Tìm kiếm

U-rơ

{phocamaps view=map|id=7} or {phocamaps view=link|id=7|text=Map}

U-rơ\ Ur. Ur.

Một thành của người Canh-đê, nơi Áp-ra-ham sanh trưởng và từ đó Tha-rê và Áp-ra-ham khởi hành để qua xứ Ca-na-an (Sáng thế 11:28, 31; 15:7; Nê-hê-mi 9:7). Trong Công vụ 7:2, 4; Ê-tiên nói U-rơ ở trong xứ Mê-sô-bô-ta-mi. Nhiều người cho rằng nơi có thành đó nay là Mugheir hoặc Um mugheir, Bitumened hay mẹ của Bitumen, tại miền hạ lưu Ba-by-lôn, cách bờ phía Đông sông Ơ-phơ-rát 10 cây số và cách biển 290 cây số. Trước kia là một thành ở bờ biển, nhưng nay lại ở trong nội địa vì cớ sự bồi đắp của đất phù sa. Tên kể trên được khắc trên bia Uru, trong một khu vực gọi là Kaldu, rất sớm chừng thế kỷ thứ IX T.C., và là nơi thờ thần mặt trăng. Nay còn tìm được nhiều nơi đổ nát lớn.