Tìm kiếm

Jean Of Wessel

JEAN OF WESSEL

(1400-1481)

Ông này có tên thật là Jean Richrath. Ông sanh năm 1400, theo học Đại học Erfurt, nước Đức. Thi đậu Thần khoa Tiến sĩ năm 1456.

Trước đó 6 năm, tức năm 1450, Giáo Hoàng Nicolas V tuyên bố Năm Hân Hỉ của Giáo hội. Jean Richrath có viết một quyển sách tương hệ mật thiết với cuộc Cải Chánh Giáo Hội, đến nổi sử gia Hội Thánh bình phẩm tác phẩm ấy chẳng khác nào "đề tựa" cho 95 luận đề của Martin Luther hơn 60 năm sau. Tên sách đó là: "Lời phản bác sự ban ân xá tội". Nội dung ông phân biệt các tội do Giáo Hội định và sự hình phạt do Đức Chúa Trời định cho người ta; việc thứ nhất thì Giáo Hoàng có thể miễn xá cho, còn việc thứ hai thì chỉ một mình Đức Chúa Trời (qua Giê-xu) dung thứ mà thôi. Ông tuyệt đối tin và biện luận rằng kho tàng ân xá chẳng có ở dưới thế gian này đâu; vì giáo lý La mã Hội dạy rằng đặc ân tha tội ấy là công việc đạo đức của các Thánh; còn Thánh Kinh dạy rõ rằng công việc của các Thánh đồ đều được khen thưởng ở Thiên Đàng (Khải huyền 4:13).

Năm 1460 ông được bổ chức dạy Đạo Chúa ở Mayence, sau đến thành phố Worms. Ở đâu ông cũng trung thực dùng Tin lành thuần túy hô hào, đã phá lối sống trụy lạc, thói hủ bại trong giới tu hành, tăng lữ. Do đó nhiều người tước vị trong Giáo Hội âm mưu định ám hại ông. Năm 1479, Tòa Án Tôn Giáo Tài Phán đòi ông đi đến thành phố Mayence, vì ông bị "kết tội" làm bạn với người Y-sơ-ra-ên, và thứ hai là thuận tình với tư tưởng Thần Học của John Huss. Tòa này kết án giam cầm ông trong ngục khổ hình. Dầu vậy ông vẫn trước sau như nhất kiền chân giữ vững chủ trương Giáo lý của mình. Gia thêm vào lời ngăm đe là sẽ thiêu sống ông, cùng với tuổi tác, già yếu, hay bệnh, bị đối xử tàn tệ trong lao tù chịu không nỗi, bất đắc dĩ, ông đã ký đơn từ khước tư tưởng và lời giảng dạy lâu nay của ông, và tự cho là ngụy tín. Sau đó ông bị giam lỏng trong một tu viện và qua đời tại đó năm 1481.