Tìm kiếm

A-MÔ-RÍT, Dân

Tổ phụ của dân A-mô-rít Sáng Thế Ký 10:15-16; 1Sử Ký 1:13-14

Dân A-mô-rít là một trong bảy dân tộc xứ Ca-na-an Sáng Thế Ký 15:21; Xuất Ê-díp-tô 3:8,Xuất Ê-díp-tô 3:17

Dân A-mô-rít có nhiều vua chúa độc lập Giô-suê 5:1,Giô-suê 9:10

Vua dân A-mô-rít lớn và mạnh Thi Thiên 136:18-20

Dân A-mô-rít nguyên ở miền rừng núi Dân Số Ký 13:29; Phục truyền 1:7,Phục truyền 1:20; Các Quan Xét 1:36

Dân A-mô-rít chiếm đoạt một miền đất lớn ở về phía đông sông Giô-đanh Dân Số Ký 21:26,Dân Số Ký 21:30

Dân A-mô-rít có nhiều thành thị Dân Số Ký 32:17,Dân Số Ký 32:33

Dân A-mô-rít có vóc giạc cao lớn và mạnh mẽ phi thường A-mốt 2:9

 

Tánh hạnh của dân A-mô-rít:

Tội lỗi Sáng Thế Ký 15:16

Hay thờ hình tượng Giô-suê 24:15

Kết-rô-lao-me đánh bại dân A-mô-rít Sáng Thế Ký 14:7

Dân A-mô-rít hiệp cùng Áp-ra-ham đánh các vua đồng minh Sáng Thế Ký 14:13-17

Gia-cốp chiếm đoạt một miền đất của dân A-mô-rít Sáng Thế Ký 48:22

Đức Chúa Trời nhịn nhục đối với dân A-mô-rít Sáng Thế Ký 15:16

Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên tận diệt dân A-mô-rít Phục truyền 20:17-18

Dân A-mô-rít không cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua bờ cõi mình Dân Số Ký 21:21-23; Phục truyền 2:30

Dân Y-sơ-ra-ên đoạt lấy địa phận của dân A-mô-rít ở về đông bộ xứ Ca-na-an Dân Số Ký 21:24-35

Chi phái Ru-bên, Gát và Ma-na-se được đất của dân A-mô-rít Giô-suê 13:15-31

Các vua của dân A-mô-rít về tây bộ xứ Ca-na-an kết đồng minh nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên Giô-suê 10:1-5

Dân A-mô-rít bị đánh bại cách siêu nhiên Giô-suê 10:11-14

Các vua dân A-mô-rít bị bắt và bị chém giết Giô-suê 10:24-27

Người Ga-ba-ôn, một chi phái của dân A-mô-rít, lừa gạt dân Y-sơ-ra-ên 2Sa-mu-ên 21:2; Giô-suê 9:3-16

Dân Y-sơ-ra-ên đuổi dân A-mô-rít không nổi, nhưng bắt họ phải phục dịch Các Quan Xét 1:34-35

Dân A-mô-rít ở hòa bình với dân Y-sơ-ra-ên trong đời Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 7:14

Vua Sa-lô-môn bắt phục dân A-mô-rít làm sưu dịch 1Các vua 9:20-21

Vua A-háp làm theo sự gớm ghiếc của dân A-mô-rít 1Các vua 21:26

Vua Ma-na-se phạm sự gớm ghiếc và làm ác hơn dân A-mô-rít 2Các vua 21:11

Sau khi dân Giu-đa ở xứ Ba-by-lôn về, thì bị trách móc vì giao hôn với dân A-mô-rít E-xơ-ra 9:1-2

Sự làm hậu tự của dân A-mô-rít làm hình bóng về địa vị thiên nhiên của loài người Ê-xê-chiên 16:3