A-hi-gia

A-hi-gia\ Ahijah.

A-hi-gia là tiên tri ở Si-lô, ông dự ngôn rằng Giê-rô-bô-am sẽ làm vua của 10 chi phái Y-sơ-ra-ên, rằng triều đại của ông sẽ bền vững nếu ông vâng phục Chúa, đi theo đường lối Ngài (1 Các vua 11:29-39). Tuy nhiên, Giê-rô-bô-am sợ dân chúng tiếp tục về Giê-ru-sa-lem để dâng tế lễ nên đã lập lên các tượng bò vàng, cất chùa miễu và chọn người không thuộc chi phái Lê-vi làm thầy tế lễ mặc dầu Đức Giê-hô-va đã cậy một người của Đức Chúa Trời đến cảnh cáo ông (1 Các vua 12:26-13:10). Vì tội lỗi của Giê-rô-bô-am, tiên tri A-hi-gia phán cùng vợ của vua rằng con của người sẽ chết, và dòng dõi của ông sẽ bị tuyệt diệt (1 Các vua 14:2-20).