Tìm kiếm

E1.8 SỰ KÊU GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: CHỨC VỤ ÂN TỨ

Chương 8: SỰ KÊU GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: CHỨC VỤ ÂN TỨ

Phần Dẫn Nhập

Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh bao gồm việc trang bị cho tất cả các chi thể để họ trở thành những chi thể biết phục vụ Chúa. Theo Ê-phê-sô 4:11, 12 thì các ân tứ lãnh đạo của các vị sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và các giáo sư là để trang bị cho các chi thể trong Hội Thánh để những chi thể đó có thể thi hành chức vụ.Trái và ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời làm cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh có thể hoàn thành " sự kêu gọi" hoặc chức vụ của họ trong Thân thể Đấng Christ. Như đã nói, công việc chính của người lãnh đạo là huấn luyện và trang bị cho những chi thể để trở thành những người hầu việc Chúa. Đó là điều mà chúng ta là những người lãnh đạo phải làm. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có sẵn quyền năng và uy quyền để làm điều đó.Thánh Linh đến trên chúng ta để ban cho chúng ta quyền năng và uy quyền. Thật vậy, chữ "trên" khi chỉ về Thánh Linh, thì gần như luôn nói đến bổn phận và uy quyền thiên thượng.

A. NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA: QUYỀN NĂNG VÀ UY QUYỀN THUỘC LINH CỦA NGƯỜI ĐÓ

1. Chúa Jesus: Là Đầu Của Hội Thánh.

Đầu của Hội Thánh và của những người lãnh đạo Hội Thánh là Chúa Jesus Christ. Quyền bính của những người lãnh đạo Hội Thánh do nơi cái Đầu của họ mà đến. Chúa Jesus phán rằng: "Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta" (xem Ma-thi-ơ 28:18).Hãy chú ý đến những câu Kinh Thánh sau đây để thấy quyền phép và uy quyền của Đấng Christ có liên quan đến sự hiện diện của Thánh Linh "trên" Ngài như thế nào:"Thần của Đức Giêhôva sẽ ngự trên Ngài, tức là Thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giêhôva. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giêhôva làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. " (Ê-sai 11:2-4 smf).

"Hãy xem đầy tớ của ta đây, là kẻ mà ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa và ta vui mừng về người. Ta sẽ đặt Thần của ta trên người. Người sẽ đem sự công bình và lẽ thật đến cho mọi dân tộc. .. Người sẽ đem sự công bình đến cho những kẻ đã bị đối xử bất công " (42:1, 3 smf).

"Thần của Chúa Giêhôva ngự trên ta; vì Đức Giêhôva đã xức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ nghèo và cho kẻ bị đối xử bất công. Ngài đã sai ta đến để yên ủi những người có lòng tan vỡ, giải phóng những kẻ bị trói buộc, mở mắt cho kẻ mù. .. Vì ta, Đức Giêhôva, yêu mến sự chánh trực " (61:1-8 smf).

"Và Thánh Linh đã ngự xuống trên Ngài. .. Sau đó Chúa Jesus trở lại Galilê đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. .. Dân chúng rất ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. .. Với uy quyền và năng quyền đó, Ngài đã ra lệnh cho tà linh phải ra khỏi và chúng đã ra! " (Lu-ca 3:22; 4:1, 14, 36 smf).

Trong những câu Kinh Thánh trên và dưới đây, Thánh Linh được mô tả như chiếc áo của vua hoặc một tấm áo choàng phủ trên Chúa Jesus. Ngài đã được "mặc lấy" quyền năng và uy quyền.

2. Mặc Lấy Quyền Phép Từ Trên Cao.

24:49 là một lời hứa tuyệt vời cho bạn và tôi: "Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao ".

Chữ "vai" trong câu Kinh Thánh dưới đây nói đến trách nhiệm và uy quyền thiên thượng, tức là quyền và khả năng (uy quyền và năng quyền) để cai trị. "Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. .. Sự cai trị bình an của Ngài sẽ gia tăng và chẳng hề dứt " (Ê-sai 9:6-7 smf).

"Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi giúp sức người. Ta sẽ lấy uy quyền và sự cai trị của ngươi đặt vào tay người. Và chìa khóa (chánh trị) của nhà Đavít sẽ đặt trên vai người. .. Phải, người ta sẽ treo trên người mọi sự vinh hiển của nhà cha người " (Ê-sai 22:21, 22, 24 smf).

Chính vinh hiển, tôn trọng và quyền năng đó đã được ban cho Ađam và Êva lúc sáng tạo. Họ được tạo dựng theo "ảnh tượng" của Đức Chúa Trời và "mặc lấy" uy quyền thiên thượng. Họ đã cai trị khắp trái đất dưới uy quyền của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên khi phạm tội, họ đã đánh mất chiếc "áo bào" uy quyền công bình của họ. Satan đã cướp quyền cai trị của họ và thống trị cả thế gian này cho đến khi Chúa Jesus đến.

Tại thập tự giá, Satan đã bị tước bỏ uy quyền và bị đánh bại. Đấng Christ là người chiến thắng và mang lại cho con người quyền cai trị trên cả trái đất (xem Hê-bơ-rơ 2:14, 15).

Sau khi phục sinh, Chúa Jesus đã ghi khắc lẽ thật này vào trong trí của các môn đồ rằng: "Tất cả năng quyền và uy quyền trên trời và dưới đất (bây giờ) đã giao cho ta. .. Như Cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. .. Quả thật ta sẽ sai Đấng mà Cha đã hứa đến trên các ngươi. Vì vậy hãy chờ đợi trong thành Giêrusalem cho đến khi các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. .. Vì khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép " (Ma-thi-ơ 28:18; Giăng 20:21; Lu-ca 24:49; Công vụ 1:8).

3. Dưới Uy Quyền

Bởi lời Chúa và quyền năng của Thánh Linh, chúng ta đã được ban cho uy quyền trên các tà linh và ngay cả trên chính ma quỉ (xem Lu-ca 10:19). Giacơ đã giải thích rõ ràng lẽ thật này trong thư tín của ông "Hãy phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7).

Từ "phục" trong tiếng HyLạp của Tân ước là một thuật ngữ quân sự có nghĩa là "dưới quyền"- dưới quyền của một sĩ quan hoặc người có cấp bậc cao hơn. Những ai ở trong uy quyền trước hết phải là người ở dưới uy quyền.

Khi chúng ta đến "tuân theo" uy quyền thì uy quyền đó sẽ đến "trên" chúng ta. Chúng ta nói và hành động trong quyền năng của uy quyền đó chứ không phải trong uy quyền của chính chúng ta.

Trong uy quyền thuộc linh cũng vậy. Khi chúng ta phục uy quyền của Chúa Jesus thì uy quyền của Ngài sẽ đến trên chúng ta. Khi chúng ta nói lời của Ngài và vâng theo mạng lệnh của Ngài thì quyền năng của Thánh Linh sẽ đến hành động trên chúng ta. Chúng ta đang nói và đang hành động thay mặt Ngài thì Ngài cũng đang nói và hành động qua chúng ta. Không có gì lạ khi ma quỉ phải sợ hãi và tháo chạy!

B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁM KHÁ VÀ PHÁT TRIỂN CHỨC VỤ.

Đức Chúa Trời đưa ra lời kêu gọi, năng quyền và uy quyền cần thiết để hoàn thành chức vụ hoặc sự kêu gọi mà Ngài gọi họ.

Vấn đề ở đây là "Làm thế nào chúng ta có thể khám phá và phát triển chức vụ của chúng ta và chức vụ của những thành viên của chúng ta? Làm thế nào chúng ta tìm thấy được sự kêu gọi của mình? Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị tốt nhất cho điều đó? Chúng ta có thể bắt đầu thực hành điều đó từ đâu?". Đây là những câu hỏi đúng đắn và xứng đáng được trả lời cách phải lẽ.

1. Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi.

Chức vụ của chúng ta trong Thân Thể của Đấng Christ là do Đức Chúa Trời chọn chứ không phải bởi chính chúng ta hay bởi người khác (xem Hê-bơ-rơ 5:4). Chính Đức Thánh Linh đặt sự kêu gọi trong lòng chúng ta. Khi sự kêu gọi đó phát triển, Đức Chúa Trời sẽ để ý, chấp thuận và tôn cao. Đa-vít nói "Sự tôn cao và quyền năng không đến từ nơi nào trên đất nhưng đến từ Đức Chúa Trời " (Thi Thiên 75:6, 7 smf).

Đức Chúa Trời đã thiết lập trong Hội Thánh Ngài những người lãnh đạo địa phương để làm những người chăn cho bầy của Ngài. Người chăn bầy (mục sư) được kêu gọi để bảo vệ, hướng dẫn, sữa trị, cho ăn, dạy dỗ và chăm sóc bầy chiên. Một tầm nhìn như vậy rất cần thiết cho chức vụ của những chi thể để phát triển trong sự quân bình và tốt đẹp.

2. Hội Thánh Địa Phương.

Điều này có nghĩa là tín đồ nên liên hệ với Thân Thể của Đấng Christ trong một Hội Thánh địa phương (như là mỗi chi thể). Nếu có những người chăn bầy địa phương khôn ngoan, yêu thương, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin thì Hội Thánh địa phương đó sẽ là khôn ngoan nhất, an toàn nhất và tại đó các chức vụ sẽ lớn lên và phát triển.

Những tín hữu đã tìm gặp được những người lãnh đạo khôn ngoan và yêu thương thì họ sẽ tránh được nhiều đau thương, nan đề và không hao phí thì giờ và năng lực. Bạn có phải là người chăn như thế không?

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Để cho kế hoạch của Đức Chúa Trời được tiến hành, Ngài cần những mục sư biết yêu thương, chân thật, trung thành và kết ước với Chúa và với bầy của Ngài.

Không có một Hội Thánh địa phương nào là trọn vẹn cả. Chúa không đòi hỏi những người lãnh đạo trọn vẹn. Ngài dùng những người lãnh đạo không trọn vẹn để huấn luyện và trang bị cho những chi thể chưa trọn vẹn.

Nếu Chúa đưa bạn vào một Hội Thánh địa phương mà ông mục sư lớn tuổi làm chủ tọa thì bạn hãy tôn trọng uy quyền của người lãnh đạo đó như là uy quyền của Đấng Christ vậy. Hãy cố hết sức mà giúp đỡ ông ấy trong mọi cách có thể được. Hãy có bổn phận gấp đôi đối với ông mục sư lớn tuổi như thể bạn đang làm cho Chúa vậy.

3. Những Công Việc Ưu Tiên Hàng Đầu Của Người Lãnh Đạo.

Chức vụ của chúng ta trong Chúa bắt đầu ở những người có quan hệ trong đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta đụng chạm đến rất nhiều người mỗi ngày. Vì vậy chúng ta nên bắt đầu ở những con người trong thế giới nhỏ bé của chúng ta, đó là những thành viên trong gia đình, Hội Thánh, trường học bên cạnh, những người cùng làm việc chung và những người đang sống trong cộng đồng của chúng ta.

Ước muốn của chúng ta là chia xẻ sự sống, tình yêu và lẽ thật của Chúa Jesus cho họ. Chúng ta sẽ làm điều này một cách chân tình, thực tế và riêng tư. Chúng ta hãy tìm cách giúp đỡ và phục vụ người khác bằng mọi cách mà chúng ta có thể làm trong danh của Chúa.

Hằng ngày hãy tin rằng Thánh Linh sẽ tuôn chảy qua đời sống của bạn và đem phước hạnh của Ngài đến cho những người xung quanh bạn. Khi bạn chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời cho người khác theo cách thức nhỏ bé này thì những cơ hội lớn hơn sẽ mở ra. Bạn sẽ thấy cần phải làm những gì và làm như thế nào với người khác.

Khi chúng ta tìm cách đem sự sống của Đức Chúa Trời đến với người khác, chúng ta sẽ học tập tin cậy nơi Thánh Linh về sự giúp đỡ và quyền năng của Ngài.

Trái và ân tứ của Thánh Linh sẽ kết hợp với nhau trong cách tốt đẹp và quân bình. Thậm chí chúng ta có thể không nhận biết trái và ân tứ của Thánh linh rất mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, nhưng người khác sẽ nhận thấy !

C. NĂM CHỨC VỤ ÂN TỨ CƠ BẢN.

Thật vậy năm chức vụ ân tứ là sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư là nền tảng của Hội Thánh (xem Ê-phê-sô 2:20; 1Cô-rinh-tô 3:10-11). Trong bức thư của Phaolô gởi cho Hội Thánh ở Êphêsô, ông đã liệt kê những ân tứ này.

"Đấng Christ đã ban cho mỗi một chúng ta một ân tứ đặc biệt từ nguồn ân điển của Ngài. Đó là lý do tại sao mà tác giả Thi thiên nói rằng: "Khi Ngài được đưa lên trời, Ngài đã ban ân tứ cho loài người. .."

"Ân tứ mà Ngài ban cho là mỗi người có một chức vụ khác nhau. Sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư.

"Ngài làm điều này để dân sự của Đức Chúa Trời được huấn luyện và trang bị để hầu việc Ngài. Những ân tứ này rất cần thiết cho Thân Thể của Đấng Christ để lớn lên, trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh " (Ê-phê-sô 4:7, 8, 11, 12 smf).

Bây giờ chúng ta sẽ xem qua năm chức vụ lãnh đạo này.

1. Sứ Đồ

Là người đặt nền tảng (hoặc gieo trồng) Hội Thánh mới. Sứ đồ là người chỉ định những người lãnh đạo địa phương và cho những lời khuyên bảo trước khi lên đường.Ông sẽ liên lạc thường xuyên với họ và thông báo cho họ biết những gì Đức Chúa Trời đang hành động trong Hội Thánh chung. Sứ đồ của Đấng Christ có một sự kêu gọi đặc biệt để làm trong mọi thế hệ. Chức vụ ân tứ này cũng quan trọng trong thời đại ngày nay cũng như trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử Hội Thánh. (xem Lu-ca 11:49; 1Cô-rinh-tô 12:28; Ê-phê-sô 2:20).

2. Tiên Tri

Là người nhận được sứ điệp đúng lúc từ tấm lòng và ý tưởng của Đức Chúa Trời. Ông nói trước những sự kiện. Ông nói với các nhà lãnh đạo và những người khác và nói với họ về điều sẽ đến trong tương lai nếu họ hành động ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Chức vụ của ông là "gây dựng" và "an ủi" Thân Thể của Đấng Christ (xem Công vụ 11:28; 13:1; 21:10-11).

3. Nhà Truyền Giảng Phúc Âm

Đây là người rao giảng phúc âm của Đấng Christ cho tội nhân. Sứ điệp của ông đơn giản, trực tiếp và bằng quyền năng của Lời Đức Chúa Trời. Người ta được sự cảm động để đưa ra lời quyết định về Đấng Christ (xem Công vụ 8:5-40; 21:8).

4. Mục Sư

Là người có tấm lòng của người chăn chiên. Ông chăm lo cho từng con chiên riêng biệt nhưng cũng bao quát cả bầy chiên. Ông tìm cách để hướng dẫn, bảo vệ, sữa trị, cho ăn và an ủi dân sự của Chúa trong phạm vi một Hội Thánh địa phương (xem Giăng 10:11-18).

5. Giáo Sư

Là người có lòng yêu mến Lời Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Ông tìm cách dạy những lẽ thật thiên thượng vừa thực tế vừa có tính cách cá nhân. Ông giúp đỡ cho phần tâm trí của con người để họ có thể biết làm thế nào để bước đi một cách khôn ngoan trong ý chỉ của Đức Chúa Trời (xem Nê-hê-mi 8:4-8).

D. ÂN TỨ LÃNH ĐẠO ĐƯỢC BAN CHO ĐỂ HUẤN LUYỆN VÀ TRANG BỊ CHO TÍN ĐỒ.

Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng Đấng Christ đã ban năm ân tứ lãnh đạo này để huấn luyện và trang bị cho những tín đồ mới để họ trở thành những người hầu việc Chúa. Các thánh đồ phải được trang bị sẵn sàng để phục vụ.

1. Các Tín Hữu Phải Học Tập...

Những người đã được kêu gọi vào một trong năm chức vụ lãnh đạo, là những người phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng gồm ba phần. Họ phải dạy dỗ các tín hữu làm thế nào để:

a. Phục vụ Chúa,

b. Phục vụ lẫn nhau và

c. Phục vụ thế gian.

2. Dạy Họ Làm Thế Nào

Trang bị cho các chi thể để hoàn thành ba phạm trù chức vụ bao gồm việc dạy họ phải thực hiện những điều sau đây như thế nào:

a. Thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật

b. Thức canh, cầu nguyện và cầu thay.

c. Đánh trận thuộc linh.

d. Nghiên cứu Kinh Thánh.

e. Lớn lên trong bản tánh của Đấng Christ.

f. Vận dụng các ân tứ Thánh Linh.

g. Lắng nghe tiếng Chúa.

h. Phục vụ các thánh đồ tức là dân sự của Đức Chúa Trời.

i. Làm chứng cho người chưa tin.

Bằng cách này, các tín hữu sẽ trưởng thành và phát triển trong Chúa Jesus và làm cho Thân thể của Ngài tức là Hội Thánh được mạnh mẽ.

3. Mỗi Chi Thể là Một Người Hầu Việc Chúa.

Dân sự của Chúa không giống như con trẻ luôn chờ đợi sự giúp đỡ của người khác. Họ phải lớn lên trong Đấng Christ để có thể hầu việc Chúa trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ Tân Ước có một nan đề đã xảy ra trong vòng những tín đồ người Do Thái.

"Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em sao; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.

Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ " (Hê-bơ-rơ 5:12-14).

Mỗi tín hữu đều phải trở thành một người hầu việc Chúa, tức là người biết phục vụ Chúa, phục vụ các tín đồ khác và phục vụ những người chưa tin.

E. PHAOLÔ LIỆT KÊ NHỮNG CHỨC VỤ KHÁC.

Ngoài năm chức vụ ân tứ lãnh đạo cơ bản được liệt kê ở trên, Phaolô còn kể đến những chức vụ khác cho những chi thể không được huấn luyện để trở thành người hầu việc Chúa là những người:

• Phục vụ Chúa,

• Phục vụ lẫn nhau và

• Phục vụ thế gian (những người chưa tin).

Những ân tứ đó như sau (xin xem Rô-ma 12:6-8 và 1Cô-rinh-tô 12:28-29).

1. Phục Vụ Và Giúp Đỡ

Điều này nói đến một sự phục vụ cụ thể trong mối tương giao địa phương. Ân tứ này cũng bao gồm chức vụ chấp sự nhưng cũng cần có nhiều hoạt động khác nữa.

2. Khuyên Bảo

"Khuyên bảo" có nghĩa là khích lệ, yên ủi, khuyên lơn và trao đổi với dân sự của Chúa. Mục đích của chức vụ này là khích lệ các tín đồ về sự thờ phượng, công việc, chiến trận và chứng nhân cho Chúa. "Người đi khuyên bảo" phải có đức tin bùng cháy.

3. Dâng Hiến

Chức vụ này nói đến sự dâng hiến của cải trên đất này (thường là tiền bạc) để lo liệu công việc Chúa. Người dâng hiến phải lương thiện, chân thật và khiêm nhường. Người dâng hiến phải nhạy bén với Thánh Linh và ban cho với sự khôn ngoan. Chỉ khi đó mới dâng đúng số lượng cho đúng người vào đúng lúc và đúng lý do.

4. Quản Trị

Chức vụ này nói đến những người lãnh đạo khôn ngoan, mạnh mẽ, yêu thương, biết cách hoạch định, tổ chức, huấn luyện và thành lập ngân sách chi tiêu và chịu trách nhiệm trong Hội Thánh. Điều này bao gồm cơ cấu tổ chức để coi sóc những công việc của Hội Thánh (Công vụ 6:3).

5. Thương Xót

Chức vụ này cần có sự thông cảm, một tình cảm quan tâm đến người khác, và sự khôn ngoan để biết phải làm gì. Sự khôn ngoan gắn liền với hành động thực tế.Đây là sự kêu gọi không những thỏa mãn những nhu cầu thuộc thể mà còn mang đến cho người cần sự giúp đỡ đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Có một nhu cầu lớn lao trong Thân Thể Đấng Christ để dành cho "những con người có lòng thương xót" này (xem Gia-cơ 2:13-16).

6. Các Phép Lạ Và Sự Chữa lành

Phép lạ thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời và chứng tỏ sự hiện diện của Ngài. Mục đích của các ân tứ này là chỉ cho người vô tín con đường đến với Đức Chúa Trời và gây dựng đức tin cho các thánh đồ. Đó là những dấu hiệu về tình yêu thương đang hành động cho những ai cần đến. Những chức vụ này mở đường cho phúc âm ân điển của Đức Chúa Trời.Các ân tứ chữa lành (số nhiều theo bản HyLạp) là cung cấp quyền năng chữa lành của Đấng Christ cho những người bệnh.Thật là phước hạnh biết bao khi những ân tứ này đang vận hành trong đời sống của những chi thể và những người lãnh đạo Hội Thánh!

F. NHIỀU CHỨC VỤ KHÁC TRONG THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST.

Có nhiều chức vụ khác được Kinh Thánh nói đến. Chúng ta có thể thêm những chức vụ khác vào trong danh sách của chúng ta.

1. Cầu Thay

Kiêng ăn cầu thay cho người khác luôn là một chức vụ có quyền năng trong Hội Thánh mặc dầu chức vụ này thường không biểu lộ bề ngoài.

2. Tiếp Đãi Khách

Sự tiếp đãi tử tế trong gia đình Cơ đốc đã mang lại phước hạnh đến cho nhiều đời sống. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ trong Kinh Thánh.

3. Thăm Viếng

Chúng ta có thể đem tình yêu của Đức Chúa Trời đến cho người khác khi họ không đến với chúng ta được. Chúng ta nên nghĩ đến những người bệnh, người lớn tuổi, người neo đơn và những người bị tù đày. Chúa Jesus muốn đến với hết thảy những người đó.

4. Những Quan Tâm Về Xã Hội

Đức Chúa Trời muốn đến với người nghèo và người túng thiếu biết bao. Đó là những người bị hất hủi và cùng túng. Ngài chỉ có thể đến với họ qua chúng ta.

5. Văn Chương

Sức mạnh của ngôn ngữ viết rất lớn. Đức Chúa Trời đã ban ơn viết lách cho nhiều người. Ơn này bao gồm việc viết những lá thư riêng cho đến những bài báo và sách. Ơn này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng phần thưởng rất lớn.

6. Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng Hiện Đại

Nhiều tiến bộ đã xảy ra trong vô tuyến truyền thanh, phim ảnh, truyền hình và những lĩnh vực thông tin khác. Đây là những phương thức hiện đại để làm chứng. Đức Chúa Trời đã ban khả năng và tài khéo cho những người mà Ngài dùng trong những lĩnh vực sáng tạo. Nếu chúng ta không hoạt động trong những lĩnh vực này cho Đức Chúa Trời thì ma quỉ sẽ vui mừng chiếm chỗ của chúng ta.

7. Nghệ Thuật Âm nhạc

Cơ đốc là một phước hạnh lớn trãi qua nhiều năm mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đã đến lúc những loại hình nghệ thuật khác phải được đem trở lại để phục vụ cho mục đích thánh của Đức Chúa Trời. Những ân tứ đó phải được Thánh Linh đụng chạm để làm cho sự giảng dạy và thờ phượng của chúng ta trở nên phong phú. Để công tác làm chứng cho thế gian này được tốt hơn. Bây giờ ý tưởng nghệ thuật vì nghệ thuật không còn nữa nhưng nghệ thuật phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

8. Sự Giảng Hòa

"Giảng hòa" có nghĩa là đem những người từng là kẻ thù đến chỗ hòa thuận với nhau. Dĩ nhiên điều trước hết là người đó phải hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Sau đó mới cần có sự hòa thuận với nhau. Đây là một điều rất đúng trong Hội Thánh. Sự thù địch và xung đột giữa các tín đồ giống như một vết thương đau nhức trong Thân Thể của Đấng Christ. Không có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh tuyên bố "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. .."

G. NHỮNG Ý KIẾN CUỐI CÙNG VỀ CHỨC VỤ CÁC NHÂN.

Thật dễ thấy rằng nhiều chức vụ kể trên trùng nhau hoặc liên kết với nhau. Một người có thể có nhiều chức vụ để hầu việc Chúa.

Hơn nữa chức vụ này có thể làm nền để xây nên một chức vụ khác. Philíp là một "tôi tớ" trung tín sau này đã trở thành một "nhà truyền giáo" nổi tiếng (so sánh Công vụ 6:1-8:40).

Tất cả chúng ta đều có một sự kêu gọi trong Thân Thể của Đấng Christ. Chúng ta hãy bắt đầu ở vị trí của chúng ta với những gì chúng ta có NGAY BÂY GIỜ! Đức Thánh Linh, Đấng giúp đỡ thiên thượng của chúng ta, sẽ cung cấp bông trái và ân tứ mà chúng ta cần cho sự kêu gọi đó.

Bổn phận của chúng ta là "chăm bón" hoặc phát triển những bông trái đó bằng cách chạy đến với Đức Thánh Linh trong những lúc khó khăn.Chúng ta phải học tập sử dụng cách "xuất sắc" và tốt đẹp những ân tứ thuộc linh. Ước muốn của chúng ta là trở thành những đầy tớ ngay lành và trung thành của Chúa Jesus Christ chúng ta.

Những chức vụ cá nhân sẽ được khám phá và phát triển tốt nhất trong sự tương giao của một Hội Thánh địa phương đầy dẫy Thánh Linh. Dưới sự lãnh đạo khôn ngoan và yêu thương, chúng ta sẽ tìm thấy vị trí và chức năng của chúng ta trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bằng cách này, Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở nên mạnh mẽ và trọn vẹn.

Bởi đó chúng ta sẽ sẵn sàng phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ cả thế giới này!