E2.3 SỰ NGỢI KHEN: NHỮNG PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ CẢN TRỞ

Chương 3: SỰ NGỢI KHEN: NHỮNG PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ CẢN TRỞ

SỰ NGỢI KHEN: NHỮNG PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ CẢN TRỞ

1. Vòng Tuần Hoàn Không Khí

Trong tự nhiên có một vòng tuần hoàn mang lại phước hạnh cho trái đất. Người ta gọi đó là VÒNG TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ.

Kinh Thánh cũng nói nhiều về điều này. Đó là một quá trình gồm hai bước:

a. Sự Bốc Hơi.

Nước từ các đại dương và ao hồ bốc hơi lên trong không khí và tạo thành mây.

b. Mưa Xuống.

Sau đó hơi nước tích tụ lại rồi rơi xuống thành mưa để tưới cho đất và làm cho đất kết quả và sinh sản.

Điều này cũng được dùng để minh họa cho nguyên tắc thuộc linh này: Khi lời ngợi khen của chúng ta lên đến thiên đàng, sẽ tạo thành "cơn mưa phước hạnh " (Ê-xê-chiên 34:26). Những cơn mưa này đổ xuống chúng ta chính là những phước hạnh từ Đức Chúa Trời.

"Vì Ngài thâu hấp các giọt nước. Rồi từ sa mù giọt nước ấy hóa ra mưa...

Ai có thể hiểu được cách mây giăng ra? ...Kìa Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài. Và che lấp đáy biển " (Gióp 36:27-30).

Đức Chúa Trời khiến cho mặt trời chiếu trên đại dương. Sức nóng khiến cho nước bị bốc hơi. Khi hơi nước ấm bốc lên trời, sẽ tạo thành mây.

Khi hơi nước gặp lạnh, ngưng kết lại và tạo thành những giọt nước. Điều này tạo thành mưa "... sa xuống rất nhiều trên loài người " (câu 28).

2. Những Lẽ Thật Thuộc Linh

Tiến trình tự nhiên này minh họa cho một lẽ thật thuộc linh.

a. Đức Chúa Trời khiến phước hạnh của Ngài chiếu trên nhân loại như mặt trời chiếu sáng trên đại dương.

b. Tấm lòng con người được ấm áp hướng về Đức Chúa Trời, đáp lại những ơn phước mà Ngài đã chiếu trên họ.

c. Sự ngợi khen của con người dâng lên Đức Chúa Trời giống như hơi nước bốc lên khi mặt trời chiếu trên đại dương.

d. Những sự ngợi khen này tạo thành những đám mây phước hạnh.

e. Đức Chúa Trời khiến những đám mây này tạo thành mưa đổ xuống đất.

f. Cơn mưa phước hạnh làm đất kết quả và màu mỡ, cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ ăn.

g. Mưa lớn tạo thành sông chảy ra biển, và cứ như vậy vòng tuần hoàn lại bắt đầu.

3. Những Sự Minh Họa Từ Kinh Thánh

Bạn hãy xem những câu Kinh Thánh minh họa về điều này như sau:

a. A-mốt 5:8; 9:6

Đức Chúa Trời đã "... gọi nước biển mà đổ nó ra trên đất. .."

Amốt là một nhà nông nên ông hiểu rất rõ tiến trình hình thành mưa. Ở đây ông đã mô tả tiến trình bốc hơi. Đức Chúa Trời đã "gọi nước của biển" - Ngài khiến cho đại dương bốc hơi nước lên và từ hơi nước đó, Ngài đổ mưa xuống mặt đất.

b. Thi Thiên 147:7, 8

"Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giêhôva. Gảy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài ban cho các từng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi ".

c. Châm Ngôn 11:25

"Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội ".

Khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tạo thành những đám mây phước hạnh từ sự ngợi khen đó, rồi Ngài đổ mưa phước hạnh ấy xuống đất. Mức độ ơn phước của Ngài tùy thuộc vào mức độ ngợi khen mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời. Lòng rộng rãi của chúng ta sẽ thúc đẩy sự đáp ứng rộng rãi của Đức Chúa Trời.

Trong suốt thời kỳ cai trị 1.000 năm của Đấng Christ trên đất, tất cả mọi dân tộc trên đất đều phải thờ phượng Đức Giêhôva. Nếu họ không làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ rút lại những cơn mưa trên đất nước họ. "Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó " (Xa-cha-ri 14:17). Không thờ phượng là không có mưa!

d. Truyền Đạo 1:7

"Mọi sông đều đổ vào biển. Sông không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa ".

e. 11:3

"Khi mây đẩy nước nó bèn mưa xuống đất. .."

f. Ô-sê 6:3

"... Ngài (Chúa) sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất ".

g. Ê-sai 45:8

"Hỡi các từng trời hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống. Đất hãy tự nẻ ra đặng sinh sự cứu rỗi. ..".

h. Xa-cha-ri 10:1

"Hãy cầu mưa nơi Đức Giêhôva trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giêhôva sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng ".

i. Ê-sai 55:10

"... vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết quả, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. ..".

j. Gia-cơ 5:7

"Vậy hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa ".

4. Sự Tuôn Đổ Vào Thời Kỳ Cuối Cùng

Những câu Kinh Thánh này cho thấy rõ rằng sẽ có một sự tuôn đổ Thánh Linh Đức Chúa Trời vào thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Giai đoạn này được biết là "thời kỳ mưa cuối mùa " (Xa-cha-ri 10:1).

Thánh Linh từ trời đổ xuống như mưa lũ. Tiên tri Giôên đã báo trước một sự tuôn đổ chưa từng thấy: "Mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên " (Giô-ên 2:23).

Thông thường, người Ysơraên kinh nghiệm hai mùa mưa. Mùa mưa đầu đến sớm theo năm nông nghiệp, làm cho đất xốp, làm cho việc gieo hạt được thuận tiện. Mùa mưa thứ hai đến sau những tháng hè khô khan, vào cuối năm nông nghiệp.

(Đây là thời gian diễn ra buổi lễ Kèn, xem phần C10.6). Cơn mưa cuối mùa làm hạt lúa của mùa gặt được tươi tốt.

Những cơn mưa này được gọi là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. Nhưng sự tuôn đổ đầy vinh hiển của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong những thời kỳ cuối cùng sẽ lớn bằng hai cơn mưa này gộp lại.

Vị tân lang trên thiên đàng đang kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa lớn này để cuối cùng Ngài có thể thu hoạch một vụ mùa lớn. Điều gì sẽ tạo nên cơn mưa lớn này? Sự thờ phượng mạnh mẽ của dân sự Đức Chúa Trời sẽ bay lên thiên đàng như những đám mây hơi nước lớn!

Ngài sẽ dấy lên một dân thờ phượng trong những ngày sau rốt này. Họ sẽ chổi dậy như một đạo quân mạnh mẽ, hành quân khắp đất: "Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ. Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ ".(Thi Thiên 149:6).

Sự ngợi khen của họ sẽ tạo nên những đám mây phước hạnh lớn. Ngài sẽ thâu chúng lại và đổ xuống những cơn mưa phước hạnh lớn lao chưa từng thấy trước đây. Sự tuôn đổ cuối cùng này sẽ làm chín vụ mùa lớn cuối cùng về những linh hồn quí báu.

B. NHỮNG SỰ CẢN TRỞ ĐỐI VỚI SỰ NGỢI KHEN

Ngay cả khi người ta được thuyết phục rằng sự ngợi khen là đúng đắn theo Kinh Thánh thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều lời bào chữa được đưa ra trong trường hợp này.

Người ta đã cố giải thích tại sao họ không thể ngợi khen Đức Chúa Trời được. Một số người tìm cách biện hộ là vì tính khí của họ. Họ viện cớ là nhút nhát hoặc là họ không "cởi mở" hoặc không phải là người dễ biểu lộ tình cảm.

Thật ra Kinh Thánh không chấp nhận bất kỳ ai dựa trên những lý do này. Đavít nói rằng "Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giêhôva. Hãy ngợi khen Đức Giêhôva " (Thi Thiên 150:6). Nếu bạn còn thở là bạn còn sống và bạn phải ngợi khen Đức Chúa Trời! Chỉ có "... những kẻ chết mới không ngợi khen Chúa. .." (115:17).

Có những sự cản trở trong sự ngợi khen và Đức Chúa Trời và Chúa muốn chúng ta xử lý và vượt qua những điều đó. Ngài không chấp nhận bất cứ điều nào trong những điều đó là lý do hợp lý để không ngợi khen Ngài.

1. Tội Lỗi

Tội lỗi là cản trở đầu tiên của sự ngợi khen. Đây là lý do căn bản mà tại sao những người chưa được cứu không thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do khiến một số Cơ đốc nhân cũng không thể ngợi khen được.

Tội lỗi không xưng ra gây trở ngại cho chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết tội lỗi không được tha thứ trong đời sống chúng ta thì chúng ta không cảm thấy tự do hoặc thoải mái trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Đavít nói rằng "Nếu lòng tôi có chú về tội ác (nếu lòng tôi nhận thấy được tội lỗi trong đời sống tôi) ắt Chúa chẳng nghe tôi" (66:18). Tội lỗi và sự gian ác làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2) và chúng ta sẽ đánh mất sự thông công, tương giao mà trước đây chúng ta đã có.

Sự ý thức về tội lỗi trong đời sống sẽ trói buộc môi miệng chúng ta trước mặt Chúa. Với một tình trạng như thế thì điều duy nhất mà chúng ta có thể nói được với Ngài là tội lỗi của chúng ta.

Có một giải pháp rất rõ ràng cho sự cản trở này là: Hãy xưng tội với Đức Chúa Trời và thành thật tiếp nhận sự tha thứ và tẩy sạch của Ngài để mối quan hệ đúng đắn có thể phục hồi và sự ngợi khen sẽ được tuôn đổ (1Giăng 1:9).

2. Sự Định Tội

Ngay cả khi chúng ta được Chúa tha thứ thì không phải lúc nào chúng ta cũng dễ tự tha thứ cho chính mình. Nhiều Cơ đốc nhân vẫn còn ở trong sự định tội. Mặc dù Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ nhưng họ không thể tự tha thứ cho chính mình.

Điều này thường dẫn đến sự cảm thấy vô tích sự. Sự tự do thờ phượng đã bị ngăn trở. Họ có khuynh hướng "gục đầu xuống" trong sự hiện của Đức Chúa Trời. Ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời càng khiến họ cảm thấy mình vô tích sự. Họ không cảm thấy chắc chắn trong ơn thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời đối với họ.

Loại thái độ này xuất phát từ việc quá ý thức về chính mình mà không tiếp nhận ý thức của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tra xét lòng mình với thái độ tiêu cực, luôn muốn tìm kiếm những lỗi lầm và yếu đuối thì tất nhiên chúng ta sẽ tìm ra được. Không có ai là trọn vẹn cả.

Thái độ tự tra xét phê phán quá mức này là không tốt và thường làm cho chúng ta cứ chú ý về chính mình thay vì phải chăm xem Chúa Giêxu.

Kinh Thánh yêu cầu chúng ta rằng "Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta " (Hê-bơ-rơ 12:2). Điều này ít nhất cũng nêu lên hai điều:

Trước hết xoay sự chú ý của chúng ta từ chính mình sang Chúa Jesus.

Thứ hai, chúng ta càng nhìn xem Chúa Jesus, càng suy nghĩ về Ngài, suy gẫm đến Ngài, để ý tưởng cho Ngài chiếm hữu bao nhiêu thì chúng ta muốn ngợi khen Ngài bấy nhiêu.

Đây là cách để bắt đầu sự ngợi khen, Hãy nhìn xem Chúa Jesus. Sự ngưỡng vọng và tôn kính của chúng ta dành cho Ngài sẽ gia tăng khi chúng ta làm điều này. Sự nhận biết của chúng ta về giá trị của Ngài sẽ gia tăng và điều này sẽ thúc đẩy những ý tưởng về sự ngợi khen và thờ phượng Ngài.

3. Thế Gian

Oliver Cromwell đã có lần định nghĩa "thế gian" là "những điều làm lạnh lẽo tình cảm của tôi dành cho Đức Chúa Jesus Christ". Thế gian thì ngược với những điều thuộc linh. Đó là một tình trạng phổ biến khi tâm trí và tư tưởng chúng ta chú tâm đến những việc của thế gian này hơn là chú ý đến Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài.

Người có tư tưởng của thế gian này sẽ lúng túng về sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều đó làm cho họ khó chịu về ý thức nhân phẩm của họ. Cách chữa trị cho nan đề này là phải tập trung vào Đấng Christ càng hơn. Khi sự nhận biết và tôn kính Ngài của chúng ta gia tăng thì những điều thuộc về thế gian sẽ giảm đi.

Một trong những dấu hiệu của lòng yêu thế gian là cứ nghĩ đến sự tôn trọng và sự đúng đắn, một thái độ quá quan tâm đến việc "người ta sẽ nghĩ gì về mình"? quá chú ý đến phản ứng của người khác sẽ như thế nào.

Là Cơ đốc nhân, mối quan tâm đầu tiên của chúng ta là làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Điều này không bao giờ làm hài lòng con người xác thịt. Nếu chúng ta quá chú ý đến việc làm vui lòng con người và chiếm được cảm tình của họ, chúng ta sẽ gặp sự nguy hiểm là không làm vừa lòng Đức Chúa Trời.

4. Một Quan Niệm Sai Trật Về Đức Chúa Trời

Điều này thường là một trở ngại lớn đối với sự ngợi khen. Nhiều người đã có một cái nhìn hoàn toàn tiêu cực về Đức Chúa Trời. Họ xem Ngài như một Người cố nắm lấy một sai lầm nào đó để đoán phạt họ. Họ cảm thấy như Ngài đang đối kháng với mọi sự họ làm. Họ cảm thấy chẳng có chút hy vọng nào để làm đẹp lòng Ngài và được Ngài ủng hộ.

Họ xem Đức Chúa Trời như một tạo vật luôn cố ý ngăn trở con người khỏi sự tự hưởng thụ.

Một người có suy nghĩ như vậy làm thế nào có thể ngợi khen Đức Chúa Trời?

Sự ngợi khen chỉ bắt đầu khơi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta có một quan niệm đúng đắn về Đức Chúa Trời. Thánh Linh phải bày tỏ Ngài cho chúng ta biết Ngài thật sự là Đấng như thế nào.

Đọc lời Đức Chúa Trời là cách chữa trị tuyệt vời cho quan niệm sai lầm này nhưng chỉ khi nào chúng ta chịu mở lòng ra để Thánh Linh bày tỏ lẽ thật cho chúng ta.

Nhiều người đọc Kinh Thánh đã có tâm trí gần gũi với lẽ thật. Một nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời, Ngài là ai và Ngài như thế nào, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến sự ngợi khen và thờ phượng.

5. Những Truyền Thống Tôn Giáo

Trong thời đại của Đấng Christ, nhiều người đã để cho những truyền thống vô ích của con người làm vô hiệu hóa lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 15:6). Điều đáng buồn là trong thời đại này, có nhiều người cũng đang làm giống như vậy.

Nhiều Cơ đốc nhân đã bị rơi vào cái gọi là những truyền thống Cơ đốc vượt lên trên cả sự ngợi khen và thờ phượng. Những truyền thống đó xem sự ngợi khen chỉ là chủ nghĩa cảm xúc.

Bạn nên nhớ rằng "Tôn giáo chỉ kiềm chế nhưng sự cứu chuộc thì giải thoát ". Người nào bị giam cầm trong những tập tục của con người thường hay có quan niệm sai trật về Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn của họ Đức Chúa Trời là người hết sức tiêu cực. Ngài là người hoàn toàn không có tình cảm, nghiêm khắc và hay ngăn cấm.

Những ai tin một Đức Chúa Trời như thế thì chính họ cũng trở nên giống như vậy. Cách chữa trị cho tình trạng này là phải có thái độ can đảm lột bỏ những truyền thống của chúng ta đối với Lời của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng và tâm trí cởi mở. Hễ khi nào Thánh Linh chỉ ra một lỗi lầm về truyền thống của bạn thì hãy sẵn sàng từ bỏ nó và chấp nhận lời của Đức Chúa Trời.

6. Kiêu Ngạo

Kiêu ngạo cũng là một sự cản trở đối với sự ngợi khen. Đây là một vấn đề khó giải quyết bởi vì chúng ta không muốn nhìn nhận sự kiêu ngạo của mình. Tính tự mãn sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy.

Kinh Thánh chép "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên " (Gia-cơ 4:10).

Nếu chúng ta không hạ mình, Đức Chúa Trời sẽ chống cự chúng ta và đập vỡ sự kiêu ngạo của chúng ta "... Hãy mặc lấy sự khiêm nhường vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường " (1Phi-e-rơ 5:5).

Sự kiêu ngạo gắn liền với sự tự nhận thức về bản thân, luôn muốn người ta nghĩ tốt về mình, luôn muốn được người khác thấy những gì mình đang làm là tốt và đúng đắn.

7. Sợ Con Người

Châm Ngôn 29:25 chép "Sự sợ hãi loài người gài bẫy ". Sợ con người, tức là sợ những tư tưởng và ý kiến của họ, đã tạo nên một cái bẫy mà nhiều người đã mắc phải.

"Sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự khôn ngoan " (9:10). Nếu chúng ta thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng cần phải sợ loài người.

Chúng ta phải tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự. Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chúng ta phải ngợi khen Ngài.

Nếu con người không thích điều đó thì đó là vấn đề của họ. Đừng bao giờ để ý kiến của họ ngăn cản bạn dâng sự ngợi khen lên Đức Chúa Trời.

8. Sự Áp Chế Của Satan

Cuối cùng chúng ta đi đến sự ngăn trở nghiêm trọng nhất. Đó là sự áp chế của Satan đối với sự ngợi khen.

Thật khó để hiểu được lòng căm ghét sâu sắc của Satan đối với Đức Chúa Trời và nó rất ghét nghe người ta ca ngợi Ngài như thế nào.

Satan thèm muốn sự thờ phượng mà chỉ thuộc riêng Đức Chúa Trời thôi. Bạn còn nhớ khi Satan cám dỗ Chúa Jesus, nó đã yêu cầu Ngài quì xuống và thờ phượng nó không (Ma-thi-ơ 4:9).

Chính sự ghen tị sâu xa trong lòng của Satan đối với Đức Chúa Trời đã dẫn đến sự sa ngã của nó. Với sự kiêu ngạo, nó tự nghĩ rằng nó lớn hơn Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:13, 14). Hễ khi nó nghe Đức Chúa Trời được ngợi khen và chúc tụng thì lòng nó đầy sự ghen tị vô cớ. Do đó nó đã tìm cách ngăn chặn và đàn áp tất cả những sự ngợi khen như vậy.

Khi một người ở dưới ảnh hưởng của Satan hoặc một trong các tà linh của nó thì ngay cả nói đến danh Chúa Jesus, họ cũng không làm được. Khi khích lệ họ nói như thế, cuốn họng họ đã cứng lại và không thể thốt lên lời. Người ta cũng thấy rằng khi danh Chúa Jesus được nói ra khi có mặt người đó thì ma quỉ trong họ sẽ tức giận.

Satan phản ứng mạnh mẽ ngay cả việc ám chỉ đến danh Chúa. Đôi khi nạn nhân của nó bị sùi bọt mép, ngã lăn ra, rủa sả, lăng mạ, phản ứng bằng bạo lực chống lại sự ngợi khen Đức Chúa Trời hoặc Chúa Jesus.

C. KẾT LUẬN

Hễ khi nào một Cơ đốc nhân cảm thấy không thích sự ngợi khen thì nên chân thành tra xét lại tấm lòng của mình. Người ấy hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết thực chất nan đề của mình và cho thấy điều gì đang cản trở và làm tắt nghẽn dòng chảy của sự ngợi khen.

Khi Chúa đã bày tỏ điều đó thì phải ăn năn và từ bỏ sự cản trở đó. Người ấy phải có tấm lòng biết vâng lời Đức Chúa Trời và dâng lên Ngài sự ngợi khen.

Nếu dòng chảy của sự ngợi khen vẫn không thể tuôn đổ ra được thì nên tìm đến những người trưởng thành và có nhạy bén thuộc linh để được giúp đỡ. Có lẽ còn có sự áp chế của Satan trong đời sống cần được phá vỡ. Nếu điều này không được thực hiện thì người ấy không bao giờ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và vui mừng trong sự tư do được.

Tình trạng không thể ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời cho thấy có một sự tắt nghẽn nào đó. Có một nan đề căn bản cần phải được giải quyết. Hãy cứ tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đến khi đắc thắng, những dòng sông ngợi khen sẽ được tuôn đổ ra từ nơi sâu thẩm bên trong!