Tìm kiếm

Bê-ke

Bê-ke\ Beker. Béker.

1. Là họ của Bê-ke (Dân số 26:35; 1 Sử ký 7:20).

2. Con trai của Ép-ra-rim. Dân số 26:35 có nói rằng: "do nơi Bê-ke sanh ra họ Bê-ke". Nó được giải thích như sau: Trước kia người Gát xông vào xứ Gô-xen mà cướp lấy súc vật và giết mọi người nam Ép-ra-im; đến nỗi con gái Ép-ra-im phải lấy chồng ở chi phái khác vì thiếu người nam. Vậy Bê-ke lấy một nguời nữ như thế được nhập vào gia phổ Ép-ra-im. Trong 1 Sử ký 7:20 gọi là Bê-re.