Tìm kiếm

E1.3 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC KHÔI PHỤC: SỰ CỨU CHUỘC

Chương 3: KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC KHÔI PHỤC: SỰ CỨU CHUỘC

A. TẤT CẢ CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC CỨU

Trước khi nghiên cứu về kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu một cách đầy đủ về nhu cầu "được cứu" của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần được cứu khỏi sự đoán phạt và quyền lực của tội lỗi bởi vì chúng ta là những tội nhân. Chúng ta là tội nhân theo "bản chất" và theo "việc làm". Kinh Thánh đã làm sáng tỏ hai đặc điểm căn bản này của tội lỗi:

1. Tội Nhân Theo Bản Chất.

"Bởi một người (Ađam) mà tội lỗi đã vào trong thế gian (nhân loại). Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Do đó sự chết đã lan truyền cho tất cả con người vì (trong Ađam) mọi người đều đã phạm tội " (Rô-ma 5:12 smf).

Là đầu của nhân loại, Ađam đã truyền nhiễm vào toàn thể nhân loại tội lỗi của ông, như một căn bệnh truyền nhiễm. Do đó theo bản chất chúng ta là tội nhân từ khi sinh ra. Chúng ta được sinh ra với một bản chất tội lỗi. Con cái không cần phải được dạy dỗ mới biết phạm tội. Chúng là tội nhân được sinh ra theo bản chất tự nhhiên (giống như cha mẹ nó).

2. Tội Nhân Bởi Việc Làm.

"Tất cả chúng ta giống như chiên đi lạc. Ai theo đường nấy. Thật vậy tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Ê-sai 53:6; Rô-ma 3:23 smf).

Chúng ta không những là tội nhân theo bản chất nhưng cũng là tội nhân theo sự lựa chọn và việc làm. Tất cả chúng ta đều chọn ý riêng của chúng ta và xa cách Đức Chúa Trời.

3. Sự Chết: Án Phạt Của Tội Lỗi.

Đường lối của Đức Chúa Trời là đường lối duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Tất cả những con đường khác đều dẫn đến sự chết. Ngoài Đức Chúa Trời ra chúng ta không còn hy vọng nào cả. Chúng ta đã đánh mất mọi thứ mãi mãi.

Sứ đồ Phaolô đã đưa ra lẽ thật này rất rõ ràng, nhưng cũng cho chúng ta sự hy vọng mà chúng ta cần:

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta " (6:23).

4. Ân Điển: Món Quà Của Đức Chúa Trời.

Ân điển là món quà mà chúng ta không phải tìm kiếm. Sự thương xót là lòng nhơn từ mà chúng ta không xứng đáng để nhận lấy. Bản tánh của Đức Chúa Trời là đầy dẫy ân điển và sự thương xót. Đây là những phẩm chất của tình yêu Ngài.

Đức Chúa Trời là tình yêu nhưng Ngài cũng thánh khiết và công bình. Vì Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình nên Ngài không thể bỏ qua tội lỗi của con người.

Nếu tôi phạm tội (vi phạm luật pháp) và được đem đến trước một quan tòa công bình, ông ta sẽ thi hành luật pháp. Tôi không thể mua sự tự do bằng của hối lộ. Ông ta sẽ phạt tôi chiếu theo điều luật pháp đã qui định về tội phạm của tôi.

Khi một quan tòa trên đất này được nhậm chức, ông ta phải tuyên thệ rằng sẽ tuân theo luật pháp. Nhưng thật không may, có nhiều quan tòa đã vi phạm lời tuyên thệ của mình. Họ là những quan tòa bất nghĩa và không công bằng.

Đức Chúa Trời là quan tòa công bình. Nếu Ngài không ra lệnh thi hành sự đoán phạt tội lỗi thì Ngài là một Đức Chúa Trời không công bình. Thế thì hình phạt cho tội lỗi là gì? Và ai sẽ trả giá cho điều đó?

Như chúng ta đã thấy, hình phạt của tội lỗi là sự chết. "Linh hồn nào phạm tội chắc sẽ chết " (Ê-xê-chiên 18:4, 20 smf). Tội nhân là người đáng phải trả giá đó. Chỉ bằng cách này thì sự công bình của Đức Chúa Trời mới được thỏa mãn.

Một khi án phạt đã được trả, chúng ta mới được "công bình" hoặc được làm cho "đúng đắn" theo con mắt của luật pháp. Đây là con đường duy nhất để chúng ta có thể được "tha thứ" tội lỗi.

Chết vì tội lỗi có nghĩa là phân cách. Sự chết vật lý có nghĩa là phân cách thân thể. Chết về thuộc linh (là hậu quả của tội lỗi, tức là sự trừng phạt) có nghĩa là phân cách với Đức Chúa Trời.

Cha trên trời của chúng ta đã tạo dựng chúng ta để được tương giao với Ngài trong gia đình của Ngài. Tội lỗi của chúng ta đã làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp đó, không chỉ đối với chúng ta mà còn đối với Ngài nữa.

Có cách nào để khôi phục lại mối quan hệ yêu thương và sự sống đó không? Chẳng lẽ cả Đức Chúa Trời và con người phải chịu khổ vì án phạt của tội lỗi này mãi mãi sao? Có phương cách nào để đem con người trở lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời và mối quan hệ gia đình đối với Ngài không? Ngợi khen Đức Chúa Trời vì câu trả lời là có. Phương cách đó được gọi là "sự cứu chuộc".

5. Sự Cứu Chuộc: Ân Điển Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra.

"Hãy tạ ơn Cha trên trời. Ngài đã chuẩn bị nhiều điều kỳ diệu cho dân của Ngài là những kẻ bước đi trong sự sáng. Và Ngài đã làm cho chúng có thể hưởng được tất cả những điều đó.

Cha đã làm điều này bằng cách giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và đem chúng ta vào trong nước của Con yêu dấu Ngài. Phải, chúng ta đã được chuộc, được mua và được đem trở lại, bởi huyết của Ngài. Thật vậy, trong Chúa Jesus, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi " (Cô-lô-se 1:12-14 smf).

"Được cứu chuộc" có nghĩa là mua và đem lại điều gì đó đã bị đánh mất. Trong sự thương xót và ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời đã đến để giúp đỡ con người vì con người không thể tự cứu lấy mình.

Chính Đấng Christ đã chết thế cho con người và đã trả giá cho án phạt để những đòi hỏi về sự vi phạm luật pháp và sự công bình của Đức Chúa Trời được thỏa mãn.

Bây giờ con người có thể được "xưng nghĩa" trước luật pháp. Con người đã được khôi phục để được "đứng công bình" trước mặt Đức Chúa Trời và được tha thứ tội lỗi. Tội trạng của họ được xóa sạch. Giờ đây không còn một tội lỗi nào chống nghịch lại họ nếu họ cầu xin Chúa Jesus tha thứ. Sau đó con người có thể đứng trước luật pháp thánh của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi gì.

Phải, án phạt cho tội lỗi của bạn đã được trả xong và khi bạn nhận ân điển của Ngài, tội lỗi của bạn không còn nữa. Đấng Christ đã chết trên thập tự giá thế chỗ cho bạn. Lẽ ra bạn và tôi đã phải chết vì tội lỗi mình nhưng "... Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta " (Rô-ma 5:8).

Tuy nhiên giá phải trả cho "sự cứu chuộc" của chúng ta không phải rẽ. Để mua và đem chúng ta trở lại với gia đình của Ngài, chính Đức Chúa Trời đã phải trả án phạt cho tội lỗi của chúng ta. Điều đó đáng giá bằng chính sự sống của Con Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ đã đến đất này dưới hình thể con người để chết cho tội lỗi của thế gian hầu cho chúng ta được cứu chuộc. Con Đức Chúa Trời trong sạch, thánh khiết, vô tội đã phải mang tội lỗi chúng ta trên chính mình Ngài và chịu chết trên thập tự.

Ngài đã làm điều này để chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời, và một lần nữa chúng ta lại tìm thấy vị trí của chúng ta trong gia đình của Ngài. Ngài đã chết để chúng ta được sống. Thật vậy đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời.

Tôi tin chắc rằng Satan đã không ngờ rằng Đức Chúa Trời đã đi quá xa khi sai Con Ngài chịu chết vì tội chúng ta.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (tội nhân) đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời " (Giăng 3:16).

6. Sự Khôi Phục: Kết Quả Của Sự Cứu Chuộc.

Đức Chúa Trời không ngạc nhiên gì vì tội lỗi của con người. Món quà về Con Đức Chúa Trời đã được ban cho con người ngay cả trước khi con người được dựng nên.

"Đấng Christ đã được chọn để chết cho anh em trước khi thế gian này (hoặc con người) được tạo dựng nên. Nhưng Ngài đã được khải thị và tỏ ra trong thế gian này trong thời kỳ sau rốt.

Đức Chúa Trời đã trả giá để cứu anh em thoát khỏi cách ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại. Nhưng anh em được cứu không phải bởi một điều gì đó chóng qua như bạc hay vàng. Anh em đã được mua và được đem trở lại bởi chính huyết quí báu của Đấng Christ, là Chiên con trong sạch, trọn vẹn " (1Phi-e-rơ 1:18-20 smf).

"Sự khôi phục" là điều gì đó được quay trở lại theo điều kiện và hình trạng nguyên thủy của nó, tức là chỗ và cách thức của nó lúc ban đầu.

Khi con người sa ngã, Đức Chúa Trời đã không đổi ý về kế hoạch của Ngài về một gia đình hoàng tộc đáng yêu. Mục đích của Ngài là làm cho đất được đầy dẫy những con trai, con gái có đời sống phản chiếu vẻ đẹp của Đức Chúa Trời.

Do đó ngay khi con người phạm tội và đánh mất địa vị hoàng tộc, kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã bắt đầu hành động.

a. Kế Hoạch Cứu Chuộc Được Bày Tỏ.

Có một điều thú vị là sau sự sa ngã, kế hoạch cứu chuộc này trước hết đã được bày tỏ cho chính Satan. Theo Kinh Thánh dường như lúc đó cũng có Ađam và Êva ở đó. Nhưng lời của Đức Chúa Trời đã phán trực tiếp với con rắn.

"Và Giêhôva Đức Chúa Trời đã phán với con rắn rằng: Vì mày đã làm điều này nên mầy sẽ bị rủa sả trong các loài thú. .. Từ bây giờ mầy và người nữ sẽ là kẻ thù. Điều này cũng đúng cho tất cả dòng dõi của mầy và dòng dõi của người nữ (Chúa Jesus). Mầy sẽ cắn gót chân người, còn người sẽ giày đạp đầu mầy " (Sáng Thế Ký 3:14-15 smf).

Đức Chúa Trời đã ban hai lời hứa chính và cả hai đều ám chỉ trực tiếp đến Satan.

1) Mầy Sẽ Cắn Gót Chân Người: "Mầy (con rắn) sẽ cắn gót chân người (dòng dõi người nữ)".

Satan sẽ "cắn gót chân " của "dòng dõi người nữ ". Đây là một lời tiên tri chỉ về Chúa Jesus.

"... Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài, sanh bởi người nữ. .." (Ga-la-ti 4:4). Chúa Jesus là "dòng dõi người nữ".

Ngài phán rằng con rắn sẽ cắn gót chân người (Chúa Jesus). Nhưng vết thương đó không phải là chí tử.

Điều này ám chỉ sự chết của Chúa Jesus trên thập tự và sự phục sinh sau đó. Satan, kẻ đã nắm quyền sự chết từ thời Ađam, đã không thể giữ được Chúa Jesus trong mồ mả.

Chúa Jesus đến thập tự giá để chết (và để trả án phạt) cho tội lỗi của tôi. Nhưng Ngài đã chết theo lời hứa của Cha Ngài "... Ngài sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng không cho người thánh của Chúa thấy sự hư nát " (Công vụ 2:27). Chúa Jesus biết Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại, đắc thắng Satan.

2) Người Sẽ Giày Đạp Đầu Mầy. Người (Chúa Jesus) sẽ giày đạp đầu của Satan (hoặc là giày đạp "quyền làm đầu" là quyền cai trị). Điều này ám chỉ đến ngón đòn cuối cùng, chí tử mà không thể hồi phục lại được nữa. Sự đánh bại và hủy diệt quyền cai trị của con rắn là toàn diện. Cụm từ "giày đạp đầu mầy" có một tầm quan trọng rất lớn. Từ "đầu" nói đến quyền cai trị với năng quyền và uy quyền.

Đến lúc này câu chuyện của chúng ta ở trong vườn Êđen đã trở nên đầy kịch tính. Chính Đức Chúa Trời đã phán với ma quỉ rằng một ngày nào đó dòng dõi của người nữ (Chúa Jesus) sẽ giật lấy quyền cai trị thế gian ra khỏi tay nó. Qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá con người đã được cứu chuộc, Satan đã bị đánh bại và mất hết quyền lực.

Quyền quản trị sẽ được phục hồi lại cho gia đình của Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời được sinh ra như Con người, đã giành lại quyền cai trị mà họ đã đánh mất vì cớ tội lỗi.

Một ngày nào đó nước thiên đàng sẽ cai trị trên đất này qua gia đình các thầy tế lễ nhà vua của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus, Đấng Cứu chuộc của chúng ta, sẽ là "con cả" trong gia đình vinh hiển ấy. Qua Ngài, chúng ta có được sự đắc thắng đời đời.

7. Tiếp Nhận Món Quà Của Đức Chúa Trời.

Quả thật "sự cứu chuộc" của chúng ta là điều kỳ diệu lớn lao của ân điển Đức Chúa Trời. Món quà về Con của Ngài bày tỏ tình yêu vĩ đại dành cho con người tội lỗi. Tuy nhiên, dù Đức Chúa Trời đã làm tất cả mọi sự cho chúng ta trong Đấng Christ, nhưng chúng ta cũng có thể không nhận được tất cả những điều đó.

Một món quà sẽ không có giá trị gì đối với người từ chối không nhận lấy. Nếu một ai đó cho ta một ly nước mát, nếu chúng ta không uống thì ly nước trở nên vô nghĩa. Chúng ta phải tiếp nhận món quà ân điển của Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào lòng để làm Chủ và Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta cũng phải xưng nhận rằng chúng ta là tội nhân và cần được cứu khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Bỏ qua tình yêu của Đức Chúa Trời là đánh mất sự sống đời đời mãi mãi.

"Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu vĩ đại của Ngài cho chúng ta bằng cách này: Đấng Christ đã chết cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân. ..

"Và khi Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại như thế nào thì anh em cũng phải bước đi trong đời sống mới thể ấy. ..

"Vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống này ở trong Con Ngài. Nhưng ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống! ...

"Do đó chỉ những ai nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa thì sẽ được ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời " (Rô-ma 5:8; 6:4; 1Giăng 5:11, 12 Giăng 1:12).

B. HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA SỰ CỨU CHUỘC.

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy từ phần ở trên rằng có hai phương diện cho sự cứu chuộc của chúng ta: Phương diện của Đức Chúa Trời và phương diện của chúng ta. Phần của Ngài, chúng ta không thể làm được, còn phần của chúng ta Ngài cũng sẽ không làm. Chúng ta có thể xem xét điều này như sau:

1. Phần Của Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Chuộc Chúng Ta.

Ngài sẽ đối đầu và kết án chúng ta vì cớ tội lỗi của chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ đối đầu với chúng ta vì những lỗi lầm của chúng ta. Ngài sẽ chứng minh rằng chúng ta đã phạm tội và cho chúng ta thấy rằng sự đoán phạt giành cho tội lỗi là sự chết. Ngài sẽ làm điều này bởi Lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài. Từ then chốt ở đây là TỘI LỖI!

Sau đó Ngài lại bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta có thể "được cứu" khỏi sự đoán phạt của tội lỗi và tìm thấy địa vị của chúng ta trong gia đình của Ngài là như thế nào. Ngài sẽ làm điều này bằng cách đem chúng ta đến với Chúa Jesus, là Con Ngài và là Cứu Chúa của chúng ta. Sự chết của Chúa Giêxu trên thập tự giá chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng thánh khiết, công bình nhưng cũng là Đấng yêu thương và thương xót nữa. Từ then chốt ở đây là ÂN ĐIỂN!

2. Phần Của Chúng Ta Trong Sự Cứu Chuộc.

Chúng ta phải đáp lại tội lỗi của chúng ta và ân điển của Đức Chúa Trời bằng cách xưng nhận tội lỗi của chúng ta và tiếp nhận Con của Đức Chúa Trời. "Xưng nhận" nghĩa là đồng ý, tức là nói như Đức Chúa Trời nói. Chúng ta phải đồng ý với Đức Chúa Trời rằng chúng ta là tội nhân và cần có một Cứu Chúa. Từ then chốt ở đây là XƯNG NHẬN!

Sau đó chúng ta phải ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa. "Ăn năn" nghĩa là đổi ý. Do đó bây giờ chúng ta sẽ chọn ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta chứ không theo ý riêng của chúng ta nữa. Chúng ta làm điều này bằng cách xin Chúa Jesus bước vào lòng chúng ta làm Chủ và Cứu Chúa. Chúng ta đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bằng đức tin nơi Con Ngài và vâng theo Lời Ngài. Những từ then chốt ở đây là ĂN NĂN và TIẾP NHẬN!

C. KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU CHUỘC.

Kết quả của sự cứu chuộc là sự biến đổi và khôi phục. "Biến đổi" nghĩa là đổi hướng và đi theo một hướng khác. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta đã thay đổi con đường đi đến sự chết để đi theo con đường sự sống của Ngài. Từ then chốt ở đây là sự BIẾN ĐỔI.

Chúng ta đã từng "thờ ơ" hoặc xa cách Ngài vì cớ tội lỗi và sự bất tuân. Trong Đấng Christ chúng ta đã được "khôi phục" hoặc là được đem trở lại mối tương giao với gia đình hoàng tộc và đáng yêu của Đức Chúa Trời. Từ then chốt ở đây là sự KHÔI PHỤC (ý chính trong dàn bài ở trên sẽ được xem lại trong biểu đồ ở trang tiếp theo).

Phải chúng ta phải tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa trong lòng để tội lỗi chúng ta được tha và nhận được sự sống đời đời. Ngoài sự cứu rỗi chúng ta còn nhận nhiều điều khác nữa. Trong Đấng Christ chúng ta không những được tha tội mà còn nhận được nhiều quyền lợi và phước hạnh khác. Đó là:

1. Một Tâm Linh Mới.

"Ta đã đặt Linh ta trong các ngươi và khiến các ngươi bước đi trong đường lối ta và gìn giữ luật pháp ta " (Ê-xê-chiên 36:27 smf).

2. Một Đời Sống Mới.

"Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài " (1Giăng 5:11).

3. Một Tên Mới.

"Các ngươi sẽ được gọi theo một tên mới bởi miệng của Đức Giêhôva ban cho. .. Lần đầu tiên, ở Antiốt, các môn đồ được người ta gọi là "Cơ Đốc Nhân " (Ê-sai 62:2; Công vụ 11:26 smf).

4. Một Bản Tánh Mới.

"Nhưng nếu ai ở trong Đấng Christ, ấy là người được dựng nên mới (bản tánh mới). Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới " (2Cô-rinh-tô 5:17 smf).

5. Một Tấm lòng Mới.

"Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một linh mới trong các ngươi " (Ê-xê-chiên 36:26 smf).

6. Một Tâm Trí Mới.

"Và phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới (bản tánh mới) tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. ....vì chúng ta có ý của Đấng Christ " (Ê-phê-sô 4:23-24; 1Cô-rinh-tô 2:16 smf).

7. Một Uy Quyền Mới.

"Ta (Chúa Jesus) sẽ ban cho các ngươi quyền bính trên tất cả quyền lực của kẻ thù. .. Hãy chống trả ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em " (Lu-ca 10:19; Gia-cơ 4:7 smf).

8. Một Gia Đình Mới.

"Tất cả những ai đã nhận Ngài thì Chúa Jsus ban cho họ quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời " (Giăng 1:12 smf).

9. Một Số phận Mới.

"Anh em là dòng dõi được chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài " (1Phi-e-rơ 2:9 smf).

Thật vậy, là những Cơ đốc nhân chúng ta được cứu chuộc và được phục hồi. Chúng ta đã được mua và được đem vào trong gia đình hoàng tộc đáng yêu của Đức Chúa Cha. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho các thời đại không thay đổi. Qua Con Ngài là Chúa Jesus, Ngài đã tha thứ tội lỗi của chúng ta và đem chúng ta trở lại địa vị có quyền năng và uy quyền.

Gia đình đầu tiên đã không hoàn thành được sự kêu gọi thiên thượng dành cho họ.

Bởi sự đắc thắng trên Satan của Chúa Jesus tại thập tự giá, "gia đình mới" của Đức Chúa Trời sẽ thành công. Đây là hy vọng vinh hiển của chúng ta. Đây là số phận thiên thượng của chúng ta, là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời chí cao!

D. MỘT MÔ HÌNH BA ĐIỂM.

Khi chúng ta xem qua Nền Tảng Hội Thánh, chúng ta có thể nhìn thấy một mô hình ba điểm như sau:

1. Đức Chúa Trời hành động.

2. Satan phản ứng và sau đó

3. Đức Chúa Trời chống trả mạnh mẽ.

Thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời bắt đầu bằng Lời của Ngài, sau đó là hành động. Lời của Ngài có hiệu quả! Khi Ngài phán thì điều đó được thực hiện! Quyền năng Thánh Linh cặp theo Lời của Ngài và mục đích thiên thượng của Ngài được bày tỏ. Chúng ta thấy điều này trong câu chuyện sáng tạo. "Đức Chúa Trời phán: Phải có sự sáng thì có sự sáng " (Sáng Thế Ký 1:3). Ngài phán lập tức điều đó liền có!

Sau đó Satan đã "phản ứng" lại với Lời của Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. Nó tìm cách phá hỏng mục đích của Ngài bằng cách chối bỏ Lời Ngài và đối kháng với công việc Ngài. Nó chống lại "hành động" của Đức Chúa Trời bằng "sự phản ứng" của chính nó.

Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì Satan đã thắng trong cuộc chiến về Lời và Công việc. Mục đích gian ác của nó đã được thành công và ý chỉ của Đức Chúa Trời không được thực hiện. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc vì lúc này, Đức Chúa Trời đã "chống trả".

Đức Chúa Trời luôn có lời tối hậu và hành động tối hậu. Cuối cùng ý chỉ và mục đích tốt đẹp của Ngài đã thắng sự gian ác. Nhưng điều đó cần phải có thời gian và quá trình. Đức Chúa Trời đã lựa chọn cách nói và thực hiện ý chỉ của Ngài qua Con Ngài và gia đình của Ngài.

Như đã thấy, chúng ta sẽ tìm thấy vị trí của mình trong nhà của Đức Chúa Trời qua Con của Ngài. Khi làm như vậy, quyền năng của Thánh Linh Đấng Christ sẽ nói và hành động qua chúng ta. Một ngày nào đó, gia đình hoàng tộc của Đức Chúa Trời sẽ cai trị tất cả công cuộc sáng tạo. Đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu và điều đó sẽ được thực hiện. Đây là hy vọng của chúng ta, số phận của chúng ta.

E. ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC THUẬT NGỮ.

Mô hình ba điểm mà chúng ta đã nói ở trên sẽ được phác họa dưới đây. Chúng ta sẽ định nghĩa từng thuật ngữ vì chúng ta cần phải hiểu những khái niệm để theo dõi bài giảng này.

1. Sự Cứu Chuộc.

"Cứu chuộc" là mua hoặc đem trả lại điều gì bị mất hoặc bị người khác cướp đi. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho con người vào lúc sáng tạo đã bị hư hỏng và phá hoại khi con người không vâng theo lời của Đức Chúa Trời.

Bởi tội lỗi của mình nên con người đã ở dưới sự kiểm soát của ma quỉ và trở thành nô lệ của nó. Giá cứu chuộc con người là sự sống của Con Đức Chúa Trời. Chúng ta "được chuộc" khỏi quyền lực của ma quỉ bởi huyết của Chúa Jesus.

2. Sự Khôi Phục.

"Khôi phục" là đem một điều gì đó trở lại với vị trí và tình trạng nguyên thủy (ban đầu) sau khi bị hủy phá hoặc xé nát.

Khi phạm tội con người đã mất địa vị quản trị và hình ảnh của Đức Chúa Trời. Khi Ađam và Êva phạm tội thì mục đích thánh của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đã bị ma quỉ phá hủy.

Đức Chúa Trời đã cung cấp một đường để phục hồi lại vị trí tôn trọng và uy quyền đúng đắn của mình qua Chúa Giêxu.

3. Sự Tái Sinh.

"Tái sinh" là làm sống lại những gì đã chết. Khi con người phạm tội, họ đã mất sự sống với Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã cứu chúng ta khỏi quyền lực của Satan, tội lỗi và sự chết trên thập tự giá. Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống, chúng ta đã nhận được sự chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài đã chết vì cớ chúng ta để chúng ta có thể được đem vào sự sống trong Ngài. Ngài là sự sống của chúng ta, bây giờ và mãi mãi.

4. Sự Tái Tạo

"Tái tạo" là đem một điều gì đó trở lại với hình thức và dáng vẻ ban đầu sau khi bị hư hỏng, hư hại và bị tàn phá. Con người đã được dựng nên theo ảnh tượng đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã làm hỏng vẻ đẹp của bức tranh đó. Điều đó chẳng bao giờ có thể được phát triển như dự định của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên bởi quyền năng Thánh Linh của Đấng Christ bên trong, một lần nữa chúng ta có thể lớn lên trong vinh hiển và ân điển của Ngài. Những lỗi lầm và vết nhơ của tội lỗi được xóa đi. Ảnh tượng đẹp đẽ của Chúa Jesus sẽ lại chiếu sáng với vẻ rực rỡ, sáng láng hơn.

5. Phục Hồi.

"Phục hồi" là giành lại một điều gì đó đã bị mất. Chúng ta đã được tạo dựng nên để ở dưới hoặc "được bao phủ" bởi ánh sáng, tình yêu và uy quyền của Đức Chúa Trời. Khi con người phạm tội, họ không còn ở dưới sự bao phủ đó nữa và bị rơi vào sự tối tăm. Bởi đó con người phải bị ở dưới cơn thạnh nộ và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Jesus đổ huyết ra và chết thế cho chúng ta, thì án phạt tội lỗi của chúng ta đã được trả giá. Ngài đã chết để lấy huyết Ngài bao phủ chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa thì chúng ta nhận lại được sự bao phủ của sự sáng, tình yêu và uy quyền của Đức Chúa Trời.

6. Sự Phục Hòa.

"Phục hòa" là đem một người nào đó trở lại mối quan hệ thân thiết. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người để tương giao với Ngài. Giống như Ápraham, chúng ta là những "người bạn" của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 2:23). Tội lỗi đã phá vỡ tình bằng hữu đó và chúng ta trở nên kẻ thù của Ngài. Mối quan hệ yêu thương trước đây bị đánh mất. Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta, nhưng chúng ta đã lựa chọn con đường không yêu thương và không vâng lời Ngài. Chúng ta đã đuổi Ngài ra khỏi cuộc đời của chúng ta.

"Làm hòa" có nghĩa là làm bạn với nhau. Khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã làm cho họ trở thành bạn của Ngài. "Xa cách" có nghĩa là không làm bạn với nhau. Sự phân cách đã phá hủy tình bằng hữu đó.

Tội lỗi của con người đã phân cách con người khỏi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Ngài, qua sự chết của Con Ngài, Đức Chúa Trời đã phục hòa chúng ta lại với Ngài. Sự tương giao đã được khôi phục!

Phải, Nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Ý chỉ của Ngài sẽ được nên ở đất cũng như trời. Và điều đó sẽ đến và được thực hiện bởi chính dân sự của Ngài. Họ là một dân tộc đặc biệt, những người đã được chuộc, được khôi phục, được tái sinh, được tái tạo, được phục hồi và được phục hòa. Đây là lời của Ngài. Và Ngài luôn có lời sau cùng và chung kết!

F. NHỮNG KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG VỀ SỰ CỨU CHUỘC.

"Nền Tảng Của Hội Thánh" đặt trên Cứu Chúa vĩ đại của chúng ta là Chúa Jesus! Có nhiều thuật ngữ khác liên quan đến sự cứu chuộc và được dùng trong bài viết này. Vì tầm quan trọng của sự cứu rỗi nên tốt nhất chúng ta sẽ liệt kê và định nghĩa những thuật ngữ đó.

1. Sự Cứu Chuộc.

Điều này nói đến công việc của ân điển Đức Chúa Trời trong Đấng Christ mà bởi đó, chúng ta được:

a. Được cứu "khỏi "

sự đoán phạt, quyền lực và sự hiện diện của tội lỗi trong tương lai.

b. Được cứu "vì "

mục đích của Đức Chúa Trời và được đưa vào trong gia đình của Ngài mà trong đó chúng ta bày tỏ ảnh tượng của Con Ngài.

Khi Đấng Christ chết trên thập tự vì cớ tội lỗi của chúng ta, Ngài đã trở thành Cứu Chúa của chúng ta. Ngài đã chết thay cho chúng ta và đã trả giá (sự đoán phạt) cho tội lỗi của chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, chúng ta cũng nhận được quyền năng của sự sống phục sinh. Khi sự sống mới này chảy vào lòng chúng ta, sẽ đem đến sự chữa lành cho tâm linh, tâm hồn và thân thể chúng ta.

Được "cứu" có nghĩa là được tha thứ, được chữa lành, được giải thoát, được làm cho trọn vẹn và được khôi phục. Chúng ta đã được an toàn, lành mạnh và tự do. Chúng ta đã được tự do để trở nên mọi sự mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta.

2. Sự Tái Sinh.

Từ "sinh ra" có nghĩa là tạo ra hay sản sinh ra sự sống. Sự tái sinh, như chúng ta đã học ở trên, nói đến sự sống lại hay phục hồi sự sống sau khi đã chết.

Chúng ta "đã chết" trong tội lỗi mình. Do đó chúng ta phải có một nguồn sự sống thuộc linh mới (được tái sinh) để được đem trở lại gia đình của Đức Chúa Trời.

Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta được sinh ra trong một gia đình trên đất này. Đó là bởi sự góp phần và sự sản sinh của sự sống tự nhiên. Điều này xảy ra theo một tiến trình sinh học. Những phôi hoặc tế bào giới tính đã kết hợp với nhau để đem lại một sự sống cần thiết để tạo nên một bé trai hoặc một bé gái.

Khi chúng ta được "sinh" vào trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Cần phải có một sự sống thuộc linh được đưa vào, tức là một hạt giống thiên thượng. "Hạt giống sự sống" đó là một thân vị và thân vị đó chính là Chúa Jesus. Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ vào lòng, Ngài là sự sống để "sinh" chúng ta vào trong gia đình thánh của Đức Chúa Trời. Do đó mỗi Cơ đốc nhân đều có hai lần sinh: một lần sinh theo tự nhiên và một lần sinh thuộc linh. Đây là ý nghĩa của sự "tái sinh".

3. Sự Chuộc Tội.

Từ "chuộc tội" có nghĩa là "đồng ý" với người khác. Nói lên sự chấp thuận và bình an, là kết quả của việc làm cho những điều sai trở nên đúng.

Tội lỗi là một điều sai, nghịch lại với Đức Chúa Trời. Do đó tội lỗi làm cho chúng ta "xa cách" Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được "phục hòa" hoặc đem trở lại sự tương giao với Ngài.

Cách duy nhất để vô hiệu hóa tác hại của tội lỗi là sự xưng nghĩa (tức là kể tội nhân là công bình). Sự xưng nghĩa không phải là một hành động bỏ qua tội lỗi hay cố tình phớt lờ sự quá phạm (như một số người đã tưởng). Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình không thể nào bỏ qua tội lỗi.

Tội lỗi chỉ có thể được xóa bỏ, bao phủ hoặc gạt qua một bên khi sự đoán phạt tội lỗi đã được trả. Chỉ khi đó sự công nghĩa mới được thỏa mãn và tội lỗi mới được xóa đi. Khi nào sự đoán phạt tội lỗi đã được trả xong hoàn toàn thì sự tương giao mới được khôi phục.

Án phạt dành cho tội lỗi là sự chết. Trong ân điển và sự thương xót của Ngài, Chúa Jesus đã trả xong án phạt đó cho chúng ta khi Ngài chết trên thập tự vì tội lỗi chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể nói rằng Huyết của Ngài đã bao phủ hoặc xóa bôi tội lỗi của chúng ta. ("Xóa bôi" có nghĩa là làm vô hiệu). Do đó sự chuộc tội là hành động của Đức Chúa Trời - qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ - đã khôi phục lại sự tương giao của chúng ta. Chúng ta đã được làm cho "hòa thuận" với Đức Chúa Trời.

4. Sự Công Bình.

Điều này ám chỉ đến bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài "công bình" trong tư tưởng, lời nói và việc làm, trong thái độ và hành động. Ngài công bình, tốt lành và đúng đắn trong mọi cách và mọi sự.

Đây là tiêu chuẩn "công bình" của luật pháp. Bất cứ điều gì không công bình đều là gian ác và sai lầm, nói tóm gọn là tội lỗi. Vì lý do này, con người tội lỗi không bao giờ có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự công bình và không công bình đối nghịch nhau đến đời đời. Không có nền tảng nào để hai điều đó quan hệ được với nhau.

Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến để "chuộc tội" cho chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ vào lòng làm Cứu Chúa, tội lỗi chúng ta được bỏ qua và bôi xóa. Đức Chúa Trời không còn nhìn thấy chúng ta trong tội lỗi chúng ta nữa, nhưng trong sự công bình của Con Ngài. Không những Ngài đang ở trong chúng ta mà chúng ta còn đang ở trong Ngài.

Điều này được gọi là sự công bình "được gán cho". Từ "gán cho, đặt để cho" là một từ có tính chất pháp lý. Từ này có nghĩa là một người khác đã đặt một điều gì đó vào trong tài sản của chúng ta. Phần của họ bây giờ đã thuộc về chúng ta. Địa vị và của cải của họ đã trở thành địa vị và của cải của chúng ta. Đó là tài sản chung.

Sự công bình của Chúa Jesus đã trở thành sự công bình của chúng ta. Địa vị ở bên hữu Đức Chúa Cha của Chúa Jesus đã trở thành địa vị của chúng ta (Ê-phê-sô 1:20-22; 2:4-6).

Ngoài sự công bình "được gán cho" là địa vị hợp pháp của chúng ta, còn có sự công bình "truyền cho" nữa. "Truyền đạt" nghĩa là đặt một điều gì đó vào. Khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân, một điều gì đó đã được "đặt vào trong" đời sống của chúng ta. Không những chúng ta được "ở trong Đấng Christ" theo ý nghĩa hợp pháp mà Đấng Christ còn "ở trong chúng ta" theo ý nghĩa cá nhân và thực tế nữa.

Khi tiếp nhận Đấng Christ, chúng ta cũng tiếp nhận luôn bản tánh thánh khiết, công bình của Ngài. Chúng ta có một bản tánh mới, tức là một nguồn năng lực mới bên trong, nhờ đó bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sống một cuộc đời "công bình".

"Bản tánh cũ" của chúng ta đã chết với Chúa Jesus Christ trên thập tự giá và điều đó ban cho chúng ta quyền và sự tự do để bày tỏ "bản tánh mới" của chúng ta.

5. Sự Xưng Nghĩa.

"Xưng nghĩa" nghĩa là làm cho đúng đắn trước luật pháp và do đó thoát khỏi tội lỗi hoặc sự đoán phạt.

"Định tội" có nghĩa là xét xử một người phạm tội trước luật pháp. Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Do đó tất cả tội nhân đều phạm tội trước Đức Chúa Trời. Án phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là sự chết. Đòi hỏi của luật pháp không thể được thỏa mãn khi không có sự trừng phạt tội lỗi. "Sự công nghĩa" không thể bỏ qua tội lỗi như thể nó chưa hề xảy ra.

Trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, sự thương xót và sự xưng nghĩa kết hợp với nhau trong một cách duy nhất. Điều đó là như thế này: Quan tòa (Đức Chúa Trời) không chỉ thông qua bản án mà chính Ngài cũng là người đã trả giá cho sự đoán phạt của bản án đó (sự chết của Đấng Christ). Bây giờ kẻ có tội đã "được xưng nghĩa" trước pháp luật.

Bây giờ tội nhân có thể tự do ra đi vì vị quan tòa của anh ta không chỉ là người công nghĩa (buộc Ngài phải thi hành sự đoán phạt của pháp luật) nhưng cũng là người đầy sự thương xót (vì Ngài đã trả giá cho sự đoán phạt mà sự công nghĩa của Ngài đòi hỏi nơi tội nhân).

Đây là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Tội lỗi đã bị xét xử. Án phạt đã được trả. Chúng ta đã được tha thứ và được tự do! Chúng ta đã được XƯNG NGHĨA.