Tìm kiếm

E1.9 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CHÚA: THỜ PHƯỢNG

Chương 9: CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CHÚA: THỜ PHƯỢNG

A. MỖI TÍN ĐỒ LÀ MỘT THẦY TẾ LỄ.

Trong thời đại Tân Ước, mỗi tín đồ là một thầy tế lễ.

"Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân đặc biệt thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em đã được chọn để rao giảng sự nhơn đức của Ngài. Vì Ngài đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm mà vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài " (1Phi-e-rơ 2:9 smf).

Đây là bức tranh bằng lời tuyệt vời mô tả về Hội Thánh của Chúa Jesus Christ. Chúng ta là dân tộc được chọn, được gọi là những thầy tế lễ nhà vua trong Hội Thánh. "Ngài đã nhóm hiệp chúng ta vào trong nước của Ngài và làm cho chúng ta trở thành những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha. .." (Khải Huyền 1:6 smf).Là "tế lễ nhà vua", mỗi người đều có một chức vụ tế lễ rộng lớn và tuyệt diệu. Chức năng của chức vụ này có ba điều:

1. Chức vụ đối với Chúa,

2. Chức vụ đối với nhau và

3. Chức vụ đối với thế gian.

Chỉ có một cách duy nhất để hoàn thành chức vụ to lớn đối với thế gian này là mỗi chi thể trong Hội Thánh phải trở thành một người hầu việc Chúa. Mỗi chi thể đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong Hội Thánh. "Đấng Christ đã làm cho chúng ta trở nên một nước thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời là Cha. .. và chúng ta sẽ cai trị trên đất " (5:10 smf).

B. CHỨC VỤ CỦA CHÚNG TA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.

Tất cả các chức vụ của Cơ đốc đều bắt đầu bằng sự hầu việc Chúa. "Thờ phượng Đức Chúa Trời" là một giếng nước mà từ đó mới tuôn chảy ra "công tác cho Đức Chúa Trời".Chức vụ thầy tế lễ của chúng ta với Đức Chúa Trời liên quan đến bốn chức năng chính:

1. Cầu nguyện.

2. Ngợi khen.

3. Cảm tạ.

4. Thờ phượng

Mỗi chức năng này đều có một mục đích cụ thể. Tuy nhiên trong bài này, chúng tôi sẽ gộp bốn chức năng này dưới tựa đề chung là "sự thờ phượng"

Đức Chúa Trời là Cha yêu quí của chúng ta ở trên trời. Hơn bất kỳ điều gì khác, Ngài cần sự yêu thương và thờ phượng của chúng ta. Thờ phượng là nói đến "sự kính trọng". Đức Chúa Trời "rất xứng đáng" để chúng ta yêu kính Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước, tình yêu ấy lớn lao thay! (1Giăng 4:19).

Một lần nọ người Pharisi cố lừa và gài bẫy Chúa Jesus bằng một câu hỏi khó. Họ hỏi Ngài "Trong luật pháp và mười điều răn thì điều gì là lớn nhất? ". Chúa Jesus đã nhanh chóng làm cho họ hỗ thẹn vì lối đáp đầy quyền năng nhưng thật đơn giản của Ngài.

"Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn đầu tiên và lớn hơn hết " (Ma-thi-ơ 22:37-38).

Chúng ta yêu thương những gì chúng ta tôn thờ và chúng ta tôn thờ những gì chúng ta yêu. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta bắt nguồn từ sự tương giao của chúng ta với Ngài.

Ngài là Cha nên Ngài luôn muốn tương giao với gia đình của mình. Ngài muốn và chờ đợi chúng ta đáp lại tình yêu thánh khiết của Ngài bằng sự cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Khi chúng ta đến gần Ngài, Ngài sẽ đến gần chúng ta (Gia-cơ 4:8).

Đavít, tác giả Thi thiên đã chỉ ra cách thức để Đức Chúa Trời đến gần chúng ta. Đavít nói: "Đức Chúa Trời là thánh và Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài " (Thi Thiên 22:3 smf).

Thờ phượng Đức Chúa Trời và tương giao với Ngài là hai điều thánh gắn liền với nhau. Bạn không thể có điều này mà không có điều kia!

C. NHỮNG NGƯỜI THỜ PHƯỢNG SAU ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC.

Nhiều người cảm thấy rằng ao ước lớn nhất của Đức Chúa Trời là tìm kiếm "những người hầu việc". Điều này không đúng. Chúa Jesus đã nói rõ với các môn đồ của Ngài rằng Cha đang tìm kiếm "những người thờ phượng"- là những người thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (xem Giăng 4:23).

Sự kêu gọi cao cả nhất và lớn lao nhất của chúng ta trước bất cứ sự kêu gọi nào, ấy là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không phải chịu khổ vì thiếu người làm việc. Người thờ phượng thật luôn là người hầu việc thật. Tình yêu thật là luôn tìm cách làm hài lòng và làm theo ý người mình yêu!

Lẽ thật này được thấy rõ trong câu chuyện quen thuộc về Mari và Mathê (xem Lu-ca 10:38-42). Mathê thì đang ở trong bếp làm việc và bồn chồn. Mari đang ngồi dưới chân Chúa Jesus thờ phượng và học tập lắng nghe. Chúa Jesus phán rằng phần của Mari là quan trọng nhất và điều đó không bị cất khỏi bà.

Cơ đốc nhân không chỉ đơn giản "được cứu để hầu việc" mà còn "được gọi để thờ phượng". Chúa muốn điều đó trước hết, hơn bất cứ điều gì khác. Nếu chúng ta không bước vào chức vụ hầu việc chính Chúa thì chúng ta chẳng bao giờ có một chức vụ hiệu quả đối với nhau và đối với thế giới này.

1. Hội Thánh ở Antiốt

Hội Thánh ở Antiốt cho thấy rằng sự thờ phượng phải là điều quan trọng hàng đầu, thậm chí quan trọng hơn cả sự hầu việc. Đó là một Hội Thánh "làm việc" nhưng trước khi làm việc họ đã thờ phượng.

Hội Thánh đã làm gì trước khi Phaolô và Banaba được Thánh Linh lựa chọn và sai đi làm "những người thợ" trên công trường truyền giáo? Họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời!

"Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm " (Công vụ 13:2).

Thật thú vị khi 13:1 cho chúng ta biết là trong Hội Thánh có nhiều tiên tri và giáo sư nhóm lại. Rõ ràng chức vụ ưu tiên hàng đầu của họ không phải là nói tiên tri hay giảng dạy mà là thờ phượng. Mọi người đang thờ phượng (hầu việc chính Chúa). Từ chức vụ thờ phượng đã tuôn chảy ra lời tiên tri của Đức Chúa Trời liên quan đến công việc.

Theo thứ tự này có những bước hoặc những giai đoạn rõ ràng như sau:

a. Thờ phượng. Trước hết "thờ phượng" Chúa.

b. Lời. Thứ hai là có "lời" từ Đức Chúa Trời.

c. Công việc. Thứ ba là có "công việc" cho Chúa.Phục vụ Chúa trước rồi mới đến phục vụ thế gian.

2. Không Có Sự Thờ Phượng, Không Có Mưa!

Ưu tiên thánh hàng đầu cho sự thờ phượng chính là lời tiên tri mà Xachari đã nói:

"Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, tức Đức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó " (Xa-cha-ri 14:17).

Nguyên tắc rất rõ ràng: Không thờ phượng, Không có mưa! Làm việc mà không thờ phượng thì sẽ thu hoạch rất ít cho dù chúng ta đã lao khổ đến đâu. Tại sao? Vì cần có mưa của Thánh Linh Đức Chúa Trời mới tạo nên vụ mùa được. Không có sự thờ phượng, chúng ta sẽ không có mưa. Nếu chúng ta không có thời gian thờ phượng thì thời gian làm việc của chúng ta cũng sẽ chẳng sản sinh ra bao nhiêu quả.

Thứ tự thiên thượng của Đức Chúa Trời là thờ phượng rồi mới đến công việc. Phục vụ Chúa đem phước hạnh của Thánh Linh Ngài trên những nổ lực của chúng ta. Chúa rất quan tâm đến việc chúng ta thờ phượng Ngài hơn là quan tâm đến công việc chúng ta làm cho Ngài.

D. SỰ THỜ PHƯỢNG TRONG TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT.

Người Do Thái và người Samari đã cãi nhau về nơi thờ phượng đúng đắn trãi qua trong bảy thế kỷ.

Trong khi đi ngang qua xứ Samari, Chúa Jesus đã gặp một người đàn bà ở bên giếng. Trước sự ngạc nhiên của bà ta, Chúa Jesus đã bắt đầu nói với bà về những ước muốn và khao khát sâu xa trong lòng bà về Đức Chúa Trời.

Trong cuộc nói chuyện đó, bà đã nêu lên vấn đề từ ngàn xưa về nơi thờ phượng đúng đắn. Chúng ta hãy lắng nghe cuộc nói chuyện này:

"Thưa ông, tôi có thể thấy rằng ông là một tiên tri. Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi này còn người Do Thái các ông lại nói rằng chúng ta phải thờ phượng ở Giêrusalem. Ai nói đúng?

Chúa Jesus đáp "Hãy tin ta, hỡi người đàn bà kia, giờ đến là lúc các ngươi sẽ không thờ phượng Cha ở trên núi này hoặc ở tại Giêrusalem. .. Giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong tâm thần và lẽ thật. Đó là những người thờ phượng mà Cha đang tìm kiếm " (Giăng 4:19-23).

1. Hai Phần Thiết Yếu

Theo lời của Chúa Jesus, sự thờ phượng có thể được chia làm hai phần:

a. TÂM THẦN ... là phần thuộc về Đức Chúa Trời.

b. LẼ THẬT... là phần của con người.

Nói cách khác, cả Đức Chúa Trời và con người đều phải dự phần để sự thờ phượng được trọn vẹn.

2. Phần Của Đức Chúa Trời Trong Sự Thờ Phượng.

Phần của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng có liên quan đến Con của Ngài và Thánh Linh của Ngài. Tác giả sách Hêbơrơ đã nói đến vai trò của Chúa Jesus trong sự thờ phượng. Tác giả này đã trích một Thi thiên của Đavít mà trong đó, tác giả Thi thiên đã nói thay cho Đấng Christ.

"Lạy cha, con sẽ giới thiệu danh của Ngài cho anh em con. Giữa Hội Thánh của Ngài sẽ có sự ngợi khen Ngài " (Hê-bơ-rơ 2:12 smf).

Câu Kinh Thánh này đặt ra cho chúng ta một vấn đề thú vị để suy nghĩ. Chúa Jesus sẽ ngợi khen Cha giữa Hội Thánh như thế nào?

a. Bài Hát ngợi Khen Của Chúa Jesus.

Tôi tin rằng Ngài làm điều đó qua môi miệng chúng ta, sử dụng giọng nói của chúng ta. Khi chúng ta đầu phục sự hành động của Thánh Linh trên chúng ta thì sự kính mến Cha của Chúa Jêsus sẽ tuôn chảy ra từ nơi sâu thẳm nhất của chúng ta.

Bấy giờ "thân vị" của Chúa Jesus là đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Nhưng sự hiện diện của Chúa trong chúng ta là bởi Thánh Linh của Ngài.

Do đó khi Thánh Linh xức dầu để chúng ta thờ phượng, bài hát ngợi khen của Chúa Jesus sẽ tràn đầy trên môi miệng và tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta để môi miệng và giọng hát của mình cho Thánh Linh hành động là chúng ta đang thờ phượng Cha trong tâm thần.

Đây chính là "bài hát thật của Chúa" bởi vì khi Thánh Linh đổ đầy tâm linh chúng ta bằng sự thờ phượng của Chúa Jesus thì chúng ta sẽ biểu lộ điều đó với Cha bằng giọng ca của chúng ta.

Điều này đã xảy ra trong Cựu Ước. Trong triều đại của vua Êxêchia, một cuộc phục hưng lớn đã nổ ra, là kết quả của việc tẩy sạch và khôi phục đền thờ. Câu chuyện như thế này:

"Vua đặt người Lêvi ở trong đền Đức Giêhôva, cầm chập chỏa, đờn cầm, đờn sắt, tùy theo lệ định của Đavít; vì lệ định ấy do nơi Đức Giêhôva cậy các tiên tri Ngài mà dạy biểu.

Các người Lêvi đứng cầm nhạc khí của Đavít, còn những thầy tế lễ cầm còi.

Êxêchia truyền dâng của lễ thiêu, và đương lúc khởi dâng của lễ thiêu thì khởi hát bài ca khen ngợi Đức Giêhôva, có còi thổi và nhạc khí của Đavít, vua Ysơraên, họa thêm. Cả hội chúng thờ lạy, người ca hát đều hát, và kẻ thổi kèn đều thổi kèn, cho đến đã xông của lễ thiêu, đoạn khi dâng của lễ thiêu xong, vua và các người ở với vua bèn cúi xuống thờ lạy.

Vả lại, vua Êxêchia và các quan trưởng biểu người Lêvi hát ngợi khen Đức Giêhôva bằng lời hát của Đavít và của Asáp, là Đấng tiên kiến, chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng và cúi đầu xuống mà thờ lạy " (2Sử Ký 29:25-30).

b. Được Đầy Dẫy Thánh Linh.

Nhưng nếu chỉ có "hình thức" thờ phượng mà lại không có sự hiện diện của Chúa Jesus và Đức Thánh Linh thì đáng buồn thay!

Chỉ có Thánh Linh của Đấng Christ mới tạo ra được một sự thờ phượng thật mà Cha chấp nhận. Không có sự hiện diện của Thánh Linh thì sự thờ phượng của chúng ta bất quá chỉ là một nghi thức tôn giáo trống rỗng. Đây là điều Chúa Jesus muốn nói khi Ngài nói về các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời đại của Ngài.

"Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích. .." (Ma-thi-ơ 15:8, 9 smf).

Nói cách khác, khi lòng chúng ta đầu phục Thánh Linh sự sống của Đấng Christ thì sự thờ phượng của chúng ta sẽ không theo hình thức vô nghĩa. Sự thờ phượng phải là một sự tuôn đổ tình yêu và sự ngợi khen một cách tươi mới. Phaolô đã nói lẽ thật này bằng những lời như sau:

"Hãy luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta " (Ê-phê-sô 5:18-20 smf).

Khi chúng ta liên tục được đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta có thể dâng sự ngợi khen cho Chúa, đàn hát dâng lên Ngài.

Trong Hội Thánh ngày hôm nay, âm nhạc thường dùng để hát cho con người hoặc vì con người. Trong Kinh Thánh, âm nhạc hướng về hoặc được hát cho Chúa và vì Chúa.

Chúng ta cần thuận phục sự hành động của Thánh Linh trên chúng ta để trở thành những người thờ phượng thật. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể hát những bài hát ngợi khen của Chúa Giêxu được Đức Thánh Linh cảm động trong lòng lên cho Đức Chúa Cha.

3. Phần Của Con Người Trong Sự Thờ Phượng.

"Ai có thể lên án Đức Giêhôva? Ai có thể đứng trong nơi thánh của Ngài (để thờ phượng)? Đó là người có đôi tay và tấm lòng trong sạch. Đó là người chân thật trong cả con đường mình. Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của Chúa " (Thi Thiên 24:3-5 smf).

Phần của con người trong sự thờ phượng là đến với Đức Chúa Trời trong "lẽ thật". Điều này có nghĩa là tấm lòng (những động cơ) của người đó phải trong sạch, lương thiện và chân thật, nếu không sự thờ phượng của họ không được chấp nhận.

a. Các Luật Lệ Của Đền Tạm.

Điều này được xác định qua những luật lệ được ban cho các thầy tế lễ trong đền tạm của Môise. Trong cấu trúc và chức vụ tế lễ của đền tạm có nhiều điều minh họa về những gì mà Chúa Jesus và những người theo Ngài phải làm.

Tất cả những điều về của lễ, sự tắm rửa, sự xức dầu và áo quần đều là những minh họa quan trọng về những nguyên tắc thuộc linh quan trọng mà Chúa Jesus và Hội Thánh phải làm theo. Trước khi thầy tế lễ có thể hầu việc và thờ phượng Chúa trong Nơi Thánh, họ phải được:

1) Tẩy sạch tội lỗi bằng huyết của con sinh (Lê-vi Ký 4:3)

2) Rửa bằng nước,

3) Xức dầu để thờ phượng, và

4) Mặc quần áo tế lễ sạch sẽ (Xuất Ê-díp-tô 30:17-33).

Họ sẽ chết nếu họ không giải quyết tội lỗi, tự tẩy sạch sự ô uế của mình, nhận sự xức dầu và mặc quần áo tế lễ sạch sẽ. Chỉ lúc đó họ mới có thể vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Họ phải được chuẩn bị để mà thờ phượng!

b. Sự Chuẩn Bị Của Chúng Ta Ở Trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta cũng phải:

1) Chấp nhận huyết của Chúa Jesus trên thập tự giá (Khải Huyền 1:5).

2) Được "tắm rửa " cách đúng đắn bởi phép báptêm bằng nước (Công vụ 22:16; Hê-bơ-rơ 10:22).

3) "Được xức dầu " để phục vụ bằng cách được báptêm trong Thánh Linh (Lu-ca 4:18), và

4) "Được mặc lấy " quyền năng (24:29) trước khi chúng ta có thể phục vụ Chúa cách đúng đắn.

c. Kinh Thánh Tuyên Bố.

Ngợi khen Chúa vì tất cả những nhu cầu này sẽ được thỏa mãn đầy đủ trong Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh tuyên bố rằng chúng ta sẽ được:

1) Tẩy sạch bởi huyết Ngài "Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình sẽ tha thứ cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác " (1Giăng 1:9 smf).

2) Rửa sạch bởi báptêm bằng nước và lời của Ngài "Đấng Christ đã tự phó mình cho Hội Thánh. Ngài làm điều này để Hội Thánh được thánh và sạch, được rửa bởi nước và Lời " (Ê-phê-sô 5:25, 26 smf).

3) Được Đức Thánh Linh xức dầu "Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm vững vàng đức tin của chúng tôi với anh em trong Đấng Christ. Ngài đã xức dầu cho chúng ta và đóng ấn Ngài trên chúng ta. Ngài đã làm điều này bằng cách đặt Thánh Linh Ngài vào lòng chúng ta. Đây là lời hứa của chúng ta về những điều sẽ đến " (2Cô-rinh-tô 1:21, 22 smf).

4) Mặc lấy sự công bình của Ngài "Hỡi Chúa, xin hãy để những thầy tế lễ của Ngài được mặc lấy sự cứu rỗi... Ngài đã mặc cho tôi cái áo cứu rỗi. Ngài đã phủ tôi bằng chiếc áo công bình..." (2Sử Ký 6:41; Ê-sai 61:10 smf).

d. Chúa Jesus Christ: Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Của Chúng Ta.

Tác giả sách Hêbơrơ đã tóm tắc chức vụ tế lễ của những người được tẩy sạch bằng huyết trong những câu Kinh Thánh sau:

"Hỡi anh em yêu dấu, bây giờ chúng ta được tự do bước vào nơi chí thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự. Chúng ta có thể làm điều này mà không sợ hãi gì vì huyết Chúa Jesus đã đổ ra vì tội của chúng ta. Qua con đường mới và sống mà Chúa Jesus đã mở ra cho chúng ta bởi huyết Ngài trên thập tự, chúng ta có thể bước vào. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta và Ngài đã cai trị cả nhà của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật đầy đức tin.

"Tấm lòng của chúng ta đã được tẩy sạch và chúng ta đã được giải cứu khỏi những cảm giác tội lỗi. Thân thể chúng ta đã được rửa sạch bởi nước tinh khiết của phép báptêm. Do đó, chúng ta hãy nắm lấy hy vọng mà chúng ta đã tuyên xưng. Chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài đã hứa " (Hê-bơ-rơ 10:14-23 smf).

Phải Đấng Christ đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong tâm thần và lẽ thật.

Chúa Jesus vẫn còn tìm kiếm sự thờ phượng Cha "ở giữa Hội Thánh " (Hê-bơ-rơ 1:12). Ngài muốn làm điều này qua chúng ta là những chi thể trong Thân Ngài. Ấy là qua chúng ta và bởi Thánh Linh Ngài mà Con mong muốn bày tỏ sự yêu kính Cha.

E. TÓM TẮT

Chúng ta đã thấy

1. Phần Của Đức Chúa Trời

Phần của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng có quan hệ đến Con và Thánh Linh Ngài.

2. Phần Của Chúng Ta

Chúng ta cũng có phần của mình. Chúng ta đến trước mặt Chúa với đôi tay và tấm lòng trong sạch. Điều này có nghĩa là phải nhanh chóng xưng ra tội lỗi, lỡ lầm và sự thất bại của chúng ta với Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ được tẩy sạch và được bao phủ trong ân điển Ngài, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ được Thánh Linh Ngài xức dầu, và những lời nói, hành động của chúng ta trở nên đúng đắn và thánh khiết trong con mắt của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể "... dâng lên sự ngợi khen về vinh hiển Ngài " (Ê-phê-sô 1:12).

Như vậy chúng ta sẽ là "... một dân được chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua và là dân thánh " (1Phi-e-rơ 2:9). Với tất cả tấm lòng và sự vui mừng, chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu và ân điển của Ngài cho cả thế giới. Tất cả những điều đó đều bắt đầu bằng sự thờ phượng.

Đây là điều chúng tôi muốn nói khi chúng tôi cho rằng mỗi tín đồ phải học tập "phục vụ Chúa".

Tại sao bạn không dâng môi miệng và giọng hát của bạn cho Chúa ngay giờ này và bắt đầu thờ phượng Ngài? Hãy nói với Ngài rằng:

"Lạy Chúa, con yêu Ngài. Con cất cao tiếng hát của con để thờ phượng Ngài.

Ồ, linh hồn tôi vui mừng.

Hỡi Vua tôi, hãy vui mừng về những gì Ngài đã nghe.

Hãy để điều đó là một âm thanh ngọt ngào trong tai của Ngài.