Tìm kiếm

E2.9 Ý NGHĨA TIÊN TRI VỀ SỰ NGỢI KHEN

Chương 9: Ý NGHĨA TIÊN TRI VỀ SỰ NGỢI KHEN

A. CHUẨN BỊ CHO SỰ CAI TRỊ CỦA ĐẤNG CHRIST TRÊN ĐẤT

Tầm quan trọng của sự ngợi khen được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh. Sự ngợi khen luôn là điều quan trọng. Tuy nhiên trong những ngày cuối cùng của thời đại này, sự ngợi khen và thờ phượng là đặc biệt quan trọng. Chúng giữ một vai trò đặc biệt trong sự hoàn thành những mục đích của Đức Chúa Trời.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đang khôi phục sự ngợi khen cho dân sự ngày hôm nay. Chúng ta đang tiến nhanh đến thời điểm Đấng Christ cai trị trên đất này. Một trong những đặc điểm của thời kỳ đó sẽ là sự ngợi khen và thờ phượng.

Vì vậy Đức Chúa Trời đang chuẩn bị dân sự Ngài cho thời kỳ đó. Chúng ta đã bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời rồi, và sự chuẩn bị của chúng ta là phải xuất sắc trong sự ngợi khen và thờ phượng.

1.Thi Thiên 149:6: Sự Ngợi Khen Đức Chúa Trời Ở Mức Độ Cao

Phần đầu Thi Thiên 149:1-9 đầy những lời khuyên và mạng lệnh phải ngợi khen Chúa. Có ít nhất mười mạng lệnh rõ ràng về sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong những cách khác nhau.

Chúng ta được bảo rằng phải hát cho Ngài, mừng rỡ trong Ngài, vui vẻ trong Vua của mình, nhảy múa trước mặt Ngài, ngợi khen Ngài bằng nhạc cụ...

Trong 149:6 chúng ta đi đến sự biểu lộ ngợi khen cao nhất - mức độ cao nhất của sự ngợi khen thuần khiết. Đavít gọi đó là "sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao ". Khí giới lợi hại nhất của đội quân Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt là "sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao trên miệng họ và thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ ".

Với những vũ khí như vậy, chúng ta có thể đánh trận mạnh mẽ chống lại kẻ thù và giành thắng lợi cuối cùng trong danh Đức Chúa Trời của chúng ta.

a. Đức Chúa Trời Đang Tìm Cách Để...

Đức Chúa Trời đang tìm cách dạy chúng ta nhiều điều về sự ngợi khen. Ngài đang dẫn dắt chúng ta đi từ lẽ thật này đến lẽ thật khác. Ngài luôn tìm cách làm thuần khiết hơn sự ngợi khen của chúng ta cho đến cuối cùng chúng ta có thể bước vào sự ngợi khen Đức Giêhôva ở mức độ cao. Ngài đang tìm cách để:

1) Mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về sự ngợi khen.

2) Làm thuần khiết những động cơ của chúng ta trong sự ngợi khen.

3) Trau chuốt những biểu hiện về sự ngợi khen của chúng ta.

4) Thiết lập ngôi Ngài trên họ (22:3).

5) Bày tỏ uy quyền của Ngài qua họ.

Trong 149:8, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài sẽ làm những gì khi chúng ta bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời với những lời ngợi khen ở mức độ cao. Ngài sẽ "trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng trên tước vị chúng nó ".

Đây không phải là các vua và các tước vị trên đất này mà là những chủ quyền cùng những thế lực đang cai trị các nước trên đất bằng các quy luật thuộc linh.

Để đáp ứng lại sự ngợi khen ở mức độ cao của dân sự Ngài, Đức Chúa Trời sẽ trói các chủ quyền của Satan lại và giải thoát những dân tộc đang bị trói buộc để họ cũng nhận được phước hạnh của phúc âm tin lành trong vương quốc Ngài.

Điều này sẽ mở đường cho sự tỉnh thức thuộc linh lớn lao nhất mà thế giới này sẽ được chứng kiến. Những quốc gia thờ lạy hình tượng trên đất này sẽ mở cửa cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Vô số người mà Giôên đã thấy trong "trũng đoán định" sẽ được giải thoát khỏi những trói buộc thuộc linh hàng thế kỷ và sẽ được tự do nhận lấy những phước hạnh về sự cai trị vinh hiển của Đức Chúa Trời.

2. Thi Thiên 67: Sự Cứu Rỗi Lành Mạnh Của Đức Chúa Trời Đến Với Các Nước

Thi Thiên tiên tri này mở đầu bằng sự nài xin lòng thương xót và phước hạnh của Đức Chúa Trời mặc khải cho các nước, và kết thúc bằng lời tiên đoán rằng Đức Chúa Trời SẼ ban phước cho chúng ta và "... các đầu cùng đất sẽ kính sợ Ngài ".

Bí quyết để tuôn đổ phước hạnh lớn như vậy là sự ngợi khen của dân sự Đức Chúa Trời (xem câu 3,5).

a. Chú Ý Tiến Trình Của Sự Ngợi Khen:

1) Hỡi Đức Chúa Trời, Nguyện Dân Sự Đức Chúa Trời Ngợi Khen Ngài. Câu này đề cập đến dân sự của Đức Chúa Trời - là dân được chuộc của Ngài. Họ sẽ là những người hướng dẫn đoàn quân ngợi khen Chúa. Nếu dân sự của Đức Chúa Trời không bước vào những lĩnh vực ngợi khen này thì kế hoạch cứu chuộc thế gian vẫn còn bị trì trệ. Yếu tố thúc đẩy phước hạnh lớn của Đức Giêhôva tuôn đổ khắp đất là sự ngợi khen của đoàn dân được cứu chuộc của Ngài.

2) Nguyện Các Dân Ngợi Khen Ngài. Điều này ám chỉ một thời kỳ mà sự ngợi khen không còn bị giới hạn trong dân được chuộc của Đức Chúa Trời nhưng được lan truyền ra ngoài phạm vi của họ. Ngay cả những người chưa được tái sinh cũng sẽ bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu nhận thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật là Đấng duy nhất đáng được ngợi khen, thờ phượng và tôn vinh.

3) Nguyện Các Nước Vui Vẻ Và Hát Mừng Rỡ. Ở điểm này, toàn thể các nước sẽ nói về Đức Giêhôva cách tán thành và ngợi khen Ngài. Họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng giải pháp duy nhất cho tình thế tiến thoái lưỡng nan không chi giải quyết được của con người là sự can thiệp bằng uy quyền của Đức Chúa Trời.

Khi mắc xích phản ứng ngợi khen này được dân sự Đức Chúa Trời khai thông sẽ đem đến sự cai trị và công bình của Đức Chúa Trời trên đất (câu 4).

Chỉ có điều này mới có thể khiến: "... Đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước " (câu 2).

Từ "cứu rỗi" được dùng ở đây là "YESHUAH" nghĩa là sự cứu rỗi, giải cứu, đắc thắng, thịnh vượng, mạnh khỏe...

Tất cả những phước hạnh này có sẵn trong một Người: Danh Ngài là JESUS. Ngài là giải pháp duy nhất cho vô số tình trạng tiến thoái lưỡng nan của thế gian. Chúng ta chỉ nhìn xem một mình Ngài mà thôi. Ngài sẽ đến nhanh hơn khi chúng ta bước vào sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao.

3. Thi Thiên 72: Vương Quốc Trị Vì

Thi Thiên 72 là Thi Thiên tuyệt vời nói tiên tri về Đấng Mêsia và phát họa nhiều khía cạnh kỳ diệu về vương quốc hầu đến của Đấng Mêsia của chúng ta là Chúa Jesus.

Toàn thể Thi Thiên chứa đựng đầy những sự kiện kỳ diệu về vương quốc đó. Tuy nhiên chúng ta chỉ đề cập đến hai điểm có liên quan đến vấn đề hiện nay của chúng ta.

72:15b "... Hằng ngày người ta sẽ ngợi khen Ngài (Đấng Mêsia)".

72:17 "Danh Ngài còn mãi mãi. Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy: người ta sẽ phải nhơn danh người mà chúc phước cho nhau. Các nước sẽ xưng người là có phước ".

Một trong những đặc điểm không thể thiếu được trong cõi đời đời và trong sự cai trị trên đất của Đức Chúa Trời sẽ là sự thờ phượng Đức Giêhôva. Ngôi của Đức Chúa Trời sẽ được lập ở Giêrusalem và Đấng Christ sẽ được ngồi trên ngôi đó. Vua Đavít sẽ là Nhiếp chính của Ngài (Giê-rê-mi 30:9; Ê-xê-chiên 37:24, 25).

Tất cả các nước sẽ lên Giêrusalem từ năm này sang năm khác để thờ phượng Vua và giữ lễ Đền Tạm (Xa-cha-ri 14:16).

Nhà của Chúa sẽ được thiết lập trên đỉnh núi và mọi dân tộc sẽ đến để nghe giảng về Chúa (Ê-sai 2:2, 3).

Họ sẽ nói với nhau rằng: "... Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giêhôva, nơi nhà của Đức Chúa Trời Giacốp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. .." (Mi-chê 4:2). Hễ ai từ chối không chịu đến và thờ phượng sẽ không nhận được mưa trên đất của họ (Xa-cha-ri 14:17).

Trong ngày đó khẩu hiệu sẽ là

"... THÁNH THAY CHO ĐỨC GHÊHÔVA. .." (Xa-cha-ri 14:20).

Ồ! CHÚNG TA HÃY ĐẾN TÔN THỜ NGÀI! AMEN!