Tìm kiếm

Bài 2 - Đảm Bảo Được Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện

Ôn lại [  ] 1Giăng 5:11-12 và đánh dấu x vào ô trống sau khi đã đọc lại đúng và đầy đủ theo trí nhớ.

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Giăng 16:24

ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

 

“Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn Danh Ta mà cầu xin điều chi hết.
Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được,
hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”
Giăng 16:24

Một tấn công khác của Satan là làm cho Bạn nghi ngờ về hiệu quả của sự cầu nguyện. Ma quỉ có thể thì thầm bên tai Bạn rằng: “Có phải ngươi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thực sự quan tâm đến mình cách riêng tư không? Chúa đang ở xa ngươi và Ngài chỉ quan tâm đến những vấn đề thật quan trọng mà thôi. Chắc chắn ngươi không tin rằng Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của ngươi – đừng nói chi đến việc mà Ngài đáp lời cầu nguyện của ngươi!”

Nhưng với Chúa Cứu Thế Giêxu là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của cuộc đời Bạn, Bạn có đặc quyền tuyệt đối để thưa chuyện trực tiếp với Cha Thiên Thượng qua trung gian Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời muốn Bạn vững tâm bước vào trong sự hiện diện của Ngài qua Chúa Cứu Thế và trình bày mọi vấn đề của Bạn, vì Ngài thực sự quan tâm đến Bạn và mọi nhu cầu của Bạn. (Xin xem thêm Phi-líp 4:6Hê-bơ-rơ 4:15-16).

Trong câu Kinh Thánh ghi nhớ của bài học này, Giăng 16:24, Chúa Giêxu đã phán với các môn đồ của Ngài trong đêm trước khi chịu đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã không phán rằng họ chưa từng cầu nguyện xin Ngài nhiều điều bằng lời cầu nguyện. Nhưng Ngài phán rằng họ đã không cầu xin “trong Danh Ngài”. Có lẽ chính Bạn cũng đã từng cầu nguyện nhiều lần, nhất là trong những lúc Bạn gặp khó khăn. Nhưng bây giờ Bạn đã là con cái của Chúa Cứu Thế Giêxu, hãy cầu xin trong Danh Chúa Giêxu vì Bạn đang thuộc về Ngài. Cầu xin trong Danh của Chúa Giêxu có nghĩa là cầu xin trong thẩm quyền và công đức của Ngài. Như Đức Chúa Cha đáp mọi lời cầu xin của Chúa Giêxu, thì Ngài cũng sẽ đáp lời Bạn mỗi khi Bạn cầu xin trong Danh của Chúa Giêxu.

Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ, áp dụng lẽ thật của Lời hứa quí báu này và kinh nghiệm được niềm vui về sự đáp lời cầu nguyện.

 

KHAI TRIỂN Giăng 16:24.

Cầu nguyện là gì?_________________________________________________________________________________

Bạn nên cầu nguyện trong Danh của ai?______________________________________________________________

Kết quả của sự cầu nguyện là gì?____________________________________________________________________

 

“ĐẾN BÂY GIỜ, CÁC NGƯƠI CHƯA TỪNG NHƠN DANH TA MÀ CẦU XIN ĐIỀU CHI HẾT.”

1. Đức Chúa Giêxu dạy về sự cầu nguyện như thế nào trong Ma-thi-ơ 7:7-8?

________________________________________________________________________________________________

2. Những điều kiện quan trọng nào để được Chúa đáp lời cầu nguyện?

Giăng 15:7_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

1Giăng 5:14-15____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

“HÃY CẦU XIN ĐI, CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC”

3. Đặc điểm của sự đáp lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời là gì?

Giê-rê-mi 33:3______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ê-phê-sô 3:20______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:9-11. Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài những loại tặng phẩm nào?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Bạn nghĩ thế nào khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin cho những điều mà Ngài biết chắc là sẽ không tốt cho Bạn?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Bạn nghĩ Chúa sẽ làm gì khi biết việc Ngài đáp lời cầu xin của Bạn trong một dịp khác sẽ tốt hơn cho Bạn?

________________________________________________________________________________________________

5. Hãy xem Phi-líp 4:6-7. Phản ứng thế nào là sai lầm trong khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn?

Phản ứng đúng đắn là gì?___________________________________________________________________________

Kết quả của phản ứng đúng là gì?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

“HẦU CHO SỰ VUI MỪNG CÁC NGƯƠI ĐƯỢC TRỌN VẸN.”

6. Trong Phi-líp 4:7, sự bình an có được nơi sự cầu nguyện sẽ đem lại cho Bạn những kết quả nào?

________________________________________________________________________________________________

7. Hãy đọc Lu-ca 1:13-14. Điều nào đã xảy ra khi Xachari và Êlisabét

cầu nguyện cho có được một con trai?________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8. Những điều nào ngăn trở việc lời cầu nguyện được nhậm?

Gia-cơ 4:3________________________________________________________________________________________

Thi Thiên 66:18___________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Giăng 16:24

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Bốn phần quan trọng trong lời cầu nguyện là:

TÔN THỜ: Hướng lòng và suy niệm về Đức Chúa Trời. Ca ngợi về tình yêu thương, quyền năng và sự oai nghi cả thể của Ngài cùng với món quà quí báu mà Ngài ban là Chúa Cứu Thế Giêxu.

XƯNG TỘI: ___________________________________ Nhìn nhận tội lỗi mà mình đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Hãy thành thật và khiêm nhường. Hãy nhớ rằng Chúa biết rõ Bạn và Ngài vẫn yêu thương Bạn.

CẢM TẠ: Hãy thưa với Chúa thể nào Bạn biết ơn Ngài vô cùng về mọi điều mà Ngài đã ban cho Bạn. Ngay cả những thử thách mà Ngài đưa đến. Lòng cảm tạ sẽ giúp Bạn thấy rõ được mục đích của Ngài trên đời sống Bạn.

CẦU XIN: Trình dâng lên Ngài từng nhu cầu cá nhân Bạn hay của người khác cách rõ ràng, chi tiết.

 

ÁP DỤNG Giăng 16:24.

Hãy liệt kê 4 vấn đề chi tiết mà Bạn có thể cầu nguyện hôm nay. Hãy yên lặng suy niệm và thưa chuyện với Chúa về những điều trên.

TÔN THỜ_______________________________________________________________________________________

XƯNG TỘI_______________________________________________________________________________________

CẢM TẠ_________________________________________________________________________________________

CẦU XIN_________________________________________________________________________________________