĩ, nói và làm. Với ân điển và sự giúp đỡ của Ngài, tôi sẽ chia sẻ Chúa Jesus với người khác.

Nương cậy nơi Ngài để Ngài giữ tôi bằng ân điển của Ngài. Hôm nay tôi đã làm xong quyết định này, nhơn danh Chúa Jesus.

Ký tên: ____________________

Ngày tháng: ________________

Có một thời điểm chúng ta không biết khi nào

Một nơi chúng ta không biết ở đâu

Đã đánh dấu số phận của con người

Để rạng danh hay thất bại.

Có một con đường nhưng chúng ta không thấy

Mà đường ấy đi qua mọi lối đi

Đánh dấu đường biên giữa

Sự thương xót của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Ngài.

Vượt qua khỏi đường biên đó là sự chết,

Chết dường như là hành động lén lút

Không phải vì bị mờ mắt

Cũng không phải vì sức khỏe hao mòn

Lương tâm có lẽ yên tâm thoải mái

Tâm linh phấn khởi và vui vẻ

Với những điều rất hài lòng

Không phải quan tâm lo lắng gì cả.

Nhưng Đức Chúa Trời đã định trước

Một dấu hiệu không hề thay đổi

Nhưng loài người lại chẳng thấy,

Vì loài người đui mù trong sự tối tăm.

Có lẽ con người cảm thấy mọi sự đều yên ổn

Không có gì phải sợ hãi

Sống, chết và đi xuống địa ngục

Không chỉ bị hủy diệt mà còn bị nguyền rủa!

Ôi vậy thì đường kỳ diệu ở đâu

Mà con người có thể đi qua

Khỏi những điều Đức Chúa Trời đã thề

Rằng ai đi qua đó sẽ hư mất?

Câu trả lời từ trên trời đáp

"Người Đức Chúa Trời biệt riêng

HÔM NAY, nghe tiếng Ngài,

HÔM NAY, ăn năn và không cứng lòng mình "